ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

embroider

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *embroider*, -embroider-

embroider ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
embroider (vt.) เย็บปักถักร้อย See also: ปัก, ปักผ้า, ปักลวดลาย Syn. knit, stitch, weave
embroider (vt.) เสริมแต่งเรื่องราวให้น่าสนใจ Syn. embellish, exaggerate
embroidery (n.) การเย็บปักถักร้อย Syn. embellishment, needlework, ornamentation
embroidery (n.) การเสริมแต่งเรื่องเพื่อให้สนใจมากขึ้น Syn. embellishment, exaggeration
English-Thai: HOPE Dictionary
embroider(เอมบรอย'เดอะ) v. ถัก,ถักลาย,ร้อย,เย็บปักถักร้อย,ตกแต่ง. ., See also: embroideer n. ดูembroider embroidery n. ดูembroider
English-Thai: Nontri Dictionary
embroider(vt) ถัก,ร้อย,เย็บปักถักร้อย,ตกแต่ง
embroidery(n) การถัก,การร้อย,การเย็บปักถักร้อย,การตกแต่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
embroideryงานเย็บปักถักร้อย [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Embroideryการเย็บปักถักร้อย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัก (v.) embroider
การเย็บผ้า (n.) embroidery See also: needlework, sewing
เย็บปักถักร้อย (n.) embroidery See also: needlework, sewing Syn. การเย็บผ้า
สะดึง (n.) embroidery hoop See also: embroidery frame
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Perhaps you should embroider a red A on your wardrobe, abominable tramp.บางทีเธอน่าจะปักตัวเอสีแดง ไว้บนตู้เสื้อผ้านะ ยัยนมบูด
I like to embroider cross-stitch woman.เนเธฅเน‰เธงเธเน‡เธŠเธญเธšเธœเธนเน‰เธŠเธฒเธขเธ—เธตเนˆเธŠเธญเธšเธซเธฑเธงเน€เธฃเธฒเธฐ
Remember to embroider both sides with the plum blossom pattern.จำไว้เลยนะต้องปักดอกพลัมไว้ทั้งสองด้าน
Yes, I will embroider them very nicely and deliver them to you, madam.ข้าจะปักดอกให้สวยและส่งไปให้ท่านค่ะนายหญิง
Next time, I will embroider the hundred days red pattern for you, madam.ข้าจะปักดอกแดงร้อยดอกให้ค่ะนายหญิง
You also get a letterman robe, so you'll need to pick a nickname to embroider on the back.และนายก็จะได้ชุดคลุมของชมรม เพื่อที่นายจะได้ปักฉายาที่ข้างหลังเสื้อนั่น
I embroidered this case for her myself, and I keep it here always.ฉันปักปลอกหมอนนี้เองเเละเก็บมันไว้ตรงนี้ตลอด
Such snow-scenes are embroidered, too.อย่างกับฉากหิมะที่ถูกกลับหัวเลยนะครับ
"Embroidered together, heart against heart. ""หล่อหลอมให้เราเป็นหนึ่งเดียว ผูกพันหัวใจเราไว้คู่กัน"
The lapels should be blue, there's no green in the embroidery.ปกเสื้อของแท้ต้องมีสีฟ้า และไม่แต่งด้วยด้ายสีเขียว
# Like those stars embroidered in my eyes#ประหนึ่งหมู่ดวงดาว ที่พร่างพราวอยู่ในตาของฉัน
# Like those stars embroidered in my eyes# ประหนึ่งดวงดาว ที่พร่างพราวอยู่ในตาของฉัน

embroider ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, 锦 / 錦] brocade; embroidered work; bright
[gǔn, ㄍㄨㄣˇ, 绲 / 緄] cord; embroidered sash; sew
挑花[tiǎo huā, ㄊㄧㄠˇ ㄏㄨㄚ, 挑花] cross-stitch (embroidery)
刺绣[cì xiù, ㄘˋ ㄒㄧㄡˋ, 刺绣 / 刺繡] embroider
刺绣品[cì xiù pǐn, ㄘˋ ㄒㄧㄡˋ ㄆㄧㄣˇ, 刺绣品 / 刺繡品] embroidery
[qǐ, ㄑㄧˇ, 綮] embroidered banner
绷子[bēng zi, ㄅㄥ ㄗ˙, 绷子 / 繃子] embroidery frame; hoop; tambour
绣花鞋[xiù huā xié, ㄒㄧㄡˋ ㄏㄨㄚ ㄒㄧㄝˊ, 绣花鞋 / 繡花鞋] embroidered shoes
缠头[chán tóu, ㄔㄢˊ ㄊㄡˊ, 缠头 / 纏頭] embroidered headband used as decoration by actors or in Hui nationality; to reward an actor with brocade headband
[bó, ㄅㄛˊ, 襮] embroidered collar; expose
[zhǐ, ㄓˇ, 黹] embroidery

embroider ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンブロイダリー[, enburoidari-] (n) embroidery
エンブロイダリーレース[, enburoidari-re-su] (n) embroidery lace
コード刺繍[コードししゅう, ko-do shishuu] (n) cord embroidery
スカジャン[, sukajan] (n) (See スタジャン) satin and embroidered version of a stadium jumper
フランス刺繍[フランスししゅう, furansu shishuu] (n) embroidery
ミシン刺繍[ミシンししゅう, mishin shishuu] (n) machine embroidery
刺す[さす, sasu] (v5s,vt) (1) to pierce; to stab; to prick; to stick; to thrust; (2) (See 螫す) to sting; to bite; (3) to sew; to stitch; to embroider; (4) (See 差す・11) to pole (a boat); (5) to catch (with a limed pole); (6) (in baseball) to put (a runner) out; to pick off; (P)
刺繍[ししゅう, shishuu] (n,vs) embroidery
刺繍糸[ししゅういと, shishuuito] (n) embroidery thread
縫い[ぬい, nui] (n) embroidery; sewing
縫い取り[ぬいとり, nuitori] (n) embroidery
錦繍;錦綉[きんしゅう, kinshuu] (n) (1) fabric with a brocade and embroidery; beautiful fabric; beautiful clothes; (2) beautiful poem; beautiful wording; (3) beautiful autumn leaves; beautiful flowers

embroider ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรอง[v.] (krøng) EN: string ; stitch together ; embroider FR:
ปัก[v.] (pak) EN: embroider FR: broder
ระกำ[v.] (rakam) EN: embroider FR:
ร้อย[v.] (røi) EN: string together ; thread ; cord ; embroider ; weave ; insert FR: enfiler
เย็บปักถักร้อย[v. exp.] (yep pak tha) EN: do needlework ; do embroidery ; embroider FR:
ชุน[v.] (chun) EN: darn ; mend ; repair ; make embroidery FR: raccommoder ; repriser ; stopper
การเย็บปักถักร้อย[n. exp.] (kān yep pak) EN: embroidery ; needlework FR:
งานเย็บปักถักร้อย[n. exp.] (ngān yep pa) EN: embroidery ; needlework FR:
สะดึง[n.] (sadeung) EN: embroidery frame ; embroidery hoop FR:
ตาบ[n.] (tāp) EN: embroidered emblem typically worn around the neck FR:
เย็บปักถักร้อย[n. exp.] (yep pak tha) EN: embroidery ; needlework ; sewing FR:

embroider ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gestickt {adj}embroidered

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า embroider
Back to top