ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

illiberal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *illiberal*, -illiberal-

illiberal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
illiberal (adj.) ขี้เหนียว (คำทางการ) See also: ขี้งก Syn. stingy, ungenerous Ops. generous
illiberal (adj.) ใจแคบ Syn. intolerent, narrow-minded Ops. broad-minded
English-Thai: Nontri Dictionary
illiberal(adj) ใจแคบ,ขี้เหนียว,ตระหนี่,ไม่กรุณา

illiberal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
偏狭(P);褊狭[へんきょう, henkyou] (adj-na,n) narrow-mindedness; intolerance; illiberality; narrowness; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า illiberal
Back to top