ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

apart

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *apart*, -apart-

apart ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
apart (adv.) โดยไม่พิจารณา
apart (adv.) เป็นชิ้น ๆ (ขาด) See also: เป็นส่วนๆ Syn. asunder, to pieces, to bits
apart (adj.) แยกจาก See also: แยกกัน
apart (adv.) แยกจาก Syn. disconnected, disassociated, separated
apart from (prep.) นอกจาก (มักใช้ในประโยคปฏิเสธหรือคำถาม) Ops. including
apart from (prep.) นอกจาก
apartheid (n.) นโยบายการแบ่งแยกสีผิว (ในแอฟริกาใต้)
apartment (n.) ห้องชุด See also: อพาร์ทเมนท์ Syn. rooms, quarters, suite
apartment (n.) อาคารที่มีห้องชุด
English-Thai: HOPE Dictionary
apart(อะพาร์ทฺ') adv.,adj. ต่างหาก,คนละต่างหาก,เป็นชิ้น ๆ-apartness n., Syn. aloof, separately ###A. together)
apartheid(อะพาร์ท'เธด,-ธิด) n. การแบ่งผิว,การแบ่งแยกชนชาติ, Syn. segregation)
apartment(อะพาร์ท'เมินทฺ) n. ห้อง,ห้องเช่า,ห้องชุดในโรงแรม,อาคารที่มีห้องให้เช่า.
apartmenthouse(อะพาร์ท'เมินทฺเฮาซฺ) อาคารที่มีห้องชุดให้เช่า.
English-Thai: Nontri Dictionary
apart(adv) ต่างหาก,ห่างออกไป
apartment(n) อพาร์ทเมนท์,ห้องเดี่ยว,ที่พัก,ห้องเช่า,ห้องชุด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
apartheid; apartnessการถือผิว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
apartmentห้องชุด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apartheidการถือผิว [TU Subject Heading]
apartmentอะพาร์ตเมนต์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ห้องชุด (n.) apartment Syn. ห้องพัก, ห้องเช่า, แฟลต
ห้องชุด (n.) apartment See also: flat Syn. ห้องพัก, ห้องเช่า
ลิบ (adj.) far apart See also: far, distant, remote, almost out of sight Syn. ลิบลิ่ว, ลิบตา
ลิบตา (adj.) far apart See also: far, distant, remote, almost out of sight Syn. ลิบลิ่ว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Some people have been trying to keep us apartบางคนพยายามที่จะแยกเราจากกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why, I'll take you apart and put you back together.ทำไมฉันจะพาคุณออกจากกัน และนำคุณกลับ ด้วยกัน.
And apart from that, do you mean to tell me that if you wanted to commit suicide, you would go to all the trouble of putting out to sea in a boat, and then take a hammer and chiselแล้วถ้าเกิดต้องการจะฆ่าตัวตายจริง จะลําบากเอาเรือออกทะเลไป... แล้วออกแรงเอาค้อนเเละสิ่ว เจาะรูใต้ท้องเรือไปทําไม
God help your men. They'll be torn apart by the wily Pathan.พวกเขาจะถูกฉีกออกจากกัน โดยจอมเจ้าเล่ห์ปาทาน
You see why those lorries burnt so well and exploded - nay, came apart - that's petrol and lubricants, which is very difficult to get in war.คุณจะเห็นว่าทำไมรถบรรทุก เหล่านั้นเผาให้ดี และระเบิดแต่ว่ามาออกจากกัน นั่นเป็นเพียงน้ำมันและ น้ำมันหล่อลื่นซึ่ง
I have this engine to take apart and fix before my water runs out.ฉันต้องซ่อมเครื่องยนต์นี่ ก่อนที่น้ำของฉันจะหมด
Yeah, well, it can all be taken apart in a matter of minutes, lady, and I'm here to tell you that I'm ready to do that little thing.อะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกนาที คุณผู้หญิง และผมก็พร้อมสำหรับเรื่องนี้อยู่แล้ว
# How very far apart we are #ว่าเราห่างไกลกันแค่ไหน
Look here, Barbara. I don't need you falling apart on me.เอาละ บาบาร่า ผมไม่อยากให้คุณสติแตกตอนนี้
