ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gratuitous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gratuitous*, -gratuitous-

gratuitous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gratuitous (adj.) ซึ่งให้เปล่า See also: ฟรี, ไม่เก็บเงิน Syn. free, gratuitous
gratuitously (adv.) ซึ่งไม่จำเป็นต้องมี
gratuitousness (n.) ฟรี See also: ให้เปล่า
English-Thai: HOPE Dictionary
gratuitous(กระทู'อิทัส) adj. ฟรี, See also: gratuitousness n., Syn. gratis,free
English-Thai: Nontri Dictionary
gratuitous(adj) ให้เปล่า,ไม่คิดมูลค่า,ให้ฟรี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
gratuitousให้เปล่า, ให้โดยเสน่หา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No, just gratuitous sex and lots of violence.-ไม่, มันเป็นเซ็กซ์ที่ไม่มีเหตุผล และก็รุนแรง
And really, really, specifically, surprisingly, and gratuitously critical of Israel.แล้วก็โคตรๆๆ โคตรที่จะวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลเลย
It's a little gratuitous, don't you think, Stefan?นี่ค่อนข้างจะเสียเปล่านะ

gratuitous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bái, ㄅㄞˊ, 白] white; snowy; pure; bright; empty; blank; plain; clear; to make clear; in vain; gratuitous; free of charge; reactionary; anti-communist; funeral; to stare coldly; to write wrong character; to state; to explain; vernacular; spoken lines in opera; surname B

gratuitous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
施療[せりょう, seryou] (n,vs) free medical treatment; gratuitous treatment
有らずもがな[あらずもがな, arazumogana] (exp,adj-no) uncalled for; unnecessary; gratuitous
無償契約[むしょうけいやく, mushoukeiyaku] (n) gratuitous contract
無償行為[むしょうこうい, mushoukoui] (n) gratuitous act; volunteering
有償収集[ゆうしょうしゅうしゅう, yuushoushuushuu] (n) {comp} non-gratuitous acquisition
無報酬[むほうしゅう, muhoushuu] (n) free of charge; gratuitous; without pay; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
有償収集[ゆうしょうしゅうしゅう, yuushoushuushuu] non-gratuitous acquisition

gratuitous ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freiwilligkeit {f}gratuitousness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gratuitous
Back to top