ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

return

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *return*, -return-

return ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
return (vi.) กลับคืน See also: หวนกลับ, กลับมา, คืนกลับ Syn. come back, go back
return (vt.) ตอบ See also: โต้ตอบ Syn. answer, reply, retort
return (vt.) ชดเชย See also: ชดใช้ Syn. pay back, reimburse
return (vt.) ให้ผล See also: ได้ผลกำไร Syn. earn, yield profit
return (vt.) เลือกกลับเข้าไปอีก Syn. elect, choose, vote in
return (vt.) เตะลูกกลับ See also: เตะกลับ
return (n.) การกลับคืน See also: การกลับมา Syn. arrival, going back
return (n.) ผลตอบแทน Syn. reply, response
return (n.) ผลกำไร Syn. gain, income, profit
return (n.) ลูกตีกลับ
return (adj.) เกี่ยวกับการกลับมา
return from (phrv.) กลับคืนจาก See also: กลับจาก
return the compliment (idm.) ชมกลับไป See also: ชมคืนให้
return the favour (idm.) ตอบแทนความดี See also: ตอบแทนความช่วยเหลือ
return ticket (idm.) ตั๋วไปกลับ
return ticket (n.) ตั๋วเดินทางทั้งไปและกลับ Syn. round-trip ticket
return to (phrv.) กลับไปยัง (สถานที่)
return to (phrv.) ส่งกลับไปให้ (บางคน) Syn. restore to
return to (phrv.) ทำให้กลับคืนสู่ Syn. restore to
return to (phrv.) พูดหรือเขียนเกี่ยวกับ Syn. revert to
return to (phrv.) กลับไปใช้วิธี / มาตรการเดิม Syn. regress to, revert to
return with (phrv.) กลับมาพร้อมกับ
return with (phrv.) ได้รับเลือก (ตั้ง) ด้วย (คะแนนเสียง) Syn. elect with
return(s) (n.) กำไร See also: ผลกำไร Syn. gain Ops. loss, debits
returnable (adj.) ซึ่งกลับคืนได้ See also: ซึ่งนำกลับมาใช้ใหม่ได้
returnee (n.) ผู้กลับคืน See also: ผู้กลับสู่ประเทศ
returnee (n.) ผู้กลับคืนสู่บ้านเกิด See also: ผู้คืนถิ่น
returner (n.) ผู้กลับไปทำงานใหม่
returns (n.) ผลการเลือกตั้ง Syn. election results
English-Thai: HOPE Dictionary
return(รีเทิร์น') vi.,vt.,adj. กลับ,กลับมา,กลับคืน,คืน,ส่งคืน,ย้อนกลับ,โต้ตอบ,ได้ผล,ได้ผลกำไร,ชัก (อาวุธ) กลับ,ตีไพ่ n. การกลับ,การกลับคืน,การกลับมา,การคืนสู่,การตอบ,การโต้ตอบ,การโต้แย้ง,ผลลพธ์,ผลกำไร,ผลตอบ,ดอกผล,ผลการเลือกตั้ง,รายงาน,สถิติ,รายได้,รายรับ,จำนวนขาย
return addressn. ตำบลที่อยู่ของผู้ส่ง
returnee(รีเทอร์'นี) n. ผู้กลับประเทศ,ทหารที่กลับประเทศ,นักเรียนที่กลับบ้าน
English-Thai: Nontri Dictionary
return(n) ผลกำไร,ผลกลับ,การตอบแทน,รายได้,การตอบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
return๑. รายงานผล๒. ผลได้ตอบแทน๓. กลับมา, ส่งคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
return addressเลขที่อยู่กลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
returns๑. รายงานผลการเลือกตั้ง๒. รายงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
return flowreturn flow, น้ำกลับมาใช้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รับขวัญ (v.) invite the protecting spirit to return the body Syn. ปลอบ, ปลอบโยน