Anyway, I just didn't know where to go, and I know you and I have drifted apart but you're the only person I know in the city.มันก็เป็นแบบนี้ ฉันไม่รู้ว่าจะไปไหน ฉันรู้ว่าเธอกับฉันห่างๆกันไปแล้ว แต่เธอเป็นคนเดียวที่ฉันรู้จักในเมืองนี้
We ripped that couple apart and kept the pieces for ourselves.เราทำเขาแตกเป็นเสี่ยง แล้วเก็บเศษเล็กเศษน้อยไว้เอง
Have you objections apart from your belief in my indifference?พ่อมีจุดมุ่งหมายอะไร นอกจากความเชื่อที่ว่าลูกไม่แยแสเขา
I mean, aren't you ever just scared of breaking apart at the thought of it?แค่คิดถึงมันนายไม่กลัวบ้างเหรอ

apart ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
以外[yǐ wài, ㄧˇ ㄨㄞˋ, 以外] apart from; other than; except for; external; outside of
除此之外[chú cǐ zhī wài, ㄔㄨˊ ㄘˇ ㄓ ㄨㄞˋ, 除此之外] apart from this; in addition to this
其外[qí wài, ㄑㄧˊ ㄨㄞˋ, 其外] besides; in addition; apart from that
除了[chú le, ㄔㄨˊ ㄌㄜ˙, 除了] besides; apart from (... also...); in addition to; except (for)
天涯若比邻[tiān yá ruò bǐ lín, ㄊㄧㄢ ㄧㄚˊ ㄖㄨㄛˋ ㄅㄧˇ ㄌㄧㄣˊ, 天涯若比邻 / 天涯若比鄰] distance can't keep apart (of friends or lovers abroad)
分居[fēn jū, ㄈㄣ ㄐㄩ, 分居] to separate (married couple); to live apart (of husband and wife, family members)
公寓[gōng yù, ㄍㄨㄥ ㄩˋ, 公寓] apartment
公寓楼[gōng yù lóu, ㄍㄨㄥ ㄩˋ ㄌㄡˊ, 公寓楼 / 公寓樓] apartment building
种族隔离[zhǒng zú gé lí, ㄓㄨㄥˇ ㄗㄨˊ ㄍㄜˊ ㄌㄧˊ, 种族隔离 / 種族隔離] apartheid
波拿巴[Bō ná bā, ㄅㄛ ㄋㄚˊ ㄅㄚ, 波拿巴] Bonaparte (name); Napoleon Bonaparte (1769-1821), Emperor of France 1804-1815
崩裂[bēng liè, ㄅㄥ ㄌㄧㄝˋ, 崩裂] burst apart; crack
崩溃[bēng kuì, ㄅㄥ ㄎㄨㄟˋ, 崩溃 / 崩潰] collapse; crumble; fall apart
楼盘[lóu pán, ㄌㄡˊ ㄆㄢˊ, 楼盘 / 樓盤] commercial building (for sale); property; apartment (as commercial property)
[wéi, ㄨㄟˊ, 帏 / 幃] curtain; women's apartment; tent
分别[fēn bié, ㄈㄣ ㄅㄧㄝˊ, 分别 / 分別] difference; distinction; apart; separate; separately; respectively
距离[jù lí, ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ, 距离 / 距離] distance; to be apart
渐行渐远[jiàn xíng jiàn yuǎn, ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄢˋ ㄩㄢˇ, 渐行渐远 / 漸行漸遠] gradually proceed, gradually get further apart
[chén, ㄔㄣˊ, 宸] imperial apartments
一拍两散[yì pāi liǎng sàn, ㄧˋ ㄆㄞ ㄌㄧㄤˇ ㄙㄢˋ, 一拍两散 / 一拍兩散] lit. on the beat, move apart; fig. break-up (of marriage or business partners); separation
拿破仑[Ná pò lún, ㄋㄚˊ ㄆㄛˋ ㄌㄨㄣˊ, 拿破仑 / 拿破侖] Napoleon (name); Napoleon Bonaparte (1769-1821), Emperor of France 1804-1815
拿破仑・波拿巴[Ná pò lún, ㄋㄚˊ ㄆㄛˋ ㄌㄨㄣˊ· Bo1 na2 ba1, 拿破仑・波拿巴 / 拿破侖・波拿巴] Napoleon Bonaparte (1769-1821), Emperor of France 1804-1815
拉开[lā kāi, ㄌㄚ ㄎㄞ, 拉开 / 拉開] to pull open; to pull apart; to space out; to increase
分家[fēn jiā, ㄈㄣ ㄐㄧㄚ, 分家] to separate and live apart; division of a large family into smaller groups
租房[zū fáng, ㄗㄨ ㄈㄤˊ, 租房] rented apartment
居室[jū shì, ㄐㄩ ㄕˋ, 居室] room; apartment
选派[xuǎn pài, ㄒㄩㄢˇ ㄆㄞˋ, 选派 / 選派] set apart
扯破[chě pò, ㄔㄜˇ ㄆㄛˋ, 扯破] tear apart
认人[rèn rén, ㄖㄣˋ ㄖㄣˊ, 认人 / 認人] to recognize people (of babies); to be able to tell people apart
认人儿[rèn rén r, ㄖㄣˋ ㄖㄣˊ ㄖ˙, 认人儿 / 認人兒] erhua variant of 認人|认人, to recognize people (of babies); to be able to tell people apart
[guī, ㄍㄨㄟ, 闺 / 閨] women's apartment

apart ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャプチャー;キャプチャ[, kyapucha-; kyapucha] (n,vs) (1) capture; (n) (2) (キャプチャ only) (abbr) CAPTCHA; Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart
ざっくり[, zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles
それはさておき[, sorehasateoki] (exp) (See 扠置く) apart from that; to return to the topic; enough of that; (P)
それより[, soreyori] (conj) apart from that; other than that; leaving that aside; more ... than that; but; however; (P)
として[, toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P)
とは別に[とはべつに, tohabetsuni] (adv) in addition to; apart from
ばらつく;バラつく[, baratsuku ; bara tsuku] (v5k,vi) (See ばらばら) to rain (drops on the large side); to go to pieces; to be taken apart
丸洗い[まるあらい, maruarai] (n,vs) washing kimonos without taking them apart
切り進む[きりすすむ, kirisusumu] (v5m) to cleave; to saw through; to hack apart
別として[べつとして, betsutoshite] (exp) other than; except for; aside from; apart from; save for
壊乱;潰乱[かいらん, kairan] (n,vs) (1) corruption (of order, customs, etc.); (2) to fall apart (organization, system, etc.)
家庭内別居[かていないべっきょ, kateinaibekkyo] (n) living apart in the same house; separate lives under the same roof
形影一如[けいえいいちにょ, keieiichinyo] (n) being inseparable as a form and its shadow; a person's deed mirrors the good or evil of his mind; husband and wife being never apart
掛け離れる;掛離れる;懸離れる;懸け離れる;かけ離れる[かけはなれる, kakehanareru] (v1,vi) to be very far apart from; to be remote; to be quite different from
断ち切る;断切る;截ち切る;裁ち切る;絶ちきる[たちきる, tachikiru] (v5r,vt) (1) to cut apart (cloth, paper, etc.); (2) (断ち切る, 断切る only) to sever (ties); to break off (a relationship); (3) (断ち切る, 断切る only) to cut off (an enemy's retreat); to block (a road, etc.); to disconnect
綻びる[ほころびる, hokorobiru] (v1,vi) (1) to come apart at the seams; to be ripped; to be torn; (2) (See 綻ぶ・ほころぶ・1) to begin to open; to begin to bloom; (3) (See 綻ぶ・ほころぶ・2) to smile broadly; to break into a smile; (P)
綻ぶ[ほころぶ, hokorobu] (v5b) (1) to begin to open; to come out; (2) to smile broadly; (3) to come apart at the seams (clothes)
股に掛ける;股にかける[またにかける, matanikakeru] (exp,v1) to travel all over; to be active in places widely apart
裸祭り[はだかまつり, hadakamatsuri] (n) semi-naked festival; festival in which the participants go naked apart from loin-cloths
解れる[ほつれる, hotsureru] (v1,vi) to come untied; to come apart
費える;弊える;潰える[ついえる, tsuieru] (v1,vi) (1) to use up (one's savings); (2) to be wasted (time, effort, etc); (3) (esp. 潰える) to fall apart; to become useless; (4) (arch) (esp. 潰える) to be wiped out (in battle); (5) (arch) (esp. 潰える) to fall apart (one's body or health)
開かる[はだかる, hadakaru] (v5r,vi) (1) (uk) to be separated; to be exposed; to be wide open; (2) (See 立ちはだかる) to stand with one's limbs apart (blocking the way)
飛散[ひさん, hisan] (n,vs) scattering (e.g. dust in the wind, enemies before an assault); dispersal; flying off (in all directions); flying apart
アパート[, apa-to] (n) (1) (abbr) (See アパートメントハウス) apartment building; apartment block; apartment house; (2) (abbr) (See アパートメント) apartment; (P)
アパートメント[, apa-tomento] (n) apartment
アパートメントハウス[, apa-tomentohausu] (n) apartment house
アパート荒らし[アパートあらし, apa-to arashi] (n) apartment house robbery (robber)
アパルトヘイト;アパルトヘイド[, aparutoheito ; aparutoheido] (n) apartheid
アパルトマン[, aparutoman] (n) apartment (fre
ウィークリーマンション[, ui-kuri-manshon] (n) small apartment rented by the week (wasei
