ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whim

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whim*, -whim-

whim ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whim (n.) ความคิดเพ้อฝัน See also: ความคิดเเปลกประหลาด, ความต้องการแปลกๆ Syn. caprice, fancy, vagary
whim-wham (n.) สิ่งของที่ประหลาดๆ (คำโบราณ) See also: ของแปลกๆ
whimper (vi.) ร้องคร่ำครวญ See also: ร้องไห้กะซิก Syn. sob, weep, whine
whimper (n.) เสียงร้องคร่ำครวญ See also: เสียงร้องไห้กระซิกๆ
whimperer (n.) คนร้องคร่ำครวญ
whimperingly (adv.) อย่างร้องคร่ำครวญ
whimsical (adj.) แปลกประหลาด Syn. fanciful, freakish
whimsicality (n.) ความคิดเเปลกประหลาด Syn. freakiness, quirkiness
whimsy (n.) ความคิดแปลกๆ See also: ความต้องการแปลกๆ Syn. bubble, fantasy, whim
English-Thai: HOPE Dictionary
whimper(วิม'เพอะ) vi. vt.,n. (เสียง) ร้องคราง (สุนัข) ,ร้องเอ๋ง ๆ ,ร้องไห้กระซิก, See also: whimperer n. whimperingly adv.
whimsical(วิม'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับความคิดแปลก ๆ ,เพ้อฝัน,ชอบกล, (จิตใจ) ไม่แน่นอน, See also: whimsically adv. whimsicalness n. whimsicality n., Syn. odd,dreamy,uncertain
whimsy(วิม'ซี) n. ความคิดแปลก ๆ ,ความคิดเพ้อฝัน,ความแปรปรวนของจิตใจหรืออารมณ์,ความชอบกล,ความเอาแต่ใจของตัวเอง,อำเภอใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
whim(n) ความคิดชั่วแล่น,ความเพ้อฝัน,อำเภอใจ
whimper(vi) ร้องเอ๋ง,ครางหงิงๆ,ร้องไห้กระซิกๆ
whimsical(adj) วิตถาร,แปลก,ชอบกล,ตามอำเภอใจ
whimsy(n) ความคิดวิตถาร,ความแปลก,ความชอบกล,ความเพ้อฝัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where I can be thrown out on a whim without legal rights.ที่ฉันสามารถโยนออกมาในราชประสงค์โดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย
Will you destroy your marriage, your country, your soul before God on the whim of one girl because she denies you?ท่านจะทำลายชีวิตสมรส ประเทศของท่าน และจิตวิญญาณของท่าน เพียงเพราะตัณหาชั่ววูบ ต่อเด็กสาวที่กล่าวปฏิเสธท่านน่ะรึ?
Give in to her every whim and desire?ให้เธอทำทุกอย่างที่ต้องการงั้นสิ?
Whoever we are, wherever we reside we exist on the whim of murderers.Whoever we are, wherever we reside... ...we exist on the whim of murderers.
With whose whim do they mean to take the King's position?พวกเขาหมายให้ไอ้นั่นเป็นพระราชา
Whether we're together is at the whim of some dick angel.ที่เราอยู่ด้วยกันเป็น เพราะความเอาแต่ใจของเทวดานั่น
Do I wanna follow my every whim and desire as I make my way through time and space?ผมต้องการทำตามความเพ้อฝันและความต้องการ โดยการเดินทางข้ามเวลารึเปล่า?
I've got keys to my brother's house, I could break in and asphyxiate him, if the whim arose.ผมมีกุญเเจบ้านของพี่ชาย ผมสามารถเเอบเข้าไปเเละจัดการรัดคอเขาได้ถ้าผมต้องการ
(whimpers) Any chance of another battle?โอกาสของการต่อสู้อื่นใดมัน ถึงเวลาที่สูง
You know I respect all tastes and whimsคุณรู้ฉันพิจารณา taste and ทั้งหมด whims
If you like to whimper, we'll make you, for your last few daysถ้าคุณชอบเพื่อร้องคราง, เรา'จะmake you, เพราะเล็กน้อยล่าสุดของคุณ .ในเวลากลางวัน
(Proud to work for him) They bow to his whim, love serving himภูมิใจที่ได้ทำงานกับเขา พวกเขาเคารพ รัก การได้รับใช้เขา

