ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

flame

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *flame*, -flame-

flame ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
flame (n.) เปลวไฟ See also: เปลวเพลิง, ไฟ Syn. fire, blaze, conflagration
flame (vi.) ลุกไหม้ See also: ลุกเป็นไฟ, ลุกไหม้ Syn. blaze, burn, glow Ops. smother, extinguish
flame (vi.) แดงขึ้นเพราะความโกรธ (ใบหน้า)
flame (n.) สีแดงจ้า See also: สีส้ม Syn. bright red, orange
flame (n.) ความรู้สึกที่รุนแรง See also: ความรุ่มร้อน, ความเร่าร้อนของอารมณ์ Syn. passion
flame (n.) คู่รัก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ที่รัก, คนรัก Syn. sweetheart, lover
flame (sl.) ทำร้ายผู้อื่นด้วยคำพูดทางอีเมล์
flame out (phrv.) เปลวไฟคุโชนอีก See also: เผาไหม้อีก Syn. blaze up, burn up, flame up, flare up
flame out (phrv.) ลุกเป็นไฟ See also: กระพือ, โหมกระพือ
flame out (phrv.) ปะทุขึ้น (ความโกรธ, ความรุนแรงฯลฯ) See also: ลุกโชน, Syn. blaze up, fire up
flame up (phrv.) เปลวไฟคุโชนอีก See also: เผาไหม้อีก Syn. blaze up, burn up, flame out, flare up
flame with (phrv.) หน้าแดงด้วย (ความโกรธจัด) Syn. blaze with
flames (n.) เพลิง See also: ไฟ, กองไฟ, เปลวไฟ, เปลวเพลิง, อัคคี Syn. blaze, conflagration
English-Thai: HOPE Dictionary
flame(เฟลม) {flamed,flaming,flames} n. เปลวไฟ,เปลวเพลิง,การลุกเป็นไฟ,ความสว่างโชติช่วง,ความเร่าร้อนแห่งอารมณ์,ความเจิดจ้าของสี,ความเข้มข้น,คนรัก. vi. ลุกเป็นไฟ,มีอารมณ์เร่าร้อน,ระเบิด,ปะทุ,เดือดดาล. vt. ทำให้ลุกเป็นไฟ,ทำให้แดงฉาน,ใช้เปลวไฟแจ้งสัญญาณ. คำศัพ
flame-treen. ต้นหางนกยูง
English-Thai: Nontri Dictionary
flame(n) แสงไฟ,เปลวไฟ,ความโชติช่วง,ความเร่าร้อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
flame brazingการแล่นประสานเปลวไฟ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flameเปลวไฟ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความรุ่งเรือง (n.) flame See also: light, brightness, prosperity, clearness, brilliance Syn. ความเจริญ, ความเจริญรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์ Ops. ความตกต่ำ
ความรุ่งเรือง (n.) flame See also: light, brightness, prosperity, clearness, brilliance Syn. ความเจริญ, ความเจริญรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์ Ops. ความตกต่ำ
ความเจริญ (n.) flame See also: light, brightness, prosperity, clearness, brilliance Syn. ความเจริญรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์ Ops. ความตกต่ำ
ความเจริญ (n.) flame See also: light, brightness, prosperity, clearness, brilliance Syn. ความเจริญรุ่งเรือง, ความรุ่งโรจน์ Ops. ความตกต่ำ
ความเจริญรุ่งเรือง (n.) flame See also: light, brightness, prosperity, clearness, brilliance Syn. ความเจริญ, ความรุ่งโรจน์ Ops. ความตกต่ำ
ความเจริญรุ่งเรือง (n.) flame See also: light, brightness, prosperity, clearness, brilliance Syn. ความเจริญ, ความรุ่งโรจน์ Ops. ความตกต่ำ
ชาลา (n.) flame See also: light, brightness, prosperity, clearness, brilliance Syn. ความรุ่งเรือง, ความสว่าง, เปลวไฟ
อัคนิคณะ (n.) flame See also: fire Syn. เปลวไฟ
เปลว (n.) flame See also: lick Syn. เปลวไฟ, เปลวเพลิง
เปลวเพลิง (n.) flame See also: glow, licking flames Syn. เปลวไฟ, เปลว
สัญญาณไฟ (n.) flame signal Syn. สัญญาณไฟจราจร
ถ่านไฟเก่า (n.) old flame See also: old lover
ลุกเป็นไฟ (v.) burst into flame See also: be in turmoil
ลุกโหม (v.) be in flames See also: flame, kindle, catch fire, burn, be on fire Syn. เผาไหม้, ลุกโชน
ลุกไหม้ (v.) be in flames See also: flame, kindle, catch fire, burn, be on fire Syn. เผาไหม้, ลุกโหม, ลุกโชน
อักเสบ (v.) inflame See also: swell
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One, the flame spurt.อย่างแรก ไฟที่พุ่งออกมา.
