ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ardent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ardent*, -ardent-

ardent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ardent (adj.) กระตือรือร้น Syn. eager, zealous, fervent
ardent (adj.) ร้อนแรง See also: รุนแรง, เร่าร้อน Syn. passionate, fervent, impassioned
ardent (adj.) สว่างสดใส See also: กระจ่าง Syn. glowing, radiant
ardently (adv.) อย่างกระตือรือร้น See also: อย่างสนใจ Syn. fervently, zealously
English-Thai: HOPE Dictionary
ardent(อาร์'เดินทฺ) adj. มีอารมณ์เร่าร้อน, กระตือรือร้น, รุนแรง (zealous,passionate)
ardent spiritsเหล้าที่มีแอลกอฮอล์แรง
English-Thai: Nontri Dictionary
ardent(adj) เร่าร้อน,รุนแรง,กระตือรือร้น,ขะมักเขม้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Can an ardent wish bring back the dead?ให้คนที่ตายแล้วกลับมางั้นรึ?
To make a dead man come back to life, you need more than just an ardent wish.การทำให้คนที่ตายไปแล้วฟื้นกลับมา มันไม่ใช่แค่อธิฐาน
Wow, what an ardent stage!ว้าว เป็นเวทีที่ร้อนแรงจริงๆ!
Her ardent and eager slave.ต้องการเป็นที่หลงไหลทุ่มเทจากหญิงสาว
Even Flynn's most ardent supporters are now acknowledging a difficult truth.แม้แต่ผู้สนับสนุนฟลินน์ ก็ต้องทำใจยอมรับว่า
The ardent demand:เรียกร้องในงานคืนสู่เหย้า
Of course we didn't break up cleanly, but it wasn't ardent enough to leave any feelings.แน่ล่ะ เราจบกันแบบไม่ค่อยดี แต่ก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดไม่มีอนาคต
As I'm an ardent patron of the opera, I'll take that as a compliment, although I'm certain it was meant as quite the opposite.ในฐานะที่คลั่งไคล้โอเปร่าเป็นอย่างมาก ผมจะถือว่านั่นเป็นคำชมละกัน ถึงแม้จะมั่นใจว่าความหมายที่แท้จริงนั้นตรงกันข้าม
I'm an ardent student of human nature.ผมเป็นคนชอบเรียนรู้เรื่องธรรมชาติของมนุษย์
'He pushes things ardently but nothing bears fruit. ''ถึงแม้จะพยายามทำสุดความสามารถเพียงใด แต่ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ค่อยดีกลับมา '
My desire to behead you and quench my angst is ardent, but your life is now in Dojin's hands.ข้ายังปรารถนาที่จะปลิดชีพของท่าน ที่จะสามารถดับความทุกข์ในจิตใจของข้าได้ ตอนนิ้ชีวิตของท่านอยู่ในมือของโดจินแล้ว
Subtitlesbroughtto youbySecretGardenTeamat viikii.net.ซับอิ้ง โดย ทีม secret garden viikii.net

ardent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
殷切[yīn qiè, ㄑㄧㄝˋ, 殷切] ardent; eager; earnest
[liè, ㄌㄧㄝˋ, 烈] ardent; intense; split; crack; rend
热心[rè xīn, ㄖㄜˋ ㄒㄧㄣ, 热心 / 熱心] enthusiasm; zeal; zealous; zest; enthusiastic; ardent; warmhearted
火热[huǒ rè, ㄏㄨㄛˇ ㄖㄜˋ, 火热 / 火熱] fiery; burning; fervent; ardent; passionate

ardent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーダント[, a-danto] (adj-no) ardent
アーデント[, a-dento] (n) ardent
切なる[せつなる, setsunaru] (adj-pn) eager; earnest; ardent
切情[せつじょう, setsujou] (n) ardent love
大の猫好き[だいのねこずき, dainonekozuki] (n) ardent cat lover (fancier)
熱愛[ねつあい, netsuai] (n,vs,adj-no) love passionately; ardent love; devotion
親衛隊[しんえいたい, shin'eitai] (n) (1) bodyguards; elite guards; imperial guards; (2) Schutzstaffel; SS; (3) groupies; ardent fans
[せつ, setsu] (adj-na,n) eager; earnest; ardent; kind; keen; acute
切に[せつに, setsuni] (adv) eagerly; earnestly; ardently
熱烈[ねつれつ, netsuretsu] (adj-na,n) ardent; passionate; vehement; (P)
随喜渇仰[ずいきかっこう, zuikikakkou] (n,vs) worship with adoration; admire ardently

ardent ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คึกคัก[adj.] (kheukkhak) EN: full of vigour ; full of vigor (Am.) ; vigorous ; busy ; animated ; brisk FR: fougueux ; ardent ; vigoureux
กระตือรือร้น[adj.] (krateūreūro) EN: enthusiastic ; eager ; ardent ; fervent ; anxious ; hasty ; ardent ; energetic FR: enthousiaste ; fervent ; ardent
ลุกโชน[adj.] (lukchōn) EN: ardent FR:
เร่าร้อน[adj.] (raorøn) EN: sexy ; passionate ; ardent ; torrid ; sultry FR:
ร้อนแรง [adj.] (røn raēng) EN: vehement ; ardent ; inflamed ; passionate FR: ardent ; fervent
ถ่านไฟ[n.] (thānfai) EN: embers FR: braises [fpl] ; charbon ardent [m]
รุนแรง[adv.] (runraēng) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously FR: violemment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ardent
Back to top