ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

concentration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *concentration*, -concentration-

concentration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
concentration (n.) การมุ่งไปยังศูนย์กลาง
concentration (n.) การให้ความสนใจ Syn. attention, attentiveness
concentration (n.) สารที่มีความเข้มข้น
English-Thai: HOPE Dictionary
concentration(คอนเซินเทร'เชิน) n. ความเข้มข้น,ระดับความเข้มข้น,ความตั้งอกตั้งใจ,ภาวะที่เข้มข้น,สิ่งที่เข้มข้น,การรวมพล,ความใส่ใจในสาขาวิชาหนึ่ง, Syn. convergence,mass ###A. scattering
concentration campn. ค่ายกักกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
concentration(n) ความตั้งอกตั้งใจ,ความเอาใจใส่,ความจดจ่อ
CONCENTRATION concentration camp(n) ค่ายกักกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
concentration๑. ความเข้มข้น๒. (จิตเวช.) สมาธิ, เพ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concentration camp; camp, concentrationค่ายกักกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concentrationสมาธิ,การรวมการกระทำ [การแพทย์]
Concentration campsค่ายกักกัน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิกขา 3 (n.) three studies; morality, concentration and wisdom See also: threefold training
ไตรสิกขา (n.) three studies; morality, concentration and wisdom See also: threefold training Syn. สิกขา 3
การตั้งสติ (n.) concentration See also: composure
สมาธิ (n.) concentration See also: meditation, contemplation
ค่ายกักกัน (n.) concentration camp See also: detention camp
ความตั้งใจผิด (n.) wrong concentration See also: wrong will/determination Ops. สัมมาสมาธิ
ความตั้งใจผิด (n.) wrong concentration See also: wrong will/determination Ops. สัมมาสมาธิ
มิจฉาสมาธิ (n.) wrong concentration See also: wrong will/determination Syn. ความตั้งใจผิด Ops. สัมมาสมาธิ
มิจฉาสมาธิ (n.) wrong concentration See also: wrong will/determination Syn. ความตั้งใจผิด Ops. สัมมาสมาธิ
สมาธิชอบ (n.) right concentration
สัมมาสมาธิ (n.) right concentration Syn. สมาธิชอบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The men are in concentration camp.พวกที่อยู่ในค่ายกักกัน
I'll send you to a concentration camp.ผมจะส่งคุณ ไปค่ายกักกัน
If Commander Schultz is found in this house, we'll all go to a concentration camp and have our heads cut off, too!ถ้าเขาพบ ผบ.ในบ้าน พวกเราจะถูกส่งไปที่ค่ายกักกัน และหัวเราจะหลุดจากบ่า
Even a peaceful landscape... even a meadow in harvest, with crows circling overhead and grass fires... even a road where cars and peasants and couples pass... even a resort village with a steeple and country fair can lead to a concentration camp.ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรยากาศอันแสนสงบ ไม่เว้นแม้กระทั่งทุ่งหญ้าในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่นกกา ต่างก็พากันมาหากิน ไม่เว้นแม้กระทั่งถนนใช้สัญจร ทั้งรถรา คนเดินดิน หรือ คู่รัก
A concentration camp is built the way a stadium or a hotel is built:แคมป์ทรมานนี้ มีกระบวนการเฉกเช่นดียวกับ การสร้างสนามกีฬา และโรงแรม
I had to use all my concentration to block it.ผมต้องพยายามอย่างหนัก เพื่อไม่ให้ได้ยินมัน
I don't wanna do anything that might disrupt your concentration or anything.ฉันไม่อยากรบกวนสมาธิ ของคุณหรอกนะ...
Nothing that would require the intense concentration you're exerting to look at her.ก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะทำให้ต้องไป จ้องมองหล่อนตาเขม็งเหมือนนายทำแบบนั้นนี่
Millions of people of all religions nationalities and characteristics went through the concentration camp system.มีคนหลายล้านคน ทุกเชื้อชาติศาสนา ทุกรูปพรรณสัณฐาน ที่ต้องผ่านระบบค่ายกักกัน
That's an extraordinary traffic management program that required an IBM system in every railroad direction and an IBM system in every concentration camp.นั่นหมายถึงโปรแกรมควบคุมการขนย้ายที่พิเศษซับซ้อน ซึ่งต้องอาศัยระบบของไอบีเอ็ม ในทุกชุมทางรถไฟ
We compare this information to the code sheet for concentration camps.สำหรับค่ายกักกัน คราวนี้คุณจะเห็นว่า ค่ายเอาช์วิทซ์คือหมายเลข 1
They had to be serviced on site once a month even if that was at a concentration camp.บริษัทต้องส่งช่างไปบำรุงรักษาถึงที่ตั้งเครื่องเดือนละครั้ง แม้กระทั่งที่ค่ายกักกัน

