ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accept

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accept*, -accept-

accept ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accept (vt.) เชื่อ See also: ยอมรับว่าจริง Syn. believe, trust, affirm
accept (vt.) ต้อนรับ See also: ยอมรับเข้ากลุ่ม
accept (vt.) ทำให้ผ่านกระบวนการ
accept (vt.) ยอมทน Syn. tolerate, bear
accept (vt.) ยอมรับการตำหนิ See also: รับผิดชอบ
accept (vt.) รับ See also: ยอมรับ, รับเอามา Syn. take, acquire, admit Ops. refuse, refect
accept (vt.) รับคำเชิญ
accept (vi.) รับคำเชิญ
accept (vi.) รับภาระ See also: รับช่วง, รับเอา
accept (vt.) รับภาระ See also: รับช่วง, รับเอา
accept (vt.) เห็นด้วย See also: เห็นด้วยกับ, ยอมรับ, ยินยอม
accept as (phrv.) ยอมรับว่า See also: ยอมรับ Syn. acknowledge as
accept without question (vt.) ยอมเชื่อง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ) See also: หลงเชื่อ Syn. believe
acceptable (adj.) ซึ่งได้รับการเห็นชอบ
acceptable (adj.) ที่ยอมรับได้ See also: สามารถรับได้, ยอมรับได้ Syn. agreeable
acceptable (adj.) ที่น่าพอใจ See also: น่ายินดี, ซึ่งเป็นที่ยอมรับ Syn. satisfactory
acceptably (adv.) ยอมรับได้ Syn. adequately
acceptance (n.) การตอบรับ (เช่น ตอบรับเข้าทำงาน) See also: การยอมรับ
acceptance (n.) การตอบรับคำเชิญ
acceptance (n.) การเต็มใจเชื่อ
acceptance (n.) การยอมรับเข้ากลุ่ม
acceptance (n.) การรับ See also: การรับเอามา Syn. receiving, taking
acceptance (n.) การเห็นพ้องกับ See also: การเห็นด้วยกับ Syn. agreement
acceptance (n.) การอดทน See also: การยอมทน, การทนทาน
acceptant (adj.) เต็มใจรับ Syn. receptive
acceptation (n.) ความหมาย (ของคำหรือวลี) ที่เป็นที่ยอมรับทั่วกัน
accepted (adj.) ซึ่งเป็นที่ยอมรับ Syn. conventional, approved Ops. refused, denied, nullified
accepted (adj.) ได้มาตรฐาน
accepted (adj.) ที่ไม่สามารถคัดค้านได้ See also: ที่ไม่สามารถโต้แย้งได้, ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้
acceptor (n.) ผู้ที่ยอมรับใบเสร็จ (เพื่อจ่ายเมื่อถึงกำหนด)
English-Thai: HOPE Dictionary
accept(แอคเซพทฺ') vt.,vi. รับ, ยอมรับ, ตกลง, สนอง, เห็นด้วย. -accepter n., Syn. agree)
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible)
acceptance(แอคเซพ' เทินซฺ) n. การยอมรับ, การรับ, การตรวจรับ,การตกลงด้วย (approval)
acceptancy(แอคเซพ' เทินซี) n. (pl. -cies) การยอมรับ, การเต็มใจรับ, Syn. acceptance)
acceptant(แอคเซพ' เทินทฺ) adj. เต็มใจรับ,ซึ่งยอมรับ, Syn. receptive)
acceptation(แอคเซพเท' เชิน) n. การเห็นด้วย, ความเชื่อ, ความหมายที่ยอมรับกันของศัพท์หรือวลีหรืออื่น, Syn. approval, belief)
accepted(แอคเซพ' ทิด) adj. ซึ่งยอมรับกันโดยทั่วไป
acceptee(แอคเซพ' ที) ผู้ที่ได้รับการรับเข้า
English-Thai: Nontri Dictionary
accept(vt) ยอมรับ,รับ
acceptable(adj) ยอมรับได้,รับได้,เป็นที่พอใจ
acceptance(n) การยอมรับ,การรับ,การเห็นด้วย
acceptation(n) ความหมายทั่วไป,การยอมรับ,การเห็นชอบ
acceptor(n) ผู้ยอมรับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acceptanceการสนองรับ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
acceptance, qualifiedการรับรองเบี่ยงบ่าย (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accepted valueมูลค่าที่ยอมรับ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
acceptorตัวรับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acceptการยอมรับ, ยอมรับ, ได้รับ [การแพทย์]
Acceptable Daily Intakeปริมาณที่สามารถบริโภดได้ต่อวันปริมาณสารที่สามารถบริโภคได้ทุกวันตลอดอายุขัยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่มีอัตราเสี่ยง คิดเป็นมิลลิกรัมของสารเคมีต่อน้ำหนักร่างกายเป็นกิโลกรัม ADI ถูกกำหนดขึ้นบนพื้นฐานข้อมูลทางพิษวิทยา โดยให้สารเคมีแก่สัตว์ทดลองในระยะยาว เพื่อประเมินศักยภาพของการก่อมะเร็ง (carcinogenic) การก่อกลายพันธุ์ (mutagenic) และการก่อลูกวิรูปหรือตัวอ่อนที่ผิดปกติ (teratogenic) ตลอดจนความเป็นพิษต่อระบบประสาท (neurotoxicity) และระบบสืบพันธุ์ (reprotoxicity)
Acceptanceการรับรองตั๋วแลกเงิน [การบัญชี]
Acceptedเป็นที่ยอมรับ [การแพทย์]
Acceptorsผู้รับ, สารรับ, ตัวรับ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอาเรื่อง (v.) not accept to people easily See also: not take to people easily
ซบลง (v.) accept See also: recognize, embrace Syn. ฟุบลง, คร้าม
ตอบรับ (v.) accept See also: acknowledge, admit, recognize, consent
ตอบรับ (v.) accept See also: acknowledge, respond
ตอบรับ (v.) accept See also: acknowledge, respond
ตอบรับ (v.) accept See also: acknowledge, respond
ฟุบลง (v.) accept See also: recognize, embrace Syn. ซบลง, คร้าม
ยอมรับได้ (v.) accept See also: admit
รับ (v.) accept See also: agree to, admit, approve, consent to, concur with Syn. เห็นพ้อง, เห็นชอบ, เห็นด้วย
รับได้ (v.) accept See also: admit Syn. ยอมรับได้
สยบ (v.) accept See also: recognize, embrace Syn. ซบลง, ฟุบลง, คร้าม
อ้าแขน (v.) accept See also: welcome
รับมอบ (v.) accept (something) See also: receive (something)
รับมอบ (v.) accept (something) See also: receive (something)
สำนึกผิด (v.) accept a mistake
รับไหว้ (v.) accept a token of bride and bridegroom´s respect
รับมอบหมาย (v.) accept an assignment See also: receive responsibility, be entrusted
รับฝาก (v.) accept taking care of See also: receive or undertake for delivery
ประทับฟ้อง (v.) accept the charge Syn. รับฟ้อง
รับฟ้อง (v.) accept the charge
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm sorry, I cannot accept itฉันขอโทษด้วย ฉันไม่สามารถรับมันได้
I accept that you will never love meฉันยอมรับว่าคุณจะไม่มีทางรักฉันเลย
I accept your excuse for being lateฉันยอมรับคำแก้ตัวในการมาสายของคุณ
I can accept constructive criticismฉันสามารถยอมรับคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ได้
Do you accept credit cards?คุณรับบัตรเครดิตหรือเปล่า?
I received an invitation, but I did not accept itฉันได้รับคำเชิญ แต่ฉันไม่ได้ตอบรับ
I have no choice but to accept the invitationฉันไม่มีทางเลือก ต้องรับคำเชิญนั้น
We accept your challengeเรารับคำท้าของคุณ
You want me to accept this? Did I hear you wrong?นายอยากให้ฉันยอมรับสิ่งนี้ นี่ฉันฟังนายผิดไปหรือเปล่า
As soon as he accepts this, he lives life happyทันทีที่เขายอมรับสิ่งนี้ เขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I knew she was not the type to accept a lie.ผมรู้ว่าหล่อนไม่ใช่คนประเภทที่ยอมฟังคําโกหก
Aren't you asking us to accept an incredible coincidence?คุณไม่ขอให้เรายอมรับเรื่องบังเอิญอย่างไม่น่าเชื่อ?