แก้มือ (v.) ask for a return match Syn. แก้ตัว
กลับ (v.) return See also: go back, come back
การชดเชย (n.) return See also: requital, retaliation, remuneration, reciprocation, compensation, reprisal Syn. การทดแทน, การตอบสนอง
การตอบสนอง (n.) return See also: requital, retaliation, remuneration, reciprocation, compensation, reprisal Syn. การชดเชย, การทดแทน
การตอบแทน (n.) return See also: requital, retaliation, remuneration, reciprocation, compensation, reprisal Syn. การชดเชย, การทดแทน, การตอบสนอง
การถอยกลับ (n.) return See also: recurrence, retraction, going back, turning back, reversion Syn. การหวน, การหวนกลับ
การย้อนกลับ (n.) return See also: recurrence, retraction, going back, turning back, reversion Syn. การหวน, การถอยกลับ, การหวนกลับ
การหวน (n.) return See also: recurrence, retraction, going back, turning back, reversion Syn. การถอยกลับ, การหวนกลับ
การหวนกลับ (n.) return See also: recurrence, retraction, going back, turning back, reversion Syn. การหวน, การถอยกลับ
คืน (v.) return See also: restore, give back, deliver back, send back, payback, refund, restore, revert, render Syn. ส่งกลับ, ส่งคืน
ผกผวน (v.) return See also: turn back, turn round Syn. หวน, หวนกลับ, กลับ, ทวน
ผวน (v.) return See also: turn back, turn round Syn. หวน, หวนกลับ, กลับ, ผกผวน, ทวน
วกกลับ (v.) return See also: turn back Syn. หวนกลับ Ops. มุ่งหน้า, เลยไป
ส่งกลับ (v.) return See also: restore, give back, deliver back, send back, payback, refund, restore, revert, render Syn. ส่งคืน, คืน
ส่งคืน (v.) return See also: restore, give back, deliver back, send back, payback, refund, restore, revert, render Syn. ส่งกลับ, คืน
สิ่งตอบแทน (n.) return See also: repayment, reciprocation
สิ่งตอบแทน (n.) return See also: repayment
หกกลับ (v.) return
หวนคืน (v.) return See also: come back to Syn. หวนกลับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What time do you return home?คุณกลับมาบ้านกี่โมง?
Let me return the book for you!ขอฉันเอาหนังสือเล่มนี้ไปคืนให้คุณเองนะ
The manager will return shortlyผู้จัดการจะกลับมาเร็วๆ นี้
How can I return your money?ฉันจะคืนเงินให้คุณได้อย่างไร?
If I get a chance, I'll return you a favor one dayถ้ามีโอกาส ฉันจะตอบแทนคืนคุณสักวัน
Make sure she returns safelyดูให้แน่นะว่าเธอจะกลับมาโดยปลอดภัย
I returned two days agoฉันกลับมาสองวันแล้ว
He broke off his holiday and returned to his homeเขายกเลิกวันหยุดพักผ่อนแล้วกลับมาบ้าน
Sorry to disturb, I'm just returning this bookขอโทษที่รบกวน ฉันก็แค่จะเอาหนังสือมาคืน
And what exactly do you want in return?และจริงๆ แล้วคุณอยากได้อะไรตอบแทนคืน
What will I get in return?ฉันจะได้อะไรตอบแทนคืน?
