ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accustom

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accustom*, -accustom-

accustom ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accustom (vt.) ทำให้คุ้นเคย See also: ทำใหเคยชิน Syn. habituate
accustom to (phrv.) ทำให้คุ้นชินกับ See also: ทำให้เคยชินกับ, ทำให้ติดนิสัย Syn. use to
accustom to (phrv.) คุ้นเคยกับ See also: เคยชินกับ Syn. habituate to
accustomed (adj.) คุ้นเคย See also: เคยชิน, เป็นประจำ Syn. habitual, usual, customary
English-Thai: HOPE Dictionary
accustom(อะคัส' เทิม) vt. ทำให้ชิน, หรือคุ้นเคย, Syn. inure, familiarize, habituate
accustomed(อะคัส' เทิมดฺ) adj. ชิน, คุ้นเคย, Syn. habitual, usual, conventional
English-Thai: Nontri Dictionary
accustom(vt) ชิน,คุ้นเคย,เคยชิน
accustomed(adj) ชิน,คุ้นเคย,เคยชิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดปาก (v.) accustom to See also: be habitual for the use of a word or phrase, on the lips of Syn. ชินปาก, เคยปาก
ชิน (v.) be accustomed to See also: be used to, be familiar with Syn. คุ้น, เคย, เจน, เคยชิน, คุ้นชิน
เคย (v.) be accustomed to See also: be familiar with, be used to, be acclimatized to, be conversant with Syn. คุ้น, ชิน
เคยมือ (v.) be accustomed to See also: be familiar, intimate, acquaint, habituate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The moment we become accustom to crawling, we stand on 2 legs.ช่วงเวลาที่เราเปลี่ยนจากการคลาน มาเป็นยืนสองขา
You get accustomed to sights like that after a while.{\cHFFFFFF}คุณจะได้รับคุ้นเคยกับสถานที่ท่องเที่ยว เช่นนั้นหลังจากที่ในขณะ
Unaccustomed as I am to drawing anything but boa constrictors and elephants,ไม่คุ้นเคยเหมือนที่ผมวาดอย่างอื่น นอกจากงูเหลือมกับช้าง
I have not been accustomed to such language as this.ฉันไม่ชินกับภาษาพวกพื้นๆ นี่
While Eugene supplied me with a new identity I paid the rent and kept him in the style to which he'd become accustomed.ผมจ่าย "ค่าตัว" ให้สำหรับทุกๆตัวอย่าง และให้เค้าเป็นตัวของตัวเอง
I understand that you're not accustomed to these surroundings.เจ้าคงไม่คุ้นกับสถานที่เช่นนี้
I'm not accustomed to drinking alcohol.ผมไม่ชินกับการดื่มแอลกอฮอล์
Ron, I should tell you most Muggles aren't accustomed to seeing a flying car.รอน จะบอกให้นะ พวกมักเกิ้ล ไม่คุ้นเคยกับการเห็นรถเหาะได้
I'm not accustomed to hunting you down.แม่ไม่ชินกับการตามหาลูกนะ
Then prince Hapi will have to get accustomed to not getting everything he wants.งั้นเจ้าชายก็ต้องหัดทำตัวให้ชิน กับการโดนขัดใจซะบ้าง
A kind of Spiritual Petit four. Something that would be useful for you to be accustomed to.สิ่งที่ถ้าหากคุณคุ้นเคยแล้ว จะเป็นประโยชน์มาก
Everyday, the two of us cooked food that we weren't accustomed to,มันไม่ได้ผลอยู่แล้ว เขาไม่มีทางลดตัวลงมาใช้ชีวิตแบบพวกเราหรอก

accustom ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使习惯[shǐ xí guàn, ㄕˇ ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ, 使习惯 / 使習慣] accustom
[niǔ, ㄋㄧㄡˇ, 忸] accustomed to; blush; be shy
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, 惯 / 慣] accustomed to; used to
[niǔ, ㄋㄧㄡˇ, 狃] accustomed to
不服水土[bù fú shuǐ tǔ, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨˇ, 不服水土] (of a stranger) not accustomed to the climate of a new place; not acclimatized
吃不服[chī bu fú, ㄔ ㄅㄨ˙ ㄈㄨˊ, 吃不服] not be accustomed to eating sth; not be used to certain food
生疏[shēng shū, ㄕㄥ ㄕㄨ, 生疏] unfamiliar; strange; out of practice; not accustomed

