ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enter*, -enter-

enter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enter (vi.) เข้า See also: เข้ามา, เข้าสู่ Syn. come in, get in, go in
enter (vt.) เข้า See also: เข้ามา, เข้าสู่ Syn. come in, get in, go in
enter (vt.) เข้าร่วม See also: เข้าไปมีส่วนร่วม, เป็นสมาชิก Syn. enroll, join, take part in
enter (vt.) นำขึ้นเสนออย่างเป็นทางการ Syn. submit
enter (vt.) ใส่ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ See also: บันทึกลงไปในหนังสือ Syn. inscribe, record, write down
enter by (phrv.) ผ่าน See also: เข้ามาทาง, ผ่านทาง
enter data (vt.) เก็บข้อมูล See also: ป้อนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ Syn. save
enter for (phrv.) เสนอชื่อ See also: เข้าร่วม, ร่วม Syn. be down for, be in for, go in for, put down for, put in
enter in (phrv.) บันทึกใน See also: เขียนใน Syn. enter into, enter up
enter into (phrv.) เขียนลงใน See also: บันทึกใน
enter into (phrv.) เริ่มมีบทบาท
enter into (phrv.) เริ่มตรวจสอบ See also: เริ่มเข้าสู่รายละเอียด
enter into (phrv.) เห็นใจ See also: เห็นแก่
enter into (phrv.) เข้าร่วม
enter on (phrv.) เริ่มเพลิดเพลิน See also: เริ่มมี, เริ่มมีบทบาท Syn. enter upon
enter the lists (idm.) เริ่มเข้ามาร่วมวง See also: เข้าร่วมการแข่งขัน / การโต้เถียง
enter up (phrv.) บันทึกใน See also: เขียนใน Syn. enter in, enter into
enter upon (phrv.) เริ่มเพลิดเพลิน See also: เริ่มมี, เริ่มมีบทบาท Syn. enter on
enteric (adj.) เกี่ยวกับลำไส้ See also: อยู่ที่ลำไส้
entering wedge (n.) ลิ่ม
enterprise (n.) ความกล้าได้กล้าเสีย See also: ความกล้าเสี่ยง
enterprise (n.) โครงการที่เสี่ยง Syn. affair, venture
enterprise (n.) บริษัท Syn. business, company, firm
enterpriser (n.) นักลงทุนทางการเงิน Syn. contractor
enterprising (adj.) ที่กล้าได้กล้าเสีย See also: ที่กล้าเริ่มกิจการใหม่ๆ Syn. ambitious, venturesome
entertain (vi.) ต้อนรับแขก See also: ต้อนรับ Syn. host
entertain (vt.) ทำให้เพลิดเพลิน See also: ทำให้สนุกสนาน Syn. amuse, delight, please
entertain (vt.) รับพิจารณา See also: พินิจพิจารณา Syn. consider, contemplate, think
entertained (adj.) น่าขบขัน
entertainer (n.) ผู้ให้ความบันเทิง Syn. performer
entertaining (adj.) ซึ่งสนุกสนานเพลิดเพลิน See also: รื่นรมย์ Syn. amusing, enjoyable, pleasurable
entertainment (n.) ความบันเทิง See also: ความสนุกสนาน Syn. amusement, enjoyment, pleasure
entertainment (n.) มหรสพ, สันทนาการ Syn. performance, play, show
English-Thai: HOPE Dictionary
enter(เอน'เทอะ) v. เข้า,เข้าไป,เข้ามา,เริ่ม.,แทง,สอด,ร่วม,เป็นสมาชิก,ลงทะเบียน,สมัครเข้าเป็น,ยื่น,เสนอ, -Phr. (enter into เริ่ม), See also: enterable adj. enterer n.
