ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

irrelevant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *irrelevant*, -irrelevant-

irrelevant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
irrelevant (adj.) ไม่สัมพันธ์กัน See also: ไม่เกี่ยวเนื่องกัน Syn. unconnected, unrelated Ops. relevant
irrelevantly (adv.) อย่างไม่สัมพันธ์กัน See also: อย่างไม่เกี่ยวเนื่องกัน
English-Thai: HOPE Dictionary
irrelevant(อิเรล'ละเวินท.) adj. ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่ถูกจุด,ไม่ตรงประเด็น.
English-Thai: Nontri Dictionary
irrelevant(adj) นอกเรื่อง,ไม่ถูกจุด,ไม่ตรงประเด็น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
irrelevantนอกประเด็น [ดู relevant ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Whether or not I talk with Deong, I think, is irrelevant at this point, but I think it's a good idea, and maybe my bones have more information than yours.{\cHFFFFFF}whether or not I talk with Deong, I think, is irrelevant at this point, {\cHFFFFFF}but I think it's a good idea, {\cHFFFFFF}and maybe my bones have more information than yours.
But that was irrelevant to the point you were making?แต่มันก็ไม่สำคัญสำหรับคุณ
"had written off Gusteau as irrelevant since the great chef's death,ที่ไม่สนใจร้านกุสโตว์ แต่สูญเสียเชฟคนดังไป
Does this seem irrelevant to all of you?ฟังดูเกี่ยวข้องกับพวกเธอรึเปล่า?
But the third type's irrelevant to the point i want to make.แต่พวกที่สามไม่อยู่ในประเด็น เข้าวัตถุประสงค์ที่ฉันต้องการ
You lead with the irrelevant types?คุณให้ยืมโดยไม่สนใจประเด็น
We were debating how many times per year a man can drop in a study room in a dumb costume with irrelevant news.ที่ชายคนนึงแวะเข้ามาในห้องติวหนังสือ พร้อมชุดงี่เง่าๆและข่าวที่ไม่สัมพันธ์กัน วันนี้คือวัน Feline AIDS Awareness Day
You're saying I'm irrelevant in this case?นายจะบอกว่าคดีนี้ฉันไม่เกี่ยวเหรอ
And the irrelevant information?แล้วข้อมูลที่ไม่เชื่อมโยงล่ะ
That irrelevant list was eating away at me.รายชื่อคนที่ไม่เชื่อมโยงได้หลุดรอดสายตาผมไป
To access the irrelevant list.เพื่อเข้าไปดูรายชื่อที่ไม่เชื่อมโยงนั้น
You programmed the machine to delete those irrelevant numbers.คุณสร้างให้เจ้าเครื่องนั่นลบตัวเลขที่ไม่เกี่ยวข้องออก

irrelevant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
答非所问[dá fēi suǒ wèn, ㄉㄚˊ ㄈㄟ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄣˋ, 答非所问 / 答非所問] to answer beside the point; irrelevant answer
闲言碎语[xián yán suì yǔ, ㄒㄧㄢˊ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄟˋ ㄩˇ, 闲言碎语 / 閑言碎語] idle gossip; irrelevant nonsense; slanderous rumor
不相干[bù xiāng gān, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄍㄢ, 不相干] be irrelevant; have nothing to do with
不着边际[bù zhuó biān jì, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄛˊ ㄅㄧㄢ ㄐㄧˋ, 不着边际 / 不著邊際] not to the point; wide of the mark; neither here nor there; irrelevant
挨边[āi biān, ㄞ ㄅㄧㄢ, 挨边 / 挨邊] to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant)
挨边儿[āi biān r, ㄞ ㄅㄧㄢ ㄖ˙, 挨边儿 / 挨邊兒] erhua variant of 挨邊|挨边; to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant)

irrelevant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
珍問[ちんもん, chinmon] (n) irrelevant question
蒟蒻問答[こんにゃくもんどう, konnyakumondou] (n) an irrelevant and incoherent dialogue; dialogue at cross purposes; an off-the-beam response

irrelevant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝนตกขี้หมูไหล[adj.] (fontokkhīmū) EN: meaningless ; of no consequence ; irrelevant ; worthless FR:
ไม่เข้าเรื่อง[adj.] (mai khao re) EN: irrelevant ; beside the point ; nonsense FR: hors sujet ; à côté de la plaque
ไม่เกี่ยวข้อง[adj.] (mai kīokhøn) EN: irrelevant ; unauthorized FR:
ไม่เกี่ยวข้องกัน[adj.] (mai kīokhøn) EN: irrelevant FR:
ไม่ถูกจุด[adj.] (mai thūk ju) EN: irrelevant ; not pertinent FR: à côté de la cible
นอกประเด็น[adj.] (nøk praden) EN: irrelevant ; beside the point ; not pertinent ; not germane ; inapposite ; immaterial FR: pas pertinent
ออกนอกเรื่อง[adv.] (øk nøk reūa) EN: divergently ; divertingly ; irrelevant FR: hors de propos
ผิดฝาผิดตัว[adj.] (phitfā-phit) EN: mismatched ; mistaken ; unrelated ; irrelevant ; in the wrong way FR:
พูดไม่เข้าเรื่อง[adj.] (phūt mai kh) EN: irrelevant FR:

irrelevant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
irrelevant; bedeutungslos; belanglos; unerheblich {adj}irrelevant
irrelevant {adv}irrelevantly
belanglos {adv}irrelevantly
unwesentlich {adj}irrelevant; unimportant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า irrelevant
Back to top