ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ambitious

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ambitious*, -ambitious-

ambitious ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ambitious (adj.) ทะเยอทะยาน Syn. aspiring, enterprising
ambitious (adj.) ยาก See also: ลำบาก, ที่ต้องใช้ความพยายามสูง
English-Thai: HOPE Dictionary
ambitious(แอมบิช' เชิส) adj. ทะเยอทะยาน, ปรารถนาอย่างแรงกล้า, มักใหญ่ใฝ่สูง. -ambitiousness n., Syn. aspiring, purposeful)
English-Thai: Nontri Dictionary
ambitious(adj) ทะเยอทะยาน,มักใหญ่ใฝ่สูง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทะเยอทะยานเกินตัว (v.) be ambitious for great achievement See also: aim high, fly high, crave for greatness and success Syn. ทะเยอทะยาน Ops. ใฝ่ต่ำ
ใฝ่สูง (v.) be ambitious for great achievement See also: aim high, fly high, crave for greatness and success Syn. ทะเยอทะยาน, ทะเยอทะยานเกินตัว Ops. ใฝ่ต่ำ
ทะเยอทะยาย (adj.) ambitious See also: aspiring Syn. ใฝ่สูง
มักใหญ่ (adj.) ambitious See also: aspiring, over-ambitious Syn. ใฝ่สูง, มักใหญ่ใฝ่สูง, ทะเยอทะยาน
มักใหญ่ใฝ่สูง (adj.) ambitious See also: aspiring Syn. ทะเยอทะยาย, ใฝ่สูง
หัวสูง (adj.) ambitious Syn. ใฝ่สูง, ทะเยอทะยาน
ตะโกรง (v.) be ambitious See also: desire, crave, want exceedingly, aspire Syn. ทะเยอทะยาน, อยากได้
ทะเยอทะยาน (v.) be ambitious See also: be aspiring Syn. ใฝ่สูง, มักใหญ่ใฝ่สูง Ops. เจียมตน
ทะเยอทะยาย (v.) be over ambitious See also: aspire, be wild with ambition Syn. ใฝ่สูง
มักน้อย (adj.) unambitious See also: modest, unostentatious Ops. มักมาก
มักน้อย (v.) be unambitious See also: be modest, be content with what one has, be unostentatious Ops. มักมาก
มักน้อย (adv.) unambitiously See also: modestly, unostentatiously Ops. มักมาก
มักใหญ่ (v.) be ambitious See also: be over-ambitious, aspire Syn. ใฝ่สูง, มักใหญ่ใฝ่สูง, ทะเยอทะยาน
มักใหญ่ใฝ่สูง (v.) be over ambitious See also: aspire, be wild with ambition Syn. ทะเยอทะยาย, ใฝ่สูง
สมถะ (adj.) unambitious See also: plain, contented, simple Syn. มักน้อย Ops. มักมาก
สมถะ (adv.) unambitiously See also: plainly, contentedly, simply Syn. มักน้อย, เรียบง่าย Ops. มักมาก
อยากได้ (v.) be ambitious See also: desire, crave, want exceedingly, aspire Syn. ทะเยอทะยาน
เรียบง่าย (adv.) unambitiously See also: plainly, contentedly, simply Syn. มักน้อย Ops. มักมาก
เห่อเหิม (v.) be overambitious See also: become bolder, become a swellhead, be overconfident Syn. กำเริบ, เหิมเกริม, เหิม Ops. เจียมตัว, ถ่อมตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're an ambitious man, Mr. Gandhi.คุณเป็นคนทะเยอทะยานนะ คุณคานธี
Miss Granger,an ambitious belle..มิส แกรนเกอร์,ผู้หญิงสูงศักดิ์
I don't think I've ever met the ambitious Zack Brown before.ฉันว่าฉันไม่เคยเห็น แซค บราวน์ ที่ดูมุ่งมั่นมาก่อนเลยนะ
But your brother, it says here he was a little more, I guess you'd say, ambitious than you.แต่พี่ชายคุณ ในนี้บอกว่าเค้ามีบางอย่าง บ่งบอกว่าเค้าทะเยอทะยานกว่าคุณ
But my husband wasn't ambitious enough.แต่สามีฉันไม่ทะเยอทะยานมากพอ
Abducting couples is an ambitious task.การลักพาตัวสามีภรรยาเป็นงานที่ยาก
Does everyone know about the ambitious plans for the City of Music?ทุกท่านทราบเรื่องโครงการเรื่อง เมืองแห่งดนตรีกันหมดแล้วใช่มั๊ย?
You don't think he'll miss court? A young ambitious man.เจ้าไม่คิดหรือว่า เขาจะคิดถึงพระราชวัง เฉกเช่นชายหนุ่มผู้มีความทะเยอทะยาน
She's the most ambitious little serpent at court.นางเป็นนังอสรพิษที่ทะเยอทะยานที่สุด แห่งราชสำนักเชียวล่ะ
Performers can't fool me. They're deceitful, ambitious and ruthless.นักแสดงตบตาฉันไม่ได้หรอก พวกเขาหลอกลวง ทะเยอทะยาน และโหดร้าย
Yes, I did. It's an ambitious development.ใช่ ผมได้รับแล้ว มันเป็นการพัฒนาที่ต้องใช้ความพยายามสูง
Implementing a worldwide ambitious plan.และดำเนินแผนนี้ไปทั่วโลก

