ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

compute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *compute*, -compute-

compute ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
compute (n.) การคำนวณ Syn. camputation
compute (vi.) คำนวณ
compute (vt.) คำนวณ Syn. calculate, measure, reckon
compute (vt.) ใช้คอมพิวเตอร์
compute (vi.) ใช้คอมพิวเตอร์
computer (n.) ผู้คำนวณ
computer (n.) เครื่องคอมพิวเตอร์
computer disk (n.) จานแม่เหล็ก (สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์) See also: แผ่นแม่เหล็ก
computerize (vt.) ทำด้วยคอมพิวเตอร์
computerized (adj.) ซึ่งรับส่งข้อมูลด้วยการใช้ตัวเลข Syn. numerical
English-Thai: HOPE Dictionary
compute(คัมพิวทฺ') {computed,computing,computes} vt.,vi. คำนวณ,ประมาณการ,นับ. n. การคำนวณ., See also: computability n. ดูcompute computable adj. ดูcompute, Syn. calculate,estimate,determine,count
computer(คัมพิว'เทอะ) n. เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องคำนวณ,ผู้คำนวณ คณิตกรณ์หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจำข้อมูลและคำสั่งได้ ทำให้สามารถทำงานไปได้ โดยอัตโนมัติด้วยอัตราความเร็วที่สูงมาก ใช้ประโยชน์ในการคำนวณหรือการทำงานต่าง ๆ ได้เกือบทุกชนิด มี 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ (main frame) ขนาดกลาง (mini computer) และขนาดเล็กที่กำลังได้รับความนิยมทั่วไปในขณะนี้ เรียกว่า ไมโครคอมพิวเตอร์ (micro computer) หรือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (personal computer) ที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า พีซี ปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นที่ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ สื่อสารได้ นอกเหนือไปจากการใช้เพื่อการคำนวณตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิมของผู้ประดิษฐ์
computer aided designการออกแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAD (อ่านว่า แคด) หมายถึงการสร้างโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์สามารถช่วยในการสร้างภาพ แบบจำลอง (model) ฯ แล้วจะบันทึกแบบเก็บไว้ในสื่อ สามารถเรียกแบบที่ออกไว้นั้นมาแสดงบนจอภาพเมื่อใดก็ได้ หรือจะสั่งให้พิมพ์ออกมาดูบนกระดาษก็ได้ โดยสามารถสั่งขยาย ย่อ หมุนพลิกภาพนั้น ๆ ด้วยก็ได้ ภาพหรือแบบที่ออกไว้จะปรับเปลี่ยนไปตามสูตรที่กำหนดเอาไว้แล้ว ตัวอย่าง เช่น การออกแบบชิ้นส่วนของรถยนต์หรือโครงสร้างอาคาร ผู้ออกแบบจะสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลา โดยปกติ คอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้เพื่องานประเภทนี้ จะต้องมีฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่มีความจุสูงมาก ๆ มีจอภาพที่มีความละเอียดสูง และมีตัวประมวลผลที่ทำงานเร็ว ส่วนการแสดงผล มักจะใช้เครื่องวาด (plotter) แทนเครื่องพิมพ์
computer aided engineerinงานวิศวกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAE (อ่านว่า ซีเออี) หมายถึง การออกแบบคำนวณเชิงวิศวกรรมนั้น สามารถทำได้โดยอาศัยคอมพิวเตอร์กำหนดสูตรสำเร็จ และจะเปลี่ยนแปลงความต้องการได้เมื่อเปลี่ยนข้อมูล
computer aided instructioการสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อมผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอน
computer aided manufacturการผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAM (อ่านว่า แคม) มักใช้คู่กับแคด หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตในโรงงาน เช่นการควบคุมจำนวนสินค้าที่ผลิต หรือ ควบคุมการทำงาน แต่ละส่วน เช่น การนับ และการบรรจุ เป็นต้นดู CAD ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM
computer aided software eวิศวกรรมซอฟต์แวร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CASE (อ่านว่าเคส) หมายความถึง การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำซอฟต์แวร์
computer aided system engวิศวกรรมระบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CASE (อ่านว่าเคส) หมายความถึง การสร้างโปรแกรมระบบโดอาศัยคอมพิวเตอร์ช่วย
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์หมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer education
computer architectureหมายถึง ระบบโครงสร้าง อุปกรณ์ หรือส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ในบางกรณี อาจหมายถึงการออกแบบระบบการสื่อสารติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยกัน ว่ากันว่า บริษัทไอบีเอ็มมีการออกแบบโครงสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าใจง่ายกว่ายี่ห้ออื่น ทำให้มีการสร้างเครื่องเลียนแบบ (compatibles) ไอบีเอ็มขายเต็มตลาดได้ในขณะนี้
computer auditการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการตรวจสอบการประมวลผลเพื่อความถูกต้องทางบัญชี
computer codeรหัสคอมพิวเตอร์รหัสเครื่องหมายถึง รูปแบบพื้นฐานของบิตที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับการออกแบบให้รู้จักว่า เป็นคำสั่งและข้อมูล เช่น รหัสเอ็บซีดิก (EBCDIC) หมายถึง ตัวแทนอักขระ ตัวเลข หรือคำสั่งที่ใช้ในเครื่องมีความหมายเหมือน machine code
computer crimeอาชญากรรมคอมพิวเตอร์หมายถึง อาชญากรรมหรือความผิดที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น การแก้ไขตัวเลขในบัญชีเงินฝากของลูกค้า จนทำให้สามารถขโมย หรือยักย้ายถ่ายเทเงินออกไปได้ หรือการแอบเข้าไปดูและแก้ไขคะแนนสอบ เป็นต้น
computer educationคอมพิวเตอร์ศึกษาหมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้ งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer appreciation
computer engineeringวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เป็นสาขาหนึ่งในการศึกษาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ โดยจะเน้นหนักในเรื่องของฮาร์ดแวร์ (hard ware) หรือส่วนตัวเครื่อง และระบบการทำงานภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นวงจร (card) หน่วยประมวลผล หน่วยบันทึก ฯดู computer science เปรียบเทียบ
computer graphics metafilใช้ตัวย่อว่า CGM (อ่านว่า ซีจีเอ็ม) เป็นรูปแบบที่คอมพิวเตอร์ใช้เก็บภาพแบบหนึ่ง แฟ้มข้อมูลที่เก็บภาพประเภทนี้จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .cgm