I've reached into the flame of loveI've reached into the flame of love
But who lit the black flame candle? Hmm.แต่ใครกันล่ะที่จุดเปลวเทียนสีดำ?
My brother's a virgin; He lit the black flame candle.แม็กซ์เป็นผู้บริสุทธิ์ เขาจุดเปลวเทียนสีดำค่ะ
The black flame candle only brought them back for this one Halloween night.เทียนนั่นจะพาพวกมันกลับมาได้แค่คืนฮาโลวีนนี้เท่านั้น.
From that moment on, the spark of unhappiness in our country was fanned into a flame that would soon destroy our lives for ever.จากชั่วขณะนั้น ได้จุดประกาย ความทุกข์ให้แก่ประเทศเรา ปลุกโทสะที่ทำลายชีวิต ของพวกเราไปตลอดกาล
I'm gonna raise the flame on this a little bit.ปู่ต้องเร่งไฟบนนี้ อีกเล็กน้อย
A flame bursts from within me.เปลวไฟระเบิดจากภายในค่ะ
I am a servant of the Secret Fire, wielder of the flame of Anor.ข้าคือผู้รับใช้แห่งไฟลึกลับ ผู้ถือเปลวไฟแห่งอานอร์
The dark fire will not avail you, flame of Udun!ไฟชั่วร้ายจะไม่ช่วยเจ้า เปลวแห่งอูดุน
They burst into flame when it is time for them to die and then they are reborn from the ashes.มันจะลุกเป็นไฟ เมื่อถึงเวลาที่มันจะตาย แล้วหลังจากนั้น เกิดใหม่จากเถ้าถ่าน
The Lycan horde scattered to the wind in a single evening of flame and retribution.พวกไลแคนกระจัดกระจายไปในสายลม ในคืนเดือนมืด การลุกไม้ และ ผลของกรรม

flame ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[biāo, ㄅㄧㄠ, 熛] blaze; flame flaring
激起[jī qǐ, ㄐㄧ ㄑㄧˇ, 激起] arouse; excite; inflame
火焰[huǒ yàn, ㄏㄨㄛˇ ㄧㄢˋ, 火焰 / 火燄] blaze; flame
隐燃[yǐn rán, ˇ ㄖㄢˊ, 隐燃 / 隱燃] burning with no flame; fire beneath the surface; hidden combustion
火柱[huǒ zhù, ㄏㄨㄛˇ ㄓㄨˋ, 火柱] column of flame
火光[huǒ guāng, ㄏㄨㄛˇ ㄍㄨㄤ, 火光] flame; blaze
火焰喷射器[huǒ yàn pēn shè qì, ㄏㄨㄛˇ ㄧㄢˋ ㄆㄣ ㄕㄜˋ ㄑㄧˋ, 火焰喷射器 / 火焰噴射器] flamethrower
[yán, ㄧㄢˊ, 炎] flame; inflammation; -itis
[yàn, ㄧㄢˋ, 焱] flames
[chì, ㄔˋ, 炽 / 熾] flame; blaze
[yàn, ㄧㄢˋ, 焰 / 燄] flame
[yàn, ㄧㄢˋ, 爓] flame
摇曳[yáo yè, ㄧㄠˊ ㄧㄝˋ, 摇曳 / 搖曳] to flicker (of flame); to sway; to bend (in the wind); to oscillate; to flutter; free and untied; loose
发炎[fā yán, ㄈㄚ ㄧㄢˊ, 发炎 / 發炎] inflamed from infection or injury; inflamation
[yuān, ㄩㄢ, 眢] inflamed eyelids; parched
红肿[hóng zhǒng, ㄏㄨㄥˊ ㄓㄨㄥˇ, 红肿 / 紅腫] inflamed; red and swollen
烈焰[liè yàn, ㄌㄧㄝˋ ㄧㄢˋ, 烈焰 / 烈燄] raging flames
圣火[shèng huǒ, ㄕㄥˋ ㄏㄨㄛˇ, 圣火 / 聖火] sacred fire; Olympic flame
火舌[huǒ shé, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄜˊ, 火舌] tongue of flame
火炬手[huǒ jù shǒu, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄩˋ ㄕㄡˇ, 火炬手] torchbearer; athlete carrying Olympic flame