accustom ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
使い慣らす[つかいならす, tsukainarasu] (v5s) to accustom oneself to using; to train; to break in (horses)
使い込む[つかいこむ, tsukaikomu] (v5m,vt) (1) to embezzle; to misappropriate; to peculate; (2) to accustom oneself to using; to use for a long time
仕付ける;為付ける[しつける, shitsukeru] (v1,vt) (1) to be used to; to get accustomed to; to be in the habit of doing; (2) (See 躾ける) to train; to discipline; to teach manners; (3) to tack (in needlework); to baste; (4) to plant (esp. rice seedlings)
使い慣れる;使いなれる;使い馴れる[つかいなれる, tsukainareru] (v1) to get accustomed to using
口馴らし;口慣らし[くちならし, kuchinarashi] (n,vs) accustoming oneself to a certain taste; oral drill
呼び習わす;呼習わす[よびならわす, yobinarawasu] (v5s) (See 呼び慣れる) to become accustomed to calling (e.g. someone by a certain name)
場慣れ;場馴れ[ばなれ, banare] (n,vs) experience; being accustomed (to something); poise in a critical situation
慣らし;馴らし[ならし;ナラシ, narashi ; narashi] (n) running-in; breaking in (e.g. engine, etc.); accustomizing
慣らす[ならす, narasu] (v5s,vt) to accustom; (P)
慣れっこ;馴れっこ[なれっこ, narekko] (n,adj-no,adj-na) being used to ...; getting used to ...; being accustomed to; being conditioned to; be familiar with
慣れっこになる;馴れっこになる[なれっこになる, narekkoninaru] (exp,v5r) to become used to; to become familiar with; to grow accustomed to
慣れる(P);馴れる;狎れる[なれる, nareru] (v1,vi) (1) to grow accustomed (to); to get too familiar with; to get used (to); (2) to become domesticated; to become tame; (P)
旅慣れる;旅馴れる[たびなれる, tabinareru] (v1,vi) to be accustomed to traveling (travelling)
板につく;板に付く;板に着く(iK)[いたにつく, itanitsuku] (exp,v5k) (1) to get used to one's work; to become accustomed to one's position; (2) to be at home (on the stage)
読みつける;読み付ける;読付ける[よみつける, yomitsukeru] (v1,vt) (obsc) (See 読み慣れる) to be accustomed to reading
読み慣れる;読慣れる;読み馴れる;読みなれる[よみなれる, yominareru] (v1,vi) to be accustomed to reading
身につく;身に付く[みにつく, minitsuku] (exp,v5k) (1) to master (e.g. a skill); to become accustomed to (e.g. a lifestyle); to acquire (e.g. a habit); (2) (See 悪銭身に付かず) to retain
遣り付ける;遣りつける[やりつける, yaritsukeru] (v1,vt) to be accustomed to; to be used to; to argue into silence; to talk down
食べ慣れる;食べなれる[たべなれる, tabenareru] (v1) to be used to eating; to become used to eating; to be accustomed to eating; to acquire a taste for
馴染む[なじむ, najimu] (v5m,vi) to become familiar with; to fit in; to adapt oneself; to get used to; to grow accustomed to

accustom ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิน[v.] (chin) EN: be accustomed to ; be used to ; get used to ; be familiar with ; be acclimatized to ; accustom ; be conversant with FR: être habitué à ; être accoutumé de
ฝึกให้เคยชิน[X] (feuk hai kh) EN: accustom FR:
คุ้นเคย[v.] (khunkhoēi) EN: acquaint ; be intimately acquainted ; make familier ; be familiar ; be intimate ; be accustomed ; be well-known ; habituate ; accustom FR:
ชิน[adj.] (chin) EN: accustomed to FR:
ชินหู[v. exp.] (chin hū) EN: sound familiar ; be familiar with ; be accustomed to FR:
ชินปาก[v. exp.] (chin pāk) EN: be familiar with a certain way of speaking ; be accustomed to speaking (in a certain situation) FR:
เจน[adj.] (jēn) EN: well-versed ; experienced ; skilled at ; familiar with ; accustomed to FR: habitué ; accoutumé ; rompu ; expérimenté
เคย[v.] (khoēi) EN: be used to ; be accustomed ; be familiar with ; be acclimatized to ; be conversant with FR: avoir l'habitude de ; être habitué à ; avoir déjà ; être accoutumé
เคยชิน[v. exp.] (khoēi chin) EN: be used to ; become familiar (with) ; be accustomed (to) FR: être accoutumé ; être familiarisé ; avoir eu l'occasion de
เคยชินกับ[v. exp.] (khoēi chin ) EN: be accustomed to FR:
เคยมือ[v.] (khoēimeū) EN: be accustomed to ; be acquainted with FR:
เคยปาก[v.] (khoēipāk) EN: speak habitually of ; be accustomed to say FR:
คุ้น[v.] (khun) EN: be familiar ; be conversant ; intimate ; acquaint ; be accustomed ; be well-known ; be used to ; habituate FR: être familier ; être habitué ; être intime
คุ้นเคย[adj.] (khunkhoēi) EN: accustomed ; familiar FR: familier
กลายเป็นนิสัย[v. exp.] (klāi pen ni) EN: be habitual ; be accustomed ; be customary FR:
ผิดสังเกต[v.] (phitsangkēt) EN: be unusual ; not look right ; be unaccustomed ; be abnormal ; look funny FR:
ติดปาก[v.] (titpāk) EN: catch on ; be accustomed to using a word/an expression ; be on one's lips FR:

accustom ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewöhnung {f}accustoming

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accustom
Back to top