ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unexpected

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unexpected*, -unexpected-

unexpected ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unexpected (adj.) ที่ไม่ได้คาดไว้ Syn. unscheduled, unanticipated Ops. scheduled, planned
unexpectedly (adv.) อย่างไม่ตั้งใจ Ops. predictably
unexpectedly (adv.) อย่างปุบปับ See also: อย่างไม่คาดฝัน, อย่างน่าประหลาดใจ Syn. unforeseen, surprising, unanticipated Ops. predictable, anticipatable
English-Thai: HOPE Dictionary
unexpected(อันอิคสเพค'ทิด) adj. ไม่ได้คาดคิดมาก่อน,นึกไม่ถึง,ประหลาดใจ,ฉับพลัน.
English-Thai: Nontri Dictionary
unexpected(adj) ไม่ได้นึกฝัน,นึกไม่ถึง,ไม่คาดฝัน,คาดไม่ถึง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยไม่คาดฝัน (adv.) unexpected Syn. โดยไม่คิดไม่ฝัน
โดยไม่คิดไม่ฝัน (adv.) unexpected Syn. โดยไม่คาดฝัน
โดยไม่ได้คาดฝัน (adv.) unexpected Syn. โดยไม่คาดฝัน, โดยไม่คิดไม่ฝัน
ไม่คาดคิด (adj.) unexpected See also: unanticipated, unpredictable, unforeseen Syn. คิดไม่ถึง
ไม่คาดฝัน (adj.) unexpected See also: unanticipated, unpredictable, unforeseen Syn. ไม่คาดคิด, คิดไม่ถึง
จู่ๆ (adv.) unexpectedly See also: suddenly, abruptly Syn. โดยกระทันหัน, ทันทีทันใด
บังเอิญ (adv.) unexpectedly See also: by chance, by accident, accidentally Syn. เผอิญ, โดยบังเอิญ, นึกไม่ถึง Ops. โดยตั้งใจ, จงใจ
อยู่ดีๆ (adv.) unexpectedly See also: suddenly, abruptly, without warning Syn. จู่ๆ
โดยกระทันหัน (adv.) unexpectedly See also: suddenly, abruptly Syn. ทันทีทันใด
คาดไม่ถึง (v.) be unexpected
คิดไม่ถึง (v.) be unexpected Syn. คาดไม่ถึง
ทำไปทำมา (v.) result unexpectedly at last Syn. ท้ายที่สุด, ผลสุดท้าย
นึกไม่ถึง (v.) be unexpected Syn. คิดไม่ถึง
พลิกล็อค (v.) be unexpected See also: go contrary to one´s wishes, make a complete reversal Syn. กลับกลาย
มีอันเป็น (v.) happen unexpectedly See also: happen by chance, occur unpredictably
ไม่คาดคิด (v.) be unexpected Syn. ไม่คิด, คิดไม่ถึง
ไม่คาดฝัน (v.) be unexpected Syn. ไม่คาดคิด, ไม่คิด, คิดไม่ถึง
ไม่คิด (v.) be unexpected Syn. ไม่คาดคิด, คิดไม่ถึง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We are fortunate tonight to have so many unexpected visitors.เรามีความโชคดีในคืนนี้ จะมีผู้เข้าชมที่ไม่คาดคิดมากมาย
Dearest Lizzy, since writing the above, something has occurred of a most unexpected and serious nature.ลิซซี่ที่รักยิ่ง ตั้งแต่เขียนจดหมายฉบับที่แล้ว บางสิ่งได้เกิดขึ้น โดยที่ไม่ได้นึกฝันและเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ
Mr Darcy paid us an unexpected visit... ..and so, my dear Lizzy, Mr Darcy would brook no opposition.โปรดให้ป้าแสดงความกระจ่างต่อหลานในคราวนี้ คุณดาร์ซี่มาเยี่ยมเราโดยไม่คาดฝัน... และเมื่อเป็นดังนั้น ลิซซี่ที่รัก คุณดาร์ซี่ได้ขอไม่ออกหน้า
God forbid anything unexpected should happen...พระเจ้า ห้ามไม่ให้ทุกสิ่งที่ไม่ได้เตรียมการไว้ เกิดขึ้น...