enter keyแป้นป้อนเข้าหมายถึง แป้นที่จะใช้กด เมื่อพิมพ์คำสั่งเสร็จแล้ว และต้องการให้คอมพิวเตอร์เริ่มทำงานตามคำสั่ง ถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) แป้นนี้เป็นแป้นสำหรับสั่งให้ขึ้นย่อหน้าใหม่ ในบางครั้งก็เรียกกันว่า Return key และมักเขียนย่อว่า ในบางโปรแกรม แป้นนี้อาจถูกกำหนดให้ทำอย่างอื่นก็ได้ แป้นพิมพ์ของคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ จะต้องมีแป้นนี้
enteric(เอน'เทอริค) adj. เกี่ยวกับลำไส้
enteric coat tabletยาเม็ดที่ทำให้แตกตัวในลำไส้
enteritisn. โรคลำไส้อักเสบ
enterobiasisโรคพยาธิเส้นด้าย
enterprise(เอน'เทอไพรซ) n. โครงการ,กิจการ, บริษัท,อุตสาหกิจ,วิสาหกิจ, Syn. task
enterprising(เอนเทอไพร'ซิง) adj. ซึ่งเต็มไปด้วยความริเริ่ม ,กล้าได้กล้าเสีย ,แคล่วคล่อง, See also: enterpriser n. ดูenterprising, Syn. bold,daring
entertain(เอนเทอะเทน') vt. ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้สนุกสนาน,ต้อนรับ,รับรองแขก,เชิญไปเลี้ยง,ยอมรับ,รับ,รับพิจารณา. -vi. รับรองแขก
entertainern. นักร้อง,ตัวตลก,ผู้แสดง,ผู้ทำให้เพลิดเพลิน,ผู้ต้อนรับแขก
entertainingadj. ซึ่งให้ความเพลิดเพลิน,ซึ่งให้ความสนุกสนาน.
entertainmentn. การให้ความเพลิดเพลิน,การต้อนรับแขก,สิ่งที่ให้ความเพลิดเพลิน,การแสดง,การยอมรับ,การรับพิจารณา, Syn. amusement
entertainment taxn. ภาษีมโหรสพ
English-Thai: Nontri Dictionary
enter(vt) เข้าไป,เข้ามา,เริ่ม
enterprise(n) กิจธุระ,กิจการ,ความบากบั่น,วิสาหกิจ,บริษัท,งาน
enterprising(adj) เตรียมพร้อม,เต็มไปด้วยพลัง,กล้าได้กล้าเสีย,ใจป้ำ
entertain(vt) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,มหรสพ,การรับรองแขก
entertainment(n) การบันเทิง,การให้ความเพลิดเพลิน,การต้อนรับ,การแสดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
enter a civil claim in connection with an offenceฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
enter into a contractเข้าทำสัญญา, เข้าเป็นคู่สัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Enter keyแป้นป้อนเข้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
enteric; intestinal-ลำไส้, -ไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
enteritisลำไส้เล็กอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
enterpriseวิสาหกิจ, การประกอบการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
entertainmentการบันเทิง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
enter into forceมีผลบังคับใช้ [การทูต]
Enter keyแป้นป้อนเข้า [คอมพิวเตอร์]
Enteric Coated, Partiallyยาเม็ด [การแพทย์]
Enteritisลำไส้เล็กอักเสบ,ลำไส้อักเสบ,การอักเสบของลำไส้ [การแพทย์]
Enterobiasisโรคพยาธิเข็มหมุด [TU Subject Heading]
Enterpriseวิสาหกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Entertainersผู้ให้ความบันเทิง [TU Subject Heading]