flame ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オオメハゼ[, oomehaze] (n) flame goby (Trimma macrophthalmum); large-eyed dwarfgoby; red-spotted pygmy-goby
とろ火[とろび, torobi] (n) low flame (heat, gas)
フレーム[, fure-mu] (n) (1) frame; (2) flame (abusive or threatening message); (P)
叩く(P);敲く[たたく(P);はたく, tataku (P); hataku] (v5k,vt) (1) to strike; to clap; to knock; to dust; to beat; (2) (たたく only) to play drums; (3) (たたく only) to abuse; to flame (e.g. on the Internet); to insult; (4) (はたく only) to use up money; (P)
揚げ足を取る;挙げ足を取る[あげあしをとる, ageashiwotoru] (exp,v5r) to find fault with someone; to flame someone; to trip up somebody
火先[ひさき;ほさき, hisaki ; hosaki] (n) flames; forefront of fire; flame tips
炎色[えんしょく, enshoku] (n) flame (color, colour); flame scarlet; bright reddish; orange
遮炎性[しゃえんせい, shaensei] (n) flame shielding performance; flame interruption performance; flame screening performance
酸素アセチレン炎[さんそアセチレンえん, sanso asechiren en] (n) oxyacetylene flame
飛んで火に入る夏の虫[とんでひにいるなつのむし, tondehiniirunatsunomushi] (exp) (id) rushing to one's doom; (like a) moth flying into the flame
オリンピック聖火[オリンピックせいか, orinpikku seika] (n) Olympic Flame; Olympic Torch
ことこと[, kotokoto] (adv,adv-to) (1) (on-mim) simmering noise; light bubbling; gentle clinking; sound of rapping; sound of rattling; (2) cooking something on a low flame; chopping something lightly
フラメンコ[, furamenko] (n) flamenco; (P)
フラメンコギター[, furamenkogita-] (n) flamenco guitar
ぼーっと;ぼうっと;ぼおっと[, bo-tto ; boutto ; bootto] (adv,vs) (1) (on-mim) doing nothing; being stupefied; flushingly; abstractedly; dazedly; blankly; dreamily; (2) (on-mim) dimly; hazily; faintly; vaguely; indistinctly; (adv) (3) (on-mim) with a roar (e.g. flames); with a whoosh
ムスメハギ[, musumehagi] (n) lei triggerfish (Sufflamen bursa); boomerang triggerfish
めらめら[, meramera] (adv,adv-to) (on-mim) flaring up; bursting into flames
充血した[じゅうけつした, juuketsushita] (adj-f) congested; bloodshot; inflamed
吹き消す[ふきけす, fukikesu] (v5s,vt) to blow out (a flame)
嫉妬の炎[しっとのほのお, shittonohonoo] (n) flames of jealousy
横根[よこね, yokone] (n) bubo (inflamed swelling in a gland)
[ひ, hi] (n,n-suf) fire; flame; blaze; (P)
火だるま;火達磨[ひだるま, hidaruma] (n) body covered with flames
火の手[ひのて, hinote] (n) flames; blaze; fire
火をつける;火を付ける;火を点ける[ひをつける, hiwotsukeru] (exp,v1) (1) to ignite; to set fire to; (2) to spark (an incident, etc.); to inflame (a situation, etc.)