What exactly do you want in return?จริงๆ แล้วคุณอยากได้อะไรตอบแทนคืนล่ะ
I'll help you, but what will you do in return?ฉันจะช่วยเธอ แต่เธอจะทำอะไรให้ฉันเป็นการตอบแทนคืนล่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His Excellency leaves the scene and will return along Hynkelstrasse, where he'll pass Tomainia's modern masterpieces:เรื่องราวของท่านผู้นำ จะกลับมา พร้อมท่านผู้นำ เขาจะผ่านถนนแห่งเกียรติยศ เป็นผลงานที่ทันสมัย
Spare the strikers and permit them to return to work.ปล่อยๆไป และให้พวกมันกลับมาทำงาน
The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took will return to the people.รอดจากความเกลียดชัง และความตายที่เผด็จการมอบให้ และอำนาจที่เขาเอาไป จะกลับมาสู่ประชาชน
Notifying all the tenants that in celebration of Maxim's return with his bride, this week's rent will be free.แจ้งข่าวให้ผู้เช่าทั้งหมดทราบ เรื่องการกลับมาของแม็กซิมกับเจ้าสาวของเขา สัปดาห์นี้ยกค่าเช่าให้ฟรีครับ
They gather, inspect and frisk them before they return to camp.มีการตรวจค้นทุกอย่าง ก่อนนักโทษจะกลับแคมป์
And they would leap high into the air... ... and return in the same hole they made in the water when they leaped.และมันจะกระโดดสูงขึ้นไปใน อากาศ และกลับมาในหลุมเดียวกันมัน ได้ทำ ในน้ำเมื่อมันกระโดด
What did you return with? - I got some pretty things.ฉันมีสิ่งที่บางสวย ไม่ไม่.
If I should fail to return from the unknown, the whole future of our civilization may be yours to preserve or destroy.ถ้าฉันไม่สามารถกลับจากนิรเเดน อนาคตความศิวิไลซ์ของพวกเรา อยู่ที่เธอจะอนุรักษ์หรือทําลายมัน
And all they ask in return is a little plot of land they can call their own to homestead.พวกเขาขอแค่ที่ดินนิดหน่อยเท่านั้น
I'll return laterเพื่อนของคุณ .ที่นี่
Others, if they collaborate, are reprieved. They will return to Saloอื่นๆ, ถ้าเขาร่วมงาน, are reprieved เขาจะคืนถึง Salo
No stamp, no return address?ไม่ติดแสตมป์ ไม่มีที่อยู่ผู้ส่ง

return ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反正[fǎn zhèng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, 反正] to put things back in order; to return to the correct path; in any event; come what may; whatever happens (I'm still sure it's right)
归国[guī guó, ㄍㄨㄟ ㄍㄨㄛˊ, 归国 / 歸國] to go home (to one's native country); to return from abroad
克己复礼[kè jǐ fù lǐ, ㄎㄜˋ ㄐㄧˇ ㄈㄨˋ ㄌㄧˇ, 克己复礼 / 克己復禮] restrain yourself and return to the rites (成语 saw, from Analects); to subdue self and observe proprieties; (any number of possible translations)
凯旋[kǎi xuán, ㄎㄞˇ ㄒㄩㄢˊ, 凯旋 / 凱旋] return triumphant
回到[huí dào, ㄏㄨㄟˊ ㄉㄠˋ, 回到] return to
回程[huí chéng, ㄏㄨㄟˊ ㄔㄥˊ, 回程] return trip
败子回头[bài zǐ huí tóu, ㄅㄞˋ ㄗˇ ㄏㄨㄟˊ ㄊㄡˊ, 败子回头 / 敗子回頭] return of the prodigal son
璧还[bì huán, ㄅㄧˋ ㄏㄨㄢˊ, 璧还 / 璧還] return (a borrowed object) with thanks; decline (a gift) with thanks
返回[fǎn huí, ㄈㄢˇ ㄏㄨㄟˊ, 返回] return to; come (or go) back
返航[fǎn háng, ㄈㄢˇ ㄏㄤˊ, 返航] return to the point of departure
投桃报李[tóu táo bào lǐ, ㄊㄡˊ ㄊㄠˊ ㄅㄠˋ ㄌㄧˇ, 投桃报李 / 投桃報李] toss a peach, get back a plum (成语 saw); to return a favor; to exchange gifts; Scratch my back, and I'll scratch yours.