The judge won't accept a hung jury. We haven't been here long.ผู้พิพากษาจะไม่ยอมรับแขวนลูกขุน เรายังไม่ได้อยู่ที่นี่มานาน
I realize we weren't expected to start business until tomorrow, so please accept my apologies for interrupting your day of rest.{\cHFFFFFF}ผมทราบดีว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าจะ เริ่มต้นธุรกิจจนถึงวันพรุ่งนี้ {\cHFFFFFF}ดังนั้นโปรดยอมรับคำขอโทษของฉันสำหรับ รบกวนวันของคุณส่วนที่เหลือ
I've got to accept responsibility for what happened today.{\cHFFFFFF}ผมต้องยอมรับความรับผิดชอบ สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้
I am happy you could accept my invitation for lunch.{\cHFFFFFF}ผมมีความสุขที่คุณสามารถที่จะยอมรับ คำเชิญของฉันสำหรับมื้อกลางวัน
I am thoroughly aware of your reservations, Mr. Prime Minister, and everyone else's reservations about this matter, but I cannot in good conscience accept them as valid.{\cHFFFFFF}I am thoroughly aware of your reservations, Mr. Prime Minister, {\cHFFFFFF}and everyone else's reservations about this matter, {\cHFFFFFF}but I cannot in good conscience accept them as valid.
But until that day accept this justice as a gift on my daughter's wedding day.แต่จนถึงวันที่ ยอมรับความยุติธรรมนี้เป็นของขวัญในวันแต่งงานของลูกสาวของฉัน
They're just not going to accept you.พวกเขาไม่มีวันยอมรับนาย
Like I told you, once you establish yourself, they've got to accept you.เหมือนที่บอก เมื่อคนเมืองนี้คุ้นฉันแล้ว พวกเขาจะยอมรับฉัน
I can't seem to accept the concept of you actually having a real, honest-to-God conversation with God.ฉันไม่สามารถยอมรับความคิดของคุณ ที่ว่าคุณได้สนทนากับพระเจ้าจริง ๆ ได้
What's hurt you the most is your record since the war - different cities, different jobs - and not one of them shows you can accept any real responsibility.สิ่งที่ทำร้ายคุณมากที่สุด คือประวัติของคุณตั้งแต่สงคราม เมืองต่างๆ งานต่างๆ ไม่มีเลยที่แสดงให้เห็นว่าคุณ ยอมรับความรับผิดชอบที่แท้จริงได้

accept ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
将就[jiāng jiu, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄡ˙, 将就 / 將就] accept (a bit reluctantly); put up with
抗命[kàng mìng, ㄎㄤˋ ㄇㄧㄥˋ, 抗命] against orders; to disobey; to refuse to accept orders
受任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, 受任] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任
授任[shòu rèn, ㄕㄡˋ ㄖㄣˋ, 授任] appointment (to a job); to be appointed (to high office); to accept an appointment; entrusted with responsibilities; same as 授任
宁缺毋滥[nìng quē wú làn, ㄋㄧㄥˋ ㄑㄩㄝ ˊ ㄌㄢˋ, 宁缺毋滥 / 寧缺毋濫] better to have nothing (than substandard choice) (成语 saw); would prefer to go without than accept shoddy option
纳贿[nà huì, ㄋㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, 纳贿 / 納賄] bribery; to give or accept bribes
好汉做事,好汉当[hǎo hàn zuò shì, ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ ㄗㄨㄛˋ ㄕˋ, hao3 han4 dang1, 好汉做事,好汉当 / 好漢做事,好漢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here
敢做敢当[gǎn zuò gǎn dāng, ㄍㄢˇ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, 敢做敢当 / 敢做敢當] daring to act and courageous enough to take responsibility for it; a true man has the courage to accept the consequences of his actions; the buck stops here
含忍耻辱[hán rěn chǐ rǔ, ㄏㄢˊ ㄖㄣˇ ㄔˇ ㄖㄨˇ, 含忍耻辱 / 含忍恥辱] to eat humble pie; to accept humiliation; to turn the other cheek
忍辱含垢[rěn rǔ hán gòu, ㄖㄣˇ ㄖㄨˇ ㄏㄢˊ ㄍㄡˋ, 忍辱含垢] to eat humble pie; to accept humiliation; to turn the other cheek
承乏[chéng fá, ㄔㄥˊ ㄈㄚˊ, 承乏] to accept a position on a provisional basis, in the abscence of better qualified candidates (humble expr.)
