ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

diversity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *diversity*, -diversity-

diversity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
diversity (n.) ความหลากหลาย
English-Thai: HOPE Dictionary
diversity(ไดเวอ'ซิที) n. ความแตกต่าง,ความไม่เห็นกัน,ความหลากหลาย,การมีหลายชนิดหลายแบบ,ภาวะต่าง ๆ ,นานา, Syn. distinctiveness,difference ###A. uniformity
English-Thai: Nontri Dictionary
diversity(n) ความแตกต่าง,ความหลากหลาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
diversityความหลากหลาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diversityความหลายหลาก [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Life perpetuates itself through diversity and this includes the ability to sacrifice itself when necessary.ต่างจากชีวิต ที่มีการสืบทอดให้คงอยู่, – รวมถึงความสามารถในการสละตัวเองเมื่อจำเป็น.. -
Now, Ms. Kensington... did diversity jurisdiction exist in this case?เอาล่ะ มิสเคนซิงตัน มีขอบเขตอำนวจตัดสินหลากหลายในคดีนี้หรือไม่
The rules stated that the sculpture should recreate the ethnic and socioeconomic diversity that make the city so vibrant and aliveกติกาบอกไว้ว่า... รูปปั้นควรจะช่วยฟื้นฟู\ ความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์และเศรษฐสังคม ที่ทำให้เมืองนี้เจิดจ้าและมีชีวิตชีวา
It feeds twice as many humans on Earth, but has replaced diversity with standardization.มันเป็นอาหารหล่อเลี้ยงคนได้ 2 เท่าของคนบนโลก แต่กลับแทนที่ความหลากหลายของพืชด้วยมาตรฐานเดียวกัน
The forest diversity was replaced by a single species, the oil palm.ความหลากหลายของป่าถูกแทนที่ ด้วยเผ่าพันธุ์เดียวคือ ต้นปาล์ม
Our symbol needs to reflect the diversity of our school and our species.สัญลักษณ์ของเรามันจำเป็นต้องเป็นสิ่งสะท้อน ความหลากหลายของวิทยาลัยเรา รวมถึงประชากรในนั้น
The diversity of the species it is necessary for our own existence.ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต จำเป็นต่อการดำรงอยู่ของพวกเรา
Yeah, but, you know, it was probably just a diversity thing.ใช่ แต่รู้ไหมว่า มันอาจเป็นแค่อะไรที่แตกต่าง
It was just a diversity thing. Just ride that horse until...มันอาจเป็นแค่อะไรที่แตกต่าง ก็แค่ไปเรื่อยๆจน...
It probably was a diversity thing.มันอาจเป็นแค่ความแตกต่าง
We could use a little more diversity in this school.เราอยากได้ความหลากหลายในโรงเรียนนี้หน่อย
And, uh, again, we really want to join you here and help you with that diversity thing, so just let us know.แล้วก็ เอ่อ บอกอีกทีนะ เราอยากเข้าเรียนที่นี่มากเลย และไอ้เรื่องที่จะทำให้โรงเรียนคุณมีความหลากหลายด้วย บอกไว้กันลืมน่ะ

diversity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多姿多彩[duō zī duō cǎi, ㄉㄨㄛ ㄗ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ, 多姿多彩] diversity (of forms and colors)
生命多样性[shēng mìng duō yàng xìng, ㄕㄥ ㄇㄧㄥˋ ㄉㄨㄛ ㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, 生命多样性 / 生命多樣性] biodiversity
生物多元化[shēng wù duō yuán huà, ㄕㄥ ˋ ㄉㄨㄛ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, 生物多元化] biodiversity
生物多样性[shēng wù duō yàng xìng, ㄕㄥ ˋ ㄉㄨㄛ ㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, 生物多样性 / 生物多樣性] biodiversity
多元性[duō yuán xìng, ㄉㄨㄛ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, 多元性] diversity
多样[duō yàng, ㄉㄨㄛ ㄧㄤˋ, 多样 / 多樣] diversity; manifold
生态孤岛[shēng tài gū dǎo, ㄕㄥ ㄊㄞˋ ㄍㄨ ㄉㄠˇ, 生态孤岛 / 生態孤島] insularization (as a threat to biodiversity)
千差万别[qiān chā wàn bié, ㄑㄧㄢ ㄔㄚ ㄨㄢˋ ㄅㄧㄝˊ, 千差万别 / 千差萬別] manifold diversity
多样性[duō yàng xìng, ㄉㄨㄛ ㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, 多样性 / 多樣性] variegation; diversity

diversity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ダイバーシティ[, daiba-shitei] (n) {comp} diversity
ダイバーシティー方式[ダイバーシティーほうしき, daiba-shitei-houshiki] (n) diversity receiving system
千態万様[せんたいばんよう, sentaibanyou] (n) great diversity of form
多種多様[たしゅたよう, tashutayou] (adj-na,n,adj-no) a great variety of; diversity
不同[ふどう, fudou] (adj-na,n,adj-no) difference; diversity; irregularity; disorder
変化[へんげ, henge] (n,vs) (1) change; variation; alteration; mutation; transition; transformation; transfiguration; metamorphosis; (2) variety; diversity; (3) inflection; declension; conjugation; (4) sidestepping (sumo); (P)
多様性[たようせい, tayousei] (n) diversity; variety
生物多様性[せいぶつたようせい, seibutsutayousei] (n,adj-no) biodiversity
生物多様性条約[せいぶつたようせいじょうやく, seibutsutayouseijouyaku] (n) Convention on Biological Diversity; CBD
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ダイバーシティ[だいばーしてい, daiba-shitei] diversity

diversity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความหลากชนิด[n. exp.] (khwām lāk c) EN: diversity FR: diversité [f] ; variété [f] ; multiplicité [f]
ความหลากหลาย[n.] (khwām lāklā) EN: diversity ; variety ; miscellany ; diversification ; range FR: diversité [f] ; variété [f] ; pluralisme [m]
ความหลากหลายทางชีวภาพ[n. exp.] (khwām lāklā) EN: biodiversity ; biological diversity FR: biodiversité [f] ; diversité biologique [f]
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม[n. exp.] (khwām lāklā) EN: cultural diversity ; multiculturalism FR: diversité culturelle [f] ; multiculturisme [m]
ความแตกต่าง[n.] (khwām taēkt) EN: difference ; dissimilarity ; disparity ; contrast ; diversity ; variation ; distinction FR: différence [f] ; nuance [f]

diversity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Artenvielfalt {f} [biol.]diversity of species
Gleichzeitigkeitsfaktor {m}diversity factor
Mannigfaltigkeit {f}diversity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า diversity
Back to top