ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

citizenship

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *citizenship*, -citizenship-

citizenship ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
citizenship (n.) ความเป็นพลเมือง
citizenship (n.) สิทธิในความเป็นพลเมือง
English-Thai: HOPE Dictionary
citizenship(ซิท'ทิเซินชิพ) n. ฐานะประชากร,สัญชาติ,คุณธรรมของประชากร
English-Thai: Nontri Dictionary
citizenship(n) การเป็นพลเมือง,สิทธิของประชากร,สัญชาติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
citizenshipความเป็นพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Citizenship ; Nationalityสัญชาติ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The citizenship will be issued two years later.สถานะบุคคลจะออกให้อีกสองปีให้หลัง
I'm gonna lose my citizenship because of this, you know.มากด้วย เข้าใจมั้ย? และนายรู้ ว่าการสนทนานี้ถูกบันทึก
But he's nearly done with his citizenship program.แต่เขาเกือบจะได้สัญชาติแล้วนี่ครับ
We're with the department of citizenship and immigration.เราเป็นหน่วยตรวจคนเข้าเมือง
Here at Browning-Orvis, we have a longstanding commitment to humanitarian causes because exemplary corporate citizenship is our highest calling.เรายืนหยัดเรื่องมนุษยธรรม มาอย่างยาวนาน เพราะบุคคลในบริษัทที่น่ายกย่องนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเรา
Well then, I guess my only option is to lose my American citizenship for a while.งั้นหรอ, ดูเมื่อว่า ตัวเลือกเดียวที่ผมมี คือเสียสัญชาติอเมริกันไปสักพักละนะ
And they had to lie about their citizenship to go to high school.และพวกเค้าต้องโกหกความเป็นพลเมือง เพื่อที่จะเรียนมัธยม
I'm guessing your citizenship will be denied and your green card revoked.ฉันเดาว่า สิทธิความเป็นพลเมือง จะถูกปฏิเสธ และกรีนการ์ดก็จะถูกยกเลิก
Representative O'Connell was contacted by Carmine Polito to ask if he could obtain rapid citizenship through an act of Congress for one Sheik Abdul/ah, investor.ส.ส.โอคอนเนล รับการติดต่อจากคาร์ไมน์ เพื่อชักชวนเขาเข้ามา เพื่อให้สัญชาติ
In the 1980s, Wade Burke won student citizenship awards, but in fact had significant, repeated brushes with the law that were covered up.ในยุค 1980 เล้ด เบิร์ก ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นของเมือง แต่ความจริงแล้วเขามีปัญหา กับกฎหมายซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ถูกปิดบังเอาไว้
Attained U.S. citizenship two years later.ขอเป็นพลเมืองอเมริกัน อีกสองปีต่อมา
Your citizenship test is at the end of the month.สิ้นเดือนนี้นายต้องสอบเข้าเป็นพลเมืองนะ

citizenship ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
二重国籍者[にじゅうこくせきしゃ, nijuukokusekisha] (n) dual citizen; person having dual citizenship or nationality
公民学校[こうみんがっこう, koumingakkou] (n) citizenship training school
公民教育[こうみんきょういく, kouminkyouiku] (n) civic or citizenship education
日本国籍[にほんこくせき, nihonkokuseki] (n) Japanese nationality; Japanese citizenship
公民権[こうみんけん, kouminken] (n) civil rights; franchise; citizenship; (P)
市民権[しみんけん, shiminken] (n) citizenship; civic rights; civil rights; (P)

citizenship ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สัญชาติ[n.] (sanchāt) EN: nationality ; citizenship FR: nationalité [f] ; citoyenneté [f]
สัญชาติไทย[n. exp.] (sanchāt Tha) EN: Thai nationality ; Thai citizenship FR: nationalité thaïlandaise [f] ; citoyenneté thaïlandaise [f]

citizenship ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nationalität {f}citizenship

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า citizenship
Back to top