ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

spontaneously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *spontaneously*, -spontaneously-

spontaneously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
spontaneously (adv.) ตามธรรมชาติ See also: โดยธรรมชาติ Syn. artlessly, candidly, easily Ops. awkwardly, clumsily
spontaneously (adv.) อย่างสมัครใจ See also: โดยธรรมชาติ Syn. deliberately, willingly

spontaneously ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一人で(P);独りで(P)[ひとりで, hitoride] (exp) alone; by oneself; voluntarily; spontaneously; automatically; (P)
思わず[おもわず, omowazu] (adv) unintentionally; reflexively; spontaneously; involuntarily; instinctively; (P)
自然[しぜん, shizen] (adj-na,n) (1) nature; spontaneity; (adv,adv-to) (2) naturally; spontaneously; (P)
自然に[しぜんに, shizenni] (adv) (See 自然) naturally; smoothly; spontaneously; (P)

spontaneously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยสัญชาตญาณ[adv.] (dōi sanchāt) EN: instinctively ; spontaneously FR: par instinct ; instinctivement

spontaneously ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unwillkürlich {adv}spontaneously; instinctively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า spontaneously
Back to top