ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

divert

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *divert*, -divert-

divert ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
divert (vt.) ทำให้สนุกสนาน See also: ทำให้เพลิดเพลิน Syn. entertain, beguile, tickle
divert (vt.) เบี่ยงเบน See also: เบี่ยง, เบนเส้นทาง, เปลี่ยนทาง, เปลี่ยนความสนใจ, เบนความสนใจ Syn. diverge, deviate, distract, shift
divert from (phrv.) เปลี่ยนเส้นทางจาก Syn. deflect from, distract from, divert onto
divert onto (phrv.) เปลี่ยนเส้นทางจราจรไปยัง Syn. divert from, divert to
divert to (phrv.) เปลี่ยนไปยัง
divert with (phrv.) ทำให้ขบขันกับ
diverting (adj.) ซึ่งทำให้เพลิดเพลิน Syn. entertaining, amusing, enjoyable
diverting (adj.) ที่ทำให้หันเห See also: ที่ชักจูงใจ
divertingly (adv.) อย่างเพลิดเพลิน
English-Thai: HOPE Dictionary
divert(ไดเวิร์ท') {diverted,diverting,diverts} vt. เบี่ยงเบน,หันเห,ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง,เพลิดเพลิน,หาความสำราญ., See also: divertedly adv. ดูdivert diverter n. ดูdivert divertible adj. ดูdivert - divertibility n. ดูdivert คำที่มีความหมายเหมือนก
diverticulum(ไดเวิทิค'คิวลัม) n. ถุงที่ผนังอวัยวะ., See also: diverticular adj. -pl. diverticula
divertissement(ดิเวอ'ทิสเมินท) n. การหันเห,การทำให้เพลิดเพลิน
divertive(ดิเว'ทิฟว) adj. ซึ่งทำให้หันเห. ซึ่งทำให้เพลิดเพลิน
English-Thai: Nontri Dictionary
divert(vt) ทำให้เขว,ทำให้เหไป,ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง,เบี่ยงเบน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
diverter valveลิ้นเปลี่ยนทางอากาศ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diverticulaไดเวอร์ติคูล่า [การแพทย์]
Diverticulumถุงงอกจากอวัยวะที่เป็นโพรงหรือท่อ,ไดเวอร์ติคูลัม,ส่วนยื่นเป็นกระพุ้ง,กระพุ้ง,ไดเวอร์ติคูลัม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หันเห (v.) divert See also: veer, swerve, deviate, be deflected Syn. เหหัน, เบน
เหหัน (v.) divert See also: veer, swerve, deviate, be deflected Syn. เบน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We can divert it. it's made to respond to in-flight commands.เราเบี่ยงเบนเป้าหมายมันได้ โดยการโปรแกรมการบินมันใหม่
Designed to divert our minds and manufacture our consent.ที่สร้างขึ้นมาเพื่อหันเหความคิดของเรา และปั้นแต่งมติมหาชน
It's quite simple. You're never to divert one iota from my plans.ห้ามทำผิดเพี้ยนจากแผนที่วางไว้
But when we divert rivers without considering the consequences, then sometimes rivers no Ionger reach the sea.แต่เมื่อเราเปลี่ยนเส้นทางของแม่น้ำ โดยปราศจากคำนึงถึงผลสืบเนื่อง บางครั้ง แม่น้ำไหลไปไม่ถึงทะเลอีกต่อไป
Because its the divert name of happiness to me shanti.เพราะว่าชานติ เป็นชื่อของความสุข ของผม
To divert the king.ให้เบี่ยงเบนความสนใจของพระราชา
All units divert down onto Lower Fifth. I repeat, exit down.ทุกหน่วยลงอุโมงค์ ใช้ทางอุโมงค์ ย้ำ ลงอุโมงค์
All right, divert right. 87 on one.เอาล่ะ ขึ้นทางขวา 87 นับหนึ่ง
If you could divert all the light and were able to synchronize the light waves a camera wouldn't be able to see you.ถ้าคุณสามารถหักเหแสงทั้งหมด.. ..และทไห้คลื่นแสงนั่นสอดคล้องกันได้.. กล้องก็จะไม่สามารถจับภาพคุณ
Oh, Space ? Divert the Quantonium to the bridge and prepare my escape capsuleโอ้ ในอวกาศเหรอ ดูดควอนโทเนี่ยมมาที่สะพานซะ แล้วเตรียมแคปซูลหลบหนีด้วย
Forgive me. I allowed her to divert from her destined path.อภัยให้ข้าด้วย ข้าปล่อยให้เธอออกจากเส้นทางแห่งชะตากรรมของเธอ
Colonel Telford's efforts to divert controlผู้พันเทลฟอร์ดพยายามที่จะเบี่ยงเบนการควบคุม

divert ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使转向[shǐ zhuǎn xiàng, ㄕˇ ㄓㄨㄢˇ ㄒㄧㄤˋ, 使转向 / 使轉向] divert
套曲[tào qǔ, ㄊㄠˋ ㄑㄩˇ, 套曲] divertimento (music)

