ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

inebriated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *inebriated*, -inebriated-

inebriated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
inebriated (adj.) เมา (ยา, สุรา) (คำแสลง) Syn. drunk, intoxicated Ops. clearheaded, sober, unintoxicated
inebriated (adj.) ซึ่งดื่มสุราของมึนเมาเป็นนิจ See also: ที่หลงระเริง, ไม่บังคับตัวเอง, ไม่ยับยั้งชั่งใจ
inebriated (adj.) มึนเมา See also: เมา Syn. drunk

inebriated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เมา[v.] (mao [= māo]) EN: be drunk ; be intoxicated ; suffer motion sickness ; be tipsy ; be plastered ; be drunken ; be legless ; be inebriated FR: être soûl ; être saoul ; être ivre ; avoir bu ; être plein (fam.) ; être bourré (fam.)
มัตตะ[adj.] (matta) EN: drunk ; inebriated FR: ivre ; imbibé (fam.)
มัวเมา[adj.] (mūamao) EN: infatuated (with) ; intoxicated (by) ; addicted (to) ; inebriated ; blinded (by) ; crazy about FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า inebriated
Back to top