来回[lái huí, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ, 来回 / 來回] to make a round trip; return journey; back and forth; to and fro; repeatedly
打来回[dǎ lái huí, ㄉㄚˇ ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ, 打来回 / 打來回] to make a round trip; a return journey
班师[bān shī, ㄅㄢ ㄕ, 班师 / 班師] withdraw troops from the front; return after victory
复读生[fù dú shēng, ㄈㄨˋ ㄉㄨˊ ㄕㄥ, 复读生 / 復讀生] adult student returning to education
回车键[huí chē jiàn, ㄏㄨㄟˊ ㄔㄜ ㄐㄧㄢˋ, 回车键 / 回車鍵] carriage return
放长线钓大鱼[fàng cháng xiàn diào dà yú, ㄈㄤˋ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄠˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ, 放长线钓大鱼 / 放長線釣大魚] use a long line to catch a big fish (成语 saw); a long-term plan for major returns
[fǎn, ㄈㄢˇ, 反] contrary; in reverse; inside-out or upside-down; to reverse; to return; to oppose; opposite; against; anti-; to rebel; to use analogy; instead; abbr. for 反切 phonetic system
回波[huí bō, ㄏㄨㄟˊ ㄅㄛ, 回波] echo (e.g. radar); returning wave
[chóu, ㄔㄡˊ, 酬] entertain; repay; return; reward; compensate
假报告[jiǎ bào gào, ㄐㄧㄚˇ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, 假报告 / 假報告] false report; forgery; fabricated declaration (e.g. income tax return)
死灰复燃[sǐ huī fù rán, ㄙˇ ㄏㄨㄟ ㄈㄨˋ ㄖㄢˊ, 死灰复燃 / 死灰復燃] lit. ashes burn once more (成语 saw); fig. sb lost returns to have influence; sth malevolent returns to haunt one
水仙[shuǐ xiān, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢ, 水仙] narcissus; daffodil; legendary aquatic immortal; refers to those buried at sea; person who wanders abroad and does not return
机不可失,时不再来[jī bù kě shī, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕ, shi2 bu4 zai4 lai2, 机不可失,时不再来 / 機不可失,時不再來] opportunity knocks but once (谚语 proverb); a chance not to miss; Seize the occasion, it will not return.
[huán, ㄏㄨㄢˊ, 还 / 還] pay back; return; surname Huan
人去楼空[rén qù lóu kōng, ㄖㄣˊ ㄑㄩˋ ㄌㄡˊ ㄎㄨㄥ, 人去楼空 / 人去樓空] people are gone, the tower is empty; cf Yellow Crane Tower 黄鹤楼, Tang poem by Cui Hao 崔顥|崔颢, with theme the past will never return; nostalgia for old friends
风险与收益的关系[fēng xiǎn yǔ shōu yì de guān xì, ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄩˇ ㄕㄡ ㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 风险与收益的关系 / 風險與收益的關係] relation between venture and profit; risk-return relation
[dá, ㄉㄚˊ, 答] reply; answer; return; respond; echo
回来[huí lai, ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞ˙, 回来 / 回來] return; come back
回去[huí qu, ㄏㄨㄟˊ ㄑㄩ˙, 回去] return; go back
归侨[guī qiáo, ㄍㄨㄟ ㄑㄧㄠˊ, 归侨 / 歸僑] returnees
归还[guī huán, ㄍㄨㄟ ㄏㄨㄢˊ, 归还 / 歸還] return; revert
话又说回来[huà yòu shuō huí lai, ㄏㄨㄚˋ ㄧㄡˋ ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞ˙, 话又说回来 / 話又說回來] returning to our main topic,...; that said,...; again,...; in this connection; in passing; nevertheless,...; anyhow
急功近利[jí gōng jìn lì, ㄐㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧˋ, 急功近利] seeking instant benefit (成语 saw); shortsighted vision, looking only for fast return
发回[fā huí, ㄈㄚ ㄏㄨㄟˊ, 发回 / 發回] send back; return
[huí, ㄏㄨㄟˊ, 回] to circle; to go back; to turn around; to answer; to return; to revolve; Hui religious minority (Chinese Muslims); time; classifier for acts of a play; section or chapter (of a classic book)