computer hackerนักเลงคอมพิวเตอร์เซียนคอมพิวเตอร์หมายถึง ผู้ที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์จนเชี่ยวชาญ บางทีเรียกว่า เซียนคอมพิวเตอร์ หรือนักเลงคอมพิวเตอร์
computer input from microไมโครฟิล์มสู่คอมพิวเตอร์ใช้ตัวย่อว่า CIM (ซีไอเอ็ม) หมายถึง เทคโนโลยีในการอ่านข้อมูลต่าง ๆ ในไมโครฟิล์มเข้าไปเก็บในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (โดยต้องแปลงเป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้)
computer literacyการรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานหมายถึง การเรียนรู้เพียงเพื่อให้เข้าใจพื้นฐานหรือความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับการทำงาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และการนำเครื่องไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ
computer operationการดำเนินการคอมพิวเตอร์การปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หมายถึง การที่คอมพิวเตอร์ทำงานไปตามคำสั่ง เช่น อ่านข้อมูล นำข้อมูลไปเก็บ นำข้อมูลมาบวก ลบ ฯ เป็นต้น แล้วได้ผลตามที่ต้องการ
computer specialistผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์หมายถึง ผู้ที่มีความรู้พิเศษในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ อาจหมายถึง ระบบตัวเครื่อง การเขียนโปรแกรม หรือการวิเคระห์ระบบ ก็ได้
computer systemระบบคอมพิวเตอร์หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง หรือหนึ่งชุด ซึ่งประกอบด้วย 1. หน่วยรับข้อมูล (input unit) เช่น แป้นพิมพ์ 2. หน่วยประมวลผลกลาง (cetral processing unit) 3. หน่วยแสดงผล (output unit) เช่น จอภาพ เป็นต้น
computer languageภาษาคอมพิวเตอร์หมายถึงภาษาที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือใช้เพื่อสื่อสารให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ โดยปกติเราแบ่งภาษาที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ออกเป็น 2 ชนิด คือ1. ภาษาเครื่อง (machine language) คำสั่งที่เขียนด้วยภาษานี้เครื่องจะรับรู้และปฏิบัติตามได้ทันที ผู้ออกแบบคอมพิวเตอร์แต่ละแบบก็จะคิดแบบของภาษาที่ใช้กับเครื่องนั้น ๆ ขึ้นเป็นภาษาเฉพาะของเครื่องลักษณะของภาษาประเภทนี้จะเป็นตัวเลขฐานต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับการออกแบบ ฉะนั้นจึงเป็นการยากสำหรับผู้เขียนโปรแกรม ซึ่งต้องเรียนรู้รายละเอียดของเครื่องนั้น ๆ ก่อน จึงจะใช้ภาษาได้2. ภาษาแนวมนุษย์ (human oriented language) หมายถึงภาษาที่มนุษย์เข้าใจ (แต่เครื่องไม่เข้าใจ) เนื่องจากภาษาเครื่องยุ่งยากและสับสน จึงมีการคิดภาษาหนังสือซึ่งมนุษย์เราเคยชินกันอยู่แล้วขึ้น แล้วใช้ตัวแปล (translator) แปลเป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง เครื่องจึงจะดำเนินการได้ ภาษาแนวมนุษย์นี้แบ่งออก ได้เป็น 2 ระดับ คือ2.1 ภาษาระดับต่ำ (low - level language) เช่น ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) 2.2 ภาษาระดับสูง (high - level language) เช่นภาษาฟอร์แทรน (FORTRAN) โคบอล (COBOL) ลักษณะของภาษาระดับสูงนี้ ได้มีการประดิษฐ์ขึ้นให้เหมาะสมกับงานเฉพาะอย่าง เช่น ภาษาฟอร์แทรน เหมาะกับงานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และงานวิจัย ภาษาโคบอลและอาร์พีจี (RPG) เหมาะกับงานด้านธุรกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ ก็ยังมีภาษาอื่นที่เป็นที่นิยมอีกมาก ภาษาเหล่านี้จะใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนมาก เพราะในคอมพิวเตอร์ จะมีตัวแปล (translator) ซึ่งมีหน้าที่คอยแปลภาษาแนวมนุษย์ให้เป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง การใช้ภาษาแนวมนุษย์นี้มีข้อดีคือ ใช้ง่ายกว่า มีความผิดพลาดน้อย แก้ไขตอนหนึ่งตอนใดได้ง่ายกว่า และเขียนได้สั้นกว่า เพราะบางทีคำสั่งเพียงคำสั่งเดียวก็มีผลเท่ากับหลาย ๆ คำสั่งของภาษาเครื่อง แต่ภาษาเครื่องก็มีส่วนดี ตรงที่ใช้เวลาของเครื่องน้อยกว่า เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการแปล
computer networkข่ายงานคอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์หมายถึงระบบการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่อง หรือเครื่องปลายทาง (terminal) หลาย ๆ เครื่องมาทำงานร่วมกัน โดยอาจใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน เช่น สื่อนำข้อมูลเข้า/ออก เครื่องพิมพ์ โมเด็ม (modem) เป็นต้น การทำงานเป็นเครือข่ายจะทำให้ดึงข้อมูลจากกันและกันมาใช้ หรือใช้ร่วมกันได้
computerese(สคัมพิวทะริซ) n. ภาษารหัสคอมพิวเตอร์ นักคอมพิวเตอร์หมายถึงคำศัพท์หรืออาจเป็นสำนวนต่าง ๆ ที่นักคอมพิวเตอร์มักใช้ และเป็นที่รู้จักในวงการนักคอมพิวเตอร์ด้วยกัน เช่น garbage ปกติแปลว่าขยะ นักคอมพิวเตอร์นำมาใช้ในความหมายว่า เป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ
computerized(คัมพิว'เทอไรซดฺ) adj. ซึ่งใช้หรือคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
computer organizationระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ1. ฮาร์ดแวร์ (hardware) หมายถึง ส่วนตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ 2. ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ หรือชุดคำสั่งทั่เครื่องสั่งให้ทำงานตามความประสงค์3. บุคลากรคอมพิวเตอร์ (peopleware) หมายถึงแรงงานบุคคลที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานจนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
computer output on microfไมโครฟิล์มจากคอมพิวเตอร์ใช้ตัวย่อว่า COM (อ่านว่า ซีโอเอ็ม) หมายถึง เทคโนโลยีในการนำข้อมูลจากเอกสารหรือผลที่คอมพิวเตอร์ประมวลได้ไปเก็บไว้ในไมโครฟิล์ม แล้วสามารถส่งสัญญาณออกมาให้อ่านได้ทางจอภาพ ในการบันทึกเก็บลงในไมโครฟิล์มนั้น จะต้องทำผ่านเลนส์ ซึ่งจะย่อส่วนลงประมาณ 24 หรือ 48 เท่า ฟิล์มหนึ่งกรอบจะสามารถเก็บข้อมูลได้เต็มหน้าจอภาพ แล้วก็จะเลื่อนต่อไปอีกหนึ่งกรอบ การบันทึกจะสามารถทำด้วยความเร็วอย่างน้อย 120,000 ตัวอักษรต่อวินาที
computer personnelบุคลากรคอมพิวเตอร์หมายถึง บุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือทำงานในศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้งหมด เริ่มตั้งแต่ผู้จัดการ นักวิเคราะห์ระบบ วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง ผู้ควบคุมเครื่อง พนักงานเตรียมข้อมูล ๆ บางทีเรียกรวม ๆ ว่า นักคอมพิวเตอร์ (computerese) หรือ peoplewareมีความหมายเหมือน liveware