The unexpected incident that creates those dangerous moments.The unexpected incident that creates those dangerous moments.
While it remains a burden assiduously avoided it is not unexpected and thus not beyond a measure of control which has led you, inexorably here.While it remains a burden assiduously avoided... ... itisnotunexpectedandthus not beyond a measure of control... ...ซึ่งนำคุณมา
'Is it Blue or the unexpected Christmas sensation from Billy Mack?จะเป็นวงบลูหรือ ม้านอกสายตาอย่างบิลลี่ แม็ค
Three. Unexpected things are gonna happen.ข้อสาม สิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้น
It's the unexpected that makes it so exciting.เรื่องไม่คาดฝันต่างหากล่ะ ที่ทำให้มันน่าตื่นเต้นน่ะ
The hours were long, and the pay was terrible yet occasionally, there were unexpected surprises.ชั่วโมงการทำงานก็ยาวนาน และค่าจ้างก็น้อยนิด แต่ยังอย่างไรก็ตาม\บางครั้งเขาก็ยังมีโอกาสสร้างความแปลกใจ
Well, that's just unexpected and weird.เอ่อ นี่มัน เกินคาด แปลก
But something unexpected happened....แต่มันมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

unexpected ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黑马[hēi mǎ, ㄏㄟ ㄇㄚˇ, 黑马 / 黑馬] dark horse; fig. unexpected winner
天有不测风云[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, 天有不测风云 / 天有不測風雲] fortune as unpredictable as the weather (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment
天有不测风云,人有旦夕祸福[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, ren2 you3 dan4 xi1 huo4 fu2, 天有不测风云,人有旦夕祸福 / 天有不測風雲,人有旦夕禍福] fortune as unpredictable as the weather, every day may bring fortune or calamity (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment
喜从天降[xǐ cóng tiān jiàng, ㄒㄧˇ ㄘㄨㄥˊ ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄤˋ, 喜从天降 / 喜從天降] joy from heaven (成语 saw); overjoyed at unexpected good news; unlooked-for happy event
喜出望外[xǐ chū wàng wài, ㄒㄧˇ ㄔㄨ ㄨㄤˋ ㄨㄞˋ, 喜出望外] overjoyed at unexpected good news (成语 saw)
大喜过望[dà xǐ guò wàng, ㄉㄚˋ ㄒㄧˇ ㄍㄨㄛˋ ㄨㄤˋ, 大喜过望 / 大喜過望] overjoyed at unexpected good news (成语 saw)
三长两短[sān cháng liǎng duǎn, ㄙㄢ ㄔㄤˊ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˇ, 三长两短 / 三長兩短] unexpected misfortune; unexpected accident; sudden death
不速[bù sù, ㄅㄨˋ ㄙㄨˋ, 不速] uninvited (guest); unexpected (appearance); unwanted presence
不速之客[bù sù zhī kè, ㄅㄨˋ ㄙㄨˋ ㄓ ㄎㄜˋ, 不速之客] uninvited or unexpected guest
不速而至[bù sù ér zhì, ㄅㄨˋ ㄙㄨˋ ㄦˊ ㄓˋ, 不速而至] to arrive without invitation; unexpected guest; unwanted presence
恰巧[qià qiǎo, ㄑㄧㄚˋ ㄑㄧㄠˇ, 恰巧] fortunately; unexpectedly; by coincidence
不期然而然[bù qī rán ér rán, ㄅㄨˋ ㄑㄧ ㄖㄢˊ ㄦˊ ㄖㄢˊ, 不期然而然] happen unexpectedly; turn out contrary to one's expectations
陡然[dǒu rán, ㄉㄡˇ ㄖㄢˊ, 陡然] suddenly; unexpectedly; abruptly; precipitously; stumbling
[tǎng, ㄊㄤˇ, 傥 / 儻] if; unexpectedly
出人意外[chū rén yì wài, ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄨㄞˋ, 出人意外] turned out other than expected (成语 saw); unexpected
不意[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, 不意] unexpectedly; unawareness; unpreparedness
不料[bù liào, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, 不料] unexpectedly; to one's surprise
