ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dissimilar

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dissimilar*, -dissimilar-

dissimilar ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dissimilar (adj.) ซึ่งไม่เหมือนกัน See also: ซึ่งแตกต่างกัน Syn. different, diverse, unlike
dissimilarity (n.) ความแตกต่าง See also: ข้อแตกต่าง, ความต่าง Syn. adaptability, deviation Ops. resemblance, similarity, likeness
English-Thai: HOPE Dictionary
dissimilar(ดิซิม'มะลาร์) adj. ไม่เหมือนกัน,แตกต่างกัน, Syn. different,unlike,distinct
English-Thai: Nontri Dictionary
dissimilar(adj) ไม่เหมือนกัน,แตกต่างกัน,ผิดแผกกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dissimilar termsพจน์ไม่คล้ายกัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're all completely dissimilar items.มันเป็นสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้่นเชิง
Now, the mathematical principle, known as the Kelly Criterion, upon which I devised my own strategy not dissimilar to the MIT system.ทีนี้ ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ เท่าที่ทราบกันในสูตรกลยุทธ์ของเคลลี่ ตามที่ผมวางแผนกลยุทธ์ของตัวเอง
Slow but sure, John, not dissimilar to yourself.ช้าแต่ชัวร์ไงจอห์น ไม่ต่างกับนาย
THE PHYSICAL LOCATIONS ARE DISSIMILAR,ลักษณะพื้นที่อาจไม่คล้ายกัน
Well, I play the akontig, the folk lute of the Jola tribe, but the guitar is not dissimilar.ใช่ ฉันเล่น akontig เป็นนะ เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านชนิดหนึ่งคล้ายกีตาร์ของชาวเผ่า Jola แล้วกีต้าร์อันนี้ ก็ไม่ได้แตกต่างกันซักเท่าไหร่หรอก
We're not that dissimilar, really, are we, Martin?เราก็ไม่ได้ต่างกันนักหรอก ใช่ไหมล่ะ มาร์ติน

dissimilar ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
異機種[いきしゅ, ikishu] (n) heterogenous equipment; dissimilar equipment

dissimilar ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผิด[adj.] (phit) EN: wrong ; incorrect ; mistaken ; erroneous ; untrue ; false ; different ; unlike ; dissimilar FR: faux ; erroné ; incorrect ; inexact
ผิดกัน[adj.] (phit kan) EN: different ; dissimilar ; unlike ; not the same FR:
ผิดแผก[v.] (phitphaēk) EN: differ (from) ; be different ; be unlike ; be dissimilar ; vary ; deviate FR:
ผิดแผกแตกต่าง[v.] (phitphaēk-t) EN: be different ; be unlike ; be dissimilar FR:
พจน์ไม่คล้ายกัน[n. exp.] (phot mai kh) EN: dissimilar terms FR:
แปลกแยก[v. exp.] (plaēk yaēk) EN: be different ; differ from ; be unlike ; be dissimilar FR:
แตกต่าง[v.] (taēktāng) EN: differ ; be different (from) ; be unlike ; be dissimilar ; differ from ; vary FR: différer ; se différencier ; varier
แตกต่าง[adj.] (taēktāng) EN: different , dissimilar ; unlike ; distinct FR: différent ; distinct
ต่าง[adj.] (tāng) EN: other ; different ; diverse ; various ; several ; unlike ; dissimilar ; external ; foreign FR: autre ; différent ; distinct
ต่างกัน[adj.] (tāng kan) EN: different ; dissimilar ; unlike ; contrasting ; altered ; divergent ; varied ; distinct FR: différent ; divergent ; distinct
ความแตกต่าง[n.] (khwām taēkt) EN: difference ; dissimilarity ; disparity ; contrast ; diversity ; variation ; distinction FR: différence [f] ; nuance [f]

dissimilar ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unähnlich; verschieden {adj} | unähnlicher | am unähnlichstendissimilar | more dissimilar | most dissimilar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dissimilar
Back to top