ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

perpetual

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *perpetual*, -perpetual-

perpetual ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
perpetual (adj.) ์ตลอดไป See also: ชั่วกัลปาวสาน, ตลอดกาล, ชั่วนิจนิรันดร, ไม่สิ้นสุด Syn. ageless, eternal, everlasting, unending Ops. intermitten, temporary
perpetual (adj.) ์ที่ต่อเนื่อง See also: ที่ไม่ขาดสาย Syn. ceaseless, incessant, endless Ops. discontinuous, intermitten
perpetual (adj.) ตลอดปี See also: ตลอดฤดู
perpetually (adv.) อย่างตลอดกาล See also: อย่างนิรันดร, อย่างชั่วกัลปวสาน, อย่างตลอดไป Syn. constantly Ops. inconstantly
perpetually (adv.) อย่างต่อเนื่อง See also: อย่างไม่ขาดสาย Syn. constantly Ops. inconstantly
English-Thai: HOPE Dictionary
perpetual(เพอเพช'ชวล) adj. ตลอดไป,ถาวร,ตลอดกาล,ต่อเนื่อง,ตลอดฤดู,ตลอดปี., Syn. unceasing,continual
English-Thai: Nontri Dictionary
perpetual(adj) ตลอดไป,อยู่เสมอ,เป็นนิจ,ตลอดกาล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
perpetualตลอดกาล, ตลอดชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Perpetual inventory methodวิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือที่บันทึกแบบต่อเนื่อง [การบัญชี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, the flames of perpetual damnation are ever ready to grasp our souls.ใช่แล้ว เปลวไฟ แห่งความชั่วที่ไม่มีวันดับสูญ ไม่มีทางที่จะยึดวิญญาญ ของเราไว้ได้
I was now living in some kind of horrific perpetual dream state, yet somehow still able to interact without anyone knowing.ตอนนี้ผมติดอยู่ในสภาพอาการบางอย่าง ที่เหมือนฝันร้ายอยู่ตลอดเวลา ยังไงๆ จนตอนนี้มันก็สลับฉากไปมาอยู่ โดยที่ไม่มีใครรู้
They are the only natural element in perpetual movement toward the sky.เป็นวัตถุทางธรรมชาติชนิดเดียวที่เติบโตขึ้นสู่ท้องฟ้า
Global warming, perpetual war, toxic waste, child labor, torture, genocide.ภาวะโลกร้อน, สงครามอันยาวนาน, ขยะเป็นพิษ แรงงานเด็ก, การทรมาน, การทำลายชนชาติ เงินเล็กน้อยที่ต้องการใช้จ่าย
Eternal rest grant unto her, O Lord, and let perpetual light shine upon her.ขอพระองค์ส่องแสงนำเธอไป สุ่การพักผ่อนชั่วนิรันดร์
His family used to resemble something out of a holiday greeting card but now seems to be in perpetual mourning.ครอบครัวของเขาใช้ในการคล้ายคลึงกับสิ่งที่ออกจากบัตรอวยพรวันหยุด แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นในระหว่างการไว้ทุกข์ตลอด
Oh, look, Indiana Jones and the apartment of perpetual virginity.โอ้ ดูสิ Indiana Jones
And now, from Our Lady of Perpetual Sorrow High School, the Golden Goblets!และตอนนี้จากโรงเรียน Our Lady of Perpetual Sorrow ทีม"เดอะ โกลเด้น กอบเบล็ท"
In third place, from Our Lady of Perpetual Sorrow, the Golden Goblets!ที่สาม สุภาพสตรีจาก Perpetual Sorrow เดอะ โกลเด้น กอบเล็ท
She was living in a perpetual state of hyper reality.เธออยู่ในรัฐตลอดเวลากับความไฮเปอร์อย่างแท้จริง
Our Lady of Perpetual Virginity.พระนางพรหมจารีย์มารีย์อยู่
From atom to galaxy, is in a perpetual state of flux.อยู่ในค่าคงที่หนึ่ง ของ การเปลียนแปลงอย่างต่อเนื่อง

