ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

goodwill

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *goodwill*, -goodwill-

goodwill ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
goodwill (n.) ความเป็นมิตร See also: ความหวังดี, มิตรไมตรี
English-Thai: HOPE Dictionary
goodwillไมตรีจิต,ความนิยม
English-Thai: Nontri Dictionary
goodwill(n) ไมตรีจิต,น้ำใจ,ความปรารถดี,ความนิยม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
goodwillค่าความนิยม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Goodwillค่าความนิยม [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถนอมน้ำใจ (v.) keep the goodwill of See also: refrain from hurting, be considerate Syn. รักษาน้ำใจ
รักษาน้ำใจ (v.) keep the goodwill of See also: refrain from hurting, be considerate
ความปราถนาดี (n.) goodwill See also: sympathy, unity, harmony, concord, alliance, accord, agreement Syn. ความหวังดี
ความปรารถนาดี (n.) goodwill See also: good intention Syn. ความหวังดี
ความหวังดี (n.) goodwill See also: good wishes, concernedness Syn. ความปรารถนาดี
ไมตรีจิต (n.) goodwill See also: sympathy, unity, harmony, concord, alliance, accord, agreement Syn. ความหวังดี, ความปราถนาดี
ทูตสันถวไมตรี (n.) goodwill ambassador
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Appreciate the goodwill of these gentlemen who allow you to enjoy such a great privilege we will solemnize your marriageเห็นด้วย goodwill of these สุภาพบุรุษ... ...ผู้ซึ่งยอมให้คุณที่จะมีความสุข such a สิทธิพิเศษใหญ่... ...เราจะ solemnize การสมรสของคุณ .
Haven't you heard of peace on earth and goodwill toward men?นายไม่เคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับสินติบนโลกหรือ และสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นกับเขา
A final gesture of goodwill to the people of this planet who have given from whom I have taken so much.ท่าทางสุดท้ายของ ค่าความนิยมที่จะ ผู้คนในโลกใบนี้ที่ได้รับ จากที่ฉันได้เอามาก
... and build an enduring peace founded upon thy holy laws, and upon that unselfish goodwill to all those who love justice and peace which thou hast given unto us through Jesus Christ, thine only son, our Lord.... และได้โปรดประทานความสงบสุข จากดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ จากความเมตตาและคุณธรรม.. แก่ผู้ที่รักความยุติธรรมและสันติภาพ
He'll get his goodwill when whistler's out.เราจะไม่เคี่ยวเมื่อวิสท์เลอร์ออกมาแล้ว
We needed a goodwill gesture.เราต้องดูชั้นเชิงของความเป็นมิตรก่อน
We sell 'em those guns. It's a goodwill gesture.เราขายปืนพวกนั้น มันเป็นสัญญาณที่ดี
Engenders goodwill in the community,ก่อให้เกิดผลดีกับความร่วมมือที่จะตามมา
Yes, I am, and find a lawyer, because you've run out of all the goodwill I've got, okay?และจะหาทนาย เพราะคุณหนี จากความเป็นมิตรที่ผมมี โอเคไม๊
You are jeopardizing my cheerios' role as goodwill ambassadors.นายกำลังทำลายทีมเชียร์ ซึ่งเป็นตัวแทนความเป็นมิตรไมตรี
A goodwill gesture doesn't have to accomplish anything.การแสดงท่าทางที่ดี ไม่ได้หมายความว่า จะทำให้ทุกสิ่งสำเร็จได้หรอกนะ
And goodwill toward all men.และความดีงามแก่มวลมนุษยชาติ

goodwill ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
善意[shàn yì, ㄕㄢˋ ㄧˋ, 善意] goodwill; good-will
亲善[qīn shàn, ㄑㄧㄣ ㄕㄢˋ, 亲善 / 親善] goodwill

goodwill ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
商売の株[しょうばいのかぶ, shoubainokabu] (n) goodwill of a business
善意通訳[ぜんいつうやく, zen'itsuuyaku] (n) goodwill guide; volunteer guide and interpreter for foreign residents and tourists
国際親善[こくさいしんぜん, kokusaishinzen] (n) international goodwill
日洪親善[にっこうしんぜん, nikkoushinzen] (n) goodwill between Japan and Hungary
親善大使[しんぜんたいし, shinzentaishi] (n) goodwill ambassador; friendship ambassador
暖簾[のれん, noren] (n) (1) (uk) (short) sign curtain hung at shop entrance; (2) reputation (of a store); goodwill; (P)
暖簾代[のれんだい, norendai] (n) goodwill; intangible assets (part of the acquisition price of a business paid for the name and reputation of the company rather than tangible assets)
[しゅ, shu] (n,ctr) (1) stock; share; (n) (2) (orig. meaning) stump; (n,ctr) (3) root; rootstock; (4) strain (of bacteria, etc.); (n,n-suf) (5) tradeable rank; goodwill; (n) (6) (See お株) one's forte; (P)

goodwill ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจตนาดี[n. exp.] (jēttanā dī) EN: good intentions ; goodwill ; honest intention FR: bonnes intentions [fpl]
ค่าความนิยม[n. exp.] (khā khwām n) EN: goodwill FR:
ความเป็นมิตร[n. exp.] (khwām pen m) EN: friendship ; companionship ; fellowship ; goodwill FR: amitié [f] ; camaraderie [f]
ความปรารถนาดี[n. exp.] (khwām prātt) EN: goodwill ; good intention FR:
ความหวังดี[n. exp.] (khwām wang ) EN: goodwill ; good wishes ; concernedness FR:
กิตติคุณ[n.] (kittikhun) EN: glory ; prestige ; fame ; renown ; good reputation ; good name ; virtue ; goodwill FR: prestige [m]
กุศลเจตนา[n. exp.] (kusonlajētt) EN: virtuous intention ; good intention ; meritorious intention ; goodwill ; good faith ; right volition ; wholesome volition FR:
กู๊ดวิลล์[n.] (kūtwin) EN: goodwill FR:
ไมตรี[n.] (maitrī) EN: friendship ; amicability ; goodwill ; good terms ; friendly relation ; friendliness FR: amitié [f] ; relation amicale [f]
ไมตรีจิต[n.] (maitrījit) EN: goodwill ; sympathy ; unity ; harmony ; concord ; alliance ; accord ; agreement ; hospitality FR:
มิตรไมตรี[n. exp.] (mit maitrī) EN: hospitality ; goodwill FR:
สันถวไมตรี[n.] (santhawamai) EN: goodwill ; friendly relations ; friendship FR:
ถนอมน้ำใจ[v. exp.] (thanøm nāmj) EN: keep the goodwill of ; refrain from hurting ; be considerate ; be solicitous ; spare someone's feelings FR:
ทูตสันถวไมตรี[n. exp.] (thūt santha) EN: goodwill ambassador FR:
หวังดี[v. exp.] (wang dī) EN: wish well ; mean well ; have goodwill (towards) FR: souhaiter du bien

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า goodwill
Back to top