ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rhythm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rhythm*, -rhythm-

rhythm ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rhythm (n.) จังหวะดนตรี Syn. cadence, lilt
rhythm (n.) จังหวะสัมผัสในกวี Syn. accent
rhythm (n.) จังหวะ See also: การเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ Syn. cycle, tempo
rhythm (n.) ความสอดคล้อง
rhythm (n.) ลีลา
rhythm method (n.) การคุมกำเนิดแบบงดเว้นมีเพศสัมพันธ์ในช่วงมีไข่ตกในสตรี
rhythmic (adj.) เป็นจังหวะ See also: เป็นจังหวะจะโคน Syn. cadent, metrical, periodic
rhythmic gymnastics (n.) กีฬายิมนาสติกลีลา
rhythmically (adv.) อย่างเป็นช่วงๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
rhythm(ริธ'ธึม) n. จังหวะ,เสียงสัมผัส
rhythmic(ริธ'มิค) adj. เป็นจังหวะ,มีจังหวะ,มีเสียงสัมผัส,มีลีลา, See also: rhythmics n.
rhythmical(ริธ'มิเคิล) adj. เป็นจังหวะ,มีจังหวะ,เป็นท่วงทำนองที่ต่อเนื่องกัน, Syn. periodic
English-Thai: Nontri Dictionary
rhythm(n) จังหวะชีวิต,จังหวะ,ลีลา,เสียงสัมผัส
rhythmic(adj) มีลีลา,เป็นจังหวะ,มีเสียงสัมผัส
rhythmical(adj) เป็นท่วงทำนอง,เป็นจังหวะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rhythmจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhythm methodวิธีรอจังหวะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
rhythmical-เป็นจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rhythmจังหวะเสียง [TU Subject Heading]
Rhythmic gymnasticsยิมนาสติกส์ลีลา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
R&B (n.) คำย่อของ Rhythm and Blues
กรับ (n.) wooden rhythm clappers
ตีกรับ (v.) beat a Thai wooden rhythm instrument
จังหวะ (n.) rhythm See also: pattern of sounds or movements Syn. จังหวะจะโคน
จังหวะจะโคน (n.) rhythm See also: pattern of sounds or movements
จังหวะเพลง (n.) rhythm See also: cadence Syn. จังหวะ, เสียงเพลง, ลีลา, ท่วงทำนอง, ลำนำ
ทำนอง (n.) rhythm See also: cadence Syn. จังหวะ, เสียงเพลง, จังหวะเพลง, ลีลา, ท่วงทำนอง, ลำนำ
กระต่ายเต้น (n.) rhythm of old Thai classical
ทำนองเสนาะ (n.) rhythm of prose
กิจกรรมเข้าจังหวะ (n.) rhythmic activities
ตะขาบ (n.) rhythmic instrument Syn. เครื่องตีบอกจังหวะ
เครื่องตีบอกจังหวะ (n.) rhythmic instrument
ตามจังหวะ (adv.) rhythmically
มีลีลา (adv.) rhythmically Syn. มีสัมผัส, คล้องจอง
มีสัมผัส (adv.) rhythmically Syn. มีลีลา, คล้องจอง
เข้าจังหวะ (adv.) rhythmically Syn. ตามจังหวะ
เป็นจังหวะ (adv.) rhythmically Syn. มีลีลา, มีสัมผัส, คล้องจอง
จังหวะลีลา (n.) rhythmics See also: rhythm Syn. จังหวะ
กระบวนเพลง (n.) music rhythm
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The rhythm of production will be affected.สายพานการผลิต อาจถูกขัดจังหวะ
Work with the rhythm of music.ทำงานไปพร้อมจังหวะของดนตรี
No thanks, I'm rhythm guitar and mouth organ.ไม่ขอบคุณฉันกีตาร์และออร์แกน ปาก
"Tonight only, the Blues Brothers... genuine Rhythm and Blues Show and Revue.คืนนี้เท่านั้น บลูส บรัเดอส แท้จริง รีดึม และ บลูส โชว และ เรเฟิว
The whole rhythm section was the Purple Gangจังหวะแผนกทั้งหมดแก๊งสีม่วง
I've been working with the staff kids... on a cross between a Cuban rhythm and soul dancing.ผมปรึกษากับพวกเพื่อน ๆ พนักงานแล้ว... เราจะเต้นจังหวะคิวบา กับ โซลแดนซ์
Seven hundred little records all rock, rhythm and jazzเจ็ดร้อยบันทึกเล็ก ๆ น้อย ๆ ทุกเพลงร็อคจังหวะและดนตรีแจ๊ส
It's like rhythm gymnastics.มันเหมือนกายบริหารเข้าจังหวะเลย
Kat, me lady. You sway to the rhythm of me heart.แคท หวานใจจ๋า เจ้าทำให้ใจข้าเต้นตุ้บๆเลย~
Yeah, the rhythm of the game just like the rhythm of life.จังหวะของเกมก็เหมือนจังหวะชีวิต
It's hard to catch the rhythm or get into the musicจับจังหวะแล้วก็เข้าถึงเพลงได้ยาก
Got horns, trumpets Rhythm and flutesGot horns, trumpets Rhythm and flutes