从善如流[cóng shàn rú liú, ㄘㄨㄥˊ ㄕㄢˋ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, 从善如流 / 從善如流] readily following good advice (成语 saw); willing to accept other people's views
认命[rèn mìng, ㄖㄣˋ ㄇㄧㄥˋ, 认命 / 認命] to accept misfortunes as decreed by fate; resigned to sth
取其精华,去其糟粕[qǔ qí jīng huá, ㄑㄩˇ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, qu4 qi2 zao1 po4, 取其精华,去其糟粕 / 取其精華,去其糟粕] take the cream, discard the dross (political and educational slogan); keep what is good, discard the rest; You need to be selective when studying.; In modernizing the country, don't accept uncritically all foreign ideas.
既来之,则安之[jì lái zhī, ㄐㄧˋ ㄌㄞˊ ㄓ, ze2 an1 zhi1, 既来之,则安之 / 既來之,則安之] Since they have come, we should make them comfortable (成语 saw). Since we're here, take it easy.; Since this is so, we should accept it.; Now we have come, let's stay and take the rough with the smooth.; If you can't do anything to prevent it, you might as
不服[bù fú, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ, 不服] not accept sth; want to have sth overruled or changed; refuse to obey or comply; refuse to accept as final; remain unconvinced by; not give in to
可接受性[kě jiē shòu xìng, ㄎㄜˇ ㄐㄧㄝ ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˋ, 可接受性] acceptability
合意[hé yì, ㄏㄜˊ ㄧˋ, 合意] acceptable; desirable
采纳[cǎi nà, ㄘㄞˇ ㄋㄚˋ, 采纳 / 採納] accept; adopt
不失为[bù shī wéi, ㄅㄨˋ ㄕ ㄨㄟˊ, 不失为 / 不失為] can still be considered (to be...); may after all be accepted as
定论[dìng lùn, ㄉㄧㄥˋ ㄌㄨㄣˋ, 定论 / 定論] final conclusion; accepted argument
满口[mǎn kǒu, ㄇㄢˇ ㄎㄡˇ, 满口 / 滿口] a mouthful; (of speech) pure: perfect accent; substance of speech all of a kind (e.g. all lies); unreservedly (accept, agree, promise etc)
要不得[yào bu de, ㄧㄠˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄜ˙, 要不得] intolerable; unacceptable
他山之石可以攻玉[tā shān zhī shí kě yǐ gōng yù, ㄊㄚ ㄕㄢ ㄓ ㄕˊ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄩˋ, 他山之石可以攻玉] lit. the other mountain's stone can polish jade (成语 saw); to improve oneself by accepting criticism from outside; to borrow talent from abroad to develop the nation effectively
公认[gōng rèn, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˋ, 公认 / 公認] publicly known (to be); accepted (as)
孤证不立[gū zhèng bù lì, ㄍㄨ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, 孤证不立 / 孤證不立] unacceptable as uncorroborated evidence (in law or in textual criticism)

accept ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセプト[, akuseputo] (n) accept
ご笑納;御笑納[ごしょうのう, goshounou] (n,vs) (hum) (See つまらない物ですが,笑納) please accept (this); used to refer to another's acceptance of one's present
仲間に加える[なかまにくわえる, nakamanikuwaeru] (exp,v1) to add to one's circle of friends (or colleagues, etc.); to take in; to accept
受けて立つ[うけてたつ, uketetatsu] (v5t) to accept somebody's challenge; to take up the gauntlet
因果を含める[いんがをふくめる, ingawofukumeru] (exp,v1) to persuade someone to accept the inevitable
泣寝入り;泣き寝入り[なきねいり, nakineiri] (n,vs) crying oneself to sleep; giving up in frustration; accepting meekly; being compelled to accept a situation
清濁併呑[せいだくへいどん, seidakuheidon] (n) being so broad-minded as to accept all sorts of things, both good and evil; being broad-minded enough to be tolerant of people of all shades
現状否定[げんじょうひてい, genjouhitei] (n) refusal to accept the present situation; denial of the existing situation; negation of the status quo
納得がいく;納得が行く[なっとくがいく, nattokugaiku] (exp,v5k-s) to understand and accept as valid (of a thought, action, etc.); to be satisfied with
肯んずる;肯ずる(io)[がえんずる, gaenzuru] (vz,vt) to consent; to allow; to accept
言葉に甘える;ことばに甘える[ことばにあまえる, kotobaniamaeru] (exp,v1) to accept an offer; to be charmed by someone's kind words and do as he wishes
