ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adoption

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adoption*, -adoption-

adoption ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adoption (n.) การรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม See also: ขั้นตอนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
adoption (n.) การเลือกเอา See also: การเลือกรับเอามา Syn. choosing, choice, selection
English-Thai: Nontri Dictionary
adoption(n) การรับเป็นของตน,การนำมาใช้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adoption๑. การรับข้อเสนอ, การมีมติเห็นชอบ๒. การรับบุตรบุญธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adoptionการรับเป็นบุตรบุญธรรม [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The adoption papers.เอกสารการรับบุตรบุญธรรม
Honey, the adoption people said Sharon came from West Virginia and Silent Hill is in West Virginia.ที่รัก , คนที่รับเธอมาเลี้ยง บอกว่าเธอมาจาก เวส เวอร์จิเนีย ...และ ไซเลนท์ ฮิลล์ ก็อยู่ที่ เวส เวอร์จิเนีย .
I gave up your brother for adoption to Switzerland long ago.ฉันส่งพี่ชายของแก รับให้ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นานมาแล้ว
I asked the adoption agency to have him find us for sure.ฉันไปสอบถามองค์กรที่เขารับเลี้ยงพี่แก เพื่อสืบหาเขาดีกว่า
The whole adoption thing?ทั้งหมดนั้น ทิ้งมันได้จริงเหรอ
I spoke to a very nice woman at the adoption agency.พ่อพูดกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูดีมากเลย ที่สถานที่รับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
About the adoption thing, I mean.เรื่องที่รับเลี้ยงนะ
You should look at adoption ads,เธอน่าจะหาดูประกาศรับลูกบุญธรรมนะ
Juno, I'm coming with you to meet this adoption people.จูโน่ พ่อจะไปพบคนที่จะมารับเลี้ยงเด็กกับลูก
Well, then we all agree a traditional closed adoption would be best for all involved?อย่างนั้นเมื่อเราเห็นตรงกัน การรับเลี้ยงเด็กดีสำหรับทุกคน
Ya know, I set up this whole private adoption and this married couple in Saint Cloud are going to be the parents.เธอรู้ไหม ชั้นจัดการ เรื่องคนรับเลี้ยงแล้ว เป็นคู่แต่งงานในย่านคนรวย จะมาเป็นพ่อเขาเขา
Then you must be having adoption papers with you.คุณคงมีเอกสารรับเด็กมาเลี้ยง

adoption ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
承继[chéng jì, ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 承继 / 承繼] adoption (e.g. of a nephew as a son); to inherit
收养[shōu yǎng, ㄕㄡ ㄧㄤˇ, 收养 / 收養] adopt; adoption
领养[lǐng yǎng, ㄌㄧㄥˇ ㄧㄤˇ, 领养 / 領養] adoption; to adopt a child

adoption ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドプション[, adopushon] (n) adoption
可決[かけつ, kaketsu] (n,vs) approval; adoption (e.g. motion, bill); passage; (P)
採否[さいひ, saihi] (n) adoption or rejection
日本的経営[にほんてきけいえい, nihontekikeiei] (n) Japanese-style business management; adoption of Japanese business practices (such as lifelong employment, seniority-based promotions, etc.)
末期養子[まつごようし, matsugoyoushi] (n) deathbed adoption of a successor (to prevent extinction of the family line); person adopted by someone on his deathbed
初度適用[しょどてきよう, shodotekiyou] (n) first-time adoption; initial application (e.g. of a new technology)
取り上げ;取上げ[とりあげ, toriage] (n) (1) adoption; acceptance; confiscation; (2) midwifery; midwife
取捨[しゅしゃ, shusha] (n,vs) choice; option; rejection or adoption; (P)
採択[さいたく, saitaku] (n,vs) adoption; selection; choice; (P)
採用[さいよう, saiyou] (n,vs) (1) use; adoption; acceptance; (2) appointment; employment; engagement; (P)
摂取[せっしゅ, sesshu] (n,vs) (1) intake; absorption; adoption; (2) assimilation; (P)
襲用[しゅうよう, shuuyou] (n,vs) adoption; following

adoption ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การอนุมัติงบประมาณ[n. exp.] (kān anumat ) EN: budget adoption FR: adoption du budget [f]
การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม[n. exp.] (kān rap dek) EN: child adoption ; adoption FR: adoption d'un enfant [f] ; adoption [f]
การรับเลี้ยงเป็นลูก[n. exp.] (kān rap līe) EN: adoption FR: adoption d'un enfant [f] ; adoption [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adoption
Back to top