ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contrast

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contrast*, -contrast-

contrast ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contrast (n.) ความแตกต่าง See also: ความตรงกันข้าม Syn. divergence, distinction, incompatibility
contrast (n.) ความแตกต่างระหว่างความสว่างและความมืด
contrast (vi.) แตกต่างกัน Syn. contradict, conflict
contrast (vt.) เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง Syn. counterpoint
contrast (n.) สิ่งที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง See also: ข้อแตกต่าง, ข้อเปรียบเทียบ
contrast with (phrv.) แสดงความแตกต่างกับ See also: เปรียบเทียบกับ
contrast with (phrv.) ตรงข้ามกับ
English-Thai: HOPE Dictionary
contrast(n. คอน'แทรสทฺ,คันแทรสทฺ') {contrasted,contrasting,contrasts} n. ความผิดแผกกัน,ความตรงกันข้าม,สิ่งหรือบุคคลที่ผิดแผกกันอย่างชัดเจน,ความแตกต่างระหว่างบริเวณดำและขาวในภาพถ่าย. -v. เปรียบเทียบความคิดแผกกัน., See also: contrastable adj. ดูcontrast
English-Thai: Nontri Dictionary
contrast(n) การเปรียบเทียบ,การเทียบเคียง,ความแตกต่าง,ความตรงข้าม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contrastการเปรียบต่าง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contrastการเปรียบเทียบ,ความชัดเจน,ความแตกต่าง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดกัน (v.) contrast Syn. ขัดกัน
ตัดกัน (v.) contrast Syn. ขัดกัน
ตัด (v.) contrast with Syn. ตัดกัน, ขัดกัน Ops. กลมกลืน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then compare and contrast them.จากนั้นให้เปรียบเทียบภาพ
The key light when used in the kitchen is of hard kilo, providing strong contrast and thus is most efficient for dramatic effect.เวลาถ่ายภาพในห้องครัว Key Light เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก มันจะ... ...ก่อให้เกิดความแตกต่างที่เด่นชัดในรูปภาพ และยังมีประโยชน์มากที่สุดสำหรับภาพที่ต้องเน้นเรื่องของ Dramatic Effect
The contrast between the feminine florals, and the rough-hewn background would create this wonderful tension with...ความเป็นหญิงกับดอกไม้ - และความดิบ... - ไม่
What contrast did you use for the ct?มีข้อขัดแย้งอะไรที่คุณใช้ CT?
Did you change the contrast or brightness settings on the television?คุณเปลี่ยนค่าความคมชัดของทีวีรึเปล่า
This is just the contrast material.นี่เป็นเพียง วัสดุที่คมชัด
But then you're not afraid of contrast material either.แต่คุณไม่ได้กลัว ผลแตกต่างไป
A JEON Yun-su Film Look at the control of contrast Look at the control of contrastดูการไล่ระดับแสงเงาสิ
In contrast to these recent bombings this is the first attack to occur on American property.ที่แปลกก็คือ นี่เป็นครั้งแรกที่พุ่งเป้าไปยัง ทรัพย์สินของสหรัฐฯ โดยตรง
In contrast the part that was working the hardest was this, the prefrontal area...ในทางกลับกัน... ส่วนที่ทำงานหนักกลับกลายเป็นสมองส่วนหน้า
I thought you could use some cheering up, so I bought you a Zeiss A1 Axio with phase contrast and a digital camera adapter.ฉันคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับคุณ ขอนำเสนอ Zeiss A1 Axio กับเลนส์ขยายและตัวแปลงกล้องดิจิตอล
It's a style of painting that was invented during the renaissance, exemplified by strong contrast between light and dark.มันเป็นสไตล์ของภาพวาด ที่ถูกคิดค้น ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา, เน้นความแตกต่าง ระหว่างแสงสว่างและความมืด

contrast ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对比度[duì bǐ dù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄉㄨˋ, 对比度 / 對比度] contrast (balance of black and white in TV screen setup); degree of contrast
显影剂[xiǎn yǐng jì, ㄒㄧㄢˇ ˇ ㄐㄧˋ, 显影剂 / 顯影劑] contrast medium
对比色[duì bǐ sè, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄙㄜˋ, 对比色 / 對比色] color contrast
比较[bǐ jiào, ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠˋ, 比较 / 比較] compare; contrast; fairly; comparatively; relatively; quite; rather
对比[duì bǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ, 对比 / 對比] contrast; balance
反观[fǎn guān, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄢ, 反观 / 反觀] by contrast; but as for this...; viewed from another angle; subjectively; introspection
歇后语[xiē hòu yǔ, ㄒㄧㄝ ㄏㄡˋ ㄩˇ, 歇后语 / 歇後語] stable figure of speech contrasting two incompatible parts, such as English "snowball's chances in hell" or Chinese 馬尾穿豆腐|马尾穿豆腐 stringing beancurd on horsetail
七魄[qī pò, ㄑㄧ ㄆㄛˋ, 七魄] seven mortal forms in Daoism, representing carnal life and desires; contrasted with 三魂 three immortal souls
烘云托月[hōng yún tuō yuè, ㄏㄨㄥ ㄩㄣˊ ㄊㄨㄛ ㄩㄝˋ, 烘云托月 / 烘雲托月] lit. to shade in the clouds to offset the moon (成语 saw); fig. a foil; a contrasting character to a main hero
对比温度[duì bǐ wēn dù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄧˇ ㄨㄣ ㄉㄨˋ, 对比温度 / 對比溫度] temperature contrast; difference in temperature (of body to its surroundings)