[sì, ㄙˋ, 汜] stream which returns after branching
同喜[tóng xǐ, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧˇ, 同喜] Thank you for your congratulations!; The same to you! (returning a compliment)
转移支付[zhuǎn yí zhī fù, ㄓㄨㄢˇ ㄧˊ ㄓ ㄈㄨˋ, 转移支付 / 轉移支付] transfer payment (payment from government or private sector for which no good or service is required in return)

return ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お返し(P);御返し[おかえし, okaeshi] (n,vs) (1) return gift; return favour (favor); (2) revenge; (3) change (in a cash transaction); (P)
キャリッジリターン[, kyarijjirita-n] (n) {comp} carriage return
ゴロ新聞[ゴロしんぶん, goro shinbun] (n) racketeering newspaper; journal that demands money in return for favourable articles
それはさておき[, sorehasateoki] (exp) (See 扠置く) apart from that; to return to the topic; enough of that; (P)
つり銭口;釣銭口;釣り銭口[つりせんぐち, tsurisenguchi] (n) coin return slot; change slot
ディスペル;デスペル[, deisuperu ; desuperu] (n) dispel (esp. magic or potion used to return one's character to normal status in an RPG, etc.)
ノーリターン[, no-rita-n] (exp) no return (e.g. after buying something at an auction)
ワンコール[, wanko-ru] (n) (See ワン切り) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call) (wasei
ワン切り[ワンぎり;ワンギリ, wan giri ; wangiri] (n) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call. Also used between acquaintances when swapping telephone numbers, or to get another person to call oneself)
一陽来復;一陽来腹[いちようらいふく, ichiyouraifuku] (n) return of spring; long-awaited, favorable turn of fortune (favourable)
両建て預金[りょうだてよきん, ryoudateyokin] (n) compulsory deposit in return for loan
代わりに;代りに[かわりに, kawarini] (adv) (See 代わり・かわり・1,代わり・かわり・2,代わり・かわり・3) instead of; for; as; in exchange for; in return (for); to make up for
元い[もとい, motoi] (int) (1) (uk) (See 元へ) (in calisthenics) return to your original position!; (2) er, rather (used in speech to correct yourself)
元に戻す[もとにもどす, motonimodosu] (exp,v5s) to go back to the start; to reset; to restore; to return to the point (of a discussion); to reconstitute
元へ[もとへ, motohe] (int) (1) (in calisthenics) return to your original position!; (2) er, rather (used in speech to correct yourself)
再生[さいせい, saisei] (n,vs,adj-no) playback; regeneration; resuscitation; return to life; rebirth; reincarnation; refresh; narrow escape; reclamation; regrowth; (P)
出戻り[でもどり, demodori] (n) (1) (sens) (of a woman) divorcing and moving back in with her parents; (2) (of an employee) leaving a position only to return to it later; (3) (of a ship) leaving from and returning to the same port
四月テーゼ;4月テーゼ[しがつテーゼ, shigatsu te-ze] (n) April Theses; series of directives issued by Lenin after his return from exile
回帰[かいき, kaiki] (n,vs) return (to); revolution; recurrence; recursion; comeback; revival; (P)
回春[かいしゅん, kaishun] (n) return of spring; rejuvenation
国入り[くにいり, kuniiri] (n) (1) visiting one's constituency; (2) (arch) feudal lord's return to his estate
天明調[てんめいちょう, tenmeichou] (n) (1) (See 天明・2,蕉風) style of haikai or haiku from the Tenmei era (based on a return to the style of Basho); (2) (See 狂歌) style of comical tanka from the Tenmei era (popularized by Oota Nampo)
