ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dimension

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dimension*, -dimension-

dimension ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dimension (n.) การหามิติ See also: การวัดขนาด, การหาขอบเขต, การวัดระยะ Syn. measurement
dimension (n.) ขอบเขต (ปกติใช้รูปพหูพจน์ dimensions) See also: ขนาด, ขอบข่าย, มิติ Syn. quantity, proportions
dimension (vt.) หามิติ See also: วัดระยะ Syn. measure, size, survey
dimensional (adj.) เกี่ยวกับขนาด
dimensionless (adj.) ไม่มีขนาด
English-Thai: HOPE Dictionary
dimension(ไดเมน'เชิน,ดิ-) n. มิติ,ขนาดกว้างยาวและหนา,ความสำคัญ,ขนาด,, See also: dimensions n.,pl. การวัด., Syn. extent
English-Thai: Nontri Dictionary
dimension(n) ขนาด,มิติ,ความสำคัญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dimensionมิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dimensional stabilityเสถียรภาพเชิงมิติ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dimensionless numberจำนวนไร้มิติ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dimensional Conformation, Threeโครงสร้างสามมิติ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มิติ (n.) dimension See also: measurement
dimension (n.) ขอบเขต (ปกติใช้รูปพหูพจน์ dimensions) See also: ขนาด, ขอบข่าย, มิติ Syn. quantity, proportions
proportions (n.) ขอบเขต (ปกติใช้รูปพหูพจน์ dimensions) See also: ขนาด, ขอบข่าย, มิติ Syn. quantity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A dimension of pure chaos, pure evil.มิติแห่งหายนะ ความชั่วล้วน ๆ
Basically, we're folding space in a higher dimension to create an instantaneous link between two distant points.Right. WeII, I don't know how a ceII phone works. I just know how to use it.
He does this thing where he pretends he's in an alternate dimension that occupies the same physical space we're in, but he can't perceive us.ทำเสมือนอยู่อีกมิตินึง ที่มีห้วงอากาศและกาลเวลา เดียวกับเรา แต่เขามองไม่เห็นเรา
Them fuckers is a whole new dimension of trash.ไอ้พวกบ้านี่มัน เป็นมิติใหม่ของขยะจริงๆ
But if we had access to higher dimensions we could move our pants around our bodies through the fourth dimension and our days of dropping trousers would be over.แต่ถ้าเราเข้าถึงมิติที่สูงกว่า เราอาจถอดกางเกงออก ได้รอบทิศทางผ่างทางมิติที่สี่
But it's not just a hat it's also a portal to another dimension in time.แต่ไม่ใช่แค่หมวก.. มันมีทั้งประตูมิติไปหาคนอื่น
Walter was able to open a wormhole into another dimension that essentially shredded all the laws of science.วอลเตอร์สามารถเปิดรูหนอน ไปยังอีกมิตินึงได้ ซึ่งนั้นเป็นการฉีกกฎเกณฑ์ ทางวิทยาศาสตร์ทุกๆด้านโดยสิ้นเชิง
We landed in some dimension where you're Jensen Ackles, and I'm something called a "Jared Padalecki."นายคือเจนเซ่น แอคเคิ้ลส์ และฉันชื่อ "จาเร็ด พาเดเลคกี้" อะไรสักอย่าง
The heaven is earth, the dimension is flippedสวรรค์กับพื้นดิน มันก็เเค่มิตินึงที่พลิกไปหากันได้
What if time, like space, has more than one dimension -- a hidden dimension that we can't see?เกิดอะไรขึ้นถ้าเวลาเช่นพื้นที่มี มากกว่าหนึ่งมิติ มิติที่ซ่อนอยู่ที่เรามองไม่เห็น?
Now, if you have an extra time dimension, you might visualize the time dimension perpendicular to the guitar neck, in this direction.ตอนนี้ถ้าคุณมีมิติเวลาพิเศษ คุณอาจเห็นภาพมิติเวลา ตั้งฉากกับลำคอกีตาร์
Steve suspects they do have addresses, but those addresses are spread out across an extra dimension of time that we can't detect.สตีฟสงสัยว่าพวกเขาจะมีที่อยู่ แต่ที่อยู่เหล่านี้จะกระจายออกไป ข้ามมิติพิเศษของเวลา