concentration ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奥斯威辛集中营[Ào sī wēi xīn jí zhōng yíng, ㄠˋ ㄙ ㄨㄟ ㄒㄧㄣ ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ ˊ, 奥斯威辛集中营 / 奧斯威辛集中營] Auschwitz concentration camp
精选[jīng xuǎn, ㄐㄧㄥ ㄒㄩㄢˇ, 精选 / 精選] carefully chosen; handpicked; best of the bunch; choice (product); concentration (mining); to concentrate; to winnow
对对碰[duì duì pèng, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ ㄆㄥˋ, 对对碰 / 對對碰] concentration (a pair-matching game)
浓度[nóng dù, ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ, 浓度 / 濃度] concentration (percentage of dissolved material in a solution); consistency; thickness; density; viscosity
集中营[jí zhōng yíng, ㄐㄧˊ ㄓㄨㄥ ˊ, 集中营 / 集中營] concentration camp
效价[xiào jià, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ, 效价 / 效價] potency; titer (measure of effective concentration in virology or chemical pathology, defined in terms of potency after dilution by titration); valence (perceived value in psychology); valency
效价能[xiào jià néng, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄚˋ ㄋㄥˊ, 效价能 / 效價能] potency; titer (measure of effective concentration in virology or chemical pathology, defined in terms of potency after dilution by titration)
奥斯威辛[Ào sī wēi xīn, ㄠˋ ㄙ ㄨㄟ ㄒㄧㄣ, 奥斯威辛 / 奧斯威辛] Auschwitz (concentration camp)

concentration ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
pH[ペーハー;ピーエイチ, pe-ha-; pi-eichi] (n) (ペーハー is from German) pH (measure of acidity); concentration of hydrogen ions
コンセントレーション[, konsentore-shon] (n) concentration
俘虜収容所[ふりょしゅうようじょ, furyoshuuyoujo] (n) concentration camp
傾倒[けいとう, keitou] (n,vs) admiration; adoration; concentration on; idolizing; idolising; (P)
光集中指数[ひかりしゅうちゅうしすう, hikarishuuchuushisuu] (n) {comp} concentration exponent
凝念[ぎょうねん, gyounen] (n) concentration of thought
塩濃度[えんのうど, ennoudo] (n) salt concentration
強制収容所[きょうせいしゅうようじょ, kyouseishuuyoujo] (n) concentration camp
捕虜収容所[ほりょしゅうようじょ, horyoshuuyoujo] (n) prison camp; concentration camp; prisoner of war camp; POW camp
気中濃度[きちゅうのうど, kichuunoudo] (n) atmospheric concentration; aerial density; airborne concentration
神経衰弱[しんけいすいじゃく, shinkeisuijaku] (n) (1) neurasthenia; nervous breakdown; (2) concentration (card game involving turning over face-down cards to find identical pairs)
一心不乱[いっしんふらん, isshinfuran] (adj-na,n) wholeheartedly; with heart and soul; intently; with undivided attention; with intense concentration; single-mindedly
一極集中[いっきょくしゅうちゅう, ikkyokushuuchuu] (n) overconcentration
傾注[けいちゅう, keichuu] (n,vs) devotion; concentration; (P)
活性酸素[かっせいさんそ, kasseisanso] (n) reactive oxygen (i.e. free radicals, which can be destructive at high concentrations)
濃厚[のうこう, noukou] (adj-na,n) (1) density; richness; concentration; tension; passion; (2) possibility; likelihood; (P)
濃度[のうど, noudo] (n) (1) concentration; thickness; density; (2) cardinality; (P)
無二無三[むにむさん;むにむざん, munimusan ; munimuzan] (n,adj-no) (1) in earnest; single-minded; with intense concentration; rushing headlong into; (2) one and only; unique
禅定[ぜんじょう, zenjou] (n) (1) {Buddh} dhyana-samadhi (meditative concentration); (2) (See 修験道) ascetic practice atop a sacred mountain (in Shugendou); (3) mountain top
禅法[ぜんぽう;ぜんぼう, zenpou ; zenbou] (n) {Buddh} method of Buddhist study and practice that is based in meditative concentration; meditative methods used in Zen Buddhism
精進[しょうじん(P);そうじん(ok);しょうじ(ok);そうじ(ok), shoujin (P); soujin (ok); shouji (ok); souji (ok)] (n,vs) (1) concentration; diligence; devotion; (2) (See 六波羅蜜) asceticism; zeal in one's quest for enlightenment; (3) adherence to a vegetarian diet; (P)
遊ぶ[あそぶ(P);あすぶ(ok), asobu (P); asubu (ok)] (v5b,vi) (1) to play; to enjoy oneself; to have a good time; (2) to mess about (with alcohol, gambling, philandery, etc.); (3) to be idle; to do nothing; to be unused; (4) (as 〜に遊ぶ) to go to (for pleasure or for study); (5) (in baseball) to intentionally throw a ball to lower the batter's concentration; (P)
集中[しゅうちゅう, shuuchuu] (n,vs,adj-no) concentration; convergence; centralization; integration; gathering together; (P)
高濃度[こうのうど, kounoudo] (n,adj-no) high concentration; concentrated; highly-concentrated
Japanese-English: COMDICT Dictionary
光集中指数[ひかりしゅうちゅうしすう, hikarishuuchuushisuu] concentration exponent