computer programโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์หมายถึง คำสั่งคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่ง ๆ ที่เขียนขึ้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษาโคบอล (COBOL) ภาษาเบสิก (BASIC) หรือ ภาษาแอสเซมบลี (Assembly) ฯ คำ "โปรแกรม" นี้ อาจจะเรียกเป็นชื่ออื่นก็ได้ เช่น ซอฟต์แวร์ (software) หรือ แอพพลิเคชัน (application) โปรแกรมนั้น แบ่งได้เป็นหลายประเภท ประเภทแรกคือประเภทที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเองเพื่อให้ตรงกับความต้องการ กับอีกประเภทหนึ่งมีคนทำสำเร็จรูปไว้ขาย เช่น โปรแกรมสำหรับวาดภาพ (graphics) โปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) โปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ มีบางส่วนติดตั้งมาจากโรงงานที่ผลิตเลย และโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่จะทำหน้าที่เหมือนแม่บ้านคอยดูแลให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทำงานให้ประสานกัน สรุปว่า คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ทุกอย่าง แต่คนเขียนคำสั่งต้องเข้าใจขั้นตอน วิธี (algorithm) และภาษาที่จะใช้เป็นอย่างดี จึงจะสามารถเขียนสั่งเครื่องให้ทำงานได้
computer programmerนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายถึง คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย (สำหรับคนที่หัดเขียนใหม่ ๆ ไม่ควรจะใช้คำ ๆ นี้) นักเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น จะต้องรู้วิธีแก้ปัญหา และรู้ด้วยว่า จะแก้อย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้
computer scienceวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์สาขาหนึ่ง ที่ว่าด้วยการกำหนดรูปแบบ และการนำเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์มาใช้งาน หรือสั่งให้ทำงานให้ตามความประสงค์ เป็นต้นว่า กระบวนการต่าง ๆ ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เป็นสารสนเทศ (information) ฯ อนึ่ง ศัพท์นี้ในภาษาไทยมีใช้กันอยู่หลายคำ เป็นต้นว่า คอมพิวเตอร์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ แต่ปัจจุบันนิยมใช้ วิทยาการคอมพิวเตอร์
computer securityความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน การใช้ระบบเครือข่ายทำให้สามารถดึงข้อมูล ซึ่งบางทีเป็นความลับออกมาดู หรือแอบนำไปเผยแพร่ได้ ฉะนั้น จึงต้องมีการจัดระบบความปลอดภัย ส่วนใหญ่ใช้รหัส ซึ่งจะทำให้ทุกคนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ เราอาจอนุญาตเฉพาะคนบางคน หรือกลุ่มคนบางคน ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยต้องรู้รหัส ฉะนั้นในขณะที่มีการสร้างฐานข้อมูล ก็ควรคำนึงถึงเรื่องนี้ไว้ด้วย
computer user groupกลุ่มผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึง กลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ บุคคลเหล่านี้มักจะรวมตัวกันเพื่อช่วยกันศึกษาวิธีการใช้ซอฟต์แวร์และเครี่องคอมพิวเตอร์ให้ได้ประโยชน์สูงสุด บางทีก็จะแบ่งย่อยลงไปเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เฉพาะผู้ที่มีความสนใจใกล้เคียงกันจริง ๆ เช่นแบ่งไปตามชนิดของเครื่องที่ใช้ (พีซี/แมคอินทอช) หรือตามประเภทของโปรแกรมที่ใช้ เช่น ประมวลผลคำ (word processing) , ตารางจัดการ (spreadsheet) บางที ใช้เรียกเพื่อให้ดูต่างจากกลุ่มผู้ที่ขายคอมพิวเตอร์ดู computer vendor group เปรียบเทียบ
computer vendor groupกลุ่มผู้ขายเครื่องคอมพิวเตอร์หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ทำงานด้านการขายเครื่องคอมพิวเตอร์ มักใช้ในกรณีที่ต้องการแยกให้เห็นความแตกต่างกับกลุ่มผู้ใช้ (user group) ทั้งสองกลุ่มมักจะรวมตัว กันเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและความเห็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในมุมและทัศนะที่แตกต่างกันดู computer user group เปรียบเทียบ
computer virusไวรัสคอมพิวเตอร์หมายถึง โปรแกรมที่คนบ้า ๆ เขียนซ่อนไว้เพื่อทำลายโปรแกรม แฟ้มข้อมูลหรือ อุปกรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติประการหนึ่ง คือ เกาะติดตามไปกับโปรแกรม หรือแฟ้มข้อมูลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แฟ้มข้อมูล command.com ทำให้มีการติดต่อระบาดไปในที่ต่างได้เหมือนเชื้อไวรัส สาเหตุของการติดไวรัส ก็คือมีการใช้จานบันทึกร่วมกัน ไวรัสเหล่านี้มักจะกำหนดมาให้เพิ่มความสามารถในการทำลายทุกครั้งที่เปิดเครื่อง หรือทุกครั้งที่ใช้โปรแกรมนั้น วิธีการป้องกันไวรัสในขั้นต้นก็คือ 1. อย่าใช้จานบันทึกของผู้อื่น หรือร่วมกับผู้อื่น2. ใช้โปรแกรมที่สามารถตรวจสอบและกำจัดไวรัสได้เป็นประจำ หรือทุกครั้งที่ใช้จานบันทึกในหน่วยบันทึก A: หรือ B: รวมทั้งจัดการใช้วัคซีนฉีดกันไว้ก่อน แม้ว่าในปัจจุบัน ไม่สู้จะได้ผลนัก เพราะมีไวรัสใหม่ ๆ เพิ่มมาทุกวัน (ดู vaccine) 3. จัดรูปแบบการบันทึกข้อมูล (format) ใหม่ วิธีนี้รับประกันได้ผลแน่นอน แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่า ข้อมูลหรือโปรแกรมอื่นที่เก็บไว้แม้จะยังมิได้ติดไวรัสก็จะหายไปหมด พร้อมกับไวรัส
computer-aided instructioใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอนความหมายเดียวกับ computer assissted instruction
computer-aided translatioการแปลใช้คอมพิวเตอร์ช่วยใช้ตัวย่อว่า CAT (อ่านว่า ซีเอที) หมายถึงการแปลจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยใช้คอม พิวเตอร์ช่วย เช่น แปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย การแปลในลักษณะนี้ จะใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจำศัพท์ ไวยากรณ์ และบริบท (context) ต่าง ๆ โปรแกรมที่ได้รับการพัฒนาไปมากแล้วคือโปรแกรมที่แปลจากอังกฤษเป็นฝรั่งเศส และฝรั่งเศสเป็นอังกฤษ
computer-assissted instruใช้ตัวย่อว่า CAI (อ่านว่า ซีเอไอ) หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือการสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวน และคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง หรือเรียนได้เป็นรายบุคคล การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยนี้ ถือว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์การสอน แต่ไม่ใช่เป็นครูผู้สอนความหมายเดียวกับ computer aided instruction