Entertainment facilities in shopping centersสถานบริการความบันเทิงในศูนย์การค้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝากเรียน (v.) take a child to enter a school See also: bring (a child) to study in a school
ฝากโรงเรียน (v.) take a child to enter a school See also: bring (a child) to study in a school Syn. ฝากเรียน
ลาบวช (v.) take leave in order to enter priesthood
ก้าวย่าง (v.) enter See also: step into Syn. ก้าวเข้าสู่, เข้าสู่
ก้าวเข้าสู่ (v.) enter See also: step into Syn. เข้าสู่
ย่าง (v.) enter Syn. เข้าสู่
ย่าง (v.) enter Syn. เข้าสู่
เข้า (v.) enter See also: get into, go into Syn. เข้าไป
เข้ามา (v.) enter See also: get in Syn. เข้า Ops. ออกไป, ออก
เข้าไป (v.) enter See also: get into Syn. เข้า Ops. ออกมา
ใส่ (v.) enter
ประกวดความงาม (v.) enter a beauty contest See also: enter a beauty pageant
ฟ้องหย่า (v.) enter a claim for divorce See also: enter suit for divorce
ร่วมหุ้น (v.) enter into partnership with See also: corporate Syn. ร่วมทุน, เข้าหุ้น
ขึ้นสมอง (v.) enter one´s brain
ขึ้นบัญชี (v.) enter one´s name Syn. ลงบัญชี
เข้ารหัส (v.) enter the code
ลงสนาม (v.) enter the field See also: enter the ground
ออกสนาม (v.) enter the playing ground See also: enter the field, enter the ground Syn. ลงสนาม, เข้าสู่สนาม
เข้าสู่สนาม (v.) enter the playing ground See also: enter the field, enter the ground Syn. ลงสนาม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Who dares enter my room?ใครกล้าเข้ามาในห้องของฉัน?
He is not entitled to enter this officeเขาไม่ได้รับสิทธิให้เข้ามาในสำนักงานนี้
This letter entitles him to enter the officeจดหมายนี้ให้สิทธิเขาเข้ามาในสำนักงานได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I have arranged that he will enter from the far end of the room.ผมได้จัดชุดให้เขาใส่แล้วครับ มันจะยาวจนสุดห้องเลยครับ
No one is to enter the palace under any circumstances, understand?ห้ามใครเข้าไปในพระราชวัง ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เข้าใจไหม
Your effort to enter the conversation quite embarrassed me, and I'm sure it did him.พยายามเข้ามาเเทรกบทสนทนาน่ะ ทําให้ฉันขายหน้า ฉันว่าเขาก็รู้สึกเช่นกัน
It is therefore our holy duty to put our feet upon it, to enter it, to put the marks of our guns and our wheels and our flags upon it!เพราะฉะนั้นจึงเป็นภาระอันศักดิ์สิทธิ์ ที่เราจะขจัดความกลัว ที่มีมานาน
Your Excellency, enter her name in the Penal Register for a terrible punishmentคำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูงของคุณ . , เข้าไป name in ของเธอ . ลงทะเบียนเกี่ยวกับการลงโทษตามกฎหมาย...
Who was the first soldier to enter the town and hoist a flag on the City Hall?ใครเป็นทหารคนแรกที่เข้าเมือง และยกธงไว้ในศาลา- กลางจังหวัดหรือไม่?
