ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

duck

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *duck*, -duck-

duck ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
duck (vi.) ดำน้ำ See also: ผลุบๆ โผล่ๆ, จุ่มตัวลงน้ำ Syn. evade, elude, slip
duck (n.) เนื้อเป็ด
duck (vi.) บ่ายเบี่ยง See also: ตอบไม่ตรงคำถาม Syn. evade, hedge, beat around the bush Ops. confront, face
duck (n.) เป็ด See also: เป็ดตัวเมีย Syn. drake, duckling
duck and dive (sl.) หนีปัญหา
duck down (phrv.) หลบ See also: ก้มต่ำอย่างเร็ว
duck into (phrv.) หลบ See also: ซ่อนอย่างเร็ว
duck out (phrv.) หลบหนี See also: หลุดรอดจาก
duckboards (n.) แผ่นกระดานสำหรับเดินข้าม
duckling (n.) เป็ด See also: เป็ดตัวเมีย Syn. drake
duckweed (n.) จอกแหน
English-Thai: HOPE Dictionary
duck(ดัค) n. เป็ด,ที่รัก,ทูนหัว,สัตว์เลี้ยง, Syn. immerse,submerse,dip
duckbill(ดัค'บิล,-แพลททิพัส) n. สัตว์น้ำตัวเล็ก ๆ เท้าที่เยื่อพังผืดสำหรับว่ายน้ำ มีปากคล้ายปากเป็ด, Syn. duckbilled platypus,platypus
duckbill platypus(ดัค'บิล,-แพลททิพัส) n. สัตว์น้ำตัวเล็ก ๆ เท้าที่เยื่อพังผืดสำหรับว่ายน้ำ มีปากคล้ายปากเป็ด, Syn. duckbilled platypus,platypus
duckbilled(ดัค'บิลดฺ) adj. ซึ่งมีปากอย่างเป็ด
duckling(ดัค'ลิง) n. เป็ดตัวเล็ก ๆ
duckpin(ดัค'พิน) n. ลูกโบว์ลิ่ง,duckpins การเล่นโบว์ลิ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
duck(n) เป็ด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
duck gait; gait, waddlingท่าเดินแบบเป็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Duck Waddleเดินเป็ด [การแพทย์]
duckbill weirduckbill weir, ฝายปากเป็ด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Ducklingลูกเป็ด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กดน้ำ (v.) duck See also: push down into the water, dive, dip, souse
มุด (v.) duck See also: burrow, go through, dive Syn. ลอด, ผลุบ
เป็ด (n.) duck See also: drake, duckling
อีเป็ด (n.) duck-shaped boat
เป็ด (n.) duck-shaped boat Syn. อีเป็ด
ก้าบๆ (int.) quacks of a duck
คนเจ้าทุกข์ (n.) dead duck
เป็ดพะโล้ (n.) pot-stewed duck
เป็ดร่อน (n.) deep fried duck
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm a little duck so let's get quacking into battle.ฉันเป็ด น้อย จึงขอได้ คแวคิง ในการต่อสู้ เข้ามา.
"was once a duck "that stretched its neck in hopes of becoming a goose."เป็นเป็ดที่เหยียดคอออกไป เพื่อหวังว่าจะกลายเป็นหงส์"
I had some great duck last night.เมื่อคืนกินเป็ดอร่อยดี
All right. If we can't duck this thing, we're gonna have to neutralize it.เอาล่ะ ถ้าเราแก้เรื่องนี้ไม่ได้ เราจะทำให้เสมอกัน
The name is called Hainan Duck Riceชื่อของมันคือ ข้าวหน้าเป็ดไฮ่หนาน