computerize(-พิว'ทะไรซ) vt. คำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์, See also: computerization n. ทำให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์หมายถึง งานต่าง ๆ ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปช่วย แทนที่จะทำด้วยมือ (Manual) ซึ่งจะให้ผลที่รวดเร็ว แน่นอน และมีความผิดพลาดน้อย ตัวอย่างเช่นการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด ย่อมจะสู้การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ได้ เพราะเร็วกว่า แก้ไขง่ายกว่า เก็บบันทึกไว้ใช้ใหม่ก็ได้ เป็นต้น
English-Thai: Nontri Dictionary
compute(n) คำนวณ,นับ,ประมาณการ
computer(n) เครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องคำนวณ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
computeคำนวณ [ดู calculate] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
computerคอมพิวเตอร์, คณิตกรณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer architecture; architectureสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer auditการตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer codeรหัสคอมพิวเตอร์ [มีความหมายเหมือนกับ machine code และ machine instruction code] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer educationคอมพิวเตอร์ศึกษา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer engineeringวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer hacker; hackerนักเลงคอมพิวเตอร์, เซียนคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer languageภาษาเครื่องคอมพิวเตอร์ [มีความหมายเหมือนกับ machine language] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer literacyการรู้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer networkข่ายงานคอมพิวเตอร์, เครือข่ายคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer operationการดำเนินการคอมพิวเตอร์, การปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer personnelบุคลากรคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer scienceวิทยาการคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer specialistผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
computer systemระบบคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer-aided instruction; computer-assisted instruction (CAI)การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (ซีเอไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computer-aided translation (CAT)การแปลภาษาใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (ซีเอที) [มีความหมายเหมือนกับ machine-aided translation (MAT)] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
computerize; computeriseทำให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
computerized numerical control (CNC)การควบคุมเชิงตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ (ซีเอ็นซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Computerคอมพิวเตอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer aided designการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย [เศรษฐศาสตร์]
Computer aided engineeringคอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม [คอมพิวเตอร์]
Computer Aided Instructionการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Computer aided manufacturคอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต [คอมพิวเตอร์]
Computer architectureสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Computer crimesอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Computer engineeringวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Computer hackersนักเจาะระบบคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Computer literacyการรู้จักใช้คอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Computer networkเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Computer organizationโครงสร้างคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Computer programmersนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Computer scienceคอมพิวเตอร์ศาสตร์ [TU Subject Heading]
Computer securityความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Computer systemระบบคอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Computer virusesไวรัสคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บวกลบคูณหาร (v.) compute See also: calculate Syn. คิดเลข, คำนวณ
คอมพิวเตอร์ (n.) computer Syn. สมองกล
สมองกล (n.) computer Syn. คอมพิวเตอร์
ภาษาคอมพิวเตอร์ (n.) computer language
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (n.) computer program
โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ (n.) computer school
ไวรัส (n.) computer virus Syn. ไวรัสคอมพิวเตอร์
ไวรัสคอมพิวเตอร์ (n.) computer virus
นักคอมพิวเตอร์ (n.) computerist
CAD (abbr.) การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบสิ่งต่างๆ เช่น สิ่งก่อสร้าง (คำย่อของ computer-aided design)
M.C.S. (abbr.) วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มหาบัณฑิต (Master of Computer Science)
mini (n.) คำเรียกย่อของ miniskirt และ minicomputer
PC (abbr.) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว (คำย่อ Personal Computer)
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (n.) personal computer Syn. เครื่องพีซี
มินิคอมพิวเตอร์ (n.) minicomputer
เครื่องพีซี (n.) personal computer
ไมโครคอมพิวเตอร์ (n.) microcomputer See also: personal computer
ไมโครคอมพิวเตอร์ (n.) microcomputer See also: personal computer
ไมโครคอมพิวเตอร์ (n.) microcomputer
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (n.) microcomputer
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't have any computer skillsฉันไม่มีทักษะทางคอมพิวเตอร์
I would really like to study computerฉันอยากเรียนคอมพิวเตอร์จริงๆ
My computer was on the blinkคอมพิวเตอร์ของฉันเสีย/ใช้การไม่ได้
What are you doing on the computer?คุณกำลังทำอะไรกับคอมพิวเตอร์นั่น?
