ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

emergence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *emergence*, -emergence-

emergence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
emergence (n.) การเริ่มขึ้น See also: การเริ่มปรากฏขึ้น, การเริ่มต้น Syn. commencement, birth, beginning, early development, origin, start, occurrence
emergence (n.) การออกไปข้างนอก (คำทางการ) Syn. escape
English-Thai: HOPE Dictionary
emergence(อิเมอ'เจินซฺ) n. การโผล่ออกมา,การปรากฎออกมา,การวิวัฒนาการ
English-Thai: Nontri Dictionary
emergence(n) การออกไป,การปรากฏออกมา,การโผล่ออกมา,วิวัฒนาการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
emergenceการอุบัติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
emergenceemergence, จุดธารโผล่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I count from the emergence of one integral anomaly to the emergence of the next.ผมเริ่มนับจากตอนที่มันผิดปกติเป็นครั้งแรกเรื่อยมา
We can really begin to take a look at the emergence of the modern age with the enclosure movements of the great European commons in the fourteenth fifteenth and sixteenth century.เราลองมองย้อนกลับไปดูการเกิดขึ้น ของยุคสมัยใหม่ (เจเรมี ริฟกิน ประธาน สถาบันศึกษาแนวโน้มเศรษฐกิจ) โดยเริ่มที่ขบวนการ "ล้อมเขตที่ดิน" การล้อมเขตที่ดินสาธารณะในยุโรป
Now, the bureau has been tracking the emergence of private intelligence networks, like the CIA or MI6, but for profit.ตอนนี้ทางหน่วยงานได้ติดตาม เครือข่ายหน่วยข่าวกรอง อย่างเช่น ซีไอเอ หรือ เอ็มไอ 6
The emergence of those delusions would have caused difficulties in his relationships and jobs in the past.จะทำให้มีปัญหา เวลามีความสัมพันธ์หรือการทำงานในอดีต
An emergence point for whatever lives below.เป็นจุดเข้าออก ของตัวอะไรก็ตามที่อยู่ข้างใต้
And there's been a re-emergence of some diseases that were once under control.และยังมีการปรากฏซ้ำของโรคบางชนิด ที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ภายใต้การควบคุม
Don't let the supposed reemergence of the Magic Man trigger your ugly, obsessive tendencies.อย่าไปคิดว่าจะหาทางลัด จะได้ตัวชายลึกลับเลย นั่นจะยิ่งทำให้ลูกมีแนวโน้ม รู้สึกกดดันยิ่งขึ้น
Internal affairs is still gonna be all over your ass, but everyone here is very interested in the reemergence of Paul Winstone.กิจการภายในยังคงหนุนหลังคุณอยู่ แต่ทุกคนที่นี่กำลังให้ความสนใจอย่างมาก กับการฟื้นคืนชีพของ พอล วินสโตน ทำได้ดีนะ
But everyone here is very interested in the re-emergence of Paul Winstone.แต่ทุกคนที่อยู่ที่นี่น่าสนใจมาก ในการฟื้นคืนชีพ ของ พอล วินสโตน

emergence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
創発[そうはつ, souhatsu] (n) emergence (in evolutionary theory, systems theory, etc.)
現出[げんしゅつ, genshutsu] (n,vs) appearance; emergence
百花繚乱;百花撩乱(iK)[ひゃっかりょうらん, hyakkaryouran] (n,vs,adj-no,adj-t,adv-to) many flowers blooming in profusion; a gathering of many beautiful women (talented people); simultaneous emergence of many talents and achievements
羽化[うか, uka] (n,vs) emergence (of insects); growing wings and flying
離水海岸[りすいかいがん, risuikaigan] (n) (See 沈水海岸) emergent coastline; emerged shoreline; negative shoreline; shoreline of emergence
再出[さいしゅつ, saishutsu] (n,vs) reappearance; re-emergence

emergence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเกิด[n.] (kān koēt) EN: birth ; rise FR: naissance [f] ; formation [f] ; apparition [f] ; survenance [f] ; survenue [f] ; émergence [f]
การก่อเกิด[n. exp.] (kān kø koēt) EN: FR: émergence [f]

emergence ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Emergenz {f}emergence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า emergence
Back to top