The theory is that we will enter the outer layer of Jupiter's atmosphere using what is called a ballute for a shield.ทฤษฎีก็คือว่าเราจะเข้าสู่ ชั้นนอกของชั้นบรรยากาศของ ดาวพฤหัสบดี โดยใช้สิ่งที่เรียกว่าโดดร่ม สำหรับโล่
No Russian citizen is allowed to remain on or allowed to enter the Discovery.ไม่มีพลเมืองรัสเซียได้รับ อนุญาตให้อยู่ใน หรือได้รับอนุญาตที่จะเข้า สู่ดิสคัเฟอรี
Congratulations, men. you're about to enter the operational phase of your assignment.ยินดีด้วย พวกนายได้รับมอบหมายภารกิจแล้ว
Know this. Only one may enter here.มีเพิ่งคนเดียวเท่านั้นที่เข้ามาได้
Ah, sands of time--reveal to me the one who can enter the cave.อาา ทรายแห่งการเวลา จงแสดงให้ข้า ใครที่สามารถเข้าไปในถ้ำได้
And enter Robert's monologue.กลับสู่รายการตุ๊กตาทอง

enter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
入学[rù xué, ㄖㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, 入学 / 入學] to enter a school or college; to go to school for the first time as a child
入学率[rù xué lǜ, ㄖㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄩˋ, 入学率 / 入學率] percentage of children who enter school
入乡随俗[rù xiāng suí sú, ㄖㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄙㄨㄟˊ ㄙㄨˊ, 入乡随俗 / 入鄉隨俗] When you enter a village, follow the local customs (成语 saw); do as the natives do; When in Rome, do as the Romans do
入门[rù mén, ㄖㄨˋ ㄇㄣˊ, 入门 / 入門] entrance door; to enter a door; introduction (to a subject)
入伍[rù wǔ, ㄖㄨˋ ˇ, 入伍] enter the army; enlist
入境[rù jìng, ㄖㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, 入境] enter a country
回车[huí chē, ㄏㄨㄟˊ ㄔㄜ, 回车 / 回車] enter (computer key)
报名[bào míng, ㄅㄠˋ ㄇㄧㄥˊ, 报名 / 報名] enter one's name; apply; sign up
报考[bào kǎo, ㄅㄠˋ ㄎㄠˇ, 报考 / 報考] enter oneself for an examination
乘虚而入[chéng xū ér rù, ㄔㄥˊ ㄒㄩ ㄦˊ ㄖㄨˋ, 乘虚而入 / 乘虛而入] to enter by exploiting a weak spot (成语 saw); to take advantage of a lapse
走后门[zǒu hòu mén, ㄗㄡˇ ㄏㄡˋ ㄇㄣˊ, 走后门 / 走後門] lit. to enter by the back door; fig. to gain influence by pull or unofficial channels; back door or under the counter connections
载入[zǎi rù, ㄗㄞˇ ㄖㄨˋ, 载入 / 載入] to load into; to record; to write into; to enter (data); to go into (the records); to go down (in history)
备案[bèi àn, ㄅㄟˋ ㄢˋ, 备案 / 備案] put on record; enter (a case) in the records
杂戏[zá xì, ㄗㄚˊ ㄒㄧˋ, 杂戏 / 雜戲] acrobatics; entertainment at folk festival
活动中心[huó dòng zhōng xīn, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 活动中心 / 活動中心] activity center
急性肠炎[jí xìng cháng yán, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄔㄤˊ ㄧㄢˊ, 急性肠炎 / 急性腸炎] acute enteritis
阿米巴痢疾[ā mǐ bā lì ji, ㄚ ㄇㄧˇ ㄅㄚ ㄌㄧˋ ㄐㄧ˙, 阿米巴痢疾] amoebic dysentery; amebic dysentery
当中[dāng zhōng, ㄉㄤ ㄓㄨㄥ, 当中 / 當中] among; in the middle; in the center
逗人[dòu rén, ㄉㄡˋ ㄖㄣˊ, 逗人] amusing; funny; entertaining
心怀[xīn huái, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ, 心怀 / 心懷] to harbor (thoughts); to cherish; to entertain (illusions)
[bīn, ㄅㄧㄣ, 傧 / 儐] best man; entertain
商业中心[shāng yè zhōng xīn, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 商业中心 / 商業中心] business center; commerce center
呼叫中心[hū jiào zhōng xīn, ㄏㄨ ㄐㄧㄠˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 呼叫中心] call center
木匠[mù jiàng, ㄇㄨˋ ㄐㄧㄤˋ, 木匠] carpenter
[jǔ, ㄐㄩˇ, 矩 / 榘] carpenter's square; a rule; regulation; pattern; to carve