rhythm ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
搏动[bó dòng, ㄅㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, 搏动 / 搏動] beat rhythmically; throb; pulsate
韵律[yùn lǜ, ㄩㄣˋ ㄌㄩˋ, 韵律 / 韻律] cadence; rhythm; rhyme scheme; meter (in verse)
鼓点[gǔ diǎn, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ, 鼓点 / 鼓點] drum beat; rhythm
鼓点子[gǔ diǎn zi, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄗ˙, 鼓点子 / 鼓點子] drum beat; rhythm
合拍[hé pāi, ㄏㄜˊ ㄆㄞ, 合拍] in time with (i.e. same rhythm); to keep in step with; fig. to cooperate
平仄[píng zè, ㄆㄧㄥˊ ㄗㄜˋ, 平仄] level and oblique tones (technical term for classical Chinese rhythmic poetry)
旋律[xuán lǜ, ㄒㄩㄢˊ ㄌㄩˋ, 旋律] melody; rhythm
节奏[jié zòu, ㄐㄧㄝˊ ㄗㄡˋ, 节奏 / 節奏] rhythm; tempo; musical pulse; cadence; beat
艺术体操[yì shù tǐ cāo, ㄧˋ ㄕㄨˋ ㄊㄧˇ ㄘㄠ, 艺术体操 / 藝術體操] rhythmic gymnastics

rhythm ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アフロキューバンリズム[, afurokyu-banrizumu] (n) Afro-Cuban rhythm
サーカディアンリズム[, sa-kadeianrizumu] (n) circadian rhythm
大乗り;大ノリ[おおのり(大乗り);おおノリ(大ノリ), oonori ( dai nori ); oo nori ( dai nori )] (n,adv) (1) excitedly; (2) type of rhythm for noh songs
概日リズム[がいじつリズム, gaijitsu rizumu] (n) circadian rhythm
バイオリズム[, baiorizumu] (n) biorhythm
ピルジカイニド塩酸[ピルジカイニドえんさん, pirujikainido ensan] (n) pilsicainide hydrochloride (anti-arrhythmic drug)
リズミックソウル[, rizumikkusouru] (n) rhythmic soul
リトミック[, ritomikku] (n,adj-no) eurhythmics (fre
不整脈[ふせいみゃく, fuseimyaku] (n) irregular pulse; arrhythmia; (P)
合わす(P);合す[あわす, awasu] (v5s,vt) (1) (See 合わせる) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
合わせる(P);併せる(P);合せる[あわせる, awaseru] (v1,vt) (1) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P)
囃子詞;囃子言葉[はやしことば, hayashikotoba] (n) meaningless words in a song for rhythm; words or utterances added to modulate the cadence of a song
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P)
撃壌[げきじょう, gekijou] (n) (1) (See 鼓腹撃壌) to stamp on the ground rhythmically while singing; (2) ancient Chinese game of wooden clog throwing
新体操[しんたいそう, shintaisou] (n) rhythmic sports gymnastics
期外収縮性不整脈[きがいしゅうしゅくせいふせいみゃく, kigaishuushukuseifuseimyaku] (n) extrasystolic arrhythmia
結滞[けったい, kettai] (n,vs) arrhythmia; intermittent pulse
調子[ちょうし, choushi] (n) (1) tune; tone; key; pitch; time; rhythm; (2) vein; mood; way; manner; style; knack; (3) condition; state of health; (4) impetus; spur of the moment; strain; (5) trend; (P)
軽快[けいかい, keikai] (adj-na) (1) casual (e.g. dress); light; nimble; jaunty; rhythmical (e.g. melody); (n,vs) (2) taking a turn for the better; receding of symptoms; (P)
音律[おんりつ, onritsu] (n) metre; rhythm; musical temperament
音調[おんちょう, onchou] (n,adj-no) tune; tone; intonation; melody; rhythm; harmony
韻律[いんりつ, inritsu] (n,adj-no) {ling} rhythm; metre (poet); (P)