Good morning, I really want you to try my duck riceอรุณสวัสดิ์ ฉันอยากให้เธอลองทานข้าวหน้าเป็ดน่ะ
I picked the best duck myself. Try itฉันใช้เป็ดที่ดีที่สุดเชียวนะ ลองสิ
You want me to try your duck rice?เธออยากจะให้ฉันชิมเป็ดนี่นะเหรอ
Leave your duck there and maybe somebody will try it laterเอาเป็ดวางไว้ตรงนั้นแหล่ะ บางที อาจจะมีคนมาชิมก็ได้
Gigi has told me so much about your duck riceจิจิบอกฉันแล้วเรื่องข้าวหน้าเป็ดของคุณ
I can't wait to taste you duck riceฉันรอที่จะชิมไม่ไหวแล้วค่ะ
Two duck rice... coming upข้าวหน้าเป็ดสอง... แป๊บนึงนะครับ

duck ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鸭子汤[yā zi tāng, ㄧㄚ ㄗ˙ ㄊㄤ, 鸭子汤 / 鴨子湯] Duck soup
家鸭绿头鸭[jiā yā lǜ tóu yā, ㄐㄧㄚ ㄧㄚ ㄌㄩˋ ㄊㄡˊ ㄧㄚ, 家鸭绿头鸭 / 家鴨綠頭鴨] mallard; duck (Anas platyrhyncha)
马克思[Mǎ kè sī, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ, 马克思 / 馬克思] Marx (name); Groucho Marx (the star of Duck Soup, 1933); Karl Marx (1818-1883), German socialist philosopher, political activist and founder of Marxism
[shǎn, ㄕㄢˇ, 闪 / 閃] to dodge; to duck out of the way; shaken (by a fall); to sprain; to pull a muscle; lightning; spark; a flash; to flash (across one's mind); to leave behind; surname Shan
咸鸭蛋[xián yā dàn, ㄒㄧㄢˊ ㄧㄚ ㄉㄢˋ, 咸鸭蛋 / 鹹鴨蛋] salted duck egg
唐老鸭[Táng lǎo yā, ㄊㄤˊ ㄌㄠˇ ㄧㄚ, 唐老鸭 / 唐老鴨] Donald Duck
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 萍] duckweed
[piāo, ㄆㄧㄠ, 薸] duckweed
[yā, ㄧㄚ, 鸭 / 鴨] duck
鸭子[yā zi, ㄧㄚ ㄗ˙, 鸭子 / 鴨子] duck
[wù, ˋ, 鹜] duck
家鸭[jiā yā, ㄐㄧㄚ ㄧㄚ, 家鸭 / 家鴨] farm duck
[yuān, ㄩㄢ, 鸳 / 鴛] mandarin duck
鸳鸯[yuān yang, ㄩㄢ ㄧㄤ˙, 鸳鸯 / 鴛鴦] mandarin ducks; affectionate couple
鸳鸯蝴蝶[yuān yang hú dié, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ, 鸳鸯蝴蝶 / 鴛鴦蝴蝶] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds); derogatory reference to populist and romantic writing around 1900
鸳鸯蝴蝶派[yuān yang hú dié pài, ㄩㄢ ㄧㄤ˙ ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄆㄞˋ, 鸳鸯蝴蝶派 / 鴛鴦蝴蝶派] Mandarin ducks and butterfly (i.e. love birds) literary school around 1900, criticized as populist and romantic by socialist realists
[yāng, ㄧㄤ, 鸯 / 鴦] mandarin duck
北京烤鸭[Běi jīng kǎo yā, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄎㄠˇ ㄧㄚ, 北京烤鸭 / 北京烤鴨] Peking Duck
板鸭[bǎn yā, ㄅㄢˇ ㄧㄚ, 板鸭 / 板鴨] pressed (dried) salted duck
烤鸭[kǎo yā, ㄎㄠˇ ㄧㄚ, 烤鸭 / 烤鴨] roast duck
赤麻鸭[chì má yā, ㄔˋ ㄇㄚˊ ㄧㄚ, 赤麻鸭 / 赤麻鴨] Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea)
黄鸭[huáng yā, ㄏㄨㄤˊ ㄧㄚ, 黄鸭 / 黃鴨] Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea); same as 赤麻鴨|赤麻鸭
[wù, ˋ, 鶩] tame duck
[yī, ㄧ, 鹥 / 鷖] wigeon (Anas penelope, a Eurasian duck); seagull (arch.)

