ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

limitless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *limitless*, -limitless-

limitless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
limitless (adj.) ซึ่งไม่สิ้นสุด See also: ไม่มีขอบเขต, ชั่วกาลนาน Syn. illimitable, unceasing, unending
limitless (adj.) ไร้พรมแดน (คำทางการ) See also: ไร้เขตแดน, ไร้ขอบเขต Syn. boundless Ops. limitable
limitless (adj.) มากมาย See also: มากเกินกว่าจะนับได้ Syn. immense, inestimable
limitless (adj.) ไร้ขีดจำกัด See also: ซึ่งไม่มีขอบเขต Syn. measureless Ops. limited
English-Thai: HOPE Dictionary
limitless(ลิม'มิทลิส) adj. ไม่มีขอบเขต, See also: limitlessness n. ความไม่มีขอบเขต
English-Thai: Nontri Dictionary
limitless(adj) ไม่จำกัด,ไม่อั้น,มากมาย,ไม่มีขอบเขต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สู้ไม่อั้น (adv.) limitless See also: unlimitedly
เท่าไหร่เท่ากัน (adv.) limitless See also: unlimitedly Syn. สู้ไม่อั้น
ไร้พรมแดน (adj.) limitless See also: boundless
ไร้พรมแดน (adj.) limitless See also: boundless
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These Knights Templar, of limitless power....อัศวินเทมพลา มีอำนาจล้นฟ้า
But who? Who is worthy to be trusted with the secret to limitless power?แต่จะเป็นใครล่ะ ที่สมควรได้รับสิ่งนี้
Of limitless opportunity.ของโอกาสที่ไร้ขีดจำกัด
So I'd come here and I'd look out at this vast, limitless expanse.ดังนั้นผมเลยมาที่นี่ มองไปที่น้ำ มหาศาล กว้างสุดลูกหูลูกตา
No matter what you do, it will never amount to anything more than a single drop in a limitless ocean.โ€“ ฮคhะฐt'ั• ะฐll ฮ™ hะฐvะต. โ€“ ฮ—mm...
The perfect mix of low intellect, high lack of ambition, and limitless parental support.ฝ่ายสรรหาของวิทยาลัยชุมชน เรียกว่า "วาฬ" ส่วนผสมอันลงตัวของความเขลา
Because the human brain is limitless in its ability to trick itself. So you think we're both crazy?เพราะสมองของมนุษย์น่ะสามารถหลอกลวงตัวมันเอง ได้อย่างไร้ขีดจำกันนะสิ ตกลงคุณคิดว่าเราทั้งสองคนเป็นบ้าเหรอคะ
But your progress was limitless!แต่ฝีมือแกเจริญไปอย่างไม่มีขอบเขต
Jean Grey is the only class five mutant I've ever encountered, her potential limitless.การกลายพันธ์ของเธอเกิดขึ้นในสมองส่วนที่ไร้จิตสำนึก และนั่นก็คือเรื่องอันตราย
With that kind of power, possibilities are limitless.ด้วยพลังงานระดับนั้นน่ะ ความเป็นไปได้จะไม่มีขีดจำกัด
# Limitless, undying love # # which shines around me like a million suns ## Limitless, undying love # # which shines around me like a million suns #
A tablet a day and what I could do with my day was limitless.ทำให้ผมเขียนหนังสือเสร็จใน4วัน

limitless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无边无际[wú biān wú jì, ˊ ㄅㄧㄢ ˊ ㄐㄧˋ, 无边无际 / 無邊無際] boundless; limitless
人生短暂,学术无涯[rén shēng duǎn zàn, ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄉㄨㄢˇ ㄗㄢˋ, xue2 shu4 wu2 ya2, 人生短暂,学术无涯 / 人生短暫,學術無涯] Life is short, learning is limitless; Ars longa, vita brevis
吾生也有涯,而知也无涯[wú shēng yě yǒu yá, ˊ ㄕㄥ ㄧㄝˇ ㄧㄡˇ ㄧㄚˊ, er2 zhi1 ye3 wu2 ya2, 吾生也有涯,而知也无涯 / 吾生也有涯,而知也無涯] Life is short, learning is limitless; Ars longa, vita brevis
无限制[wú xiàn zhì, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄓˋ, 无限制 / 無限制] limitless; unrestricted

limitless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三世十方[さんぜじっぽう, sanzejippou] (n) {Buddh} (See 三世・さんぜ,十方・1) limitless time and space
極まり無い;極まりない;窮まり無い;窮まりない[きわまりない, kiwamarinai] (adj-i) extremely; in the extreme; boundless; limitless
無量無辺[むりょうむへん, muryoumuhen] (n,adj-no) immense and limitless
雲煙万里[うんえんばんり, un'enbanri] (n) limitless expanse of clouds and smoke
青天井予算[あおてんじょうよさん, aotenjouyosan] (n) limitless budget
渺渺;渺々[びょうびょう, byoubyou] (adj-t,adv-to) boundless; limitless; vast; broad
無制限[むせいげん, museigen] (adj-na,n) limitless; (P)
無極[むきょく, mukyoku] (n,adj-na,adj-no) (1) limitless; (2) apolar; (3) (See 太極) limitlessness of taiji

limitless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่มีอั้น[adj.] (mai mī an) EN: unlimited ; unrestrained ; limitless FR:
สู้ไม่อั้น[adv.] (sū mai an) EN: limitless FR:

limitless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schrankenlos {adj}boundless; unbounded; limitless; unlimited

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า limitless
Back to top