帰り着く[かえりつく, kaeritsuku] (v5k,vi) to arrive home; to return
帰臥[きが, kiga] (n,vs) quitting one's job as a government official to return to live quietly in one's own native region
帰順[きじゅん, kijun] (n,vs) submission; return to allegiance
引き上げる(P);引上げる(P);引き揚げる;引揚げる[ひきあげる, hikiageru] (v1,vt) (1) to pull up; to drag up; to lift up; (2) to increase; to raise (e.g. taxes); (3) to withdraw; to leave; to pull out; to retire; (4) to return home; (P)
往復ビンタ;往復びんた[おうふくビンタ(往復ビンタ);おうふくびんた(往復びんた), oufuku binta ( oufuku binta ); oufukubinta ( oufuku binta )] (n) double slap in the face (second slap administered by the return motion of the back of the hand)
復帰文字[ふっきもじ, fukkimoji] (n) {comp} carriage return
復改[ふっかい, fukkai] (n) carriage return; return (LF+CR)
恩を仇で返す[おんをあだでかえす, onwoadadekaesu] (exp,v5s) to return evil for good
戦列復帰[せんれつふっき, senretsufukki] (n,vs) return to the battle line; come back to the game (on to the field); a comeback
打ち返す;打返す[うちかえす, uchikaesu] (v5s) to return a blow repeat; to turn back; to rewhip; to plow up; to plough up; to come and retreat
株主資本利益率[かぶぬししほんりえきりつ, kabunushishihonriekiritsu] (n) return on equity; ROE
納刀[のうとう, noutou] (n,vs) {MA} maneuver to return a sword to its scabbard
落花枝に帰らず破鏡再び照らさず[らっかえだにかえらずはきょうふたたびてらさず, rakkaedanikaerazuhakyoufutatabiterasazu] (exp) fallen blossom doesn't return to the branch, a broken mirror can not be made to shine; what's done is done; there's no use crying over spilled milk
跳ね太鼓[はねだいこ, hanedaiko] (n) drumming at the end of the day of sumo wrestling inviting spectators to return tomorrow
返す(P);反す(P)[かえす, kaesu] (v5s,vt) (1) (esp. 返す) (See 帰す・かえす) to return (something); to restore; to put back; (2) to turn over; to turn upside down; to overturn; (3) (esp. 返す) to pay back; to retaliate; to reciprocate; (suf,v5s) (4) (after the -masu stem of a verb) to repeat ...; to do ... back; (P)
返信料[へんしんりょう, henshinryou] (n) return postage
返信葉書;返信はがき[へんしんはがき, henshinhagaki] (n) return postcard
返却口[へんきゃくぐち, henkyakuguchi] (n) return slot (for coins in a vending machine); drop-off point (for dirty dishes at a restaurant)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
キャリッジリターン[きゃりっじりたーん, kyarijjirita-n] carriage return
ソフトリターン[そふとりたーん, sofutorita-n] soft return
リターン[りたーん, rita-n] return
リターンキー[りたーんきー, rita-nki-] RETURN key
リターンパス[りたーんぱす, rita-npasu] return path
リターン値[リターンち, rita-n chi] return value
再発[さいはつ, saihatsu] return (vs), relapse, reoccurrence
帰還[きかん, kikan] feedback, return
復帰[ふっき, fukki] return, comeback, reinstatement, carriage return (CR)
復帰アドレス[ふっきアドレス, fukki adoresu] return address
復帰文字[ふっきもじ, fukkimoji] carriage return
復改[ふっかい, fukkai] carriage return, return (LF+CR)
戻す[もどす, modosu] to return (vt), to give back
戻り[もどり, modori] return (from a procedure)
戻り値[もどりち, modorichi] return value, return(ed) value
戻る[もどる, modoru] to go back, to return
改行[かいぎょう, kaigyou] , line feed (vs) (LF), carriage return
配達不能郵便の物理的返送[はいたつふのうゆうびんのぶつりてきへんそう, haitatsufunouyuubinnobutsuritekihensou] undeliverable mail with return of physical message, PD PR
ゼロ復帰記録[ぜろふっききろく, zerofukkikiroku] return-to-zero recording, RZ (abbr.)