お変わりありませんか[おかわりありませんか, okawariarimasenka] (exp) (pol) how have (you) been? (gen. used after some time apart); lit
ブレイク(P);ブレーク(P)[, bureiku (P); bure-ku (P)] (n) (1) break (e.g. holiday, rest-period); (2) break (e.g. ordering two boxers apart); (3) break (to win or score well against an opponent's serve); (4) brake; (n,vs) (5) suddenly becoming popular (from break); (P)
ほろほろ[, horohoro] (adv) (1) (on-mim) by ones and twos; (2) (See はらはら,ぼろぼろ) tears or flower petals falling quietly; (3) gurgling bird sound; (4) falling apart; crumbling; melting (in one's mouth)
マンション[, manshon] (n) large apartment (from mansion); apartment house; (P)
ユーティリティー;ユーティリティ;ユティリティー[, yu-teiritei-; yu-teiritei ; yuteiritei-] (n) (1) utility; (2) room with sink, washing machine, etc. in a house or apartment
ユーティリティールーム[, yu-teiritei-ru-mu] (n) utility room (with sink, washing machine, etc. in a house or apartment)
ユニットキッチン[, yunittokicchin] (n) small prefabricated kitchen in an apartment (wasei
ユニットバース[, yunittoba-su] (n) bathroom in a small apartment, etc. (wasei
ロフトアパート[, rofutoapa-to] (n) loft apartment
人種隔離[じんしゅかくり, jinshukakuri] (n) racial segregation; apartheid
Japanese-English: COMDICT Dictionary
取り除く[とりのぞく, torinozoku] to deinstall, to remove, to take away, to set apart

apart ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้าซ่า[adj.] (āsā) EN: sprawled out ; spread apart ; wide open ; fully open FR:
แหก[v.] (haēk) EN: part ; break ; stretch apart ; separate apart ; pull apart FR: ouvrir ; forcer
ห่าง[adj.] (hāng) EN: distant ; remote ; far from ; far away ; far apart ; separated FR: distant ; éloigné ; espacé
ห่างกัน[adj.] (hāng kan) EN: apart FR:
กัน[v.] (kan) EN: set aside ; set apart ; reserve ; lay by ; lay aside ; save FR: réserver ; mettre de côté
ขาดสะบั้น[v. exp.] (khāt saban) EN: be severed ; snap ; break apart ; rupture FR:
กระจัด[v.] (krajat) EN: disperse ; scatter ; spread ; separate ; keep apart FR: disperser
ลิบ[adj.] (lip) EN: far apart ; far ; distant ; remote ; almost out of sight FR: lointain ; au loin
ลุ่ย[v.] (lui) EN: fall apart ; split off ; unravel FR:
ไม่นับ[X] (mai nap) EN: not counting ; not counted ; apart from FR: sans compter
นอกจาก[prep.] (nøkjāk) EN: except ; unless ; besides ; unless ; aside from ; apart from ; other than FR: excepté ; sauf ; hormis ; en plus de ; en dehors de ; à part ; outre
นอกเหนือจาก[prep.] (nøkneūa jāk) EN: besides ; unless ; except ; aside from ; apart from ; other than ; in addition to FR:
นอกเหนือไปจาก[prep.] (nøkneūa pai) EN: in addition to ; outside of ; apart from FR:
เปื่อย[adj.] (peūay) EN: desintegrated ; falling apart FR:
พังทลาย[v. exp.] (phang thalā) EN: collapse ; crumble ; fall apart ; go to pieces ; tumble down ; cave in FR: s'effondrer ; s'écrouler ; s'ébouler
สลาย[v.] (salāi) EN: crumble ; disintegrate ; break up ; break apart ; decay ; dissipate ; dissolve ; fall apart ; shatter ; disintegrate ; disperse ; vanish ; be destroyed FR: briser ; démolir ; dissoudre ; désagréger ; disperser ; s'ébouler ; s'écrouler ; s'effondrer
สงวน[v.] (sa-ngūan) EN: preserve ; conserve ; save ; keep ; reserve ; store up ; set apart for ; set aside FR: préserver ; réserver ; garder précautionneusement
