ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cockcrow

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cockcrow*, -cockcrow-

cockcrow ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cockcrow (n.) เวลาเช้าตรู่ See also: เวลาฟ้าสาง Syn. dawn
English-Thai: HOPE Dictionary
cockcrown. เวลาที่ไก่ขัน,รุ่งอรุณ
English-Thai: Nontri Dictionary
cockcrow(n) รุ่งเช้า,เวลาเช้า,เวลาไก่ขัน

cockcrow ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一番鶏[いちばんどり, ichibandori] (n) first cockcrowing
三番鶏;三番鳥[さんばんどり, sanbandori] (n) third cockcrowing
初鶏[はつとり;はとり, hatsutori ; hatori] (n) first cockcrowing of the year

cockcrow ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวไก่โห่[adv.] (hūakaihō) EN: at cockcrow FR: au chant du coq

cockcrow ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hahnenschrei {m}cockcrow

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cockcrow
Back to top