ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

willfully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *willfully*, -willfully-

willfully ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
勝手に[かってに, katteni] (adv) arbitrarily; of its own accord; involuntarily; wilfully; willfully; as one pleases
気儘放題[きままほうだい, kimamahoudai] (n,adj-na) as selfishly (willfully) as one pleases

willfully ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดื้อ ๆ = ดื้อๆ[adv.] (deū-deū) EN: without any reason ; willfully FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า willfully
Back to top