ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*glow*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น glow, -glow-

*glow* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
afterglow (n.) แสงสายัณห์
aglow (adj.) สว่าง Syn. bright
glow (n.) แสงแวววาว See also: ความเป็นประกาย, ความแวววาว Syn. brightness, radiance
glow (vi.) เปล่งแสง See also: เรืองแสง, ส่องสว่าง
glow (vi.) รู้สึกร้อนผ่าว See also: หน้าแดง Syn. blush, turn red Ops. pale
glow with (phrv.) ฉายแสงสีแดงออกมา See also: เปล่งลำแสงสีแดง
glow with (phrv.) เต็มไปด้วย (อารมณ์) Syn. kindle with, shine with
glower (vi.) ถลึงตาใส่ See also: จ้องถมึงทึง, มองอย่างไม่พอใจ Syn. glare, sulk
glower at (phrv.) จ้องมองอย่างไม่พอใจ Syn. frown at, scowl at
glowing (adj.) ซึ่งส่องแสงเรืองรอง See also: ซึ่งเปล่งปลั่ง, ซึ่งมีแสงแวววาว Syn. gleaming, lustrous
glowing (adj.) กระตือรือร้น Syn. ardent
glowworm (n.) หิ่งห้อย
English-Thai: HOPE Dictionary
aglow(อะโกล') adj. สว่าง, วาววับ, เปล่งปลั่ง
alpenglow(แอล' เพนโกล) n. แสงเรืองสีแสดที่มักเห็นบนยอดเขาในเวลาก่อนพระอาทิตย์ หรือหลังพระอาทิตย์ตกเล็กน้อย (a reddish glow)
glow(โกล) n.,vi. (เปล่ง) แสงที่เปล่งออกมา,แสงเรือง,ความแดงเรื่อ,สีเลือด,ความสดใสของสี,ความเร่าร้อน, Syn. gleam,colour,burn
glower(โกล'เออะ) vi. จ้องเขม็งอย่างถมึง n. หน้าตาที่แสดงความไม่พอใจหรือความโกรธ., See also: gloweringly adv., Syn. scowl,frown,lower
glowfly(โกล'ไฟล) n. หิ่งห้อย
glowworm(โกล'เวิร์ม) n. หนอนกระสือสามารถเปล่งแสงเรืองสีเขียว
English-Thai: Nontri Dictionary
aglow(adj) อิ่มเอิบ,เปล่งปลั่ง,แจ่มใส,สว่าง
glow(n) แสงเรือง,แสงเรื่อ,สีเลือด,ความเร่าร้อน
glower(vt) จ้องดู,ถลึงตา,จ้องเขม็ง,มองถมึง
glowworm(n) หิ่งห้อย,หนอนกระสือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
glowการรุ่งแสง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
glowing avalancheเถ้าถล่ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Glow dischargesการปล่อยประจุแบบมีแสง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุ (v.) glow See also: burn, smoulder, smoke, flame Syn. ลุก, ติดไฟ, ปะทุ, ระอุ Ops. ดับ
คุกรุ่น (v.) glow See also: burn, smoke, flame Syn. ลุก, ติดไฟ, ไหม้, ปะทุ Ops. ดับ, มอด
นวลใย (adj.) aglow
บริสุทธิ์ (adj.) glowing See also: shining, irradiate, clear, flat, clean Syn. สดใส, สะอาด, หมดจด Ops. เศร้า, หมอง
ผุดผ่อง (v.) glow See also: shine, bright, radiant (of look), glow (with health), lustrous Syn. สดใส, ผ่องแผ้ว, ผ่อง, ผ่องใส, ปลั่ง Ops. หมอง
ลุกช่วง (v.) glow See also: flame, blaze, flare Syn. ลุก
ลุกโชติช่วง (v.) glow See also: flame, blaze, flare Syn. ลุก, ลุกช่วง
หนอนกระสือ (n.) glowworm Syn. หิ่งห้อย, กระสือ
อิ่มเอิบ (v.) glow with happiness Syn. อิ่มอกอิ่มใจ, ปลาบปลื้ม, อิ่มใจ
เปล่งปลั่ง (v.) glow See also: shine, bright, radiant (of look), glow (with health), lustrous Syn. สดใส, ผ่องแผ้ว, ผ่อง, ผุดผ่อง, ผ่องใส, ปลั่ง Ops. หมอง
เปล่งรัศมี (v.) glow See also: shine, gleam, glimmer, brighten
เรืองๆ (adj.) glowing See also: glittering, sparkling, twinkling, shining Syn. วับแวม, วับวาม
แผ้ว (adj.) glowing See also: shining, irradiate, clear, flat, clean Syn. สดใส, สะอาด, หมดจด, บริสุทธิ์ Ops. เศร้า, หมอง
แวม (adj.) glowing See also: glittering, sparkling, twinkling, shining Syn. เรืองๆ, วับแวม, วับวาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My mind is aglow with whirling, transient nodes of thought careening through a cosmic vapor of invention.สมองฉันมีลำแสงความคิดเจิดจริส... ...พุ่งผ่านไอหมอก ของความสร้างสรรค์
Why they glow like that?ทำไมพวกเขาเรืองแสงเช่นนั้น?
