ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commencement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commencement*, -commencement-

commencement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commencement (n.) การพบปะของผู้สำเร็จการศึกษา
commencement (n.) การเริ่มต้น
English-Thai: HOPE Dictionary
commencement(คะเมนซฺ'เมินทฺ) n. การเริ่มต้น,การเริ่ม,พิธีรับปริญญา,วันรับปริญญา
English-Thai: Nontri Dictionary
commencement(n) การเริ่มต้น,การริเริ่ม,พิธีรับปริญญา,วันรับปริญญา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commencement ceremoniesพิธีรับปริญญา [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Uh, I'm calling about my, uh, commencement bonus.เอ่อ, ผมโทรมาเรื่องโบนัสเริ่มต้น
Well, your commencement check's sitting on my deskงั้น เช็คคุณที่อยู่บนโต๊ะทำงานฉัน
Cooked up a little commencement mix that I think all of you will enjoy.มันอาจจะมีเรื่องเรียนจบนิดหน่อย ผมว่าพวกคุณน่าจะชอบนะ
The U.S. and the Visitors have agreed to the commencement of diplomatic relations.ในฐานะ ผู้ช่วยผู้กำกับเคนดริค ก่อนที่จะเริ่ม แอนนาอยากจะกล่าวบางสิ่ง
After weeks of investigation, the state department announced moments ago the united states and the visitors have agreed to the commencement of diplomatic relations.หลังจากผ่านการสืบสวน ไปหลายสัปดาห์ ทางรัฐบาลได้ออกแถลงการณ์ ไปสักครู่นี่ว่า ทางสหรัฐและผู้มาเยือน
This is your Emergency Broadcast System announcing the commencement of The Annual Purge sanctioned by the US Government.is the system emergency broadcast ... under the auspices the American government.
Yes I'm giving the commencement address at this year's ceremonyผมได้ไปกล่าวให้โอวาท ในงานรับปริญญาปีนี้ด้วย
Tomorrow come to the swimming pool before commencementพรุ่งนี้มาที่สระว่ายน้ำ ก่อนพิธีเปิดการศึกษานะ
Traffic is building rapidly downtown, as citizens rush to get home before commencement.ผู้คนกำลังรีบ \ ที่จะกลับให้ถึงบ้านก่อนพิธีจะเริ่มขึ้น
We're less than two hours until commencement, and you're out gallivanting.พวกมันใช้เวลา 2ชั่วโมง จนกว่าจะเริ่้ม แล้วคุณจะถูกคัดออก
You know, we don't have a whole lot of time before commencement, Shane.พวกเราไม่มีเวลามากนัก ก่อน เชน

commencement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕掛かり[しかかり, shikakari] (n) commencement
櫓太鼓[やぐらだいこ, yaguradaiko] (n) drums which announce the opening of a stage performance or commencement of sumo bouts; the sound produced by such drums
蓋開け;蓋明け[ふたあけ, futaake] (n) opening; beginning; commencement
仕掛け(P);仕掛[しかけ, shikake] (n) device; contrivance; trick; mechanism; gadget; (small) scale; half finished; commencement; set up; challenge; attack; (P)
口切り[くちきり, kuchikiri] (n) (1) start broaching (a subject); opening remark; start; commencement; beginning; (2) event at the start of the tenth month of the lunar calendar; (3) opening a sealed jar or container
始業[しぎょう, shigyou] (n,vs) start of work; commencement; opening; (P)
開始[かいし, kaishi] (n,vs) start; commencement; beginning; initiation; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
開始[かいし, kaishi] Thai: การเริ่มต้น English: commencement

commencement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบื้องต้น[adv.] (beūangton) EN: at the beginning FR: au début ; d'abord ; au commencement ; initialement ; premièrement
หัวที[n.] (hūathī) EN: beginning ; starting point ; commencement FR: point de départ [m]
การเริ่มต้น[n.] (kān roēmton) EN: beginning ; initiation FR: début [m] ; commencement [m]
แต่แรกเริ่ม[X] (taē raēkroē) EN: at the commencement ; from the beginning FR:
หะแรก[X] (haraēk) EN: first FR: au début ; au commencement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commencement
Back to top