ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

glow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *glow*, -glow-

glow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
glow (n.) แสงแวววาว See also: ความเป็นประกาย, ความแวววาว Syn. brightness, radiance
glow (vi.) เปล่งแสง See also: เรืองแสง, ส่องสว่าง
glow (vi.) รู้สึกร้อนผ่าว See also: หน้าแดง Syn. blush, turn red Ops. pale
glow with (phrv.) ฉายแสงสีแดงออกมา See also: เปล่งลำแสงสีแดง
glow with (phrv.) เต็มไปด้วย (อารมณ์) Syn. kindle with, shine with
glower (vi.) ถลึงตาใส่ See also: จ้องถมึงทึง, มองอย่างไม่พอใจ Syn. glare, sulk
glower at (phrv.) จ้องมองอย่างไม่พอใจ Syn. frown at, scowl at
glowing (adj.) ซึ่งส่องแสงเรืองรอง See also: ซึ่งเปล่งปลั่ง, ซึ่งมีแสงแวววาว Syn. gleaming, lustrous
glowing (adj.) กระตือรือร้น Syn. ardent
glowworm (n.) หิ่งห้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
glow(โกล) n.,vi. (เปล่ง) แสงที่เปล่งออกมา,แสงเรือง,ความแดงเรื่อ,สีเลือด,ความสดใสของสี,ความเร่าร้อน, Syn. gleam,colour,burn
glower(โกล'เออะ) vi. จ้องเขม็งอย่างถมึง n. หน้าตาที่แสดงความไม่พอใจหรือความโกรธ., See also: gloweringly adv., Syn. scowl,frown,lower
glowfly(โกล'ไฟล) n. หิ่งห้อย
glowworm(โกล'เวิร์ม) n. หนอนกระสือสามารถเปล่งแสงเรืองสีเขียว
English-Thai: Nontri Dictionary
glow(n) แสงเรือง,แสงเรื่อ,สีเลือด,ความเร่าร้อน
glower(vt) จ้องดู,ถลึงตา,จ้องเขม็ง,มองถมึง
glowworm(n) หิ่งห้อย,หนอนกระสือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
glowการรุ่งแสง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
glowing avalancheเถ้าถล่ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glow dischargesการปล่อยประจุแบบมีแสง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุ (v.) glow See also: burn, smoulder, smoke, flame Syn. ลุก, ติดไฟ, ปะทุ, ระอุ Ops. ดับ
คุกรุ่น (v.) glow See also: burn, smoke, flame Syn. ลุก, ติดไฟ, ไหม้, ปะทุ Ops. ดับ, มอด
ผุดผ่อง (v.) glow See also: shine, bright, radiant (of look), glow (with health), lustrous Syn. สดใส, ผ่องแผ้ว, ผ่อง, ผ่องใส, ปลั่ง Ops. หมอง
ลุกช่วง (v.) glow See also: flame, blaze, flare Syn. ลุก
ลุกโชติช่วง (v.) glow See also: flame, blaze, flare Syn. ลุก, ลุกช่วง
เปล่งปลั่ง (v.) glow See also: shine, bright, radiant (of look), glow (with health), lustrous Syn. สดใส, ผ่องแผ้ว, ผ่อง, ผุดผ่อง, ผ่องใส, ปลั่ง Ops. หมอง
เปล่งรัศมี (v.) glow See also: shine, gleam, glimmer, brighten
อิ่มเอิบ (v.) glow with happiness Syn. อิ่มอกอิ่มใจ, ปลาบปลื้ม, อิ่มใจ
บริสุทธิ์ (adj.) glowing See also: shining, irradiate, clear, flat, clean Syn. สดใส, สะอาด, หมดจด Ops. เศร้า, หมอง
เรืองๆ (adj.) glowing See also: glittering, sparkling, twinkling, shining Syn. วับแวม, วับวาม
แผ้ว (adj.) glowing See also: shining, irradiate, clear, flat, clean Syn. สดใส, สะอาด, หมดจด, บริสุทธิ์ Ops. เศร้า, หมอง
แวม (adj.) glowing See also: glittering, sparkling, twinkling, shining Syn. เรืองๆ, วับแวม, วับวาม
หนอนกระสือ (n.) glowworm Syn. หิ่งห้อย, กระสือ
นวลใย (adj.) aglow
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why they glow like that?ทำไมพวกเขาเรืองแสงเช่นนั้น?
They positively glow glow Chilly downส่องประกายแสงดีแดง สบายๆ
"twilit by the glow from the bottomless pit...เขารู้สึกถึงความร้อนที่ปะทุจากก้นรู
You've got wings. You glow in the dark. You talk!นายมีปีก นายส่องแสงในที่มืดได้ นายพูดได้
Get some batteries. He's not gonna glow in the dark.ขอไฟฉายอีก ตัวเขาไม่เรืองแสงนะ
Although in actuality I've noticed a certain... luminescent glow about her complexion when she's drawing.แต่ผิวเธอดูเปล่งปลั่งขึ้นยามที่เธอวาดรูป
How does the love glow fit into that, man?- มันเกี่ยวโยง อัลเบิร์ต...
Dawn's first glow has awaken winter.ลมแรกจากรุ่งอรุณ ไปปลุกความหนาวเย็น
Then...then, why does your skin glow like those really lucky girls who get a dozen orgasms every single night?แต่.. ทำไมผิวของเธอถึง... เปล่งปลั่งเหมือนเด็กผู้หญิง
They're glow worms...so you're right beneath them.มันอ่นนะ คุณอยู่ข้างล่างพวกมัน
What's that ominous glow in the distance?เอ๊ะ นั่นแสงอะไรที่ถนน..
What if that thing makes you glow in the dark or grow a second head?คิดสิ ถ้าสิ้งนั้นทำให้นาย เปล่งแสงได้ในความมืด ไม่ก็ มีหัวงอกมาอีกอัน?

