ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

acclimate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *acclimate*, -acclimate-

acclimate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
acclimate (vi.) ปรับตัวให้ชินกับอากาศ Syn. adapt, accommodate, become accustomed to, acclimatize
acclimate (vt.) ปรับตัวให้ชินกับอากาศ
English-Thai: HOPE Dictionary
acclimate(อะไคล' เมท) vt.,vi. ปรับตัวให้ชินกับอากาศ. -acclimation n., Syn. adapt)
English-Thai: Nontri Dictionary
acclimate(vt) ปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It just took some getting used to for me. I wasn't completely acclimated to it.มันน่าจะใช้ทำอะไรได้บ้าง ถึงฉันจะยังปรับตัวไม่ได้เสียทีเดียว
Looks like you're getting acclimated to life on the run.ดูเหมือนว่านายเคยชินกับการใช้ชีวิตแบบหลบหนี
Let me just re-acclimate myself at my own speed here, okay?ให้ผมปรับให้เคยชิน คำพูดของผมเอง โอเค?
So, if I'm gonna help you get acclimated, I just need to ask you a few...ถ้าคุณต้องการให้ฉันช่วย ฉันต้องถามอะไรคุณสักหน่อย
Maybe it's a shock to the system if the body's not properly acclimated, but, you know, I leave that for smart minds than me.อาจจะเป็นเพราะระบบร่างกายปรับตัวไม่ทัน ถ้าร่างกายไม่ได้ปรับตัวให้ถูกต้อง แต่นายรู้นะ ฉันไม่อยากอวดฉลาดเกินไป
Go in slowly, give him a chance to acclimate.เข้าไปช้าๆ ให้เขาค่อยๆ ชินหน้า
Now that Joshua is a young man, it's time he became acclimated to the real world.ตอนนี้โจชัวเป็นหนุ่มแล้ว มันถึงเวลาที่เขาต้องปรับตัวกับโลกจริงๆ

acclimate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
順化[じゅんか, junka] (n,vs) acclimate

acclimate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปรับตัว[v. exp.] (prap tūa) EN: adapt ; acclimate ; adjust oneself ; accomodate FR: s'adapter ; s'accommoder ; obéir aux circonstances ; s'acclimater ; s'accoutumer
ปรับตัวให้ชินกับอากาศ[v. exp.] (prap tūa ha) EN: acclimate ; adjust oneself to the weather FR: s'acclimater

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า acclimate
Back to top