ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intendedly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intendedly*, -intendedly-

intendedly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intendedly (adv.) โดยตั้งใจ See also: อย่างตั้งใจ, อย่างจงใจ, โดยเจตนา Syn. deliberately, voluntarily Ops. unintentionally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intendedly
Back to top