perpetual ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吴越[Wú Yuè, ˊ ㄩㄝˋ, 吴越 / 吳越] states of south China in different historical periods; proverbially perpetual arch-enemies
永久[yǒng jiǔ, ㄩㄥˇ ㄐㄧㄡˇ, 永久] everlasting; perpetual; lasting; forever; permanent
[yǒng, ㄩㄥˇ, 永] forever; always; perpetual

perpetual ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不断の斬新さ[ふだんのざんしんさ, fudannozanshinsa] (n) perpetual novelty
不老長寿[ふろうちょうじゅ, furouchouju] (n) perpetual youth and longevity
永久公債[えいきゅうこうさい, eikyuukousai] (n) perpetual bond
永久機関[えいきゅうきかん, eikyuukikan] (n) perpetual motion
永代借地[えいたいしゃくち, eitaishakuchi] (n) perpetual lease
永子作;永小作[えいこさく, eikosaku] (n) perpetual land lease; perpetual tenant farmer
永子作権[えいこさくけん, eikosakuken] (n) perpetual land lease
蓬莱[ほうらい, hourai] (n) (1) Mount Penglai; Penglai Island; enchanted land of perpetual youth from Chinese mythology; (2) (See 三蓬莱) sacred mountain (e.g. Mount Fuji, Mount Kumano, etc.)
恒久的[こうきゅうてき, koukyuuteki] (adj-na) permanent; perpetual; lasting
永続的[えいぞくてき, eizokuteki] (adj-na) permanent; perpetual; persistent; lasting
絶え間ない[たえまない, taemanai] (adj-i) incessant; constant; continuous; perpetual; everlasting

perpetual ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่รู้จักจบ[adj.] (mai rūjak j) EN: unending ; interminable ; perpetual ; endless FR: interminable
นิรันดร์[adj.] (niran) EN: eternal ; perpetual ; everlasting ; lasting ; unceasing FR: éternel ; perpétuel
นิรันดร[adj.] (nirandøn) EN: eternal ; perpetual ; everlasting ; lasting ; unceasing FR: éternel ; perpétuel
นิรันตร-[pref.] (nirantara-) EN: eternal ; perpetual ; everlasting ; lasting ; unceasing FR: éternel ; perpétuel
สถาวร[adj.] (sathāwøn) EN: perpetual ; permanent ; everlasting FR: permanent
ถาวร[adj.] (thāwøn) EN: permanent ; enduring ; lasting ; everlasting ; perpetual ; fixed FR: solide ; stable ; permanent ; durable ; perpétuel
ยง[adj.] (yong) EN: eternal ; perpetual ; lasting ; for ever FR:
อยู่หมัด[v.] (yūmat) EN: be under another's thumb ; be in perpetual fear of someone FR: obéir au doigt et à l'oeil
นิรันดร[adv.] (nirandøn) EN: always ; for ever ; perpetually ; eternally FR: éternellement ; perpétuellement ; pour toujours ; à jamais
นิจ[adv.] (nit) EN: habitually ; regularly ; constantly ; frequently ; perpetually ; often FR: habituellement ; régulièrement ; constamment ; continuellement ; durablement
นิตย์[adv.] (nit) EN: habitually ; regularly ; constantly ; frequently ; perpetually ; often FR: habituellement ; régulièrement ; constamment ; continuellement ; durablement
ตลอดกาล[adv.] (taløt kān) EN: forever ; everlasting ; eternity ; perpetually ; endlessly ; eternally FR: à jamais ; à perpétuité ; perpétuellement ; pour l'éternité ; éternellement ; sans fin
ตลอดไป[adv.] (taløt pai) EN: forever ; all the time from now on ; always ; ever ; all the time ; on and on ; perpetually FR: pour toujours ; à jamais ; éternellement ; continuellement ; sans cesse

perpetual ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beständigkeit {f}perpetualness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า perpetual
Back to top