諾否[だくひ, dakuhi] (n) consent or refusal; yes or no; decision to accept or decline; up or down (vote); assent or dissent; accept or reject; (P)
迎える(P);邀える[むかえる, mukaeru] (v1,vt) (1) to go out to meet; (2) to receive; to welcome; (3) to accept (e.g. as a member of a group or family); (4) to call for; to summon; to invite; (5) to approach (a certain time, a point in one's life, etc.); (P)
連ねる(P);列ねる[つらねる, tsuraneru] (v1,vt) (1) to line up; to put in a row; (2) (See 名を連ねる・なをつらねる,袂を連ねる・たもとをつらねる) to add (to a group); to accept (as a member of an organization, etc.); to join (e.g. a list); (3) (See 美辞麗句を連ねる・びじれいくをつらねる,書き連ねる・かきつらねる) to link; to put together; to string together (e.g. compliments); to enumerate; (4) to take along with; to bring with; (P)
飲む(P);呑む;飮む(oK);服む(iK)[のむ, nomu] (v5m,vt) (1) (呑む is often used metaphorically; 服む is often used for medicine) to drink; to gulp; to swallow; (2) (also written 喫む) to smoke (tobacco); (3) to engulf; to overwhelm; (4) to keep down; to suppress; (5) to accept (e.g. demand, condition); (6) to make light of; to conceal; (P)
アクセプター[, akuseputa-] (n) acceptor
アクセプタンス[, akuseputansu] (n) acceptance
お引き受け[おひきうけ, ohikiuke] (n) (See 引き受け) undertaking; underwriting; acceptance
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown
なってない[, nattenai] (exp) to be unacceptable
パブリックアクセプタンス[, paburikkuakuseputansu] (n) public acceptance
不適正[ふてきせい, futekisei] (adj-na) improper; inappropriate; illegitimate; unacceptable; unfair
了承済み[りょうしょうずみ, ryoushouzumi] (adj-no) acknowledged; accepted; agreed
享受[きょうじゅ, kyouju] (n,vs) reception; acceptance; enjoyment; being given; (P)
倍率[ばいりつ, bairitsu] (n) (1) magnification; leverage; amplification; scaling factor; scale factor; (2) acceptance rate; pass rate (of an exam, etc.); (P)
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1,vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P)
募集人員[ぼしゅうじんいん, boshuujin'in] (n) number of people to be admitted or accepted
収納代行サービス[しゅうのうだいこうサービス, shuunoudaikou sa-bisu] (n) receiving agent services; over the counter payment accepted through convenience stores
収賄[しゅうわい, shuuwai] (n,vs) accepting bribes; corruption; graft; (P)
取り上げ;取上げ[とりあげ, toriage] (n) (1) adoption; acceptance; confiscation; (2) midwifery; midwife
取り上げる(P);取上げる(P);取りあげる;採り上げる[とりあげる, toriageru] (v1,vt) (1) to pick up; to take up; (2) to adopt; to accept; to listen to; (3) to take away; to confiscate; to deprive; to disqualify; (4) to deliver (a child); (P)
取り手;取手[とりて, torite] (n) (1) recipient; receiver; acceptor; taker; (2) {MA} skilled practitioner (of judo, sumo, etc.); (3) (See 読み手) person who picks up the cards (in karuta games)
受け付ける(P);受けつける;受付ける[うけつける, uketsukeru] (v1,vt) to be accepted; to receive (an application); (P)
受付中(P);受け付け中;受付け中[うけつけちゅう, uketsukechuu] (adv) currently accepting (applications, etc.); (P)
受入れ;受入[うけいれ, ukeire] (n) accept; acceptance; accessioning
受容器[じゅようき, juyouki] (n) receptor; acceptor
受納[じゅのう, junou] (n,vs) acceptance; receiving
受諾側[じゅだくがわ, judakugawa] (n) {comp} acceptor; accepting SS user
受諾側セションサービス利用者[じゅだくがわせしょんサービスりようしゃ, judakugawaseshon sa-bisu riyousha] (n) {comp} acceptor; accepting SS user
受領[ずりょう;ずろう, zuryou ; zurou] (n,vs) receipt (of letter); acknowledgement; acceptance; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
受け取る[うけとる, uketoru] to receive, to get, to accept
利用目的[りようもくてき, riyoumokuteki] AUP, Acceptable use policy
受け入れ検査[うけいれけんさ, ukeirekensa] acceptance test
受け入れ機能[うけいれきのう, ukeirekinou] acceptance function
受入れ[うけいれ, ukeire] accept, accessioning
受入れ試験[うけいれしけん, ukeireshiken] acceptance test
