ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pleasurable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pleasurable*, -pleasurable-

pleasurable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pleasurable (adj.) ที่ให้ความเพลิดเพลิน Syn. enjoyable, pleasant
pleasurableness (n.) ความสำราญ See also: ความอภิรมย์
English-Thai: HOPE Dictionary
pleasurable(เพลซ'เชอระเบิล) adj. น่าพอใจ,เป็นที่ถูกใจ,น่าสนุก,น่าสบายใจ., See also: pleasurableness n. pleasurably adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
pleasurable(adj) สนุก,น่าพอใจ,น่าชื่นชม,เป็นที่ถูกใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As pleasurable as those 300 seconds sound, your uncle was already generous enough to help the strange American you brought home from Prague.น่าเพลิดเพลินเหมือนเข็มทั้ง300 วินาที ลุงของคุณก็ใจกว้างมาก ที่ช่วยคนแปลกหน้าจากอเมริกา คุณก็ย้ายจากปราก
I will thank you, ladies, for a pleasurable night.ฉันจะขอบคุณผู้หญิง สำหรับคืนที่น่าพอใจ
At La Baleine Grise, we believe that eating is a multi-sensory experience, and certain combinations of flavors and aromas activate enzymes and stimulate specific parts of the brain, evoking pleasure, and also recollections of pleasurable experiences.ที่ เลอ บาเลน กรีส เราเชื่อว่าการกิน เป็นประสบการณ์โสตสัมผัสหลายทาง การผสานของรสชาติและกลิ่น
Set out in this contract. The submissive will agree to any... sexual activity deemed fit and pleasurable by the dominant,ที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้เป็นบ่าวจะต้องยอมรับ
Mind you, if you... forget about the taste, the after effect is... quite pleasurable.จะว่าไรไหม, ถ้าท่าน... . ลืมรสชาติมันเถิด ผลของมันคือ
I think you'll find that... pleasurable, actually.ผมคิดว่าคุณจะพบว่ามันน่าเพลิดเพลิน จริงๆ นะ
You find murder pleasurable, Mr. Sestok?คุณว่าการฆาตรกรรม น่าเพลิดเพลินงั้นเหรอ คุณเซสทอค

pleasurable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉันท์[adj.] (chan) EN: pleasurable ; beloved ; preferable FR:
น่าพอใจ [adj.] (nā phøjai) EN: agreeable ; satisfactory ; pleasurable FR: agréable ; plaisant ; satisfaisant
ภิรมย์ [adj.] (phirom) EN: pleasing ; pleasurable ; satisfying FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pleasurable
Back to top