不入虎穴焉得虎子[bù rù hǔ xué yān dé hǔ zǐ, ㄅㄨˋ ㄖㄨˋ ㄏㄨˇ ㄒㄩㄝˊ ㄧㄢ ㄉㄜˊ ㄏㄨˇ ㄗˇ, 不入虎穴焉得虎子] how can you catch tiger cubs without entering the tiger's lair; nothing venture; nothing to gain or have
中前卫[zhōng qián wèi, ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ, 中前卫 / 中前衛] center forward (soccer position)
中央[zhōng yāng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ, 中央] central; middle; center
中心[zhōng xīn, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 中心] center; heart; core
中心埋置关系从句[zhōng xīn mái zhì guān xì cóng jù, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄇㄞˊ ㄓˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄘㄨㄥˊ ㄐㄩˋ, 中心埋置关系从句 / 中心埋置關係從句] center-embedded relative clauses
中锋[zhōng fēng, ㄓㄨㄥ ㄈㄥ, 中锋 / 中鋒] center (basketball)
全球发展中心[quán qiú fā zhǎn zhōng xīn, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 全球发展中心 / 全球發展中心] Center for Global Development (an environmental think tank)
圆心[yuán xīn, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄣ, 圆心 / 圓心] center of circle
投影中心[tóu yǐng zhōng xīn, ㄊㄡˊ ˇ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 投影中心] center of projection
疾病控制中心[jí bìng kòng zhì zhōng xīn, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 疾病控制中心] Centers for Disease Control (CDC)
疾病预防中心[jí bìng yù fáng zhōng xīn, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄥˋ ㄩˋ ㄈㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 疾病预防中心 / 疾病預防中心] Center for Disease Control (US)
质心[zhì xīn, ㄓˋ ㄒㄧㄣ, 质心 / 質心] center of gravity; barycenter
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, 事业 / 事業] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation
公共事业[gōng gòng shì yè, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, 公共事业 / 公共事業] public utility; state-run enterprise; public foundation or enterprise, often charitable
城市热岛[chéng shì rè dǎo, ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄖㄜˋ ㄉㄠˇ, 城市热岛 / 城市熱島] city heat island (i.e. large city centers are hotter)

enter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンター[, enta-] (n) enter
エンターキー[, enta-ki-] (n) {comp} Enter key
ろにん(ik)[, ronin (ik)] (n) (1) (misspelling of ろうにん) (See 浪人) ronin; wandering samurai without a master to serve; (2) out of work; (3) waiting for another chance to enter a university
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
中へ入る[なかへはいる, nakahehairu] (exp,v5r) to go (come) inside; to step into; to enter
入り掛ける;入りかける[いりかける, irikakeru] (v1) to be about to enter (a bath, etc.)
入力キー[にゅうりょくキー, nyuuryoku ki-] (n) {comp} ENTER key
入浴[にゅうよく, nyuuyoku] (n) (1) bathing; (vs) (2) to bathe; to take a bath; to enter a bath; (P)
出入り禁止[でいりきんし, deirikinshi] (n) banishment; being forbidden to enter
出禁[できん, dekin] (n) (col) (abbr) (See 出入り禁止・でいりきんし) banishment; being forbidden to enter
取り決める(P);取り極める;取決める;取極める[とりきめる, torikimeru] (v1,vt) to agree; to decide upon; to enter into (a contract); (P)
国交を結ぶ[こっこうをむすぶ, kokkouwomusubu] (exp,v5b) to enter into diplomatic relations
帳簿に付ける;帳簿につける[ちょうぼにつける, choubonitsukeru] (exp,v1) to enter in an account book
意を酌む;いを汲む;意を汲む(iK)[いをくむ, iwokumu] (exp,v5m) to enter into a person's feelings; to guess what somebody feels (using one's intuition)
