ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adaptability

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adaptability*, -adaptability-

adaptability ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adaptability (n.) ความแตกต่าง See also: ข้อแตกต่าง, ความต่าง Syn. deviation, dissimilarity Ops. resemblance, similarity, likeness
adaptability (n.) การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ See also: ความยืดหยุ่น, การผ่อนสั้นผ่อนยาว, ความพลิกแพลง Syn. adjustability Ops. inflexibility

adaptability ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
弾力性[だんりょくせい, danryokusei] (n) elasticity; resilience; flexibility; adaptability
適合性[てきごうせい, tekigousei] (n) compatibility; conformance; fitness; adaptability
融通[ゆうずう(P);ゆうづう, yuuzuu (P); yuuduu] (n,adj-no,vs) (1) lending (money); finance; (2) adaptability; versatility; flexibility; accommodation; (P)
適応性[てきおうせい, tekiousei] (n,adj-no) adaptability; flexibility; malleability

adaptability ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความสามารถในการปรับตัว[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: adaptability FR: adaptabilité [f]
ความยืดหยุ่น[n.] (khwām yeūty) EN: flexibility ; elasticity ; adaptability FR: élasticité [f] ; flexibilité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adaptability
Back to top