ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

needed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *needed*, -needed-

needed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
needed (adj.) ซึ่งคิดถึง Syn. desired, wanted Ops. hated, unwanted
needed (adj.) ซึ่งจำเป็น See also: ซึ่งจำเป็นต้อง Syn. required, requisite Ops. unnecessary, unneeded
needed (adj.) สำคัญมาก Syn. essential, crucial Ops. throwaway, unnecessary
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Now he is needed againตอนนี้เขาเป็นที่ต้องการอีกครั้งแล้ว
I just needed some fresh airฉันแค่ต้องการอากาศสดชื่นบ้าง
Did you find everything you needed?คุณได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการหรือยัง?

needed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人浮于事[rén fú yú shì, ㄖㄣˊ ㄈㄨˊ ㄩˊ ㄕˋ, 人浮于事 / 人浮於事] more hands than needed (成语 saw); too many cooks spoil the broth
可决率[kě jué lǜ, ㄎㄜˇ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄩˋ, 可决率 / 可決率] proportion needed to approve a decision
正当[zhèng dāng, ㄓㄥˋ ㄉㄤ, 正当 / 正當] honest; reasonable; fair; sensible; timely; just (when needed)
用得上[yòng de shàng, ㄩㄥˋ ㄉㄜ˙ ㄕㄤˋ, 用得上] needed; to come in useful

needed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
さえも;すらも[, saemo ; suramo] (exp) (See さえ) even; if only; if just; as long as; the only thing needed
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly
勝ち残り[かちのこり, kachinokori] (n) winning sumo wrestler who remains ringside in case his involvement is needed in pre-bout rituals
身請け金;身請金;身請銀[みうけがね;みうけきん(身請け金;身請金), miukegane ; miukekin ( miuke ke kin ; miuke kin )] (n) (See 身請け) money needed to buy a geisha or prostitute out of bondage
さえ(P);すら[, sae (P); sura] (prt) even; if only; if just; as long as; the only thing needed; (P)
不要[ふよう, fuyou] (adj-na,n,adj-no) (See 不用) unnecessary; unneeded; (P)
必要(P);必用[ひつよう, hitsuyou] (adj-na) (1) necessary; needed; essential; indispensable; (n) (2) necessity; need; requirement; (P)
淘汰[とうた, touta] (n,vs) (1) selection; weeding out; elimination (e.g. of unneeded employees); (2) (See 自然淘汰・しぜんとうた) natural selection

needed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมดความจำเป็น[adj.] (mot khwām j) EN: no longer needed ; no longer necessary ; superfluous FR:
เว่อร์[X] (woē) EN: over the top, ; too much ; more than needed FR: trop

needed ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า needed
Back to top