I'm gonna do some work on the computerฉันจะทำงานบางอย่างเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can only identify you although I compute a 65% probability that the man behind you is Dr. floyd.ฉันเท่านั้นที่สามารถระบุตัวคุณ แม้ว่าฉันจะคำนวณความน่าจะ เป็นร้อยละ 65 ว่าคนที่อยู่ข้างหลังคุณคือดร.
It must not even compute for you.คงไม่สะทกสะท้านเลยละสินะ
I no longer compute what's weird.ฉันเลิกคิดไปนานแล้ว ว่าอะไรแปลกไม่แปลก
Well, human brains can compute large sums very quickly-- even Hugh can do that-- but I want Christopher to be smarter.สมองมนุษย์สามารถคำนวณ ผลรวมขนาดใหญ่ได้เร็วมาก แม้ว่าฮิวจ์จะทำได้ แต่ผม อยากให้คริสโตเฟอร์ฉลาดกว่านั้น
And compute over 10,000 calculations by cosine, square root and lately Analytic Geometry.และคำนวณมากกว่า 10,000 คำนวณโดยโคไซน์ รากที่สองและเมื่อเร็ว ๆ นี้ เรขาคณิตวิเคราะห์
I don't know. Our computer's shot.ผมไม่รู้ คอมพิวเตอร์เราเสีย
That license plate is like a rash all over the computer.แผ่นป้ายทะเบียนนั้นเป็นเหมือนผื่นคันทุกแห่งหนบนคอมพิวเตอร์
And the computer on board the Discovery the HAL-9000, can it be reactivated?และคอมพิวเตอร์ออ นบอร์ดดิสคัเฟอรีที่ ฮาล 9000 สามารถที่จะเปิดใช้ งาน?
You're here to help us reactivate the Discovery and its computer systems because that is United States territory.คุณอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้เราเปิดใช้ งาน ดิสคัเฟอรีและระบบ คอมพิวเตอร์ เพราะเห็นว่าเป็นดินแดนของ สหรัฐอเมริกา
There are nine years of secrets inside including a sleeping computer who knows the answers.มีเก้าปีของความลับอยู่ภายใน รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ของ การนอนหลับ ใครจะรู้คำตอบ
We'll see if our computer brain surgeon and psychiatrist can put Hal back together again.เราจะดูว่าศัลยแพทย์ คอมพิวเตอร์สมองของเราและ จิตแพทย์สามารถใส่ แฮล กลับมารวมกันอีกครั้ง ที่จะบอกความจริงกับคุณ
The technical term is an H. Mobius loop, which can happen in advanced computers with autonomous goal-seeking programs.ระยะทางเทคนิคเป็นห่วง แอช- ระบำ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ใน คอมพิวเตอร์ขั้นสูง กับโปรแกรมเป้าหมายที่กำลัง มองหาอิสระ

compute ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中介[zhōng jiè, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ, 中介] agent (computer)
苹果电脑[píng guǒ diàn nǎo, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄛˇ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, 苹果电脑 / 蘋果電腦] Apple computer
应用程式[yìng yòng chéng shì, ˋ ㄩㄥˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ, 应用程式 / 應用程式] application; (computer) program
联想[lián xiǎng, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˇ, 联想 / 聯想] associate; (abbr.) Lenovo (PRC computer company)
绑扎[bǎng zhá, ㄅㄤˇ ㄓㄚˊ, 绑扎 / 綁紮] binding (computer science)
桥接[qiáo jiē, ㄑㄧㄠˊ ㄐㄧㄝ, 桥接 / 橋接] bridging (in computer networks)
缓冲器[huǎn chōng qì, ㄏㄨㄢˇ ㄔㄨㄥ ㄑㄧˋ, 缓冲器 / 緩衝器] buffer (computer science)
线缆[xiàn làn, ㄒㄧㄢˋ ㄌㄢˋ, 线缆 / 線纜] cable; wire; cord (computer)
计算机辅助设计[jì suàn jī fǔ zhù shè jì, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄈㄨˇ ㄓㄨˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ, 计算机辅助设计 / 計算機輔助設計] CAD computer-aided design
计算器[jì suàn qì, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄑㄧˋ, 计算器 / 計算器] calculator; calculating machine; computer
机箱[jī xiāng, ㄐㄧ ㄒㄧㄤ, 机箱 / 機箱] case (computer) (lit. machine box)
目录[mù lù, ㄇㄨˋ ㄌㄨˋ, 目录 / 目錄] catalog; table of contents; directory (on computer hard drive); list; contents
客户机[kè hù jī, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄐㄧ, 客户机 / 客戶機] client (computer)
代码[dài mǎ, ㄉㄞˋ ㄇㄚˇ, 代码 / 代碼] code (e.g. telephone area code); computer code (e.g. virus)
程序设计[chéng xù shè jì, ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ ㄕㄜˋ ㄐㄧˋ, 程序设计 / 程序設計] computer programming
总线[zǒng xiàn, ㄗㄨㄥˇ ㄒㄧㄢˋ, 总线 / 總線] computer bus
计算机[jì suàn jī, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ, 计算机 / 計算機] computer; calculator
计算机制图[jì suàn jī zhì tú, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄓˋ ㄊㄨˊ, 计算机制图 / 計算機制圖] computer graphics
计算机动画[jì suàn jī dòng huà, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, 计算机动画 / 計算機動畫] computer animation
计算机工业[jì suàn jī gōng yè, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, 计算机工业 / 計算機工業] computer industry
计算机模式[jì suàn jī mó shì, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄇㄛˊ ㄕˋ, 计算机模式 / 計算機模式] computer simulation