不虞[bù yú, ㄅㄨˋ ㄩˊ, 不虞] unexpected; eventuality; contingency; not worry about
出乎意料[chū hū yì liào, ㄔㄨ ㄏㄨ ㄧˋ ㄌㄧㄠˋ, 出乎意料] unexpected; exceeding all expectations
出乎预料[chū hū yù liào, ㄔㄨ ㄏㄨ ㄩˋ ㄌㄧㄠˋ, 出乎预料 / 出乎預料] unexpectedly
出人意料[chū rén yì liào, ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄌㄧㄠˋ, 出人意料] unexpected
居然[jū rán, ㄐㄩ ㄖㄢˊ, 居然] unexpectedly; to one's surprise; go so far as to
想不到[xiǎng bu dào, ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨ˙ ㄉㄠˋ, 想不到] unexpected; hard to imagine; it had not occurred to me; who could have thought that
意外[yì wài, ㄧˋ ㄨㄞˋ, 意外] unexpected; accident; mishap
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, 竟] unexpectedly; actually; to go so far as to; indeed
竟然[jìng rán, ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˊ, 竟然] unexpectedly

unexpected ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
どんでん返し[どんでんがえし, dondengaeshi] (n) (sudden) complete reversal (of plot); unexpected twist (at end of story)
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling
もしもの事;若しものこと[もしものこと, moshimonokoto] (exp) emergency; accident; rare possibility; unexpected occurrence
予期しない結果[よきしないけっか, yokishinaikekka] (n) {comp} unexpected results; unpredictable results
出し抜け[だしぬけ, dashinuke] (adj-na,n) all of a sudden; unexpected
取りこぼす;取り零す;取零す[とりこぼす, torikobosu] (v5s,vi) (1) {comp} to lose an easy game; to suffer an unexpected defeat; (2) to lose information (computers)
大穴[おおあな, ooana] (n) (1) large hole; (2) great deficit; heavy losses; (3) big and unexpected winnings; a killing (e.g. on a race); (4) dark horse (horse racing)
奇勝;奇捷[きしょう, kishou] (n) (1) (奇勝 only) beauty spot; place with beautiful scenery; (2) unexpected victory; victory by uncommon stratagem
思ってもいない[おもってもいない, omottemoinai] (adj-i) unanticipated; unexpected
棚から牡丹餅;棚からぼた餅[たなからぼたもち, tanakarabotamochi] (exp) receiving a windfall; having an unexpected piece of good luck
残り物には福がある[のこりものにはふくがある, nokorimononihafukugaaru] (exp) (proverb) there is unexpected good in what others have left behind; last but not least; there is fortune in leftovers
残り物に福あり[のこりものにふくあり, nokorimononifukuari] (exp) (proverb) there is unexpected good in what others have left behind; last but not least; there is fortune in leftovers
神出鬼没[しんしゅつきぼつ, shinshutsukibotsu] (n,adj-no) appearing in unexpected places and at unexpected moments; elusive; phantom
逆手[ぎゃくて(P);さかて, gyakute (P); sakate] (n) (1) underhand or backhand grip (e.g. in tennis); (2) unexpected twist; turning the tables (on an opponent); (P)
零れ幸い[こぼれざいわい, koborezaiwai] (n) unexpected piece of good luck; windfall
電撃的[でんげきてき, dengekiteki] (adj-na) (See 電撃) electrifying; shocking; sudden and unexpected
風が吹けば桶屋が儲かる[かぜがふけばおけやがもうかる, kazegafukebaokeyagamoukaru] (exp) any event can bring about an effect in an unexpected way; lit
その割には;その割りには[そのわりには, sonowariniha] (exp) unexpectedly; unusually; considering all that
とんだ[, tonda] (adj-pn) (1) unthinkable; unimaginable; inconceivable; unexpected; (2) terrible; awful; serious; (adv) (3) (arch) very; (P)
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P)
ぱったり[, pattari] (adv,adv-to) unexpectedly; suddenly; abruptly
