ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

blush

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *blush*, -blush-

blush ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
blush (n.) การหน้าแดงเพราะเขินอาย Syn. redden, flush
blush (vi.) อาการหน้าแดงเพราะเขินอาย See also: เขินอาย, ละอาย Syn. flush
blush for (phrv.) ละอายในเรื่อง
blush-rose (n.) สีชมพู Syn. rose, red, salmon
blusher (n.) ครีมหรือแป้งสีทาแก้ม
blushing bride (n.) คนเพิ่งแต่งงาน Syn. honeymooner
English-Thai: HOPE Dictionary
blush(บลัช') {blushed,blushing,blushes} vi. หน้าแดง,ละลาย,ขวยใจ vt. ทำให้แดง,หน้าแดง -n. หน้าแดง,สีแดง,สีชมพู,การมองแวบเดียว, See also: blusher n. ดูblush blushfulness n. ดูblush
blushing(บลัช'ชิง) adj. หน้าแดง,อาย,ขวยใจ,เขินขวย -n. หน้าแดง
English-Thai: Nontri Dictionary
blush(n) เลือดขึ้นหน้า,หน้าแดง
blushing(adj) อาย,หน้าแดง,ขวยเขิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หน้าแดง (v.) blush See also: turn red, go red, redden
หน้าแตก (v.) blush at Syn. ขายหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We'll go a blush at a time A happy flush at a timeเราจะอายกัน แล้วก็จะสนุกสนานกัน
A hue like the blush of a rose, pink and pale... and she must be coaxed to open her petals... with a warmth like the sun.สีสันเฉกเช่นกุหลาบ ชมพูระเรื่อ และเธอถูกกล่อมให้เผยกลีบ ด้วยความอบอุ่นเหมือนดวงอาทิตย์
# My cheeks blush with heat #~แก้มของฉัน แดง ก็เพราะอากาศร้อน~
Like the first blush of winter that signals a great migration.เหมือนกับอรุณรุ่งของฤดูหนาว ที่เป็นสัญญาณของการอพยพครั้งใหญ่
Well,that's because I don't blush when orson says,"open wide."ใช่,นั่นเพราะว่าฉันไม่ได้ อายเมื่อออร์สันบอกว่า,"อ้ากว้างๆ"
I'm sure that's not the only thing you're handy at, fair maiden, whose beauty makes even goddesses blush with envy.ข้าแน่ใจว่าเจ้าเก่งกว่านั้น สาวที่สวยจนนางฟ้ายังต้องอิจฉา
Oh, I am about to slap that cheap blush right off your face.อยากได้ฝ่ามืออรหันต์นี่หน่อยมะ
Staring at me from a close distance, if it were you, wouldn't you blush also?มายืนจ้องฉันใกล้ๆอย่างนี้ ถ้าเป็นนาย นายจะไม่หน้าแดงด้วยหรือไง
I love Blaine and-and Blaine loves me, but he doesn't exactly make me blush with his texts right now.ฉันรักเบลน และ... และเบลนรักฉัน แต่ตอนนี้เขาไม่ได้ทำให้ฉันหน้าแดง
Not your ebony handled bison bristle blush brush?นี่มันที่ปัดไม้ตะโกขนนุ่ม
Didn't you see how he was blushing?ไม่เห็นเหรอเขาหน้าแดงเชียว?
Ah, Jafar--you're too kind. I'm embarrassed, I'm blushing.อา จาฟา เจ้าใจดีไปแล้ว ข้าอายจริงๆ อายเหลือเกิน

blush ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[niǔ, ㄋㄧㄡˇ, 忸] accustomed to; blush; be shy
害羞[hài xiū, ㄏㄞˋ ㄒㄧㄡ, 害羞] blush; shy
[nǎn, ㄋㄢˇ, 赧] blush
薄面[bó miàn, ㄅㄛˊ ㄇㄧㄢˋ, 薄面] humility term: my meager sensibilities; blushing face; please do it for my sake (i.e. to save my face)
脸红[liǎn hóng, ㄌㄧㄢˇ ㄏㄨㄥˊ, 脸红 / 臉紅] red-faced; blushing

blush ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恥ずかしがる[はずかしがる, hazukashigaru] (v5r) to be shy of; to be bashful; to be abashed; to blush
花も恥じらう[はなもはじらう, hanamohajirau] (exp,v5u) (girl) who outblooms even a flower; even the flower will blush (before her beauty)
赤み;赤味[あかみ, akami] (n,adj-no) (See 赤む) reddish tinge; tinge of red; slight redness; blush
顔に紅葉を散らす[かおにもみじをちらす, kaonimomijiwochirasu] (exp,v5s) (for a woman) to blush
顔を赤らめる[かおをあからめる, kaowoakarameru] (exp,v1) to change color; to change colour; to blush
ほお紅;頬紅[ほおべに, hoobeni] (n) rouge; blusher
ぽっ[, potsu] (adv-to) (on-mim) with a blush; slightly flushed; fresh-faced
ポッと;ぽっと[, potsu to ; potto] (adv,vs) (1) (on-mim) slightly (blushing); (2) (on-mim) suddenly (getting bright, flaring up, flashing on, etc.); (3) (on-mim) distractedly
内心忸怩;内心じくじ[ないしんじくじ, naishinjikuji] (adj-t,adv-to) ashamed deep down in one's heart; blushing with shame when one remembers something
恥じらう(P);羞じらう;恥らう[はじらう, hajirau] (v5u,vi) to feel shy; to be bashful; to blush; (P)
愧赧[きたん, kitan] (n,vs) blushing with embarrassment
潮紅[ちょうこう, choukou] (n,adj-no) blushing
紅潮[こうちょう, kouchou] (n,vs) flush; blush; (P)
被り[かぶり, kaburi] (n) headdress; crown; covering; fogging (photography); blushing
赤む[あかむ, akamu] (v5m) (obsc) (See 赤み) to blush; to redden
赤める[あかめる, akameru] (v1,vt) to blush; to redden
赤面[せきめん, sekimen] (n,vs) (1) blushing; getting red in the face; (2) embarassment; (P)
赤面恐怖症[せきめんきょうふしょう, sekimenkyoufushou] (n) erythrophobia; fear of blushing
赧顔[たんがん, tangan] (n) blushing (with shyness); flushed face

blush ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หน้าแดง[v.] (nādaēng) EN: blush ; turn red ; go red ; redden FR: rougir ; piquer un fard (fam.) ; devenir écarlate
หน้าแตก[v.] (nā taēk) EN: blush at FR:
โรคกลัวสีแดง[n. exp.] (rōk klūa sī) EN: erythrophobia ; fear of blushing FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า blush
Back to top