แตกสลาย[v. exp.] (taēk salāi) EN: go to pieces ; crumble ; break up ; break apart ; be broken ; dissolve FR: se désagréger
แตกแยก[adj.] (taēkyaēk) EN: divided ; disunited ; broken apart ; FR: fissuré ; désuni
ต่างหาก[adv.] (tānghāk) EN: separately ; independently ; on one's own ; on the contrary ; far from it ; apart FR: séparément ; à part ; de façon indépendante ; indépendamment
ทลาย[v.] (thalāi) EN: be destroyed ; fall to pieces ; fall to the ground ; fall apart ; collapse ; crumble FR: s'ébouler ; s'écrouler
ตี่[v.] (tī) EN: spread apart FR:
แยก[v.] (yaēk) EN: separate ; split ; divide ; be separated ; spread apart ; part ; bisect FR: dissocier ; séparer ; désunir ; diviser ; décomposer ; rompre ; se séparer
แยกประเภท[v. exp.] (yaēk praphē) EN: separate ; divide into ; put apart FR: scinder le pays
แยกส่วน[v. exp.] (yaēk suan) EN: separate ; divide into ; put apart ; detach ; isolate; sever ; split FR:
ยกเว้น[conj.] (yokwen) EN: except ; excluding ; not including ; unless ; with the exception of ; but ; whereas ; all but ; excluded ; apart from FR: sauf ; hormis ; excepté ; à l'exception de ; à part
อาคารชุด[n.] (ākhānchut) EN: apartment building ; condominium ; condo FR: appartement en copropriété [m] ; condo [m] (Québ.)
อพาร์ตเมนต์ = อพาร์ตเมนท์ = อพาร์ทเมนท์ = อพาร์ทเม้นต์[n.] (aphātmēn) EN: apartment FR: appartement [m] ; appart [m] (fam.)
แฟลต [= แฝล็ต][n.] (flaet) EN: apartment ; flat FR: appartement [m] ; appart [m] (fam.) ; studio [m] ; flat [m] (Belg.)
ห้องเช่า [n. exp.] (hǿng chao) EN: room (for rent) ; apartment FR: chambre en location [f] ; appartement [m]
ห้องชุด[n.] (hǿngchut) EN: apartment ; flat ; condominium unit FR: appartement [m] ; suite [f]
ห้องแฟลต[n. exp.] (hǿng flaet) EN: flat ; apartment FR:
ห้องคอนโด[n. exp.] (hǿng khøndō) EN: apartment FR:
ห้องแถว[n.] (hǿngthaēo) EN: shophouse ; row house ; tenement apartments FR: maison de rangée [f] (Belg.)
คอนโดจิ๋ว[n. exp.] (khøndō jiu) EN: microapartment ; micro-apartment ; apodment ; microflat FR: mini studio [m]
นโปเลียน โบนาปาร์ต [n. prop.] (Napōlīen Bō) EN: Napoléon Bonaparte FR: Napoléon Bonaparte
นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เอเซียใต้[n. exp.] (nok nāng-ae) EN: Asian House Martin FR: Hirondelle de Bonaparte [f]
ถือผิว[v.] (theūphiū) EN: practice racial discrimination ; practice segregation ; attach importance to race ; hold racialistic views ; follow a policy of apartheid FR: pratiquer la discrimination raciale

apart ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abgesehen von; ausgenommen {adv}; bis auf | abgesehen davon | abgesehen von diesen Problemenapart from | apart from that | these problems apart
abseits; abgesondert {adv} (von) | sich abseits haltenapart (from) | to hold oneself apart
außer; neben {prp; +Dativ}; abgesehen von | außer dirapart from; aside from [Am.] | apart from you; aside from you
Appartementreinigung {f}apartment cleaning
Bonapartemöwe {f} [ornith.]Bonaparte's Gull (Larus philadelphia)
Ferienwohnung {f}holiday flat [Br.]; vacation apartment [Am.]
Mehrfamilienhaus {n}house divided into flats; apartment house [Am.]
Sundanachtschwalbe {f} [ornith.]Bonaparte's Nightjar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า apart
Back to top