whim ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怪念头[guài niàn tou, ㄍㄨㄞˋ ㄋㄧㄢˋ ㄊㄡ˙, 怪念头 / 怪念頭] eccentric notion; strange whim
呜咽[wū yè, ㄧㄝˋ, 呜咽 / 嗚咽] sob; whimper
[huī, ㄏㄨㄟ, 诙 / 詼] whimsical; humorous

whim ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふとした[, futoshita] (adj-pn) impulsive; unexpected; accidental; casual; inadvertent; on a whim
気まぐれで[きまぐれで, kimagurede] (exp) on a whim
見ず転;不見転[みずてん, mizuten] (n) (1) (uk) (See 不見転芸者・みずてんげいしゃ) loose morals (e.g. of a geisha); easy virtue; (2) impulse; whim
中杓鷸[ちゅうしゃくしぎ;チュウシャクシギ, chuushakushigi ; chuushakushigi] (n) (uk) whimbrel (species of curlew, Numenius phaeopus)
取り止めの無い;取り止めのない;取り留めの無い;取り留めのない[とりとめのない, toritomenonai] (adj-i) incoherent; wandering; vague; rambling; whimsical
幻想的[げんそうてき, gensouteki] (adj-na) fantastic; magical; wondrous; whimsical; fairytale-like; romantic
我が儘(P);我儘;我がまま;我侭;我が侭[わがまま, wagamama] (adj-na,n) (1) selfishness; egoism; self-indulgence; wilfulness; willfulness; (2) disobedience; (3) whim; (P)
放漫[ほうまん, houman] (adj-na,n) whimsy; looseness; indiscretion; laxity
斑気[むらき, muraki] (adj-na,n) capricious; moody; whimsical
気の向くままに(P);気の向く侭に[きのむくままに, kinomukumamani] (adv) at one's fancy (whim); (P)
気まぐれ(P);気紛れ[きまぐれ, kimagure] (adj-na,n) whim; caprice; whimsy; fickle; moody; uneven temper; (P)
移り気[うつりぎ, utsurigi] (adj-na,n) whim; frivolity; fickleness; inconstant; capriciousness
粋狂;酔狂;酔興(oK)[すいきょう, suikyou] (adj-na,n) whim; vagary; capriciousness; eccentricity
自由三昧[じゆうざんまい, jiyuuzanmai] (n,adj-na) free; unfettered; according to one's own whims; doing as one likes
自由勝手[じゆうかって, jiyuukatte] (n,adj-na) free; unfettered; according to one's own whims; doing as one likes
自由気儘;自由気まま[じゆうきまま, jiyuukimama] (n,adj-na) free; unfettered; according to one's own whims; doing as one likes

whim ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อีก๋อยเล็ก[n.] (īkøi lek) EN: whimbrel ; common whimbrel ; Numenius phaeopus FR: courlis corlieu [m] ; courlis hudsonien [m] ; petit courlis [m] ; courlis de terre [m] ; Numenius phaeopus
ครางหงิง ๆ = ครางหงิงๆ[v. exp.] (khrāng ngin) EN: whine ; whimper FR:
หงิง[adj.] (nging) EN: whimpering ; sobbing ; whining FR: gémissant ; pleurnichant ; sanglotant
หงิง ๆ = หงิงๆ[adj.] (nging-nging) EN: whimpering ; sobbing ; whining FR: gémissant ; pleurnichant ; sanglotant
นกอีก๋อยเล็ก[n. exp.] (nok īkǿi le) EN: Whimbrel ; Common Whimbrel FR: Courlis corlieu [m] ; Courlis hudsonien (N. ph. hudsonicus) [m] ; Petit Courlis [m] ; Courlis de terre [m]
สุ่ม[v.] (sum) EN: choose at random ; select at random ; pick at random ; choose whimsically ; pick out FR: choisir au hasard

whim ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grillenhaftigkeit {f}whimsicalness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whim
Back to top