擬す[ぎす, gisu] (v5s,vt) (1) (See 擬する) to imitate; to copy; to mimic; (2) to enter someone as a candidate; (3) to press (e.g. a weapon against someone's back); (4) to compare; to liken
擬する[ぎする, gisuru] (vs-s,vt) (1) to imitate; to copy; to mimic; (2) to enter someone as a candidate; (3) to press (e.g. a weapon against someone's back); (4) to compare; to liken
浪人[ろうにん, rounin] (n,vs,adj-no) (1) ronin; wandering samurai without a master to serve; (2) out of work; (3) waiting for another chance to enter a university; (P)
狭き門より入れ[せまきもんよりいれ, semakimonyoriire] (exp) (id) Enter ye in at the strait gate
養子に行く[ようしにいく, youshiniiku] (exp,v5k-s) to be adopted; to enter a family as an adopted child
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business
ERIC[エリック, erikku] (n) Educational Resources Information Center; ERIC
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator
VRE[ブイアールイー, buia-rui-] (n) (See バンコマイシン耐性腸球菌) vancomycin-resistant enterococcus; VRE
アミューズメントセンター[, amyu-zumentosenta-] (n) amusement center; amusement centre
アメーバ赤痢[アメーバせきり, ame-ba sekiri] (n) amoebic dysentery
アラビア夜話[アラビアよばなし, arabia yobanashi] (n) Arabian Nights; The Thousand and One Nights; The Arabian Nights' Entertainments
いりがしら[, irigashira] (n) (See いりやね) kanji "enter" radical at top (radical 11)
いりやね[, iriyane] (n) (See いりがしら) kanji "enter" radical at top (radical 11)
インターネットデータセンター[, inta-nettode-tasenta-] (n) {comp} Internet Data Center
ウイークエンドカーペンター[, ui-kuendoka-penta-] (n) weekend carpenter
ウェブベース企業管理[ウェブベースきぎょうかんり, uebube-su kigyoukanri] (n) {comp} Web-Based Enterprise Management; WBEM
エンターテイナー[, enta-teina-] (n) entertainer
エンターテインメント(P);エンタテイメント(P);エンターテイメント;エンタテインメント[, enta-teinmento (P); entateimento (P); enta-teimento ; entateinmento] (n) entertainment; (P)
エンタープライズ[, enta-puraizu] (n) enterprise; (P)
エンタープライズXアーキテクチャ[エンタープライズエックスアーキテクチャ, enta-puraizuekkusua-kitekucha] (n) {comp} Enterprise X Architecture
エンタープライズサーバレベルの[, enta-puraizusa-bareberu no] (n) {comp} enterprise-server-level
エンタープライズレベル[, enta-puraizureberu] (n) {comp} enterprise-level
エンタテイメンツ[, entateimentsu] (n) entertainments
エンタメ[, entame] (n) (abbr) (See エンターテインメント) entertainment
オフサイトセンター[, ofusaitosenta-] (n) off-site centre (center)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
入力キー[にゅうろくキー, nyuuroku ki-] ENTER key
サービスセンター[さーびすせんたー, sa-bisusenta-] service center
サブセンター[さぶせんたー, sabusenta-] subcenter
センタノード[せんたのーど, sentano-do] center node
センタライン[せんたらいん, sentarain] center line
データセンター[でーたせんたー, de-tasenta-] data center
データ処理センター[データしょりセンター, de-ta shori senta-] Data Processing Center, DPC
デザインセンター[でざいんせんたー, dezainsenta-] design center
企業ネットワーク[きぎょうネットワーク, kigyou nettowa-ku] enterprise network
補数器[ほすうき, hosuuki] complementer
補数回路[ほすうかいろ, hosuukairo] complementer
集中局[しゅうちゅうきょく, shuuchuukyoku] Toll Center
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: จุดศูนย์กลาง English: center
企業[きぎょう, kigyou] Thai: บริษัท English: enterprise
大工[だいく, daiku] Thai: ช่างไม้ English: carpenter

enter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรพชา[v.] (banphachā =) EN: enter the priesthood ; take the tonsure ; become a monk ; ordain FR: entrer dans les ordres ; tonsurer ; ordonner
