ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disagree

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disagree*, -disagree-

disagree ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disagree (vi.) ไม่เข้ากัน See also: ไม่สอดคล้องกัน
disagree (vt.) ไม่เห็นด้วย See also: ขัดแย้ง Syn. differ, discord, oppose Ops. agree
disagree about (phrv.) คิดต่างออกไปในเรื่อง See also: มีความคิดเห็นต่างกันในเรื่อง Syn. disagree on
disagree on (phrv.) คิดต่างออกไปในเรื่อง See also: มีความคิดเห็นต่างกันในเรื่อง Syn. disagree on
disagree over (phrv.) คิดต่างออกไปในเรื่อง See also: มีความคิดเห็นต่างกันในเรื่อง Syn. disagree on
disagree with (phrv.) คิดต่างจาก
disagree with (phrv.) ไม่เข้ากับ See also: แตกต่างจาก
disagree with (phrv.) เป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
disagreeable (adj.) ซึ่งมีอารมณ์เสีย See also: ไม่พอใจ Syn. unpleasant Ops. pleasant, agreeable
disagreeable (adj.) หยาบคาย See also: ไม่เป็นมิตร Syn. unpleasant
disagreeably (adv.) อย่างน่ารังเกียจ
disagreeing (adj.) ซึ่งไม่ลงรอยกัน See also: ซึ่งขัดแย้งกัน
disagreement (n.) ความขัดแย้งกัน See also: ความคิดเห็นไม่ตรงกัน, ความไม่เห็นด้วย, การแตกร้าว Syn. contradiction, contrast, disparity Ops. agreement
disagreement (vt.) ทำให้กระจ่าง See also: ทำให้แจ่มแจ้ง Syn. explain, clarify Ops. confuse, obfuscate
English-Thai: HOPE Dictionary
disagree(ดิสอะกรี') {disagreed,disagreeing,disagrees} vi. ไม่เห็นด้วย,ไม่เห็นพ้อง,โต้แย้ง,ทะเลาะ,ไม่เหมาะ,ทำความเสียหายแก่, Syn. dissent,quarrel
disagreeable(ดิสอะกรี'อะเบิล) adj.,n. (สภาวะ) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ,ไม่ดี,มีอารมณ์ไม่ดี, See also: disagreeableness n. ดูdisagreeable disagreeability n. ดูdisagreeable, Syn. irritable
disagreement(ดิสอะกรี'เมินทฺ) n. ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง,การทะเลาะ,การโต้แย้ง, Syn. rift
English-Thai: Nontri Dictionary
disagree(vi) ไม่เห็นด้วย,ไม่ตกลงกัน,ทะเลาะกัน,โต้แย้ง
disagreeable(adj) ไม่ถูกใจ,น่าเบื่อ,น่ารำคาญ
disagreement(n) ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่ตรงกัน (v.) disagree See also: be inconsistent, be contrary, be incompatible, conflict, contrast, argue Syn. ขัดแย้ง
ไม่ลงรอยกัน (v.) disagree See also: be inconsistent, be contrary, be incompatible, conflict, contrast, argue Syn. ไม่ตรงกัน, ขัดแย้ง
ไม่เห็นด้วย (v.) disagree See also: not agree, dissent Syn. ไม่เห็นพ้อง
ไม่เห็นพ้อง (v.) disagree See also: not agree, dissent
ข้อขัดแย้ง (n.) disagreement
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you disagree with me, then fire me. And we'll call it quits.ถ้าไม่เห็นด้วยกับฉัน ก็ไล่ฉันออกสิ และเราจะได้ยกเลิกการสอน
I thought you would disagree until the end.คอฟฟี่ช๊อปไปทางนี้ครับ
Yes, yes, interesting. But they would disagree with you in Spain.ใช่ครับใช่ แต่ที่สเปนจะเห็นแตกต่างออกไป
While I strongly disagree with the court's decision, I accept it.ในขณะที่ผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการตัดสินของศาล ผมยอมรับมัน
Every time you and mike disagree on something, you give me the look...ทุกครั้งเวลาที่ลุกกับไมค์มีความเห็นไม่ตรงกันบางอย่าง
You and I disagree on what makes a good solท่านกับข้ามีความเห็นไม่ตรงกัน ในเรื่องการเป็นทหารที่...
I have a feeling you might disagree with that.ฉันมีความรู้สึกว่า นายไม่น่าจะเห็นด้วย
I disagree that the Mao banquet story is stale.ไม่เห็นด้วยเลยว่าเรื่องงานเลี้ยง\ กับประธานเหม๋าคือเรื่องเล่าน่าเบื่อ
I don't have any reason to disagree right now.ผมไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่เห็นด้วย
I disagree with your assessment.ก่อนหน้านี้ ผมไม่เห็นด้วยกับคุณ
Well, I guess we're just gonna have to agree to disagree on that one.อืม ฉันว่า เราคงต้อง ตกลงที่จะขัดแย้งกันในเรื่องนั้น
I disagree with your analysis.ฮอดจ์ คุณจริงจังไปรึเปล่า มันไม่ใช่บทวิเคราะห์ทางกฎหมายนะ

