ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

performer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *performer*, -performer-

performer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
performer (n.) ผู้กระทำ See also: ผู้ปฏิบัติ, ผู้แสดง, ผู้เล่น Syn. executant, player, entertainer
English-Thai: Nontri Dictionary
performer(n) ผู้แสดงละคร,ผู้กระทำ,ผู้ปฏิบัติ,ผู้ดำเนินการ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เต้นกินรำกิน (v.) make a living as a performer or dancer
ผู้แสดง (n.) performer See also: actor, actress, artiste, presenter, renderer Syn. ตัวละคร, ดารา, นักแสดง, ศิลปิน Ops. ผู้ชม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's not a performer anymore!เธอไม่แสดงอีกแล้วนี่ !
Great performance! Our next performer is Mr. Engelbert Wilson.การแสดงยอดมาก ผู้แสดงคนต่อไป คุณเองเกิลเบิร์ต วิลสัน
Unfortunately, our last performer seems to have...เป็นที่ไม่คาดฝัน การแสดงโชว์ชุดสุดท้าย... .
David is a performer of the highest caliber.เดวิทเป็นนักแสดง ที่ชั่วโมงบินสูง
The most talented performer in McKinley Glee Club history.นักแสดงที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ ชมรมร้องเพลงของ ร.ร.แมคคินลี่ย์
She is a talented performer and I really think that the kids are going to learn a lot of valuable technique from her.เธอเป็นนักร้องพรสวรรค์ ผมเชื่อว่าเด็กๆจะได้เรียนรู้ เทคนิคมากมายจากเธอ โอเค
'Cause if you want to be as riveting a performer as Madonna... a skill that will nab us nationals this year... you're going to have to start thinking like her, acting like her.ถ้าอยากสุดยอด แบบมาดอนน่า และคว้าแชมป์ปีนี้ ต้องคิดแบบเธอ
She's boundary-pushing. The most theatrical performer of our generation.เธอทำลายกำแพง เพลงโชว์ในยุคเรา
No barriers between the performer and the audience, with payment coming only after the performance.ไม่มีช่องว่างระหว่างนักแสดง และผู้ชม การจ่ายค่าชมจะเกิดขึ้น ภายหลังนักแสดงจบ
And then we go for our last performer of the night, Randy Harris!ต่อไปนี้เป็นโชว์สุดท้ายของคืนนี้ครับ แรนดี้ แฮร์รีส!
Identify your best performer and build the entire performance around them.หาคนที่แสดงเก่งที่สุด แล้วจัดการแสดงต่างๆ เพื่อชูโรงคนนั้น
I was hoping my favorite performer Satchmo was blowing."ผมหวังว่านักแสดงคนโปรด แชตโมยังคงแสดงอยู่"

performer ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
客串[kè chuàn, ㄎㄜˋ ㄔㄨㄢˋ, 客串] amateur player in theater; guest performer (in a show); guest appearance (in film credits)
演员[yǎn yuán, ㄧㄢˇ ㄩㄢˊ, 演员 / 演員] actor or actress; performer
乐手[yuè shǒu, ㄩㄝˋ ㄕㄡˇ, 乐手 / 樂手] instrumental performer
演奏者[yǎn zòu zhě, ㄧㄢˇ ㄗㄡˋ ㄓㄜˇ, 演奏者] performer; musician

performer ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スペシャルゲスト[, supesharugesuto] (n) guest performer (wasei
ニューハーフ[, nyu-ha-fu] (n) transsexual or transvestite performer (wasei
パフォーマー[, pafo-ma-] (n) performer
一門会[いちもんかい, ichimonkai] (n) meeting or association of stable masters belonging to the same grouping (sumo); meeting or association of followers of a famous performer (in rakugo, etc.)
大道芸人[だいどうげいにん, daidougeinin] (n) street performer (comedian)
花形役者[はながたやくしゃ, hanagatayakusha] (n) leading actor; star actress; top-billed performer
越後獅子[えちごじし, echigojishi] (n) street performance by itinerant entertainers featuring a tumbling act in which a child performer wears a carved lion's head
願人坊主[がんにんぼうず, ganninbouzu] (n) priest who was also a street performer and performed prayers and other religious duties for the sake of other people
[てい;ちん, tei ; chin] (n) (1) arbor; arbour; bower; pavilion; (suf) (2) (てい only) suffix forming the final part of the pseudonyms of some writers and performers
仕手(P);為手[して, shite] (n) (1) doer; performer; (2) (uk) protagonist (in noh or kyogen); hero; leading part; main character; (3) (仕手 only) speculator (in trading); (P)
演奏者[えんそうしゃ, ensousha] (n) performer; player
演技力[えんぎりょく, engiryoku] (n) acting ability; talent as a performer; (P)
演技者[えんぎしゃ;えんぎもの(ik), engisha ; engimono (ik)] (n) performer; actor
演者[えんじゃ, enja] (n) (1) presenter; speaker; (2) performer; actor
狂言方[きょうげんかた, kyougenkata] (n) (1) kyogen performer; (2) low-ranked house playwright (of kabuki)
[ま, ma] (adj-na,n,adj-no) (1) truth; reality; genuineness; (2) seriousness; (n) (3) logical TRUE; (4) (See 楷書) printed style writing; (5) (abbr) (See 真打ち) star performer; (P)
真打;真打ち;心打;心打ち[しんうち, shin'uchi] (n) star performer; headliner
遠征[えんせい, ensei] (n,vs,adj-no) (1) expedition; campaign; (performer's) tour; (2) away series (baseball); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
実行者[じっこうしゃ, jikkousha] performer

performer ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรรตุ[n.] (kat) EN: performer ; doer FR:
กรรตุ-[pref.] (kattu- = ka) EN: performer ; doer FR:
นักดนตรี[n. exp.] (nak dontrī) EN: musician ; player ; performer ; composer FR: musicien [m] ; musicienne [f]
นักแสดง[n.] (nak sadaēng) EN: actor ; actress ; player ; performer FR: acteur [m] ; actrice [f] ; comédien [m] ; comédienne [f] ; interprète [m, f]
ผู้แสดง[n.] (phūsadaēng) EN: performer FR:
เต้นกินรำกิน[v.] (tenkinramki) EN: make a living as a performer or dancer FR:
เทศก[n.] (thēsok) EN: performer FR:
ตัวละคร[n.] (tūalakhøn) EN: character ; performer ; actor ; actress ; player FR: personnage [m] ; acteur [m] ; actrice [f]
ละครลิง[n.] (lakhønling) EN: monkey show ; imitating human performers FR: spectacle avec des singes [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า performer
Back to top