duck ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ鴛鴦[アメリカおし;アメリカオシ, amerika oshi ; amerikaoshi] (n) (uk) wood duck (Aix sponsa); Carolina duck
ダック[, dakku] (n) (1) Development Assistance Committee; DAC; (2) dock; (3) duck
ラバーダック[, raba-dakku] (n) rubber duck
レームダック;レイムダック[, re-mudakku ; reimudakku] (n) lame duck
北京ダック[ペキンダック, pekindakku] (n) Peking duck
合鴨;間鴨[あいがも, aigamo] (n) cross between a mallard and domestic duck
子ガモ;子鴨[こガモ(子ガモ);こがも(子鴨), ko gamo ( ko gamo ); kogamo ( ko kamo )] (n) duckling; baby duck
家鴨;鶩[あひる, ahiru] (n) domestic duck
手長水天狗[てながみずてんぐ;テナガミズテング, tenagamizutengu ; tenagamizutengu] (n) (uk) Bombay duck (Harpadon nehereus); bummalo
真鴨[まがも;マガモ, magamo ; magamo] (n) (uk) mallard (Anas platyrhynchos); mallard duck
秋沙[あいさ;あきさ(ok);アイサ, aisa ; akisa (ok); aisa] (n) (uk) merganser (any duck of genus Mergus)
竦める[すくめる, sukumeru] (v1,vt) (uk) to shrug (shoulders); to duck (head); to draw back (body)
羽白[はじろ, hajiro] (n) any duck with white specula (bright patches on the wings)
羽白鴨[はじろがも, hajirogamo] (n) (obsc) (See 羽白) any duck with white specula (bright patches on the wings)
軽鴨[かるがも, karugamo] (n) (uk) spot-billed duck (Anas poecilorhyncha)
餅餤;餅腅(oK)[へいだん;へいたん;べいだん, heidan ; heitan ; beidan] (n) type of pastry of the Heian period made of duck or goose eggs mixed with vegetables boiled and wrapped in mochi which is then cut into squares
鴛鴦[おしどり;えんおう;おし, oshidori ; en'ou ; oshi] (n) mandarin duck
鴨南蛮[かもなんばん, kamonanban] (n) {food} noodles with duck meat and Welsh onions
鴨肉[かもにく, kamoniku] (n) duck meat; duck flesh; canard viande
鴨鍋[かもなべ, kamonabe] (n) dish of duck meat cooked with cabbage, spring onions, tofu, etc.
ガーガー[, ga-ga-] (n) quack (sound made by ducks); braak
カモハシ竜;鴨嘴竜[カモハシりゅう(カモハシ竜);かもはしりゅう(鴨嘴竜), kamohashi ryuu ( kamohashi ryuu ); kamohashiryuu ( kamo kuchibashi ryuu )] (n) duck-billed dinosaur; hadrosaur
カモ科;鴨科[カモか(カモ科);かもか(鴨科), kamo ka ( kamo ka ); kamoka ( kamo ka )] (n) Anatidae (duck family of birds)
ショベルノーズキャットフィッシュ;ショベルノーズ・キャットフィッシュ[, shoberuno-zukyattofisshu ; shoberuno-zu . kyattofisshu] (n) shovelnose catfish (Sorubim lima); duckbill catfish
ダッキング[, dakkingu] (n,vs) ducking (e.g. in boxing)
マイアサウラ[, maiasaura] (n) Maiasaura (genus of large duck-billed dinosaurs) (lat
リーゼントスタイル[, ri-zentosutairu] (n) regent style (hair fashion); ducktail
外股;外また[そとまた, sotomata] (n,adv) (walking with) one's toes turned out; duckfooted
小鴨[こがも;コガモ, kogamo ; kogamo] (n) (uk) green-winged teal (species of duck, Anas crecca)
巴鴨[ともえがも;トモエガモ, tomoegamo ; tomoegamo] (n) (uk) Baikal teal (species of dabbling duck, Anas formosa)
根無し草[ねなしぐさ, nenashigusa] (n) duckweed; rootless person
水切り[みずきり, mizukiri] (n,vs) (1) drainer; strainer; colander; (2) cutwater; forefoot; flashing; throating; (3) (playing) ducks and drakes; stone skipping; skipping rocks; (4) snipping the stem of a cut flower without raising it out of water
浮き草;浮草;浮き萍;萍[うきくさ, ukikusa] (n) (1) floating weed; (2) (uk) greater duckweed (Spirodela polyrhiza); (adj-no) (3) precarious; unstable
湯水のように使う[ゆみずのようにつかう, yumizunoyounitsukau] (exp,v5u) to spend (money) like water; to spend (money) like it grows on trees; to throw around (one's money); to play ducks and drakes with