glow ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
荧光棒[yíng guāng bàng, ˊ ㄍㄨㄤ ㄅㄤˋ, 荧光棒 / 熒光棒] glow stick; glowstick; light stick; lightstick
[yíng, ˊ, 萤 / 螢] firefly; glow-worm
萤火虫[yíng huǒ chóng, ˊ ㄏㄨㄛˇ ㄔㄨㄥˊ, 萤火虫 / 螢火蟲] firefly; glowworm; lightning bug
[wěi, ㄨㄟˇ, 炜 / 煒] glow; raging fire
炽热[chì rè, ㄔˋ ㄖㄜˋ, 炽热 / 熾熱] glow
晚霞[wǎn xiá, ㄨㄢˇ ㄒㄧㄚˊ, 晚霞] sunset glow; sunset clouds; afterglow

glow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グロースターター[, guro-suta-ta-] (n) glow starter
グローランプ[, guro-ranpu] (n) glow lamp
グロー放電[グローほうでん, guro-houden] (n) glow discharge
グロー放電発光分光法[グローほうでんはっこうぶんこうほう, guro-houdenhakkoubunkouhou] (n) (See 発光分光法) glow discharge optical emission spectrometry
サイリューム[, sairyu-mu] (n) light stick (from Cyalume (tradename)); glow stick
川明かり;川明り;河明かり;河明り[かわあかり, kawaakari] (n) glow of a river in the darkness; surface of a river gleaming in the darkness; gleam on a river at dusk
底光り[そこびかり, sokobikari] (n,vs) inner glow or light; deep gloss or luster (lustre)
悦に入る[えつにいる, etsuniiru] (exp,v5r) to be pleased; to gloat; to glow with self-satisfaction
点灯管[てんとうかん, tentoukan] (n) gas discharge lamp starter; fluorescent lamp starter; glow starter
焼ける(P);灼ける;妬ける[やける, yakeru] (v1,vi) (1) (焼ける only) to burn; to be roasted; to be heated; to be sunburnt; to fade (in the sun); to glow red (i.e. of the sky at sunset); (2) to be jealous; to be envious; (P)
グロースティック[, guro-suteikku] (n) (See 光る棒) glowstick; neon light stick
グローライトテトラ;グローライト・テトラ[, guro-raitotetora ; guro-raito . tetora] (n) glowlight tetra (Hemigrammus erythrozonus)
余光[よこう, yokou] (n) afterglow; lingering light
匂う(P);臭う(P)[におう, niou] (v5u,vi) (1) (usu. 匂う) to be fragrant; to smell (good); (2) (usu. 臭う) to stink; to smell (bad); (3) to glow; to be bright; (P)
土蛍;地蛍;蛍蛆[つちぼたる, tsuchibotaru] (n) glowworm
彩雲[さいうん, saiun] (n) glowing clouds
明かり(P);明り;灯り(P);灯;灯かり;灯火(iK)[あかり, akari] (n) (1) (明かり, 明り only) light; illumination; glow; gleam; (2) (See 明かりを消す) lamp; light; (P)
残光[ざんこう, zankou] (n) afterglow
残照[ざんしょう, zanshou] (n) afterglow
火照り;熱り[ほてり, hoteri] (n,adj-no) (1) a glow; heat; (2) burning sensation; hot flash
熱雲[ねつうん, netsuun] (n) glowing cloud
燠火;熾火[おきび, okibi] (n) glowing ember (either red hot charcoal or the glowing remains of burnt firewood); live charcoal
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P)
茜差す空;茜さす空[あかねさすそら, akanesasusora] (n) glowing sky
蛍(P);螢(oK)[ほたる(P);ホタル, hotaru (P); hotaru] (n) (uk) firefly (Luciola cruciata); lightning bug; glowworm; (P)
赫奕[かくえき;かくやく, kakueki ; kakuyaku] (adj-t,adv-to) (arch) bright; beaming; brilliant; glowing