บวชชี[v. exp.] (būatchī) EN: become a nun ; enter a sisterhood FR: devenir nonne ; prendre l'habit (de nonne)
บวชหน้าไฟ[v.] (būat nāfai) EN: enter the priesthood FR:
บวชเป็นพระ[v. exp.] (būat pen ph) EN: enter the monkhood FR:
บวชเรียน[v. exp.] (būat rīen) EN: be ordained ; enter the monkhood ; go into the monkhood FR: être ordonné
ฝากโรงเรียน[v.] (fākrōngrīen) EN: take a child to enter a school FR:
ฟ้องคดีต่อศาล[v. exp.] (føng khadī ) EN: enter an action in court FR:
จดทะเบียนบริษัท[v. exp.] (jotthabīen ) EN: enter in the commercial register FR:
จดทะเบียนที่ดิน[v. exp.] (jotthabīen ) EN: enter in the land register FR:
ก้าวย่าง[v.] (kāoyāng) EN: enter ; step into FR:
เข้า[v.] (khao) EN: enter ; get into ; go into ; go inside ; come in ; go in FR: entrer ; pénétrer ; introduire
เข้าห้องผิด[v. exp.] (khao hǿng p) EN: enter the wrong room FR:
เข้าหุ้นส่วน[v. exp.] (khao hunsua) EN: enter into a partnership FR:
เข้าแข่งขัน[v. exp.] (khao khaeng) EN: compete ; enter a competition FR: entrer en lice ; entrer en compétition
เข้ามา[v. exp.] (khao mā) EN: enter ; get in ; come in FR: entrer
เข้าเมือง[v. exp.] (khao meūang) EN: immigrate ; enter a country FR: immigrer
เข้าไป[v. exp.] (khao pai) EN: enter ; go into ; get into ; penetrate ; go through FR: s'engager ; pénétrer ; entrer
เข้าไปใน[v. exp.] (khao pai na) EN: enter FR: entrer dans ; pénétrer dans
เข้าพรรษา[v.] (khaophansā) EN: enter the Rainy Season Retreat ; enter the Buddhist Lent FR: débuter la retraite bouddhiste
เข้าพิธีอุปสมบท[v. exp.] (khao phithī) EN: enter the monkhood ; go into priesthood ; be ordained FR:
เข้าสู่[v. exp.] (khaosū) EN: reach ; enter ; penetrate into ; approach ; move towards FR: entrer dans ; atteindre ; aborder ; pénétrer
เข้าสู่[v. exp.] (khaosū) EN: move towards ; enter ; find one's way to FR:
เข้าสู่สงคราม[v. exp.] (khaosū song) EN: enter a war FR: entrer en guerre
เข้าสู่เว็บไซต์[v. exp.] (khaosū weps) EN: enter website FR:
เข้าสู่เวที[v. exp.] (khaosū wēth) EN: enter the arena FR:
ขึ้นบัญชี[v. exp.] (kheun banch) EN: enter one' s name ; put one's name down FR:
ครอง[v.] (khrøng) EN: occupy ; possess ; hold ; control ; enter into possession ; have in hand FR: occuper ; posséder ; gagner ; détenir
ครบบวช[v. exp.] (khrop būat) EN: be of age to enter the monkhood FR:
กรอก[v.] (krøk) EN: stuff ; fill in ; fill with ; complete ; fill up ; enter FR: remplir ; compléter ; libeller ; introduire ; gaver
กรอกชื่อ[v. exp.] (krøk cheū) EN: enter name ; enter one's name FR: introduire le nom
ลาบวช[v. exp.] (lā būat) EN: take leave in order to enter priesthood FR:
ลงชื่อ[v.] (longcheū) EN: sign ; autograph ; put down one's name ; enter one's name FR: signer ; apposer sa signature ; parapher ; parafer ; indiquer son nom
ลงรายการ[v. exp.] (long rāikān) EN: write down ; record ; note ; take down ; enter in the books ; post FR: enregistrer
ผนวช[v.] (phanūat) EN: ordain ; enter Buddhist priesthood ; tonsure FR: prendre l'habit
ผูกเวร[v.] (phūk wēn) EN: hold grudge against ; seek revenge ; bear someone a grudge ; start a feud with ; enter into a feud ; engage in endless retributions FR:
ป้อนข้อมูล[v. exp.] (pøn khømūn) EN: enter ; supply information FR:
ประกวด[v.] (prakūat) EN: contest ; enter a contest ; compete ; enter a competition ; contend FR: concourir ; entrer en compétition ; disputer
ประกวดนางงาม[v. exp.] (prakūat nan) EN: enter a beauty contest FR: participer à un concours de beauté
รับเข้า[v. exp.] (rapkhao) EN: admit ; permit to enter FR:
เริ่มใช้[v. exp.] (roēm chai) EN: enter into force ; take effect FR:

enter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Priesterschaft {f}; geistliches Amt; kirchliches Amt | Pfarrer werden; Geistlicher werdenministry | to enter the ministry; to go into the ministry
Volkshochschule {f}adult evening classes; adult education center
Andersdenkende {m,f}; Andersdenkenderdissenter; dissident
Assessment Center {n}; Auswahlverfahren für StellenbewerberAssessment Center (AC)
Bolzenzentrierung {f} [techn.]bolt centering
Klageweg {m}by entering an action
Callcenter {n}call center; call centre [Br.]
Knebelkerbstift {m}center grooved pin
Kompetenzzentrum {n}center of excellence; competence center
Kräftemittelpunkt {m}center of force
Leit- und Zugspindeldrehmaschine {f}center lathe
Massenmittelpunkt {m}center of mass
Zentrierbohrer {m}center drill
Zentrierbohrung {f}center hole
Mittelstellung {f}center position
Rad {n} mit Einpresstiefe nullcenter disc wheel
Zentrierbolzen {m}centering pin; alignment bolt
Zentrierschraube {f} [techn.]centering screw
Körner {m}centre punch [Br.]; center punch [Am.]
Mittelabschirmung {f} | Mittelabschirmung einer Fassungcentre shield; center shield [Am.] | centre shield of a socket
Spitzendrehbank {f}centre lathe; center lathe
Stadtzentrum {n}city centre [Br.]; city center [Am.]; town centre [Br.]; town center [Am.]
Warenterminbörse {f}; Warentermingeschäfte
Kommunikationszentrum {n} (einer Stadt)community centre; community center [Am.]
folgerichtig; logisch; stimmig; schlüssig; konsequent {adj} | folgerichtiger; logischer; stimmiger; schlüssiger; konsequenter | am folgerichtigsten; am logischsten; am stimmigsten; am schlüssigsten; am konsequentestenconsistent | more consistent | most consistent
korpulent; beleibt; wohlbeleibt {adj} | korpulenter; beleibter; wohlbeleibter | am korpulentesten; am beleibtesten; am wohlbeleibtestencorpulent | more corpulent | most corpulent
Entermesser {n} | Entermesser
Rechenzentrum {n}data processing center
Totpunkt {m}; toter Punkt | unterer Totpunktdead center; dead centre; dead point | bottom dead center
Tiefladewagen {m}depressed center flat car
Geradeauslauf {m}directional stability; on-center feel
dezent; diskret {adj} | dezenter | am dezentestendiscreet | more discreet | most discreet
Dokumentationsstelle {f}documentation center
Enterich {m} | Enteriche
eminent; außerordentlich; hervorragend {adj} | von eminenter Bedeutungeminent | of the utmost significance
Eingabetaste {f}enter key
Enteritis {f}; Entzündung der Darmwand [med.]enteritis; intestine inflammation
Enterokolitis {f}; Schleimhautentzündung des Darms [med.]enterocolitis; intestine inflammation
enterohepatisch {adj}; Leber und Darm betreffend [med.]enterohepatic
Unterhaltungsfilm {m}entertainment film

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enter
Back to top