ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

daybreak

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *daybreak*, -daybreak-

daybreak ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
daybreak (n.) ฟ้าสาง See also: รุ่งสาง, รุ่งอรุณ, เช้ามืด Syn. cockcrow, dawn, morning, daybreak, break of the day, sunrise Ops. dusk
English-Thai: HOPE Dictionary
daybreakn. รุ่งอรุณ, Syn. dawn
English-Thai: Nontri Dictionary
daybreak(n) รุ่งเช้า,รุ่งสาง,รุ่งอรุณ,รุ่งแจ้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปัจจุสมัย (n.) daybreak See also: dawn Syn. เช้ามืด
รุ่งสว่าง (n.) daybreak See also: dawn Syn. รุ่งสาง, รุ่งอรุณ
ฮาม (n.) daybreak See also: dawn Syn. รุ่ง, สว่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We should be back by daybreak with whoever or whatever lives on this planet.พร้อมกับใครก็ตามหรืออะไรก็ตาม ที่อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์นี่
We build up a fire, then we find food, then at daybreak we figure out which way is south and we start walking.เราช่วยกันจุดไฟ และ ช่วยกันหาอาหาร จากนั้นช่วงพักเรามาช่วยกันหาว่า ทิศตะวันตกไปทางไหน และก็เริ่มออกเดินทาง
Leave at daybreak and split up into teams.เราจะเริ่มปฎิบัติการพรุ่งนี้เช้า เราจะแทรกซึมเข้าไปในเปียงยาง เพื่อปฎิบัติภารกิจให้สำเร็จ
A containment crew will be here at daybreak to collect the specimen and any other data for analysis.หน่วยเก็บกู้จะมาถึงในตอนเช้าตรู่ เพื่อเก็บตัวทดลองและข้อมูลอื่นๆ ไปวิเคราะห์
Love cannot wait for daybreak,Love cannot wait for daybreak,
He said to bow before him before daybreak.มันบอกว่าให้นายท่านไปคำนับมันก่อนตะวันตกดิน
Tight, but I should be home by daybreak.เฉียดฉิวมาก แต่น่าจะกลับมาทันสว่าง
Elizabeth and I would lose track of the night, till just before daybreak.อลิซาเบธ กับผมไม่สนใจว่าเป็นเวลากลางคืน จนกว่าจะถึงรุ่งเช้า
If she doesn't connect with Walker before daybreak, we're gonna have to pull out.ถ้าเธอไม่ได้รับการติดต่อจากวอร์คเกอร์ ก่อนเช้ามืดละก็ เราคงจะต้องถอนตัวออก
Still is calmer at daybreak.จะเงียบกว่านี้ตอนรุ่งเช้า
You'll ride at daybreak, Ser Alton.เจ้าจะออกเดินทางเมื่อฟ้าสาง เซอร์อัลทอน
This is real Neil with pipes of steel, signing of with the smooth sounds of daybreak.ผมนีลตัวจริงเสียงจริง ขอมอบเพลงฟังสบาย เพื่อรับรุ่งอรุณ

daybreak ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
傍亮[bàng liàng, ㄅㄤˋ ㄌㄧㄤˋ, 傍亮] dawn; daybreak
[xiǎo, ㄒㄧㄠˇ, 晓 / 曉] dawn; daybreak; to know; to let sb know; to make explicit
[gǎo, ㄍㄠˇ, 暠] daybreak; bright and brilliant
[shǔ, ㄕㄨˇ, 曙] daybreak; dawn; the dawn of a new epoch (metaphor); Taiwan pr. shu4
破晓[pò xiǎo, ㄆㄛˋ ㄒㄧㄠˇ, 破晓 / 破曉] daybreak

daybreak ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
払暁;仏暁(iK)[ふつぎょう, futsugyou] (n-adv,n-t) dawn; daybreak
暁角[ぎょうかく, gyoukaku] (n) (arch) (obsc) sound of a horn announcing daybreak
朝ぼらけ[あさぼらけ, asaborake] (n) light of dawn; daybreak
朝明け[あさあけ, asaake] (n) dawn; daybreak
白白明け;白々明け[しらしらあけ;しらじらあけ, shirashiraake ; shirajiraake] (n) dawn; daybreak
天明[てんめい, tenmei] (n) (1) dawn; daybreak; (2) Temmei era (1781.4.2-1789.1.25)
早暁[そうぎょう, sougyou] (n-adv,n-t) daybreak; dawn
暁(P);曉(oK)[あかつき(P);あかとき(ok), akatsuki (P); akatoki (ok)] (n) (1) dawn; daybreak; (2) (あかつき only) event (i.e. "in the event of ..."); occasion; occurrence; (P)
[あけぼの, akebono] (n) dawn; daybreak; beginning; (P)
東雲[しののめ, shinonome] (n) daybreak; dawn

daybreak ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อรุณ[n.] (arun) EN: dawn ; rising sun ; sunrise ; daybreak FR: aube [f] ; aurore [f]
อรุณรุ่ง[n. exp.] (arun rung) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn FR:
เช้ามืด[n.] (chāomeūt) EN: early morning ; daybreak ; before dawn FR: aube [f] ; aurore [f]
เช้าตรู่[n.] (chāotrū) EN: dawn ; daybreak ; sunrise FR: aurore [f]
ฟ้าสาง[n. prop.] (fā sāng) EN: dawn ; daybreak ; sunrise FR: aube [f]
ฟ้าสาง[v.] (fā sāng) EN: dawn ; daybreak ; sunrise FR: le jour se lève
ฮาม[n.] (hām) EN: daybreak FR:
แจ้ง[n.] (jaēng) EN: daybreak ; dawn FR:
ไก่โห่[n.] (kaihō) EN: dawn ; daybreak FR: aube [f] ; lever du jour [m] ; potron-minet [m]
ปัจจุสมัย[n.] (patjutsamai) EN: daybreak FR:
รุ่ง[n.] (rung) EN: dawn ; daybreak FR: aube [f] ; lever du jour [m]
รุ่งอรุณ[n. exp.] (rung arun) EN: dawn ; daybreak FR: aube [f] ; aurore [f]
รุ่งเช้า[n. exp.] (rungchāo) EN: morning ; forenoon ; dawn ; daybreak ; sunrise ; sun-up ; daylight ; morn FR: aube [f]
รุ่งสาง[n.] (rungsāng) EN: dawn ; daybreak FR:
สาง[n.] (sāng) EN: dusky hours of the early morning ; dawn ; daybreak ; early morning FR: aube [f]
สว่าง[n.] (sawāng) EN: dawn ; daybreak FR: aube [f]
ย่ำรุ่ง[n.] (yamrung) EN: dawn ; daybreak ; sunrise ; daylight ; sun-up ; morn ; 6 o'clock in the morning FR: aube [f] ; lever du soleil [m] ; six heures du matin

daybreak ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tagesanbruch {m} | bei Tagesanbruchdaybreak | at break of the day

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า daybreak
Back to top