ambitious ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空腹高心[kōng fù gāo xīn, ㄎㄨㄥ ㄈㄨˋ ㄍㄠ ㄒㄧㄣ, 空腹高心] ambitious despite lack of ambition
眼高手低[yǎn gāo shǒu dī, ㄧㄢˇ ㄍㄠ ㄕㄡˇ ㄉㄧ, 眼高手低] grandiose aims but modest ability (成语 saw); to have high standards while unable to live up to them; ambitious but incompetent
有志气[yǒu zhì qì, ㄧㄡˇ ㄓˋ ㄑㄧˋ, 有志气 / 有志氣] ambitious
有雄心[yǒu xióng xīn, ㄧㄡˇ ㄒㄩㄥˊ ㄒㄧㄣ, 有雄心] ambitious
远大[yuǎn dà, ㄩㄢˇ ㄉㄚˋ, 远大 / 遠大] forward looking and ambitious

ambitious ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アンビシャス[, anbishasu] (adj-no,adj-na) ambitious
壮図[そうと, souto] (n) ambitious undertaking; grand scheme
壮挙[そうきょ, soukyo] (n) ambitious (heroic) undertaking; daring enterprise; grand scheme
壮途[そうと, souto] (n) ambitious undertaking
少年よ大志を抱け[しょうねんよたいしをいだけ, shounenyotaishiwoidake] (exp) (id) Boys, be ambitious
梁山泊[りょうざんぱく, ryouzanpaku] (n) place of assemblage for the bold and ambitious
野心家[やしんか, yashinka] (n) ambitious person
風雲に乗ずる[ふううんにじょうずる, fuuunnijouzuru] (exp,vz) (obsc) to take advantage of the troubled times (of an ambitious adventurer)
大それた[だいそれた, daisoreta] (adj-pn) outrageous; monstrous; appalling; inordinate; overambitious
意欲的[いよくてき, iyokuteki] (adj-na) (See 意欲) ambitious; motivated; willful
野心的[やしんてき, yashinteki] (adj-na) ambitious; treacherous

ambitious ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใฝ่สูง[v.] (faisūng) EN: be ambitious ; be ambitious for great achievement ; aim high ; fly high ; crave for greatness and success FR: être ambitieux
ใฝ่สูง[adj.] (faisūng) EN: ambitious FR: ambitieux
หัวสูง[adj.] (hūasūng) EN: pretentious ; high-flying ; high-flown ; arrogant ; ambitious FR: prétentieux ; arrogant
มักใหญ่[v.] (makyai) EN: be ambitious ; be over-ambitious ; aspire FR: être ambitieux ; aspirer à
มักใหญ่[adj.] (makyai) EN: ambitious ; aspiring ; overambitious FR: ambitieux
ตะโกรง[v.] (takrōng) EN: be ambitious FR:
ตะโกรง[adj.] (takrōng) EN: ambitious ; aspiring FR:
ทะเยอทะยาน[v. exp.] (thayoēthayā) EN: be ambitious ; be wild with ambition FR: ambitionner ; être ambitieux ; avoir de l'ambition ; être dévoré par l'ambition
ทะเยอทะยาน[adj.] (thayoēthayā) EN: ambitious ; aspiring FR: ambitieux
ทะเยอทะยานเกินตัว[v. exp.] (thayoēthayā) EN: be ambitious for great achievement FR:
มักน้อย[v.] (maknøi) EN: be unambitious FR:
มักน้อย[adj.] (maknøi) EN: unambitious ; modest ; easily satisfied ; unostentatious ; undemanding FR: humble ; modeste
มักใหญ่ใฝ่สูง[v.] (makyai fais) EN: be overambitious FR:
มักใหญ่ใฝ่สูง[adj.] (makyai fais) EN: overambitious FR:
เรียบง่าย[adj.] (rīep ngāi) EN: plain ; unambitious ; very simple FR: simple
เรียบง่าย[adv.] (rīep ngāi) EN: unambitiously FR:
สมถะ[adj.] (samatha) EN: unambitious ; plain ; contented ; simple ; content with what one has ; composed ; modest ; leading a simple life ; humble FR: content de son sort ; bien dans sa tête

ambitious ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ehrgeizig; ambitioniert {adj} | ehrgeiziger | am ehrgeizigstenambitious | more ambitious | most ambitious

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ambitious
Back to top