contrast ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ではある[, dehaaru] (exp,v5r-i) (である with は) (See である) to be (in contrast to something that is not the case)
に対し[にたいし, nitaishi] (exp) (See に対する) towards; against; regarding; in contrast with
に対して[にたいして, nitaishite] (exp) (See に対する) towards; against; regarding; in contrast with
[, ha] (prt) (1) (pronounced わ in modern Japanese) topic marker particle; (2) indicates contrast with another option (stated or unstated); (3) adds emphasis; (P)
ハイコントラスト[, haikontorasuto] (n) {comp} high contrast
今や[いまや, imaya] (adv) now (esp. in contrast to the past); now at last; at present; right now; (P)
位相差[いそうさ, isousa] (n) phase contrast
俗箏;俗筝[ぞくそう, zokusou] (n) (See 楽箏) modern koto (in contrast to the gagaku koto or gakuso) (lit. vulgar koto); modern koto music
借りてきた猫[かりてきたねこ, karitekitaneko] (exp) being quiet and meek (in contrast to normal behaviour) (c.f. meek as a lamb); lit
切り紙[きりかみ;きりがみ, kirikami ; kirigami] (n) cut paper; paper cut in half; paper scrap; the art of cutting paper (in contrast to origami)
天秤に掛ける;天秤にかける[てんびんにかける, tenbinnikakeru] (exp,v1) (1) to compare and contrast two alternatives; to weigh the relative merits of A and B; to weigh one's options; (2) (See 両天秤を掛ける) to try to have it both ways; to try to sit on two stools
実用語[じつようご, jitsuyougo] (n) practical language; language used for day-to-day activity (in contrast to official languages); facility language
対す[ついす, tsuisu] (v5s,vi) (1) (See 対する) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with
対する[たいする, taisuru] (vs-s) (1) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with; (P)
対置[たいち, taichi] (n,vs,adj-no) opposing (a thing) to (another); contrast
店子[たなこ;たなご, tanako ; tanago] (n) tenant (esp. in contrast to a landlord); renter
見かけによらず;見掛けによらず;見掛けに依らず[みかけによらず, mikakeniyorazu] (exp) in contrast to (one's, its) appearance
コントラスト[, kontorasuto] (n) contrast; (P)
その一方[そのいっぽう, sonoippou] (exp) in contrast; meanwhile; in the meantime
位相差顕微鏡[いそうさけんびきょう, isousakenbikyou] (n) phase-contrast microscope
反対[はんたい, hantai] (adj-na,n,vs,adj-no) opposition; resistance; antagonism; hostility; contrast; objection; dissension; reverse; opposite; vice versa; (P)
対照[たいしょう, taishou] (n,vs) contrast; antithesis; comparison; (P)
対立意見[たいりついけん, tairitsuiken] (n) conflicting (opposite, contrasting) opinion; antagonistic view
座学[ざがく, zagaku] (n,vs) classroom learning (as contrasted to practical training); classroom lecture
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コントラスト[こんとらすと, kontorasuto] contrast

contrast ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขัด[v.] (khat) EN: oppose ; go against ; object ; deny ; disobey ; violate ; be opposed to ; be in contrast to ; conflict with ; be against FR: s'opposer ; aller à l'encontre de ; désobéir ; refuser
ข้อเปรียบเทียบ[n. exp.] (khø prīepth) EN: comparison ; contrast ; distinguishing feature ; analogy FR:
ความแตกต่าง[n.] (khwām taēkt) EN: difference ; dissimilarity ; disparity ; contrast ; diversity ; variation ; distinction FR: différence [f] ; nuance [f]
เปรียบ[v.] (prīep) EN: compare ; draw a parallel between ; bear comparison ; contrast ; liken ; check FR: comparer (avec/à) ; confronter ; établir un parallèle ; faire la comparaison
เปรียบข้อแตกต่าง[v. exp.] (prīep khø t) EN: contrast FR:
ตัดกัน[n.] (tatkan) EN: contrast FR:
แย้ง[v.] (yaēng) EN: protest ; take exception to ; object to ; dispute ; counter ; conflict ; contradict ; oppose ; dissent ; disagree ; reject ; contrast ; be incompatible ; be contradictory ; be contrary FR: contredire ; réfuter
ภาษาศาสตร์เปรียบเทียบ[n. exp.] (phāsāsāt pr) EN: contrastive linguistics FR:
ต่างกัน[adj.] (tāng kan) EN: different ; dissimilar ; unlike ; contrasting ; altered ; divergent ; varied ; distinct FR: différent ; divergent ; distinct
ตัดกัน[adj.] (tatkan) EN: contrasting FR:
ตัดกันเด่นชัด[v. exp.] (tatkan denc) EN: FR: contraster très vivement ; se détacher ; trancher

contrast ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegensatz {m}; Unterschied (zu) | im Gegensatz zu | im Gegensatz stehen; im Kontrast stehen (zu) | in scharfem Gegensatz (zu)contrast (with; to) | in contrast to; by contrast; contrary to; as opposed to | to contrast (with) | in marked contrast (to)
Symbolkontrast {m}symbol contrast
Kontrast {m} (zu)contrast (with; to)
Wechselbad {n}contrast bath

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contrast
Back to top