计算机模拟[jì suàn jī mó nǐ, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄇㄛˊ ㄋㄧˇ, 计算机模拟 / 計算機模擬] computer simulation
计算机比喻[jì suàn jī bǐ yù, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄅㄧˇ ㄩˋ, 计算机比喻 / 計算機比喻] computer metaphor
计算机科学[jì suàn jī kē xué, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, 计算机科学 / 計算機科學] computer science
电脑辅助工程[diàn nǎo fǔ zhù gōng chéng, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄈㄨˇ ㄓㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ, 电脑辅助工程 / 電腦輔助工程] computer aided engineering
计算机网络[jì suàn jī wǎng luò, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, 计算机网络 / 計算機網絡] computer network
电脑网[diàn nǎo wǎng, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄨㄤˇ, 电脑网 / 電腦網] computer network; Internet
电脑网路[diàn nǎo wǎng lù, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 电脑网路 / 電腦網路] computer network
电脑系统[diàn nǎo xì tǒng, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 电脑系统 / 電腦系統] computer system
电脑病毒[diàn nǎo bìng dú, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, 电脑病毒 / 電腦病毒] computer virus
电脑辅助教材[diàn nǎo fǔ zhù jiào cái, ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ ㄈㄨˇ ㄓㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄘㄞˊ, 电脑辅助教材 / 電腦輔助教材] computer-aided instruction
映像管[yìng xiàng guǎn, ˋ ㄒㄧㄤˋ ㄍㄨㄢˇ, 映像管] CRT used in TV or computer monitor; picture tube; kinescope
显像管[xiǎn xiàng guǎn, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄤˋ ㄍㄨㄢˇ, 显像管 / 顯像管] CRT used in TV or computer monitor; picture tube; kinescope
光标[guāng biāo, ㄍㄨㄤ ㄅㄧㄠ, 光标 / 光標] cursor (computer)
防毒[fáng dú, ㄈㄤˊ ㄉㄨˊ, 防毒] defense against poison; defense against poison gas; anti-narcotics measures; defense against computer viruses
确定[què dìng, ㄑㄩㄝˋ ㄉㄧㄥˋ, 确定 / 確定] definite; certain; fixed; to fix (on sth); to determine; to be sure; to ensure; to make certain; to ascertain; to clinch; to recognize; to confirm; OK (on computer dialog box)
桌上型电脑[zhuō shàng xíng diàn nǎo, ㄓㄨㄛ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, 桌上型电脑 / 桌上型電腦] desktop computer
开发环境[kāi fā huán jìng, ㄎㄞ ㄈㄚ ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ, 开发环境 / 開發環境] development environment (computer)
高德纳[Gāo Dé nà, ㄍㄠ ㄉㄜˊ ㄋㄚˋ, 高德纳 / 高德納] Donald Knuth (1938-) famous American computer scientist at Stanford University
回车[huí chē, ㄏㄨㄟˊ ㄔㄜ, 回车 / 回車] enter (computer key)

compute ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
演算モード[えんざんモード, enzan mo-do] (n) {comp} compute mode; operate mode
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game)
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC
CAD[キャド, kyado] (n) {comp} computer-aided design; CAD
CAI[シーエーアイ, shi-e-ai] (n) {comp} computer-assisted instruction; CAI; computer-aided instruction
CAM[キャム, kyamu] (n) {comp} computer-aided manufacturing; CAM
CG[シージー, shi-ji-] (n) {comp} computer graphics; CG
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI
CISC[シスク, shisuku] (n) {comp} complex instruction set computer; CISC
COSMETS[コスメッツ, kosumettsu] (n) {comp} Computer System for Meteorological Services; COSMETS
CT[シーティー, shi-tei-] (n) {comp} CT (computerized tomography)
CTS[シーティーエス, shi-tei-esu] (n) (1) {comp} computerized typesetting system (computerised); CTS; (2) cold type system; CTS
PC[ピーシー, pi-shi-] (n) {comp} PC; personal computer
RISC[リスク, risuku] (n) {comp} reduced instruction set computer; RISC
アップル[, appuru] (n) (1) apple; (2) {comp} Apple (computer company)
アナコン[, anakon] (n) (abbr) {comp} analog computer
アナログコンピュータ[, anarogukonpyu-ta] (n) {comp} analog computer
アナログコンピューター[, anarogukonpyu-ta-] (n) {comp} analog computer
アナログ計算機[アナログけいさんき, anarogu keisanki] (n) {comp} analog computer
アプリ[, apuri] (n) (abbr) {comp} (computer) application; (P)
アルファギーク;アルファ・ギーク[, arufagi-ku ; arufa . gi-ku] (n) {comp} alpha geek (var. of computer nerd)
アレイコンピュータ[, areikonpyu-ta] (n) {comp} array computer
イメージ(P);イメジ[, ime-ji (P); imeji] (n,vs) (1) (See イメージアップ) (one's) image; (2) {comp} (computer) image; (3) mental image; impression; artist's impression; (P)
ウイルスを排除する[ウイルスをはいじょする, uirusu wohaijosuru] (exp,vs-i) (1) to fight off a virus; (2) {comp} to screen out computer viruses
ウェアラブルパソコン[, uearaburupasokon] (n) {comp} wearable personal computer
エロ画[エロが, ero ga] (n) (abbr) (sl) (See エロ画像) erotic photograph (on a computer, mobile phone, etc.)