dimension ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
量纲[liàng gāng, ㄌㄧㄤˋ ㄍㄤ, 量纲 / 量綱] dimension (unit)
晶格[jīng gé, ㄐㄧㄥ ㄍㄜˊ, 晶格] crystal lattice (the regular 3-dimensional pattern formed by atoms in a crystal)
画法几何[huà fǎ jǐ hé, ㄏㄨㄚˋ ㄈㄚˇ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, 画法几何 / 畫法幾何] descriptive Geometry (three-dimensional geometry using projections and elevations)
大小[dà xiǎo, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ, 大小] dimension; magnitude; size; measurement
尺寸[chǐ cun, ㄔˇ ㄘㄨㄣ˙, 尺寸] size; dimension; measurement
三维空间[sān wéi kōng jiān, ㄙㄢ ㄨㄟˊ ㄎㄨㄥ ㄐㄧㄢ, 三维空间 / 三維空間] three-dimensional space; 3D
立交[lì jiāo, ㄌㄧˋ ㄐㄧㄠ, 立交] three-dimensional road junction; abbreviation for 立體交叉|立体交叉
立体交叉[lì tǐ jiāo chā, ㄌㄧˋ ㄊㄧˇ ㄐㄧㄠ ㄔㄚ, 立体交叉 / 立體交叉] three-dimensional road junction (i.e. involving fly-over bridges or underpass tunnels)
立体图[lì tǐ tú, ㄌㄧˋ ㄊㄧˇ ㄊㄨˊ, 立体图 / 立體圖] three-dimensional figure; hologram; stereogram
二维[èr wéi, ㄦˋ ㄨㄟˊ, 二维 / 二維] two-dimensional
万维天罗地网[wàn wéi tiān luó dì wǎng, ㄨㄢˋ ㄨㄟˊ ㄊㄧㄢ ㄌㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄨㄤˇ, 万维天罗地网 / 萬維天羅地網] World Wide Web (WWW); lit. ten-thousand dimensional net covering heaven and earth
万维网[wàn wéi wǎng, ㄨㄢˋ ㄨㄟˊ ㄨㄤˇ, 万维网 / 萬維網] World Wide Web (WWW); lit. ten-thousand dimensional net

dimension ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダイメンション[, daimenshon] (n) dimension
ディメンション[, deimenshon] (n) dimension
ディメンションメンバ[, deimenshonmenba] (n) {comp} dimension member
ディメンションメンバプロパティ[, deimenshonmenbapuropatei] (n) {comp} dimension member property
ディメンションレベル[, deimenshonreberu] (n) {comp} dimension level
3D[さんディー;スリーディー, san dei-; suri-dei-] (n) 3D; three dimensional
3次元(P);三次元[さんじげん, sanjigen] (n) three dimensions; three dimensional; 3D; 3-D; (P)
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code
ディメンショナリティ[, deimenshonaritei] (n) {comp} dimensionality
ディメンショニング[, deimenshoningu] (n) {comp} dimensioning
一次元[いちじげん, ichijigen] (n) one dimensional
丸彫り[まるぼり, marubori] (n) three dimensional sculpture
低次元[ていじげん, teijigen] (adj-na,n) (1) low-level; coarse; vulgar; (2) {math} low-dimension
多元分類体系[たげんぶんるいたいけい, tagenbunruitaikei] (n) {comp} multidimensional classification system
多次元[たじげん, tajigen] (n) multidimensional
多次元配列[たじげんはいれつ, tajigenhairetsu] (n) {comp} multidimensional array
次元正則化[じげんせいそくか, jigenseisokuka] (n,vs) dimensional regularisation (physics); dimensional regularization
無次元数[むじげんすう, mujigensuu] (n) dimensionless number; dimensionless quantity
立体[りったい, rittai] (n,adj-no) (1) solid body; three-dimensional object; (2) (abbr) (See 立体駐車場) multi-storey car park; (P)
立体感[りったいかん, rittaikan] (n) feeling of solidity; three-dimensionality; drawing highlights
角形[かくけい;かっけい, kakukei ; kakkei] (n) (1) (N)-cornered polygon, incl. triangle; (2) (esp. かくけい) Japanese rectangular envelope (opening on the short dimension; numbered 0-8, A3, A4, each with different sizes)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
次元[じげん, jigen] dimension
3次元[3じげん, 3 jigen] three dimensional, 3-D
ディメンショニング[でいめんしょにんぐ, deimenshoningu] dimensioning
一次元[いちじげん, ichijigen] one dimensional
二次元高速フーリエ変換[にじげんこうそくフーリエへんかん, nijigenkousoku fu-rie henkan] two dimensional fast Fourier transform
区間[くかん, kukan] dimension, segment
外寸[がいすん, gaisun] external dimensions
外形寸法[がいけいすんぼう, gaikeisunbou] external dimensions
多元分類体系[たげんぶんるいたいけい, tagenbunruitaikei] multidimensional classification system
多次元[たじげん, tajigen] multidimensional
多次元配列[たじげんはいれつ, tajigenhairetsu] multidimensional array
寸法記入[すんぽうきにゅう, sunpoukinyuu] dimensioning