rhythm ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณาปาณะ[n.] (ānāpāna) EN: breath rhythm ; breathing in and out FR:
จังหวะ[n.] (jangwa) EN: rhythm ; tempo ; phase ; timing ; swing ; cadence ; spacing ; step ; pace ; pulse ; speed ; cycle ; stroke FR: rythme [m] ; tempo [m] ; temps [m] ; cadence [f] ; vitesse [f]
จังหวะดนตรี[n. exp.] (jangwa dont) EN: rhythm of the music FR: rythme de la musique [m]
จังหวะจะโคน[n.] (jangwajakhō) EN: rhythm ; tempo FR:
จังหวะลีลา[n.] (jangwa lilā) EN: rhythmics ; rhythm FR:
จังหวะเพลง[n. exp.] (jangwa phlē) EN: rhythm of a song FR: rythme d'une chanson [m]
จังหวะวอลทซ์[n. exp.] (jangwa wøn) EN: waltz rhythm FR:
กลอนสด[n.] (klønsot) EN: extemporaneous rhythm FR: vers libres [mpl]
กรับ[n.] (krap) EN: wooden rhythm clappers ; claves ; Thai castanets FR:
ลัย[n.] (lai) EN: rhythm ; tempo ; time FR:
ลัย-[pref.] (laiya-) EN: rhythm ; tempo ; time FR:
ลำนำ[n.] (lamnam) EN: song ; rhythm FR: chanson [f]
ลีลา[n.] (līlā) EN: grace ; cadence ; rhythm FR:
ทำนอง[n.] (thamnøng) EN: rhythm ; cadence ; tune ; melody FR: rythme [m] ; ton [m] ; mélodie [f]
ทำนองเสนาะ[n. prop.] (thamnøng sa) EN: rhythm of prose ; tonal recitation FR:
ทำนองเสียง[n. exp.] (thamnøng sī) EN: tune ; melody ; tone ; rhythm FR:
ตีกรับ[v. exp.] (tī krap) EN: beat a Thai wooden rhythm instrument FR:
เฉิบ ; เฉิบ ๆ = เฉิบๆ[adj.] (choēp ; cho) EN: rhythmical FR:
เครื่องตีบอกจังหวะ[n. exp.] (khreūang tī) EN: rhythmic instrument FR:
กิจกรรมเข้าจังหวะ[n. exp.] (kitjakam kh) EN: rhythmic activities FR:
กระต่ายเต้น[n.] (kratāiten) EN: [rhythm of old Thai classical] FR:
เป็นจังหวะ[adv.] (pen jangwa) EN: rhythmically FR:
สาระพา ; สาระพาเฮโล[n.] (sāraphā ; s) EN: rhythmic chant of workers FR:
ตะขาบ[n.] (takhāp) EN: rhythmic instrument FR:
เยิบ[adv.] (yoēp) EN: slowly and rhythmically FR:
เยิบ ๆ = เยิบๆ[adv.] (yoēp-yoēp) EN: slowly and rhythmically FR:

rhythm ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herzrhythmusstörung {f} [med.]disturbance of the heart rhythm; disturbance of the cardiac rhythm
Aerobic {f}; rhythmische Gymnastik [sport]aerobics
Rhythmik {f}rhythm
Rap {m}; rhythmischer Sprechgesang [mus.]rap
Lebensrhythmus {m}rhythm of life
Rhythmus {m} | Rhythmen
rhythmisch {adj}rhythmical; rhythmic
rhythmisch {adv}rhythmically
Tachyarrhythmie {f}; Herzrhythmusstörung

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rhythm
Back to top