They positively glow glow Chilly downส่องประกายแสงดีแดง สบายๆ
Everything was glowing, all red and goldทุกอย่างที่เร่าร้อนเป็นสีแดงและสีทอง
It's a glow-in-the-dark compass ring, so you won't get lost.ฉันเชื่อคุณเรื่องนี้นะ ฉันเฝ้าคิดถึงคุณตลอดเลย
The little ones were crawling into a strange glowing ooze from a broken canister nearby.คนน้อยได้คลานเข้าไปในโคลนตมเรืองแสงแปลก ... ... จากกระป๋องหักที่ใกล้เคียง
Teeth ground sharp and eyes glowing redผู้มีฟันแหลมคม และดวงตาเป็นสีแดง
A good, steady, warm, glow... you know, that does the trick over the long run.แสงแห่งความอบอุ่น มั่นคง รู้ไหม มันเป็นกลวิธีให้อยู่กันได้ยืด
Mr. Harglow will see you now.คุณฮาร์โกลว์ต้องการพบคุณด่วนค่ะ
Jackson Harglow, Mr. Trent. I'm pleased to meet you.แจ็คสัน ฮาร์โกลว์ คุณเทรนท์ ดีใจที่พบคุณ
You, Harglow, and Cane put me through all of this... so I can blab to the media... about Cane's haunted little town... help you sell a few more million copies.ทั้งคุณ ฮาร์โกลว์ รวมทั้งเคน พาผมมาเจอเรื่องทั้งหมดนี่ เพื่อที่ผมจะได้แจ้นไปบอกสื่อ เกี่ยวกับเคนและไอ้เมืองสยองขวัญนี่
"twilit by the glow from the bottomless pit...เขารู้สึกถึงความร้อนที่ปะทุจากก้นรู

*glow* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
萤火虫[yíng huǒ chóng, ˊ ㄏㄨㄛˇ ㄔㄨㄥˊ, 萤火虫 / 螢火蟲] firefly; glowworm; lightning bug
[wěi, ㄨㄟˇ, 炜 / 煒] glow; raging fire
荧光棒[yíng guāng bàng, ˊ ㄍㄨㄤ ㄅㄤˋ, 荧光棒 / 熒光棒] glow stick; glowstick; light stick; lightstick
晚霞[wǎn xiá, ㄨㄢˇ ㄒㄧㄚˊ, 晚霞] sunset glow; sunset clouds; afterglow
[yíng, ˊ, 萤 / 螢] firefly; glow-worm
炽热[chì rè, ㄔˋ ㄖㄜˋ, 炽热 / 熾熱] glow

*glow* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
グロースターター[, guro-suta-ta-] (n) glow starter
グロースティック[, guro-suteikku] (n) (See 光る棒) glowstick; neon light stick
グローライトテトラ;グローライト・テトラ[, guro-raitotetora ; guro-raito . tetora] (n) glowlight tetra (Hemigrammus erythrozonus)
グローランプ[, guro-ranpu] (n) glow lamp
グロー放電[グローほうでん, guro-houden] (n) glow discharge
グロー放電発光分光法[グローほうでんはっこうぶんこうほう, guro-houdenhakkoubunkouhou] (n) (See 発光分光法) glow discharge optical emission spectrometry
サイリューム[, sairyu-mu] (n) light stick (from Cyalume (tradename)); glow stick
余光[よこう, yokou] (n) afterglow; lingering light
匂う(P);臭う(P)[におう, niou] (v5u,vi) (1) (usu. 匂う) to be fragrant; to smell (good); (2) (usu. 臭う) to stink; to smell (bad); (3) to glow; to be bright; (P)
土蛍;地蛍;蛍蛆[つちぼたる, tsuchibotaru] (n) glowworm
川明かり;川明り;河明かり;河明り[かわあかり, kawaakari] (n) glow of a river in the darkness; surface of a river gleaming in the darkness; gleam on a river at dusk
底光り[そこびかり, sokobikari] (n,vs) inner glow or light; deep gloss or luster (lustre)