火を吹く[ひをふく, hiwofuku] (exp,v5k) (1) to burst into flames; (2) to fire (of a gun); (3) to fan a fire with one's breath
火炎;火焔[かえん, kaen] (n) flame; blaze
炎(P);焔[ほのお(P);ほむら, honoo (P); homura] (n) flame; blaze; (P)
焼き物;焼物;焼きもの[やきもの, yakimono] (n) (1) earthenware; pottery; porcelain; china; (2) flame-broiled food (esp. fish); (3) tempered blade
焼く(P);灼く;妬く;燬く(oK);焚く(iK)[やく, yaku] (v5k,vt) (1) (焼く, 灼く, 焚く only) to bake; to grill; (2) (焼く, 灼く only) to develop (photos); (v5k,vi) (3) (焼く, 灼く only) (esp. 灼く) to suntan; (4) (焼く, 灼く, 燬く only) to burn (in flames, down, CD, DVD, etc.); to scorch; (5) (焼く, 妬く only) (See 焼ける・2) to be jealous; to be envious; (P)
燃え上がる[もえあがる, moeagaru] (v5r,vi) to flare up; to burst into flames; (P)
爛れる[ただれる, tadareru] (v1,vi) to be sore; to be inflamed; to be bleary; to fester
瞋恚の炎[しんいのほのお, shin'inohonoo] (exp) intense antipathy (like a blazing fire); flames of rage
紅炎;紅焔[こうえん, kouen] (n) (1) red flame; (2) (solar) prominence
練る(P);煉る[ねる, neru] (v5r,vt) (1) to knead; to thicken into a paste (stirring over a flame); (2) to polish (a plan, etc.); to refine; to elaborate; to work out; (3) to train; to drill; to exercise; (4) (練る only) to gloss (silk); to soften; to degum; (5) to tan (leather); (6) (also written as 錬る) to temper (steel); (v5r,vi) (7) (also written as 邌る) to walk in procession; to parade; to march; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フレーム[ふれーむ, fure-mu] flame (abusive or threatening message), frame
罵倒メール[ばとうメール, batou me-ru] flame (e-)mail

flame ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัคนิคณะ[n.] (aknikhana =) EN: flame FR: flamme [f]
ชวาล[n.] (chawān) EN: flame ; lamp FR: flamme [f]
โชติ[n.] (chōt) EN: flame ; brightness FR:
โชติ-[pref.] (chōti-) EN: flame ; brightness FR:
ดาดตะกั่ว [n.] (dāttakūa) EN: Red ivy ; Red flame ivy FR:
ดอกจาน[n.] (døk jān) EN: Flame of the Forest ; Bastard Teak ; Parrot Tree ; Palash ; Dhak ; Palah ; Butea monosperma FR: Butea monosperma
ดวงประทีป[n.] (dūang prath) EN: lamp ; light ; torch ; flame ; flamelight ; torchlight ; lantern light FR: lampe [f] ; torche [f]
ไฟ[n.] (fai) EN: fire ; flame ; blaze ; conflagration FR: feu [m] ; flamme [f] ; déflagration [f]
ไฟลุกโชน[v. exp.] (fai luk chō) EN: blaze ; flame ; burn over FR:
จาน[n.] (jān) EN: Flame of the Forest ; Bastard Teak ; Parrot Tree ; Palash ; Dhak ; Palah ; Butea monosperma FR: Butea monosperma
แคแสด[n.] (khaēsaēt) EN: African tuliptree ; fountain tree ; pichkari ; Nandi flame ; Spathodea campanulata FR: Spathodea campanulata
คุกรุ่น[v.] (khukrun) EN: glow ; burn ; smoke ; flame FR:
ความรุ่งเรือง[n.] (khwām rungr) EN: ascent ; flame FR:
ความสว่าง[n.] (khwām sawān) EN: brightness ; light ; brilliance ; luminance ; clearness ; flame FR: brillance [f] ; luminosité [f] ; clarté [f] ; éclat [m]
กินน้ำพริกถ้วยเก่า[v. (loc.)] (kinnāmphrik) EN: live with one's old flame FR:
กระหนก[n.] (kranok) EN: running scroll design ; characteristic Thai design in decorative art resembling tongues of flame FR:
ลน[v.] (lon) EN: singe ; hold something over the fire ; expose to heat ; soften something with the fire ; smoke on a flame FR: flamber ; passer à la flamme
ลุกไหม้[v.] (luk mai) EN: be in flames ; flame ; kindle ; catch fire ; burn ; be on fire FR: incendier ; se consumer
ลุกเป็นไฟ[v. exp.] (luk pen fai) EN: burst into flame ; become inflamed ; be in turmoil FR: s'enfammer ; flamber ; prendre feu
ไหม้[v.] (mai) EN: burn ; be burnt ; scorch ; be charred ; be on fire ; catch fire ; be ablaze ; blaze ; flame ; glow ; smoke FR: brûler ; être en feu ; prendre feu ; roussir ; cramer (fam.)