筑紫鴨[つくしがも;ツクシガモ, tsukushigamo ; tsukushigamo] (n) (uk) common shelduck (Tadorna tadorna)
簀の子;簀子[すのこ, sunoko] (n) drainboard; floor grates; duckboard; slatted wood (e.g. used as a base for storing futons inside a cupboard)
翼鏡[よくきょう, yokukyou] (n) speculum (bright patch on the wings of ducks)
[も, mo] (n) duckweed; seaweed; algae; (P)
青浮草;青萍[あおうきくさ, aoukikusa] (n) duckweed
飛び石;飛石[とびいし, tobiishi] (n) (1) stepping stones; (2) (obsc) (See 水切り・3) stone skipping; ducks and drakes
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
あひる[あひる, ahiru] Thai: เป็ด,สัตว์ปีกชนิดหนื่ง English: duck

duck ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แกงเผ็ดเป็ดย่าง[n. exp.] (kaēngphet p) EN: red curry with roasted duck ; roast duck curry FR:
ก้าบ ๆ = ก้าบๆ[interj.] (kāp-kāp) EN: quacks of a duck ; [noise made by a duck] FR: coin-coin [m]
ไข่เป็ด[n. exp.] (khai pet) EN: duck egg ; duck's egg FR: oeuf de canne [m]
ไข่เป็ดสด [n. exp.] (khai pet so) EN: fresh duck eggs FR:
ข้าวหน้าเป็ด[n. exp.] (khāo nā pet) EN: roast duck over rice FR: riz au canard [m]
กดน้ำ[v.] (kotnām) EN: duck ; push down into the water ; dive ; dip ; souse FR:
ก๋วยเตี๋ยวเป็ด[n. exp.] (kuaytīo pet) EN: rice noodles with duck meat FR:
เล้าเป็ด[n. exp.] (lao pet) EN: duck pen FR:
ลาบเป็ด[n. exp.] (lāp pet) EN: spicy minced duck salad (with green vegetables and chillies) FR:
ลอด[v.] (løt) EN: pass through ; go under ; go through ; slip through ; duck under ; come through ; escape from/out of FR: passer dans ; passer par ; passer à travers ; passer sous ; s'échapper
มุด[v.] (mut) EN: duck ; burrow ; go through ; crawl underneath ; dive ; thrust FR: s'enfoncer dans ; plonger ; se cacher sous
นกเป็ดน้ำ[n. exp.] (nok pet nām) EN: wild duck ; duck ; goose FR: canard sauvage [m]
เป็ด[n.] (pet) EN: duck FR: canard [m]
เป็ดบาบารี่[n. exp.] (pet Bābārī) EN: Barbary duck FR: canard de Barbarie [m]
เป็ดแดง[n. exp.] (pet daēng) EN: Lesser Whistling-Duck ; Indian Whistling Duck ; Lesser Treeduck ; Lesser Whistling Teal ; Tree Duck FR: Dendrocygne siffleur [m] ; Dendrocygne indien [m] ; Dendrocygne de l'Inde [m]
เป็ดหางยาว[n. exp.] (pet hāng yā) EN: Long-tailed Duck ; Oldsquaw FR:
เป็ดหงส์[n. exp.] (pet hong) EN: Comb Duck ; Knob-billed Duck FR: Canard à bosse [m] ; Sarcidiome [m] ; Canard-à-bosse bronzé [m] ; Canard casqué [m] ; Canard sarcidiorne [m] ; Sarcidiome à bosse [m]
เป็ดหัวเขียว[n. exp.] (pet hūa khī) EN: Mallard ; Wild Duck ; Anas platyrhynchos FR: Canard colvert [m] ; Canard malard [m] ; Canard sauvage [m] ; Canard franc [m] ; Casse franc [m] ; Marèche ; Anas platyrhynchos
เป็ดก่า[n.] (petkā) EN: White-winged Duck ; White-winged Wood Duck ; Asarcornis scutulata ; Cairina scutulata FR: Canard à ailes blanches [m] ; Asarcornis scutulata ; Cairina scutulata
เป็ดแมนดาริน[n. exp.] (pet maēndār) EN: Mandarin Duck ; Mandarin FR: Canard mandarin [m] ; Aïx mandarin [m] ; mandarin [m]
เป็ดน้ำที่ดำน้ำหากิน[n. exp.] (petnām thī ) EN: diving duck FR:
เป็ดน้ำที่ทำรังในโพรงไม้สูงและอื่นๆ[n. prop.] (petnām thī ) EN: perching duck FR:
เป็ดน้ำที่ว่ายหากินบนผิวน้ำ[n. prop.] (petnām thī ) EN: dabbling duck FR:
เป็ดอบน้ำผึ้ง[n. exp.] (pet op nāmp) EN: honey-roast duck FR:
เป็ดเปีย[n. exp.] (pet pīa) EN: Tufted Duck FR: Fuligule morillon [m] ; Morillon fuligule [m] ; Canard morillon [m] ; Noiret [m] ; Pilet huppé [m] ; Jacobin [m]
เป็ดเปียหน้าเขียว[n. exp.] (pet pīa nā ) EN: Falcated Duck ; Falcated Teal FR: Canard à faucilles [m] ; Sarcelle à faucilles [f] ; Eunette à faucilles [f]
เป็ดเทา[n. exp.] (pet thao) EN: Spot-billed Duck ; Indian Spot-billed Duck FR: Canard à bec tacheté [m] ; Canard à sourcils [m]
เป็ดตุ๋น[n. exp.] (pet tun) EN: duck confit ; steamed duck ; duck soup FR:
เป็ดตุ๋นน้ำใส[xp] (pet tun nām) EN: clear duck stew FR:
เป็ดย่าง[n. exp.] (pet yāng) EN: roast duck ; grilled duck FR: canard rôti [m]
ผลุบ[v.] (phlup) EN: duck FR:
สันตะวา[n.] (santawā) EN: duck lettuce FR:
สิงห์เดี้ยง[n. exp.] (sing dīeng) EN: lame duck FR:
เหยี่ยวเพเรกริน[n. exp.] (yīo phērēkr) EN: Peregrine Falcon ; Peregrine ; Duck Hawk FR: Faucon pélerin [m] ; Faucon des perdrix [m] ; Gros Émouchet [m]
ไดโนเสาร์ปากเป็ด[n. exp.] (dainōsao pā) EN: Duckbilled Dinosaur FR:
อีเป็ด[n.] (īpet) EN: duck-shaped boat FR:
ไข่เค็ม[n. exp.] (khai khem) EN: salted egg ; preserved egg ; pickled duck's egg FR: œuf salé [m]
ไข่เยี่ยวม้า[n.] (khaiyīomā) EN: thousand-year-old egg ; hundred-year egg ; century egg ; thousand-year egg ; millennium egg ; preserved egg ; fermented duck's egg ; fermented hen's egg FR: œuf de cent ans [m]
ขว้างเงินทิ้งน้ำ[xp] (khwāng ngoe) EN: play ducks and drakes with money FR:
เล้า[n.] (lao) EN: stable ; stall ; pen ; fold (sheep) ; coop (duck, cock) ; sty (pig) ; corral (elephant, horse, cattle) FR: enclos [m] ; étable [f] ; porcherie [f] ; corral [m]

duck ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwarzente {f} [ornith.]African Black Duck
Gelbschnabelente {f} [ornith.]African Yellow-billed Duck
Bindenruderente {f} [ornith.]Argentine Lake Duck
Tasmanmoorente {f} [ornith.]Australian White-eyed Duck
Schwarzkinn-Ruderente {f} [ornith.]Australian Blue-billed Duck
Glanzente {f} [ornith.]Comb Duck
Langflügel-Dampfschiffente {f} [ornith.]Flying Steamer Duck
Gelbbrust-Pfeifgans {f} [ornith.]Fulvous Whistling Duck
Kragenente {f} [ornith.]Harlequin Duck (Histrionicus histrionicus)
Javapfeifgans {f} [ornith.]Lesser Whistling Duck
Kubapfeifgans {f} [ornith.]Black-billed Whistling Duck
Lappenente {f} [ornith.]Musk Duck
Mandarinente {f} [ornith.]Mandarin Duck (Aix galericulata)
Marmelente {f} [ornith.]Marbled Duck
Maskenruderente {f} [ornith.]Masked Duck
Moorente {f} [ornith.]Ferruginous Duck (Aythya nyroca)
Dunkelente {f} [ornith.]North American Black Duck
Augenbrauenente {f} [ornith.]Pacific Black Duck
Ringschnabelente {f} [ornith.]Ring-necked Duck (Aythya collaris)
Entenbraten {m} [cook.]roast duck
Schwarzkopf-Ruderente {f} [ornith.]Ruddy Duck (Oxyura jamaicensis)
Tüpfelpfeifgans {f} [ornith.]Spotted Whistling Duck
Sturzbachente {f} [ornith.]Torrent Duck
Reiherente {f} [ornith.]Tufted Duck (Aythya fuligula)
Wanderpfeifgans {f} [ornith.]Wandering Whistling Duck
Entenjagd {f}duck shooting
Rostgans {f} [ornith.]Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า duck
Back to top