ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

zoologist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *zoologist*, -zoologist-

zoologist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
zoologist (n.) นักสัตววิทยา
English-Thai: HOPE Dictionary
zoologist(โซออล'โลจิสทฺ) n. นักสัตววิทยา, Syn. zo?logist
English-Thai: Nontri Dictionary
zoologist(n) นักสัตววิทยา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zoologistนักสัตววิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นักสัตวศาสตร์ (n.) zoologist
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
TV's most beloved zoologist and veterinarian, and the new face of the Mirando Corporation,นักสัตววิทยาและสัตวแพทย์ ที่ผู้ชมทางทีวีรักมากที่สุด และเป็นตัวแทนคนใหม่ของ มิรานโด คอร์ปอเรชัน
Except for the fact that both my parents are research zoologists and we've spent the last 12 years in Africa.นอกจากความจริงที่ว่าพ่อแม่ฉันทั้งสองคนเป็นนักสัตววิทยา และ 12 ปีที่ผ่านมา พวกเราอยู่ในแอฟริกา
"Cryptozoologists believe it may have been a subspecies of hoofed predator, possibly a mesonychid."นักศึกษาสัตว์สูญพันธุ์เชื่อว่ามันอาจเป็น สายพันธุ์ของนักล่าที่นิ้วเท้าเป็นกีบ อาจจะเป็นเมโซไนคิด
Both 25 and both were self-described cryptozoologists.ทั้งคู่อายุ 25 และเรียกตัวเองว่า นักศึกษาสัตว์ลี้ลับ

zoologist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
動物学者[どうぶつがくしゃ, doubutsugakusha] (n) zoologist

zoologist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักสัตววิทยา[n.] (nak sattawa) EN: zoologist FR: zoologiste [m, f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า zoologist
Back to top