ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lustrous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lustrous*, -lustrous-

lustrous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lustrous (adj.) เป็นมันเงา See also: เป็นมันระยับ, แวววาว, เหลือบวาว Syn. gleaming, radiant, shimmering
lustrous (adj.) รุ่งโรจน์ See also: สุกใส, ช่วงโชติ Syn. refulgent, dazzling, gorgeous
lustrously (adv.) อย่างเป็นมันเงา See also: อย่างเป็นแวววาว Syn. radiantly
lustrously (adv.) อย่างรุ่งโรจน์ See also: อย่างสุกใส, อย่างช่วงโชติ
English-Thai: HOPE Dictionary
lustrous(ลัส'ทรัส) adj. เป็นมันเงา,เป็นมันระยับ,แวววาว,รุ่งโรจน์,ดีเลิศ,วิเศษ., See also: lustrousness n. ดูlustrous, Syn. luminous
English-Thai: Nontri Dictionary
lustrous(adj) เป็นเงา,มัน,รุ่งโรจน์,แวววาว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lustrousวาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I realize you're only half orangutan, but I'm still very allergic to your lustrous ginger mane.ฉันเพิ่งคิดได้ว่าเธอก็ยังเป็นลูกครึ่งอุรังอุตัง และฉันก็แพ้ขิงที่เธอกินด้วย
Did her lustrous hair smother her in her sleep?หรือผมอันนุ่มเป็นเงาไปปิดจมูกตายตอนหลับ?
I've never seen it look so thick and lustrous.ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลย มันทั้งหนาและมันเงา
And look at that hair-- so thick and lustrous.ดูผมคุณสิ--ทั้งหนาและมันเงา
I mercilessly pick on Will Schuester's lustrous, wavy hair because I'm jealous.ฉันล้อเลียนผม ของชูสเตอร์ เพราะฉันอิจฉา นั่นแหละ

lustrous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 焕 / 煥] brilliant; lustrous
[càn, ㄘㄢˋ, 灿 / 燦] glorious; bright; brilliant; lustrous; resplendent

lustrous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
川蝉;翡翠;魚狗[かわせみ;ひすい(翡翠);しょうびん(翡翠);カワセミ, kawasemi ; hisui ( hisui ); shoubin ( hisui ); kawasemi] (n) (1) kingfisher (esp. the common kingfisher, Alcedo atthis); (2) (ひすい only) (See 硬玉,軟玉,ジェイド,翡翠色) jade (gem); (3) (ひすい only) beautiful lustrous colour similar to that of the kingfisher's feathers
青馬[あおうま, aouma] (n) dark-colored horse with a lustrous coat (coloured)
匂いやか[においやか, nioiyaka] (adj-na) (1) (See かぐわしい) sweet-scented; (2) (See 匂やか・2) lustrous, shiny and beautiful
匂やか[におやか, nioyaka] (adj-na) (1) (See かぐわしい) sweet-scented; (2) (See 匂いやか・2) lustrous, shiny and beautiful
瑞々しい(P);瑞瑞しい;水々しい;水水しい[みずみずしい, mizumizushii] (adj-i) (1) young (and lustrous); fresh; juicy; (2) lively; vivacious; animated; vibrant; (P)

lustrous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อร่าม[adj.] (arām) EN: splendid ; resplendent ; shining ; brilliant ; glittering ; glowing ; lustrous FR:
ขลับ[adj.] (khlap) EN: highly polished ; shiny ; slick ; glossy ; lustrous ; sleek FR: brillant ; lumineux ; lustré
เงา[adj.] (ngao) EN: glossy ; shiny ; shining ; lustrous FR:
เงาวับ[adj.] (ngaowap) EN: shiny ; lustrous ; glossy ; sleek ; polished FR:
เป็นมัน[v.] (pen man) EN: be glossy ; be bright ; be shiny ; be lustrous ; be glazed FR:
เปล่งปลั่ง[adj.] (plengplang) EN: lustrous ; radiant ; beaming ; resplendent ; shining ; glowing FR: radieux ; resplendissant
วาว[adj.] (wāo) EN: shiny ; lustrous ; glossy ; bright ; sparkling FR: brillant ; luisant
ยอง[adv.] (yøng) EN: brightly ; glisteningly ; shiningly ; glowingly ; glitteringly ; sparklingly ; limpidly ; lustrously ; incandescently ; luminously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lustrous
Back to top