エンカウント[, enkaunto] (n) (1) (abbr) (sl) (See エンカウンター) an encounter (usu. in computer games) (wasei
オープンコンピュータネットワーク[, o-punkonpyu-tanettowa-ku] (n) {comp} Open Computer Network; OCN
オールインワンPC[オールインワンピーシー, o-ruinwanpi-shi-] (n) {comp} all-in-one Personal Computer
オールインワンパソコン[, o-ruinwanpasokon] (n) {comp} all-in-one personal computer
オンラインコンピューター;オンラインコンピュータ[, onrainkonpyu-ta-; onrainkonpyu-ta] (n) {comp} online computer
オンラインコンピュータシステム[, onrainkonpyu-tashisutemu] (n) {comp} online computer system
オンライン科学コンピュータ[オンラインかがくコンピュータ, onrain kagaku konpyu-ta] (n) {comp} online scientific computer
キャプチャー;キャプチャ[, kyapucha-; kyapucha] (n,vs) (1) capture; (n) (2) (キャプチャ only) (abbr) CAPTCHA; Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart
ギャルゲ;ギャルゲー[, gyaruge ; gyaruge-] (n) (abbr) {comp} computer game for men featuring beautiful women characters (usu. adult game) (wasei
グヌー;グニュー[, gunu-; gunyu-] (n) {comp} (also ニュー) GNU (computer OS, project, etc.)
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] (n) {comp} environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) (wasei
クリップボードコンピュータ[, kurippubo-dokonpyu-ta] (n) {comp} clipboard computer
ケース(P);ケイス(P)[, ke-su (P); keisu (P)] (n) (1) case (e.g. receptacle, condition, event, legal action, letter style, etc.); (2) {comp} Computer-Aided Software Engineering; CASE; (P)
ケルベロス[, keruberosu] (n) {comp} Kerberos (computer security protocol)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
演算モード[えんざんモード, enzan mo-do] compute mode, operate mode
アナコン[あなこん, anakon] analog computer (abbr)
アナログコンピューター[あなろぐこんぴゅーたー, anarogukonpyu-ta-] analog computer
アナログ計算機[アナログけいさんき, anarogu keisanki] analog computer
アレイコンピュータ[あれいこんぴゅーた, areikonpyu-ta] array computer
ウィンドウ[ういんどう, uindou] window (e.g in computer graphics)
オフィスコンピューター[おふぃすこんぴゅーたー, ofisukonpyu-ta-] office computer
オフコン[おふこん, ofukon] office computer (abbr)
キャド[きゃど, kyado] computer-aided design (CAD)
キャム[きゃむ, kyamu] Computer-Aided Manufacturing, CAM
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption)
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE
ゲストコンピュータ[げすとこんぴゅーた, gesutokonpyu-ta] guest computer
コム[こむ, komu] COM, computer output microfilm system
コンピューターアニメ[こんぴゅーたーあにめ, konpyu-ta-anime] computer animation (abbr)
コンピューターアニメーション[こんぴゅーたーあにめーしょん, konpyu-ta-anime-shon] computer animation
コンピューターアレルギー[こんぴゅーたーあれるぎー, konpyu-ta-arerugi-] computer allergy
コンピューターグラフィックス[こんぴゅーたーぐらふぃっくす, konpyu-ta-gurafikkusu] computer graphics
コンピュータージオグラフィックス[こんぴゅーたーじおぐらふぃっくす, konpyu-ta-jiogurafikkusu] computer geographics
コンピュータートモグラフィー[こんぴゅーたーともぐらふぃー, konpyu-ta-tomogurafi-] computer tomography
コンピュータービジョン[こんぴゅーたーびじょん, konpyu-ta-bijon] computer-vision
コンピューターマインド[こんぴゅーたーまいんど, konpyu-ta-maindo] computer mind
コンピューターユーティリティー[こんぴゅーたーゆーていりていー, konpyu-ta-yu-teiritei-] computer utility
コンピューター化[コンピューターか, konpyu-ta-ka] computerization
コンピューター援用生産[コンピューターえんようせいさん, konpyu-ta-enyouseisan] computer-aided manufacture, CAM
コンピューター援用設計[コンピューターえんようせっけい, konpyu-ta-enyousekkei] computer-aided design, CAD
コンピュータウィルス[こんぴゅーたういるす, konpyu-tauirusu] computer virus
コンピュータグラフィクスインタフェース[こんぴゅーたぐらふぃくすいんたふぇーす, konpyu-tagurafikusuintafe-su] Computer Graphics Interface
コンピュータグラフィクスのメタファイル[こんぴゅーたぐらふぃくす の めたふぁいる, konpyu-tagurafikusu no metafairu] Computer Graphics Metafile
コンピュータグラフィックス[こんぴゅーたぐらふぃっくす, konpyu-tagurafikkusu] computer graphics
コンピュータゲーム[こんぴゅーたげーむ, konpyu-tage-mu] computer game
コンピュータサイエンス[こんぴゅーたさいえんす, konpyu-tasaiensu] computer-science
コンピュータソフトウェア[こんぴゅーたそふとうえあ, konpyu-tasofutouea] computer-software
コンピュータビジョン[こんぴゅーたびじょん, konpyu-tabijon] computer-vision
コンピュータプログラマー[こんぴゅーたぷろぐらまー, konpyu-tapurogurama-] computer programmer
コンピュータマイクログラフィックス[こんぴゅーたまいくろぐらふぃっくす, konpyu-tamaikurogurafikkusu] computer micrographics
コンピュータミュージック[こんぴゅーたみゅーじっく, konpyu-tamyu-jikku] computer-music
コンピュータリゼーション[こんぴゅーたりぜーしょん, konpyu-tarize-shon] computerization
コンピュータ依存言語[コンピュータいぞんげんご, konpyu-ta izongengo] computer-dependent language
コンピュータ化[こんぴゅうたか, konpyuutaka] computerization
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
コンピュータ[こんぴゅーた, konpyu-ta] Thai: คอมพิวเตอร์ English: computer
パソコン[ぱそこん, pasokon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ English: personal computer

compute ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บวกลบคูณหาร[v. exp.] (būak-lop-kh) EN: compute ; calculate ; do sums FR: calculer ; faire des calculs
คำนวณ[v.] (khamnūan) EN: calculate ; compute ; estimate ; reckon ; figure ; count FR: calculer ; compter
คณนะ[v.] (khanana) EN: compute ; calculate ; count FR: calculer
คณนา[v.] (khananā = k) EN: compute ; calculate ; count FR: calculer
คณานับ[v.] (khanānap) EN: count ; calculate ; reckon ; compute FR:
คิด[v.] (khit) EN: calculate ; reckon ; compute ; count ; charge FR: calculer ; compter
คิดเลข[v.] (khitlēk) EN: calculate ; compute FR: calculer
ประมาณ[v.] (pramān) EN: estimate ; approximate ; calculate ; reckon ; compute roughly ; guess FR: estimer ; évaluer
เด็กติดเกม[n. exp.] (dek tit kēm) EN: child addicted to computer games FR:
ด้วยคอมพิวเตอร์[n. exp.] (dūay khømph) EN: by using computer ; computer based FR: par ordinateur
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์[n. exp.] (jaophanakng) EN: computer operator FR:
จอคอมพิวเตอร์[n. exp.] (jø khǿmphiu) EN: computer screen FR: écran d'ordinateur [m]
การจำลองแบบโดยคอมพิวเตอร์[n. exp.] (kān jamløng) EN: computer simulation FR: simulation par ordinateur [f]
การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์[n. exp.] (kān jamløng) EN: computer simulation FR: simulation par ordinateur [f]
การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์[n. exp.] (kān kaē pan) EN: computer problem solving FR:
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์[n. exp.] (kān khīen p) EN: computer programming language FR:
การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์[n. exp.] (kān kratham) EN: breach of computer legislation FR:
เกมคอมพิวเตอร์[n. exp.] (kēm khømphi) EN: computer game FR: jeu informatique [m]
คณิตกรณ์[n.] (khanitkøn) EN: computer FR: calculateur [m]
คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์[n. exp.] (khanittasāt) EN: mathematics for computer FR:
คลิกเมาส์[v. exp.] (khlik mao) EN: click (a computer mouse) FR: cliquer (la souris)
คอมพ์ ; คอมฯ[n. (abv)] (khøm = khǿm) EN: computer FR: ordinateur [m] ; ordi [m] (abrév., fam.) ; PC = P.C. [m] (abrév.)