disagree ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不同意[bù tóng yì, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄥˊ ㄧˋ, 不同意] disagree
不愉快[bù yú kuài, ㄅㄨˋ ㄩˊ ㄎㄨㄞˋ, 不愉快] disagreeable; unpleasant
讨嫌[tǎo xián, ㄊㄠˇ ㄒㄧㄢˊ, 讨嫌 / 討嫌] disagreeable; hateful; a pain in the neck
不符合[bù fú hě, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄏㄜˇ, 不符合] discrepant; falling short (of expectations); not matching up; not conforming; (figures) disagree; unbecoming
争执[zhēng zhí, ㄓㄥ ㄓˊ, 争执 / 爭執] dispute; disagree
腹诽[fù fěi, ㄈㄨˋ ㄈㄟˇ, 腹诽 / 腹誹] silent curse or disagreement; unspoken criticism
讨人嫌[tǎo rén xián, ㄊㄠˇ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄢˊ, 讨人嫌 / 討人嫌] unpleasant; disagreeable

disagree ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いけ好かない[いけすかない, ikesukanai] (adj-i) nasty; disgusting; disagreeable; creepy
すれ違う;擦れ違う[すれちがう, surechigau] (v5u,vi) to pass by one another; to disagree; to miss each other
不一致[ふいっち, fuicchi] (n) discrepancy; discord; disagreement; mismatch; dissonance
不同意[ふどうい, fudoui] (n) disagreement; objection
不和[ふわ, fuwa] (adj-na,n,adj-no) friction; discord; trouble; dissension; disagreement; (P)
不愉快[ふゆかい, fuyukai] (adj-na,n) discomfort; unpleasantness; disagreeableness; unhappiness; (P)
不承[ふしょう, fushou] (adj-na,n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal
不承知[ふしょうち, fushouchi] (adj-na,n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal
不承諾[ふしょうだく, fushoudaku] (n) dissent; disagreement; disapproval; objection; refusal
不服[ふふく, fufuku] (adj-na,n) dissatisfaction; discontent; disapproval; objection; complaint; protest; disagreement; (P)
不調[ふちょう, fuchou] (adj-na,n,adj-no) bad condition; not to work out (i.e. a deal); disagreement; break-off; disorder; slump; out of form; (P)
不賛成[ふさんせい, fusansei] (n) disapproval; disagreement
厭わしい[いとわしい, itowashii] (adj-i) detestable; disagreeable
否応[いやおう, iyaou] (n) answer respectively agreement or disagreement
嫌(P);厭;厭や(io)[いや(P);や(嫌;厭), iya (P); ya ( iya ; en )] (adj-na,n) disagreeable; detestable; unpleasant; reluctant; (P)
嫌みたらしい;厭みたらしい[いやみたらしい, iyamitarashii] (adj-i) disagreeable
嫌らしい(P);厭らしい(P)[いやらしい(P);やらしい, iyarashii (P); yarashii] (adj-i) (uk) unpleasant; disgusting; repulsive; detestable; disagreeable; indecent; lewd; dirty; lascivious; (P)
嫌味;嫌み;厭味;厭み[いやみ, iyami] (adj-na,n) disagreeableness; disagreeability; gaudiness; sarcasm
当たり散らす[あたりちらす, atarichirasu] (v5s,vi) to find fault with everybody; to make oneself disagreeable
忌まわしい[いまわしい, imawashii] (adj-i) (1) unpleasant; disagreeable; abominable; disgusting; unsavory; (2) unlucky; inauspicious; (P)
気持ち悪い[きもちわるい, kimochiwarui] (adj-i) bad feeling; feeling bad; disagreeable; unpleasant; revolting; gross; disgusting
気障り[きざわり, kizawari] (adj-na) disagreeable; unpleasant; off-putting; disconcerting
異なる(P);異る(io)[ことなる, kotonaru] (v5r,vi) to differ; to vary; to disagree; (P)
疎ましい[うとましい, utomashii] (adj-i) disagreeable; unpleasant; adverse; unsympathetic
行き違い(P);行違い[いきちがい(P);ゆきちがい, ikichigai (P); yukichigai] (n) (1) crossing without meeting (e.g. letters in the post, people on the road); going astray; (2) difference of opinion; misunderstanding; estrangement; disagreement; (P)