นนทรี[n.] (nonsī) EN: copperpod ; golden flamboyant ; yellow flamboyant ; yellow flame tree ; yellow poinciana ; Peltophorum pterocarpum FR: arbre de feu [m] ; flamboyant jaune [m] ; flamboyant de l'Inde [m] ; Peltophorum pterocarpum
เผา[v.] (phao) EN: burn ; cremate ; set fire (to) ; set on fire ; ignite ; flame ; kindle ; set alightt ; consume FR: brûler ; incinérer ; enflammer ; incendier ; mettre le feu ; bouter le feu (Belg., Sui.)
พรมกำมะหยี่[n. exp.] (phrom kamma) EN: flame violet ; Episcia cupreata FR: Episcia cupreata
พวงแสด[n.] (phūangsaēt) EN: orange trumpet ; flame flower ; fire-cracker vine ; Pyrostegia venusta FR: Pyrostegia venusta
พวงแสดเถา[n.] (phūangsaēt ) EN: orange trumpet ; flame flower ; fire-cracker vine FR:
เปลว[n.] (plēo) EN: flame ; licking flame ; tongue of fire FR: flamme [f] ; flammèche [f] ; langue de feu [f]
เปลวไฟ[n.] (plēofai) EN: flame ; flame of fire FR: flamme [f]
เปลวสุริยัน [n. exp.] (plēo suriya) EN: Mexican flame  vine ; Orangeglow vine FR:
สัญญาณไฟ[n. prop.] (sanyān fai ) EN: light signal ; flame signal FR: signal lumineux [m]
สิขา[n.] (sikhā) EN: flame ; blaze FR:
สิขี[n.] (sikhī) EN: flame ; blaze FR:
ถ่านไฟเก่า[n.] (thānfaikao) EN: old flame ; old lover ; former girlfriend ; former boyfriend FR: ex [m, f] (fam.)
ทองกวาว[n.] (thøngkwāo) EN: Flame of the Forest ; Bastard Teak ; Parrot Tree ; Palash ; Dhak ; Palah ; Butea monosperma FR: Butea monosperma
ทองธรรมชาติ[n.] (thøngthamma) EN: Flame of the Forest ; Bastard Teak ; Parrot Tree ; Palash ; Dhak ; Palah ; Butea monosperma FR: Butea monosperma
อักเสบ[v.] (aksēp) EN: inflame ; swell FR: infecter ; envenimer
อักเสบ[adj.] (aksēp) EN: infected ; inflamed FR:
บ้านเมืองจะลุกเป็นไฟ [xp] (bānmeūang j) EN: the country will be in flames FR: le pays va s'enflammer
บวม[v.] (būam) EN: swell ; be swollen ; be inflamed FR: enfler ; gonfler ; boursoufler
ฟลาเมงโก[n.] (flāmēngkō) EN: flamenco FR: flamenco [m]
เหิมห้าว[adj.] (hoēmhāo) EN: inflamed FR:

flame ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flamenco {m}flamenco
Flammenhärtung {f}flame hardening
Flammenlänge {f}flame length
Flammenwächter {m}flame monitor
Flammenbrustschnäpper {m} [ornith.]Flame Robin
Zweifleck-Kardinalbarsch {m} (Apogon pseudomaculatus) [zool.]flame cardinal
Flammenmeer {m}sea of flames; sheet of flames
Sultanspecht {m} [ornith.]Greater Flame-backed Woodpecker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า flame
Back to top