concentration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินดุ่ม ๆ = เดินดุ่มๆ[v. exp.] (doēn dum-du) EN: walk with an air of concentration FR:
การชุมนุม[n.] (kān chumnum) EN: assembly ; rally ; meeting ; congress ; gathering FR: assemblée [f] ; réunion [f] ; rassemblement [f] ; concentration [f] ; meeting [m]
การตั้งสติ[n. exp.] (kān tang sa) EN: concentration ; composure FR:
กสิณ[n.] (kasin) EN: subject of meditation ; one of the ten objects or elements used in Buddhist meditation ; meditational device ; object of meditation ; the method of inducing concentration by gazing at any of the ten objects FR:
ค่ายกักกัน[n.] (khāikakkan) EN: internment camp ; concentration camp FR: camp de concentration [m] ; camp d'internement [m]
ขณิกสมาธิ[n.] (khanikasamā) EN: momentary concentration FR:
ความเข้มข้น[n.] (khwām khemk) EN: intensity ; concentration ; tanginess FR: intensité [f] ; concentration [f]
ความเข้มข้นเชิงมวล[n. exp.] (khwām khemk) EN: mass concentration FR:
ความเข้มข้นของสารละลาย[n. exp.] (khwām khemk) EN: solution concentration FR:
ความเข้มข้นโมลาร์[n. exp.] (khwām khemk) EN: molar concentration FR:
ความเข้มข้น[n.] (khwām khemk) EN: concentration FR: concentration [f]
ความตั้งใจผิด[n. exp.] (khwām tangj) EN: wrong concentration FR:
ความตั้งอกตั้งใจ[n.] (khwām tang-) EN: concentration FR: concentration [f]
มิจฉาสมาธิ[n.] (mitchāsamāt) EN: wrong concentration ; wrong will/determination FR:
มุ[adv.] (mu) EN: intensively ; with concentration FR:
ระดับน้ำตาลในเลือด[n. exp.] (radap nāmtā) EN: blood sugar concentration ; blood glucose level FR: taux de sucre dans le sang [m] ; taux de sucre sanguin [m]
สมาธิ[n.] (samāthi) EN: concentration ; meditation ; contemplation FR: concentration [f] ; réflexion [f] ; méditation [f] ; contemplation [f]
สมาธิชอบ[n. exp.] (samāthi chø) EN: right concentration FR:
ตั้งใจชอบ[n. exp.] (tangjai chø) EN: right concentration FR: concentration juste [f]
ไตรสิกขา[n.] (traisikkhā) EN: the three studies (morality, concentration and wisdom) ; the threefold method of training in morality, concentration and wisdom FR:
วิปัสสนา[n.] (wipatsanā) EN: vipassana ; mindfulness meditation ; deep meditation ; perfect concentration ; intuitive vision FR: vipassana [m] ; méditation de la pleine conscience [f]

concentration ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anreicherungsschicht (Halbleiter) {f} [electr.]carrier concentration layer
Konzentrationsverteilung {f}distribution of concentration
Keimkonzentration {f}microorganism concentration
Konzentrationslager {n}concentration camp
Schadgasgehalt {m}concentration of corrosive gas
Schadstoffbelastung {f} | außergewöhnliche Schadstoffbelastungconcentration of noxious substances | unusual concentrations of noxious substances

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า concentration
Back to top