dimension ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขนาด[n.] (khanāt) EN: size ; dimension ; dimensions ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format ; extent FR: taille [f] ; dimension [f] ; dimensions [fpl] ; format [m] ; magnitude [f] ; mesures [fpl] ; calibre [m] ; grandeur [f] ; proportions [fpl] ; amplitude [f]
ขนาดมาตรฐาน[n. exp.] (khanāt mātt) EN: FR: dimension standard [f]
มิติ[n.] (miti) EN: dimension ; perspective FR: dimension [f] ; perspective [f]
มิติด้านนวัตกรรม[n. exp.] (miti dān na) EN: innovative dimension FR:
มิติของปริภูมิเวกเตอร์[n. exp.] (miti khøng ) EN: dimension of vector space FR: dimension d'un espace vectoriel [f]
มิติที่สี่ = มิติที่ 4[n. exp.] (miti thī sī) EN: fouth dimension FR: quatrième dimension [f]
เนื้อที่[n.] (neūathī) EN: area ; space ; zone ; room ; dimension FR: surface [f] ; espace [m] ; superficie [f]
เท่าตัว[adj.] (thaotūa) EN: equal to itself ; life-sized ; faithful copy ; same dimension as original ; the same amount FR:
แบบหลายมิติ[adj.] (baēp lāi mi) EN: multidimensional FR: multidimensionnel
n มิติ[adj.] (en-miti) EN: n-dimensional FR:
อีโก้สูงมาก[n. exp.] (īkō sūng mā) EN: huge ego FR: égo surdimensionné [m]
จำนวนไร้มิติ[n. exp.] (jamnūan rai) EN: dimensionless number FR:
ขนาดเท่ากัน[v. exp.] (khanāt thao) EN: be of the same size FR: avoir les mêmes dimensions
ความเป็นหลายมิติ[n. exp.] (khwām pen l) EN: multidimensionality FR:
มี 3 มิติ = มีสามมิติ[adj.] (mī sām miti) EN: three-dimensional FR: tridimensionnel
ปริภูมิ n มิติ[n. exp.] (pariphūm en) EN: n-dimensional space ; n-space FR:
ภาพยนตร์ 3 มิติ[n. exp.] (phāpphayon ) EN: 3D film ; three-dimensional film FR: cinéma en 3D [m] ; film en 3D [m]
ไร้มิติ[adj.] (rai miti) EN: dimensionless FR:
รูปเรขาคณิตสามมิติ[n. exp.] (rūp rēkhākh) EN: FR: figure géométrique à 3 dimensions [f]
รูปเรขาคณิตสองมิติ[n. exp.] (rūp rēkhākh) EN: FR: figure géométrique à 2 dimensions [f]
สามมิติ = 3 มิติ[n. exp.] (sām miti) EN: 3D ; three-dimensional FR: 3D ; en trois dimensions ; tridimensionnel
ทรงกลม n มิติ[n. exp.] (songklom en) EN: n-dimensional sphere FR:
ฐานข้อมูลหลายมิติ[n. exp.] (thān khømūn) EN: multidimentional database FR: base de données multidimensionnelle
เทศะ 3 มิติ[n. exp.] (thēsa sām m) EN: three-dimensional space FR: espace tridimensionnel [m]

dimension ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bauabmessung {f}building dimension
Kontrollmaß {n}control dimension
Nennmaß {n}nominal dimension
Sollmaß {n}nominal dimension
Präzisions-Längenmessmaschine {f}precision dimension measuring instrument
Rohbaumaß {n}shell dimension
Baurichtmaß {n}basic dimensions
Dimension {f} | Dimensionen
Dimension {f} [math.]dimension
Dimensionsstabilität {f}dimensional stability
dimensional {adj}dimensional
dimensional {adv}dimensionally
Bemaßungslinie {f}dimension line
Längenmesstechnik {f}dimension measurement
Maßblatt {n}dimension sheet
Maßgenauigkeit {f}dimension accuracy
Maßlinie {f}dimension line
Maßpfeil {m}dimension arrow head
Seilabstand {m}dimension between ropes
Bautoleranz {f}dimensional tolerance
Reifenmaße {pl}dimensional tyre data; tyre dimensional data
Verteilung {f} [math.] | eindimensionale Verteilung | mehrdimensionale Verteilung | hypergeometrische Verteilung | t-Verteilung | zweidimensionale Verteilungdistribution | univariate distribution | multivariate distribution | hypergeometric distribution | t distribution | two dimensional distribution
Hologramm {n} (dreidimensionale Abbildung)hologram
Einbauverhältnisse {pl}installation dimensions
maximale Betriebsmaße {f}maximum tyre dimensions in service
Maßzahl {f} | dimensionslose Maßzahlmeasured value | absolute measure
Einbaumaße {pl}mounting dimensions
Bauöffnungsmaß {n}wall opening dimensions

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dimension
Back to top