彩雲[さいうん, saiun] (n) glowing clouds
悦に入る[えつにいる, etsuniiru] (exp,v5r) to be pleased; to gloat; to glow with self-satisfaction
明かり(P);明り;灯り(P);灯;灯かり;灯火(iK)[あかり, akari] (n) (1) (明かり, 明り only) light; illumination; glow; gleam; (2) (See 明かりを消す) lamp; light; (P)
残光[ざんこう, zankou] (n) afterglow
残照[ざんしょう, zanshou] (n) afterglow
火照り;熱り[ほてり, hoteri] (n,adj-no) (1) a glow; heat; (2) burning sensation; hot flash
点灯管[てんとうかん, tentoukan] (n) gas discharge lamp starter; fluorescent lamp starter; glow starter
焼ける(P);灼ける;妬ける[やける, yakeru] (v1,vi) (1) (焼ける only) to burn; to be roasted; to be heated; to be sunburnt; to fade (in the sun); to glow red (i.e. of the sky at sunset); (2) to be jealous; to be envious; (P)
熱雲[ねつうん, netsuun] (n) glowing cloud
燠火;熾火[おきび, okibi] (n) glowing ember (either red hot charcoal or the glowing remains of burnt firewood); live charcoal
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P)
茜差す空;茜さす空[あかねさすそら, akanesasusora] (n) glowing sky
蛍(P);螢(oK)[ほたる(P);ホタル, hotaru (P); hotaru] (n) (uk) firefly (Luciola cruciata); lightning bug; glowworm; (P)
赫奕[かくえき;かくやく, kakueki ; kakuyaku] (adj-t,adv-to) (arch) bright; beaming; brilliant; glowing

*glow* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อร่าม[adj.] (arām) EN: splendid ; resplendent ; shining ; brilliant ; glittering ; glowing ; lustrous FR:
ใบหน้ามีราศี[n. exp.] (bainā mī rā) EN: have an inward radiance ; have a glow radiance ; have presence FR:
แชล่ม[adj.] (chalaem) EN: healthy ; happy ; glowing ; beautiful ; lovely FR:
แฉล้ม[adj.] (chalaēm) EN: attractive ; lovely ; pretty ; glowing ; beautiful FR:
โชน[adj.] (chōn) EN: blazing ; flaming ; ablaze ; bright ; glowing FR:
โชติช่วง[adj.] (chōtchūang) EN: bright ; glowing ; brilliant FR:
ช่วงโชติ[adj.] (chūangchōt) EN: bright ; glowing ; brilliant FR:
หิ่งห้อย[n.] (hinghøi) EN: firefly ; lightning bug ; lampyrid ; glow worm FR: luciole [f] ; ver luisant [m] ; lampyre [m]
อิ่มเอิบ[v.] (im-oēp) EN: glow with happiness ; feel so happy ; look so happy FR:
ขมึง[v.] (khameung) EN: stare ; glower ; scowl ; look serious ; look gloomy FR: regarder méchamment ; jeter un regard mauvais ; lancer des regards noirs ; abaisser du regard
คุ[v.] (khu) EN: glow ; smoulder ; smolder (Am.) FR: fulminer
คุกรุ่น[v.] (khukrun) EN: glow ; burn ; smoke ; flame FR:
คุกรุ่น[adj.] (khukrun) EN: glowing ; smouldering FR:
เลื่อม[v.] (leūam) EN: shine ; glow FR:
ไหม้[v.] (mai) EN: burn ; be burnt ; scorch ; be charred ; be on fire ; catch fire ; be ablaze ; blaze ; flame ; glow ; smoke FR: brûler ; être en feu ; prendre feu ; roussir ; cramer (fam.)