divert ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悲しみを紛らす[かなしみをまぎらす, kanashimiwomagirasu] (exp,v5s) to divert one's mind from sorrow
ディヴェルティスマン[, deiveruteisuman] (n) divertissement (dance) (fre
ディベルティメント;ディヴェルティメント[, deiberuteimento ; deiveruteimento] (n) (See 嬉遊曲) divertimento (ita
嬉遊曲[きゆうきょく, kiyuukyoku] (n) divertimento; divertissement; cassation
慰む[なぐさむ, nagusamu] (v5m,vi) to be diverted; to forget one's worries; to comfort
憩室[けいしつ, keishitsu] (n,adj-no) diverticulum
散らす[ちらす, chirasu] (v5s,vt) (1) to scatter; to cause a shower of; (2) to disperse; to distribute; to spread; (3) to resolve (a symptom, condition, etc.); to relieve; to get rid of; to cure; (4) (as 気を散らす, etc.) (See 気を散らす) to distract; to divert; (suf,v5s) (5) (after the -masu stem of a verb) to do ... wildly (i.e. disorderly or frequently); to do ... all over the place; (P)
気が紛れる[きがまぎれる, kigamagireru] (exp,v1) to be diverted (distracted) from
紛らす[まぎらす, magirasu] (v5s,vt) (1) to divert; to distract; (2) to conceal (one's sorrow with a smile, etc.); (P)
紛れる[まぎれる, magireru] (v1,vi) to be diverted; to slip into; (P)
転換[てんかん, tenkan] (n,vs,adj-no) convert; divert; (P)

divert ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบนเส้นทาง[v. exp.] (bēn senthān) EN: divert FR:
เบนเส้นทางเดินน้ำ[v. exp.] (bēn senthān) EN: divert FR: détourner le cours
เบี่ยง[v.] (bīeng) EN: deviate ; diverge ; divert FR: détourner ; dévier
เบี่ยงเบน[v.] (bīengbēn) EN: deviate ; divert ; distract FR:
หันเห[v.] (hanhē) EN: divert ; veer ; swerve ; deviate ; be deflected FR: dévier ; détourner
ออกนอกเรื่อง[v. exp.] (øk nøk reūa) EN: diverge ; divert ; deviate from the main theme ; wander from the subject ; talk off topic ; derail FR: sortir du sujet
เปลี่ยนเส้นทางเดินน้ำ[v. exp.] (plīen senth) EN: divert FR: détourner le cours
เยื้องยัก[v.] (yeūangyak) EN: divert FR: détourner
บันเทิง[n.] (banthoēng) EN: amusement ; entertainment ; recreation FR: distraction [f] ; divertissement [m]
บันเทิง[v.] (banthoēng) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy FR: distraire ; divertir ; égayer
ขำ[adj.] (kham) EN: amusing ; humorous ; funny ; witty FR: plaisant ; humoristique ; amusant ; comique ; hilarant ; divertissant ; drôle ; rigolo (fam.)
ความเพลิดเพลิน[n.] (khwām phloē) EN: amusement ; enjoyment ; entertainment FR: distraction [f] ; divertissement [m] ; amusement [m]
แหล่งเริงรมย์[n. exp.] (laeng roēng) EN: entertainment centre ; amusement centre FR: lieu de divertissement [m]
มหรสพ[n.] (mahørasop) EN: entertainment ; amusement ; recreation FR: divertissement [m] ; amusement [m] ; animation [f]
นันทน์[n.] (nan) EN: pleasure ; delight ; enjoyment ; happiness ; joy ; contentment ; satisfaction ; bliss FR: amusement [m] ; divertissement [m] ; joie [f] ; plaisir [m] ; réjouissance [f]
ออกนอกเรื่อง[adv.] (øk nøk reūa) EN: divergently ; divertingly ; irrelevant FR: hors de propos
เพลิดเพลิน[adj.] (phloētphloē) EN: FR: distrayant ; divertissant ; plaisant ; réjouissant
รายการสาระบันเทิง[n. exp.] (rāikān sāra) EN: FR: programme de divertissement [m]
เริงรมย์[adj.] (roēng rom) EN: entertaining ; amusing FR: divertissant
สนุก[adj.] (sanuk) EN: pleasant ; funny ; fun ; entertaining ; amusing ; vivacious ; diverting ; enjoyable; FR: plaisant ; agréable ; amusant ; réjouissant ; divertissant ; distrayant ; drôle
สาระบันเทิง[n. exp.] (sāra bantho) EN: entertainment FR: divertissement [m]
ซอก[n.] (søk) EN: nook ; corner ; niche ; recess ; crevice ; pit ; gorge FR: fente [f] ; fissure [f] ; interstice [f] ; passage étroit [m] ; recoin [m] ; diverticule [m]
เยื้อง[adj.] (yeūang) EN: at an angle ; oblique ; stagged ; diverted ; slanting ; inclined FR: oblique ; en diagonale

divert ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Divertikulitis {f} [med.]diverticulitis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า divert
Back to top