glow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบหน้ามีราศี[n. exp.] (bainā mī rā) EN: have an inward radiance ; have a glow radiance ; have presence FR:
หิ่งห้อย[n.] (hinghøi) EN: firefly ; lightning bug ; lampyrid ; glow worm FR: luciole [f] ; ver luisant [m] ; lampyre [m]
อิ่มเอิบ[v.] (im-oēp) EN: glow with happiness ; feel so happy ; look so happy FR:
คุ[v.] (khu) EN: glow ; smoulder ; smolder (Am.) FR: fulminer
คุกรุ่น[v.] (khukrun) EN: glow ; burn ; smoke ; flame FR:
เลื่อม[v.] (leūam) EN: shine ; glow FR:
ไหม้[v.] (mai) EN: burn ; be burnt ; scorch ; be charred ; be on fire ; catch fire ; be ablaze ; blaze ; flame ; glow ; smoke FR: brûler ; être en feu ; prendre feu ; roussir ; cramer (fam.)
เปล่ง[v.] (pleng) EN: shine ; glow FR: luire ; briller
เปล่งรัศมี[v. exp.] (pleng ratsa) EN: glow FR: irradier ; rayonner ; se diffuser
เปล่งแสง[v. exp.] (pleng saēng) EN: glow ; shine FR: luire ; rayonner ; se diffuser
เรือง[v.] (reūang) EN: glow ; shine FR: briller ; luire
ทิ้งถ่วง[n. exp.] (thing thūan) EN: firefly ; lightning bug ; lampyrid ; glow worm FR: luciole [f] ; ver luisant [m] ; lampyre [m]
ธุรกิจตกต่ำ[n. exp.] (thurakit to) EN: business is glow FR:
อร่าม[adj.] (arām) EN: splendid ; resplendent ; shining ; brilliant ; glittering ; glowing ; lustrous FR:
แชล่ม[adj.] (chalaem) EN: healthy ; happy ; glowing ; beautiful ; lovely FR:
แฉล้ม[adj.] (chalaēm) EN: attractive ; lovely ; pretty ; glowing ; beautiful FR:
โชน[adj.] (chōn) EN: blazing ; flaming ; ablaze ; bright ; glowing FR:
โชติช่วง[adj.] (chōtchūang) EN: bright ; glowing ; brilliant FR:
ช่วงโชติ[adj.] (chūangchōt) EN: bright ; glowing ; brilliant FR:
ขมึง[v.] (khameung) EN: stare ; glower ; scowl ; look serious ; look gloomy FR: regarder méchamment ; jeter un regard mauvais ; lancer des regards noirs ; abaisser du regard
คุกรุ่น[adj.] (khukrun) EN: glowing ; smouldering FR:
ม่วงมณีรัตน์[n. exp.] (mūang manīr) EN: Bignonia magnifica ; Arrabidaea magnifica ; Purple bignonia ; Glowvine FR:
น้ำนวล[adj.] (nāmnūan) EN: beaming ; radiant ; glowing FR:
หนอนกระสือ[n.] (nønkraseū) EN: glow-worm FR: ver luisant [m]
โพลน[adj.] (phlōn) EN: clearly white ; bright ; glowing FR:
ปลั่ง[adj.] (plang) EN: shining ; glowing ; brilliant ; radiant ; beaming FR:
เปล่ง[adj.] (pleng) EN: glowing ; radiating ; shining ; bright ; beaming FR:
เปล่งปลั่ง[adj.] (plengplang) EN: lustrous ; radiant ; beaming ; resplendent ; shining ; glowing FR: radieux ; resplendissant
เปลวสุริยัน [n. exp.] (plēo suriya) EN: Mexican flame  vine ; Orangeglow vine FR:
เรือง[adj.] (reūang) EN: shining ; glowing ; bright ; glittering ; brilliant ; fluorescent FR: brillant ; luisant
สกาว[adj.] (sakāo) EN: glowing ; immaculate FR:
สกาว[adj.] (sakāo) EN: glowing ; immaculate FR:
ตาขุ่นตาเขียว[v.] (tākhuntākhī) EN: glower FR:
ตาลุกวาว[X] (tā luk wāo) EN: eyes glowing with greed FR:
ถลึง[v.] (thaleung) EN: glare (at) ; glower (at) ; stare fiercely ; stare hard ; have a stern look FR:
แว็ม ๆ[adj.] (waem-waem) EN: glowing FR:
แวม ๆ[adj.] (waēm-waēm) EN: glowing FR:
วาวแสง[adj.] (wāosaēng) EN: glowing ; shining ; sparkling FR: brillant
ยอง[adv.] (yøng) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously FR:
ยองใย[adj.] (yøngyai) EN: fine ; clear ; glowing ; beaming ; bright FR:

glow ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Glutbeständigkeit {f}resistance to glow heat
Alpenglühen {n}alpenglow
Glimmentladung {f}glow discharge
Glimmlampe {f}glow lamp
Glühwürmchen {n}glow worm
Glühzone {f}glow zone
Bronzeschneehöschen {n} [ornith.]Glowing Puffleg
Glutkehlkolibri {m} [ornith.]Glow-throated Hummingbird

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า glow
Back to top