disagree ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาดหมาง[v.] (bātmāng) EN: have dissension ; have a rift ; be on bad terms ; disagree ; be at odds (with) ; become estranged FR:
หือ[v.] (heū) EN: argue (with) ; mess (with) ; disagree (with) ; protest FR:
หือไม่ขึ้น[adj.] (heūmaikheun) EN: submissive ; tame ; under someone's thumb ; unable to protest ; unable to disagree ; cowed FR: soumis
ค้าน[v.] (khān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; lodge a protest ; contradict ; dispute ; dissent FR: protester ; s'opposer ; contrarier ; objecter ; moufter (fam.)
คัดค้าน[v.] (khatkhān) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; reject ; dissuade ; dispute ; ban FR: s'opposer ; être en désaccord ; protester ; contester ; contredire
ขัดคอกับ[v. exp.] (khatkhø kap) EN: disagree with FR:
ขัดแย้ง[v.] (khatyaēng) EN: oppose ; contradict ; disagree ; resist ; withstand ; be in conflict FR: contredire ; contester ; s'opposer
เกียง[v.] (kīeng) EN: argue (over) ; disagree (with) FR:
กระทบกระทั่ง[v.] (krathopkrat) EN: conflict ; oppose ; disagree ; dispute ; affect ; hurt (someone's) feelings ; be hurtful FR: se mettre quelqu'un à dos ; entrer en conflit
ไม่เห็นด้วย[v. exp.] (mai hen dūa) EN: disagree ; do not agree ; dissent ; be at odds with ; be against FR: ne pas être d'accord ; être en désaccord ;
ไม่เห็นพ้อง[v. exp.] (mai hen phø) EN: disagree FR:
แย้ง[v.] (yaēng) EN: protest ; take exception to ; object to ; dispute ; counter ; conflict ; contradict ; oppose ; dissent ; disagree ; reject ; contrast ; be incompatible ; be contradictory ; be contrary FR: contredire ; réfuter
หาเรื่อง[v.] (hāreūang) EN: pick a quarrel with ; find fault with ; seek disagreements FR: chercher des histoires (fam.) ; chercher noise (à) ; chercher des noises (à) ; faire des difficultés ; avoir la dent dure
ขัดหู[v.] (khathū) EN: jar ; sound disagreeable FR:
ข้อขัดแย้ง[n. exp.] (khø khatyaē) EN: matter in contention ; point of contention ; matter in dispute ; disagreement ; conflict ; contradiction FR:
ข้อโต้แย้ง[n.] (khøtōyaēng) EN: argument ; counter-argument ; objection ; point in opposition ; opposing view ; dispute ; disagreement ; contention FR:
ความไม่เห็นด้วย[n. exp.] (khwām mai h) EN: disagreement FR: désaccord [m]
น่ารังเกียจ[adj.] (nā rangkīet) EN: disgusting ; hateful ; noisome ; offensive ; repugnant ; objectionable ; revolting ; disagreeable ; distasteful FR: déplaisant ; désagréable ; gênant ; odieux ; misérable
แสลงหู[v.] (salaēng hū) EN: be unpleasant to hear ; be disagreeable to hear FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disagree
Back to top