受諾側[じゅだくがわ, judakugawa] acceptor, accepting SS user
受諾側アソシエーション制御プロトコル機械[じゅだくがわアソシエーションせいぎょぷろとこるきかい, judakugawa asoshie-shon seigyopurotokorukikai] accepting Association Control Protocol Machine
受諾側セションサービス利用者[じゅだくがわせしょんサービスりようしゃ, judakugawaseshon sa-bisu riyousha] acceptor, accepting SS user
受諾側遠隔操作プロトコル機械[じゅだくがわえんかくそうさぷろとこるきかい, judakugawaenkakusousapurotokorukikai] accepting-remote-operation-protocol-machine
着呼受付不可信号[ちゃっこうけつけふかしんごう, chakkouketsukefukashingou] call-not-accepted signal
着呼受付信号[ちゃっこうけつけしんごう, chakkouketsukeshingou] call-accepted signal

accept ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คล้อยตาม[v.] (khløitām) EN: comply with ; consent ; go along with ; accept ; defer (to) FR:
ครองกฐิน[v. exp.] (khrøng kath) EN: accept the Kathin robes FR:
กินสินบน[v.] (kinsinbon) EN: take bribes ; accept bribes ; be corrupted FR: accepter un pot-de-vin ; percevoir un pot-de-vin
กลืนไม่ลง[v.] (kleūnmailon) EN: be unable to accept sth ; I couldn't take it ; I couldn't accept it FR:
ไม่เอา[v. exp.] (mai ao) EN: not accept ; do not want ; not give a hoot (for) FR: ne pas en vouloir ; ne pas accepter ; refuser ; je n'en veux pas ; Pas d'accord !
นับ[v.] (nap) EN: count as ; regard as ; adopt as ; accept FR: considérer
ภาคเสธ[v.] (phāksēt) EN: make a partial confession ; partly deny and partly accept ; deny in part and admit in part FR:
ปลงสังขาร[v.] (plongsangkh) EN: contemplate death ; speculate about the body ; accept one's situation FR:
ประทับฟ้อง[v.] (prathapføng) EN: accept the charge ; accept the filing of a complaint FR:
รับ[v.] (rap) EN: receive ; accept ; get ; obtain ; acquire ; take ; take up ; pick up ; be given FR: recevoir ; accueillir ; accepter ; prendre ; réceptionner ; récolter ; recueillir ; décrocher
รับ[v.] (rap) EN: accept ; agree to ; admit ; approve ; consent to ; concur with FR: accepter ; admettre
รับเชิญ[v. exp.] (rap choēn) EN: be invited ; be requested ; be asked ; accept an invitation FR: accepter une invitation
รับฝาก[v. exp.] (rap fāk) EN: accept taking care of ; receive or undertake for delivery FR:
รับฟัง[v. exp.] (rap fang) EN: accept FR:
รับฟ้อง[X] (rap føng) EN: accept the complaint FR:
รับการขอโทษจาก...[v. exp.] (rap kān khø) EN: accept apology from ... FR: accepter les excuses de …
รับการท้าทาย[v. exp.] (rap kān thā) EN: accept the challenge ; take up the gauntlet FR: relever un challenge
รับเข้าทำงาน[v. exp.] (rapkhao tha) EN: accept a job FR:
รับคืน[v. exp.] (rap kheūn) EN: take back ; accept returns FR: reprendre
รับหลักการ[v. exp.] (rap lakkān) EN: accept in principle FR: accepter le principe
รับมอบ[v. exp.] (rap møp) EN: accept (sth) ; receive (sth) ; get delivery (of) FR: prendre en charge
รับมอบหมาย[v. exp.] (rap møp) EN: accept an assignment ; receive responsibility ; be entrusted FR:
รับเงื่อนไข[v. exp.] (rap ngeūoen) EN: accept a condition ; accept conditions FR: accepter les conditions
รับเงิน[v. exp.] (rap ngoen) EN: receive money ; get money ; accept money FR: recevoir de l'argent
รับผิดชอบ[v.] (rapphitchøp) EN: be responsible ; take responsibilities ; accept responsibility ; accept liability (for) ; be accountable for ; bear ; shoulder FR: assumer la responsabilité ; prendre ses responsabilités ; être responsable ; répondre de ; assumer
รับพร[v.] (rap phøn) EN: accept a blessing ; receive a blessing FR: recevoir une bénédiction
รับผู้โดยสาร[v. exp.] (rap phūdōis) EN: accept passengers ; take passengers FR: prendre des passagers
รับประทับฟ้อง[v. exp.] (rap prathap) EN: accept an action FR:
รับสมัคร[v. exp.] (rapsamak) EN: accept applications ; enrol ; recruit FR: engager ; recruter ; embrigader (péj.)