ばったり;ばったん[, battari ; battan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt)
ひょっこり;ひょっくり[, hyokkori ; hyokkuri] (adv) all of a sudden; suddenly; by chance; unexpectedly
ひょんな[, hyonna] (adj-pn) (See 思いがけない) strange; unexpected; (by) chance; unusual; curious
ふいと[, fuito] (adv) abruptly; suddenly; unexpectedly
ふとした[, futoshita] (adj-pn) impulsive; unexpected; accidental; casual; inadvertent; on a whim
ぶらり[, burari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) dangling; (2) (on-mim) aimlessly; casually; idly; (3) (on-mim) unexpectedly
ゆくりなく[, yukurinaku] (adv) unexpectedly
不図(ateji);不斗(ateji);不圖(ateji)(oK)[ふと, futo] (adv) (uk) suddenly; casually; accidentally; incidentally; unexpectedly; unintentionally; (P)
不意[ふい, fui] (adj-na,n,adj-no) sudden; abrupt; unexpected; unforeseen; (P)
不慮の外[ふりょのほか, furyonohoka] (exp) totally unexpected; completely unforeseen
不測[ふそく, fusoku] (n,adj-no) unexpected; unforeseen; accidental
予期せぬ[よきせぬ, yokisenu] (exp) (See 予期) unexpected; unforeseen; (P)
何気に[なにげに, nanigeni] (adv) (1) (col) inadvertantly; for no special reason; (2) truthfully; unexpectedly; (3) after realizing; without knowing
俄(P);俄か[にわか, niwaka] (adj-na,n) sudden; abrupt; unexpected; improvised; offhand; (P)
偶々(P);偶偶;偶;適[たまたま, tamatama] (adv) casually; unexpectedly; accidentally; by chance; (P)
偶然[ぐうぜん, guuzen] (adj-na,adj-no,n-adv,n) (by) chance; unexpectedly; suddenly; accident; fortuity; (P)
変(P);變(oK)[へん, hen] (adj-na,n) (1) strange; odd; peculiar; weird; curious; queer; eccentric; funny; suspicious; fishy; (2) unexpected; (3) change; (4) incident; disturbance; disaster; accident; (n-pref) (5) (See 変ロ短調) flat (music); (P)
心外[しんがい, shingai] (adj-na) (1) regrettable; vexing; upsetting; (2) unthinkable; wholly unexpected; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
予期しない結果[よきしないけっか, yokishinaikekka] unexpected results, unpredictable results

unexpected ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังเอิญ[adj.] (bang-oēn) EN: accidental ; fortuitous ; unexpected ; coincidental FR: inattendu ; fortuit ; accidentel
บุญหล่นทับ[n. exp.] (bun lon tha) EN: unexpected boon FR:
ฉับพลัน[adj.] (chapphlan) EN: instant ; simultaneous ; immediate ; spontaneous ; unexpected ; sudden ; sharp FR: immédiat ; instantané ; simultané ; brusque ; soudain ; subit
โดยไม่ได้คาดฝัน[adv.] (dōi mai dāi) EN: unexpected FR:
โดยไม่คิดไม่ฝัน[adv.] (dōi mai khi) EN: unexpected FR:
กะทันหัน[adj.] (kathanhan) EN: sudden ; abrupt ; unheralded ; unexpected ; sharp FR: soudain ; imprévu ; brusque ; non annoncé
คาดไม่ถึง[v.] (khātmaitheu) EN: be unexpected ; be unforseen FR:
คาดไม่ถึง[adj.] (khātmaitheu) EN: unexpected ; unanticipated ; unforeseen FR: inattendu ; imprévu
กินหู้[v.] (kinhū) EN: be unexpected ; be disappointing FR:
เกินคาด[X] (koēn khāt) EN: unexpected ; more than one expects ; beyond expectation ; beyond expectations ; contrary to all expectations FR: inespéré ; contre toute attente
ลาภ[n.] (lāp) EN: fortune ; luck ; stroke of good fortune ; windfall ; unexpected gain FR: chance [f] ; aubaine [f] ; coup de chance [m] ; coup de bol [m] (fam.)