ม่วงมณีรัตน์[n. exp.] (mūang manīr) EN: Bignonia magnifica ; Arrabidaea magnifica ; Purple bignonia ; Glowvine FR:
น้ำนวล[adj.] (nāmnūan) EN: beaming ; radiant ; glowing FR:
หนอนกระสือ[n.] (nønkraseū) EN: glow-worm FR: ver luisant [m]
โพลน[adj.] (phlōn) EN: clearly white ; bright ; glowing FR:
ปลั่ง[adj.] (plang) EN: shining ; glowing ; brilliant ; radiant ; beaming FR:
เปล่ง[v.] (pleng) EN: shine ; glow FR: luire ; briller
เปล่ง[adj.] (pleng) EN: glowing ; radiating ; shining ; bright ; beaming FR:
เปล่งปลั่ง[adj.] (plengplang) EN: lustrous ; radiant ; beaming ; resplendent ; shining ; glowing FR: radieux ; resplendissant
เปล่งรัศมี[v. exp.] (pleng ratsa) EN: glow FR: irradier ; rayonner ; se diffuser
เปล่งแสง[v. exp.] (pleng saēng) EN: glow ; shine FR: luire ; rayonner ; se diffuser
เปลวสุริยัน [n. exp.] (plēo suriya) EN: Mexican flame  vine ; Orangeglow vine FR:
เรือง[v.] (reūang) EN: glow ; shine FR: briller ; luire
เรือง[adj.] (reūang) EN: shining ; glowing ; bright ; glittering ; brilliant ; fluorescent FR: brillant ; luisant
สกาว[adj.] (sakāo) EN: glowing ; immaculate FR:
สกาว[adj.] (sakāo) EN: glowing ; immaculate FR:
ตาขุ่นตาเขียว[v.] (tākhuntākhī) EN: glower FR:
ตาลุกวาว[X] (tā luk wāo) EN: eyes glowing with greed FR:
ถลึง[v.] (thaleung) EN: glare (at) ; glower (at) ; stare fiercely ; stare hard ; have a stern look FR:
ทิ้งถ่วง[n. exp.] (thing thūan) EN: firefly ; lightning bug ; lampyrid ; glow worm FR: luciole [f] ; ver luisant [m] ; lampyre [m]
ธุรกิจตกต่ำ[n. exp.] (thurakit to) EN: business is glow FR:
แว็ม ๆ[adj.] (waem-waem) EN: glowing FR:
แวม ๆ[adj.] (waēm-waēm) EN: glowing FR:
วาวแสง[adj.] (wāosaēng) EN: glowing ; shining ; sparkling FR: brillant
ยอง[adv.] (yøng) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously FR:
ยองใย[adj.] (yøngyai) EN: fine ; clear ; glowing ; beaming ; bright FR:

*glow* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bronzeschneehöschen {n} [ornith.]Glowing Puffleg
Glutbeständigkeit {f}resistance to glow heat
Glutkehlkolibri {m} [ornith.]Glow-throated Hummingbird
Alpenglühen {n}alpenglow
Glimmentladung {f}glow discharge
Glimmlampe {f}glow lamp
Glühwürmchen {n}glow worm
Glühzone {f}glow zone

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *glow*
Back to top