รับสมัครนักเรียน[v. exp.] (rapsamak na) EN: accept applications for student enrollment FR:
รับไหว้[v. exp.] (rapwāi) EN: acknowledge a salute ; return a greeting ; accept a token of bride and bridegroom's respect FR: accepter ; prendre
สำนึกผิด[v. exp.] (samneuk phi) EN: accept a mistake FR: regretter ; avoir des remords
สนอง[v.] (sanøng) EN: accept FR:
สารภาพบาป[v. exp.] (sāraphāp bā) EN: confess for a sin ; go to confession ; accept a sin FR: confesser un péché ; aller à confesse
เต็มกลืน[v. exp.] (tem kleūn) EN: be unbearable ; be fed up ; hard to accept FR: ne pas être buvable (fam.) ; être imbuvable (fig. - fam.)
ทำใจ[v.] (thamjai) EN: accept ; reconcile ; come to terms with ; adjust to ; make the best of ; restraint one's mind FR: se faire à l'idée
ทิ้งขว้าง[v. exp.] (thingkhwāng) EN: be irresponsible ; refuse to accept responsibility FR:
ตกลง[v.] (toklong) EN: agree ; accord ; come to terms ; concur ; consent ; come to a settlement ; accept FR: être d'accord ; s'entendre
ตอบรับ[v.] (tøprap) EN: acknowledge the receipt of ; accept ; respond ; reply in the affirmative ; answer in the affirmative ; answer affirmatively ; say yes ; acknowledge FR: répondre positivement
ยกมือ[v.] (yokmeū) EN: agree ; accept ; concur ; approve ; support ; encourage ; back ; back sb/sth up FR:

accept ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akzept {n}; Accept Order [econ.]accept order
Wechsel {m} | Wechsel akzeptieren; Wechsel annehmenbill of exchange | to accept a bill
annehmbare Qualitäts-Grenzlage {f}acceptable quality level
Abnahmekonfiguration {f}acceptance configuration
Abnahmekontrolle {f}acceptance sampling
Abnahmeprüfung {f}acceptance trials
Abnahmetest {m}acceptance trial
Abnahmevorschrift {f}acceptance test procedure
Abnahmezahl {f}acceptance number
Akzeptmarkt {m}acceptance market
Anrechnungswert {m}accepted value
Abnahmequittung {f}acceptor handshake
Honorant {m}acceptor for honor
Gefälligkeitsakzept {m}accommodation acceptance
Anerkennung {f} | Anerkennung finden; anerkannt werden | allgemeine Anerkennung findenacceptance | to find acceptance; to win acceptance | to meet with general acceptance
Annahmeverweigerung {f}non acceptance
Gemütlichkeit {f}atmosphere of comfort, peace and acceptance
Auftragnehmer {m}firm accepting the order
Garantieübernahme {f}acceptance of guarantee
Homologation {f}acceptance; homologation; qualification; type approval
Menge {f} [math.] | akzeptierbare Mengeset | acceptable set
unannehmbar; inakzeptabel {adj} | unannehmbarer; inakzeptabler | am unannehmbarsten; am inakzeptabelstenunacceptable | more unacceptable | most unacceptable
Benutzerakzeptanz {f}user acceptance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accept
Back to top