ลาภปาก[n.] (lāppāk) EN: unexpected delicacy ; unexpected treat FR:
ไม่ได้นึกฝัน[X] (mai dāi neu) EN: so unexpected ; never dreamt ; never imagined FR:
ไม่คาดฝัน[adj.] (mai khāt fa) EN: unexpected FR: inattendu ; imprévu
ไม่คาดคิด[v. exp.] (mai khātkhi) EN: be unexpected FR: manquer d'anticipation
ไม่คาดคิด[adj.] (mai khātkhi) EN: unexpected FR: inattendu
ไม่นึกเลย[adj.] (mai neuk lo) EN: totally unexpected FR:
มาเหนือเมฆ[v.] (māneūamēk) EN: be totally unexpected ; be out of the blue FR:
นึกไม่ถึง[v. exp.] (neuk mai th) EN: be unexpected FR: être inattendu ; être inopiné
ผิดคาด[v. exp.] (phit khāt) EN: be  disappointed ; be  frustrated ; disappoint ; be unexpected FR:
ผิดคาด[adj.] (phit khāt) EN: unexpected ; below expectations ; not as expected ; surprising ; disappointing FR:
พลิกล็อก[v. exp.] (phlik lǿk) EN: be unexpected FR:
พลิกล็อก[adj.] (phlik lǿk) EN: totally unexpected FR: inattendu
บังเอิญ[adv.] (bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; fortunately ; unexpectedly FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement ; par chance ; chanceusement
เฉียบพลัน[adv.] (chīepphlan) EN: suddenly ; forcefully ; unexpectedly ; abruptly FR:
โดยบังเอิญ[adv.] (dōi bang-oē) EN: accidentally ; by accident ; by chance ; unexpectedly ; fortuitous FR: par hasard ; accidentellement ; par accident ; par chance
โดยกระทันหัน[adv.] (dōi krathan) EN: unexpectedly FR:
โดยไม่คาดฝัน[adv.] (dōi mai khā) EN: unexpectedly FR:
โดยมิได้คาดคิด[adv.] (dōi midāi k) EN: unexpectedly FR:
ฝนตกไม่มีเค้า[n. (loc.)] (fontokmaimī) EN: Things that happen unexpectedly. FR:
กะทันหัน[adv.] (kathanhan) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte
เข้าตำรา[adv.] (khaotamrā) EN: typically ; as is usually the case ; according to tradition ; not unexpectedly FR:
เกิด...ขึ้น[v. exp.] (koēt ... kh) EN: happen accidentally ; happen unexpectedly FR:
มีอันเป็น[v.] (mī-anpen) EN: happen unexpectedly FR:
ปะ[v.] (pa) EN: meet ; come across ; come upon ; stumble on ; encounter ; meet unexpectedly FR: rencontrer ; rencontrer par hasard ; tomber sur
พลัน[X] (phlan) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; aussitôt ; à l'instant ; promptement ; lestement ; rondement ; sans délai ; séance tenante ; tout de suite ; sur le champ ; soudainement
พรวด[adv.] (phrūat) EN: suddenly ; abruptly ; all of sudden ; unexpectedly FR: précipitamment
รวดเร็ว[adv.] (rūatreo) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; quickly ; rapidly ; immediately ; instantly ; promptly ; hastily ; nimbly ; in a short time ; expeditiously FR: soudainement ; promptement ; rapidement
ซะอีก[X] (sa īk) EN: [put after a verb or adjective for emphasis or when talking about something unexpected] FR:
ซะงั้น[X] (sa-ngan) EN: unexpectedly ; that's the way it is ; suddenly FR:

unexpected ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unerwartet; unvermittelt {adj} | unerwarteter | am unerwartetstenunexpected | more unexpected | most unexpected
unvermutet {adj}unexpected
unvermutet {adv}unexpectedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unexpected
Back to top