ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wager

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wager*, -wager-

wager ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wager (n.) การพนัน Syn. bet
wager (vt.) พนัน See also: วางเดิมพัน Syn. bet, gamble
wager on (phrv.) พนัน See also: วางเดิมพัน (กับ) Syn. bet on, gamble on
wager on (phrv.) มั่นใจกับ See also: ไว้ใจกับ Syn. depend on
wagerer (n.) ผู้วางเดิมพัน See also: ผู้ท้าพนัน
English-Thai: HOPE Dictionary
wager(เว'เจอะ) n. สิ่งที่เสี่ยง,สิ่งที่พนัน,การพนันขันต่อ,การวางเดิมพัน vt. พนัน,พนันขันต่อ, See also: wagerer n., Syn. gamble,bet,stake
English-Thai: Nontri Dictionary
wager(vi,vt) พนันกัน,ท้าพนัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wagerการพนันหรือขันต่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เดิมพัน (n.) wager See also: gambling, stake, bet Syn. การพนัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't wager Helen in a card game.ถึงไงเธอก็ถูกส่งไปเอาซวิตซ์
Care to wager a kilo of food on that?พนันของกินซักกิโลมั๊ยล่ะ
I have serviced no kings, yet I wager I can shave a cheek...ผมไม่เคยบริการพระราชา แต่ผมว่าผมสามารถโกนเครา...
Because you entered into our little wager on false pretenses, my friend...เพราะคุณท้าพนันผมด้วยด้วยร่างทรง เพื่อนเอ๋ย...
You know what this wager was about?รู้มั๊ยครับว่าเดิมพันนี่มันเกี่ยวกับอะไร?
Placing a wager on the takedown of lonely boy's b.F.F.วางพนันกันกับการทำลายเพื่อนสนิทของหนุ่มขี้เหงา
Care to wager some gold on him? .สนใจพนันทองข้างเขามั้ยล่ะ?
Your $500 wager has been accepted.** ได้รับเงินเดิมพัน 500 **
I kept it to remind me never to wager with anythingฉันเก็บมันไว้เตือนสติเรื่องการพนัน
My wager will be... my family!เดิมพันของฉันก็คือ... ครอบครัวของฉัน!
You do not have enough wager to continue play.เหลือเดินพันไม่พอที่จะเล่นต่อค่ะ
But I'm willing to wager it's because national security issues will be discussed.แต่ผมก็ยินดี จะวางเดิมพัน ว่าประเด็นความมั่นคง แห่งชาติจะถูกถกเถียง กันแน่นอน

wager ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
太后[tài hòu, ㄊㄞˋ ㄏㄡˋ, 太后] Empress Dowager
慈禧[Cí Xǐ, ㄘˊ ㄒㄧˇ, 慈禧] Empress Dowager Cixi or Ts'u Hsi (reigned 1861-1908)
慈禧太后[Cí Xǐ tài hòu, ㄘˊ ㄒㄧˇ ㄊㄞˋ ㄏㄡˋ, 慈禧太后] Empress Dowager Cixi or Ts'u Hsi (reigned 1861-1908)
皇太后[huáng tài hòu, ㄏㄨㄤˊ ㄊㄞˋ ㄏㄡˋ, 皇太后 / 皇太後] Empress Dowager
王太后[Wáng tài hòu, ㄨㄤˊ ㄊㄞˋ ㄏㄡˋ, 王太后] Queen Dowager (in Europe); widowed queen; Queen mother

wager ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三后[さんこう, sankou] (n) Grand Empress Dowager, the Empress Dowager and the Empress Consort
三宮[さんぐう, sanguu] (n) (obsc) (See 三后) Grand Empress Dowager, the Empress Dowager and the Empress Consort
三皇后[さんこうごう, sankougou] (n) (obsc) (See 三后) Grand Empress Dowager, the Empress Dowager and the Empress Consort
中宮[ちゅうぐう, chuuguu] (n) (1) (See 三后) the empress, the empress dowager and the grand empress dowager; (2) emperor's second consort; (3) empress; palace of the empress; (4) building of a Shinto shrine built on middle ground; (5) (See 皇居) demesne of the imperial palace
儀宸[ぎしん, gishin] (n) empress dowager's home
国母[こくぼ, kokubo] (n) empress; empress dowager
大宮[おおみや, oomiya] (n) (1) (hon) imperial palace; shrine; (2) Grand Empress Dowager; Empress Dowager; (3) woman of imperial lineage who has borne a child; (4) elderly woman of imperial lineage
太后[たいこう, taikou] (n) empress dowager; queen mother
太皇太后[たいこうたいごう, taikoutaigou] (n) (See 三后) Grand Empress Dowager
川螻蛄[かわげら;カワゲラ, kawagera ; kawagera] (n) (uk) stonefly (any insect of order Plecoptera, esp. those of family Perlidae)
後室[こうしつ, koushitsu] (n) dowager; widow
皇太后[こうたいごう(P);こうたいこう, koutaigou (P); koutaikou] (n) Queen Mother; Empress Dowager; (P)

wager ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดิมพัน[n.] (doēmphan) EN: wager ; gambling ; stake ; bet FR: mise [f] ; enjeu [m]
ขันต่อ[v.] (khantø) EN: gamble ; wager ; bet ; bargain FR: parier ; jouer
พนัน[v.] (phanan) EN: gamble ; bet ; wager FR: parier ; faire un pari ; gager
แทง[v.] (thaēng) EN: wager ; stake ; gamble ; bet ; make a bet ; play FR: parier ; miser
แทงม้าเสีย[xp] (thaēng mā s) EN: wager on a wrong horse FR: miser sur le mauvais cheval
ต่อรอง[v.] (tørøng) EN: bargain ; bet ; wager ; negotiate ; haggle FR: marchander ; négocier ; discuter le prix
วางเดิมพัน[v. exp.] (wāng doēmph) EN: stake ; place a bet (of) ; bet ; make a wager (of) ; put up FR: parier
แม่ม่ายทรงเครื่อง[n. exp.] (maēmāi song) EN: wealthy widow ; rich widow ; dowager FR: riche veuve [f]
พันปี[n.] (phanpī) EN: queen dowager FR:
พันปีหลวง[n. exp.] (phanpī lūan) EN: queen dowager FR:

wager ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwager {m} | Schwager
Königinwitwe {f}queen dowager
Schwägerin {f} | Schwägerinnen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wager
Back to top