ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

altered

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *altered*, -altered-

altered ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
altered (adj.) ที่เปลี่ยนแปลง Syn. adapted, modified Ops. unchanged
altered (adj.) ซึ่งปฏิรูป See also: ซึ่งปรับปรุงใหม่ Syn. transformed Ops. deteriorated

altered ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイコラ[, aikora] (n) (abbr) (See アイドルコラージュ) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc.
アイドルコラージュ[, aidorukora-ju] (n) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. (wasei
写真画[しゃしんが, shashinga] (n) digitally altered photograph (e.g. made to look like an oil painting)
補作[ほさく, hosaku] (n) adding something to or altering a finished work of art; something added or altered in this manner
無修正[むしゅうせい, mushuusei] (n,adj-no) unaltered; uncensored; unexpurgated; (P)

altered ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ต่างกัน[adj.] (tāng kan) EN: different ; dissimilar ; unlike ; contrasting ; altered ; divergent ; varied ; distinct FR: différent ; divergent ; distinct
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: certificate of unaltered character of goods FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า altered
Back to top