ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

diversely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *diversely*, -diversely-

diversely ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
diversely (adv.) อย่างหลากหลาย Syn. differently,

diversely ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verschieden {adv}diversely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า diversely
Back to top