คอมพิวเตอร์ = ค็อมพิ้วเต้อร์[n.] (khǿmphiutoē) EN: computer FR: ordinateur [m]
คอมพิวเตอร์ศึกษา[n. exp.] (khǿmphiutoē) EN: computer education FR: enseignement informatique [m]
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล[n. exp.] (khǿmphiutoē) EN: personal computer FR: ordinateur individuel [m] ; ordinateur personnel [m]
เครือข่ายคอมพิวเตอร์[n. exp.] (khreūakhāi ) EN: computer network FR: réseau informatique [m]
เครื่องคำนวณ[n. exp.] (khreūang kh) EN: computer FR: ordinateur [m]
เครื่องคอมพิวเตอร์[n.] (khreūang kh) EN: computer FR: ordinateur [m]
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล[n. exp.] (khreūang kh) EN: personal computer ; PC FR: ordinateur individuel [m] ; PC [m]
เครื่องพิมพ์[n.] (khreūangphi) EN: printer ; computer printer FR: imprimante [f]
ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ [n. exp.] (khrū søn wi) EN: computer teacher FR: professeur d'informatique [m]
ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์[adj.] (khūapkhum d) EN: computer-controlled FR: contrôlé par ordinateur
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์[n. exp.] (khwāmrū dān) EN: computer knowledge FR: connaissances en informatique [fpl]
แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์[n. exp.] (laepthop kh) EN: laptop computer FR: ordinateur portable [m] ; laptop [m] (anglic.)
เล่นเกมคอมพิวเตอร์[v. exp.] (len kēm khø) EN: play computer games FR: jouer à des jeux vidéo
เล่นคอม[v. exp.] (len khøm) EN: work with computer FR: travailler sur ordinateur
เล่นคอมพิวเตอร์[v. exp.] (len khømphi) EN: work with computer FR: travailler sur ordinateur
เมาส์[n.] (mao) EN: computer mouse ; mouse FR: souris d'ordinateur [f] ; souris [f]
เมาส์คอมพิวเตอร์[n.] (mao khømphi) EN: computer mouse FR: souris d'ordinateur [f]
เนคเทค[org.] (Nēkthēk) EN: NECTEC (National Electronics and Computer Technology Center) FR: NECTEC [m]

compute ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bordcomputer {m} (Schiff)seaborne computer
Abrechnungscomputer {m}accounting computer
Akkumulatorrechner {m}accumulator computer
Airbag-Steuergerät {n} [auto]airbag computer
Bordcomputer {m} in Raum- oder Luftfahrzeugenairborne computer
Cyberphobie {f}; Angst vor Computerncyberphobia
BIOS {n}; Startprogramm für Computer [comp.]BIOS
BIOS {n}, Ein-/Ausgabe-System (Computer)BIOS : basic input/output system
Bürocomputer {m}business computer
Gebührencomputer {m}call charge computer
Hauptrechner {m} [comp.]central computer
CNC : Computergestützte numerische Steuerung {f}CNC : computer(ized) numerical control
Computeranwendung {f}computer application
Computerausdruck {m}computer printout
Computerberechnung {f}computer calculation
Computerbetrug {m}; Computerkriminalität
Computerfreak {m}computer freak; computer nerd
Computergeneration {f}computer generation
Computerhersteller {m}computer manufacturer
Computerisierung {f}computerization
Computerkriminalität {f}computer crime
Computerland {n}computerland
Computernetzwerk {n}computer network
DV-Mitarbeiter {pl}computer personnel
Wirtschaftsinformatik {f}computer science in economics
Desktop-Publishing {n}; computergestütztes PublizierenDTP : Desktop Publishing
Dialogrechner {m}interactive computer
Digitalrechner {m}digital computer
Doppelrechner {m} (zur Sicherung) [comp.]duplex computer
EDV-Katalogisierung {f}computer cataloguing
EDV-Kenntnisse {pl}computer literacy
EDV-Verbuchung {f}computer charging
Lerncomputer {m}educational computer
Handheld-Computer {m}; Computer im Taschenformat [comp.]hand-held computer
Taschencomputer {m}; Palmtop-Computer
Hardware {f} [comp.]; Computer-Teile
Wirtsrechner {m} [comp.]host computer; host processor
Hybridrechner {m}analog-digital computer
Hybridrechner {m}combined computer; hybrid computer
Informatik {f} | angewandte Informatikcomputer science; informatics; information science | applied computer science

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า compute
Back to top