基準復帰記録[きじゅんふっききろく, kijunfukkikiroku] return-to-reference recording
極性ゼロ復帰記録[きょくせいぜろふっききろく, kyokuseizerofukkikiroku] polarized return-to-zero recording, RZ(P) (abbr.)
記録変調方式[きろくへんちょうほうしき, kirokuhenchouhoushiki] RZ, Return-to-Zero
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
戻す[もどす, modosu] Thai: พากลับมา English: to return
申告[しんこく, shinkoku] Thai: แจ้งความ English: filing a return
返る[かえる, kaeru] Thai: ย้อนกลับ English: return

return ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราผลตอบแทน[n. exp.] (attrā phon ) EN: rate of return FR:
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ[n. exp.] (attrā phon ) EN: return on common equity FR:
เดินทางกลับ[n. exp.] (doēnthāng k) EN: return journey FR: voyage retour [m] ; retour [m]
ดอกผล[n. exp.] (døk phon) EN: profit ; return ; capital gains ; produce ; fruit FR:
หันไป[v. exp.] (han pai) EN: return to FR:
หวน[v.] (hūan = huan) EN: turn back ; return FR: revenir à ; se reporter
หวนคืน[v. exp.] (hūan kheūn ) EN: return ; come back to FR:
หวนกลับ[v. exp.] (hūan klap =) EN: return to ; go back ; come back ; turn to FR:
จับเสือมือเปล่า[v. (loc.)] (japseūameūp) EN: get something for nothing ; earn a return without an investment FR:
แก้มือ[v.] (kaēmeū) EN: ask for a return match ; challenge to a return match ; get even with ; avenge ; vindicate ; take vengeance on ; revenge ; ask for a second chance ; try to do better when given a second chance FR: demander une revanche
การชดเชย[n. exp.] (kān chotcho) EN: return ; compensation FR:
การกลับมา[n. exp.] (kān klap mā) EN: return FR: retour [m]
การส่งคืน[n. exp.] (kān song kh) EN: return FR:
การตอบสนอง[n.] (kān tøpsanø) EN: return ; response ; reciprocity FR: réponse [f]
การตอบแทน[n.] (kān tøpthaē) EN: in return FR:
การย้อนกลับ[n.] (kān yønklap) EN: return ; recurrence ; retraction ; going back ; turning back ; reversion FR:
ขายโดยยอมให้คืนได้[v. exp.] (khāi dōi yø) EN: sale or return FR:
ขากลับ[n.] (khāklap) EN: return trip ; return journey ; return leg of a voyage ; the way back FR: retour [m] ; voyage de retour [m]
ขาลง[n.] (khālong) EN: return leg ; inward trip ; way down FR:
เข้าอู่[v. exp.] (khao ū) EN: return to normal position (womb) FR:
คืน[v.] (kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render FR: rendre ; restituer
คืนให้[v.] (kheūnhai) EN: return (sth to s.o.) FR:
คืนเงิน[v. exp.] (kheūn ngoen) EN: refund ; refund money ; give a refund ; pay back ; return the money ; return the purchase price FR: rembourser
คืนร่าง[v. exp.] (kheūn rāng) EN: return to oneself ; retake one's original form FR: reprendre sa forme
คืนสู่สภาพปกติ[v. exp.] (kheūn sū sa) EN: return to normal FR:
คืนสู่สภาพปรกติ[v. exp.] (kheūn sū sa) EN: return to normal FR:
คืนถิ่น[v. exp.] (kheūn thin) EN: return home FR:
เคลมสินค้า[v. exp.] (khlēm sinkh) EN: return goods FR:
กลับ[v.] (klap) EN: come back ; go back ; return ; get back to ; turn to the opposite FR: retourner ; revenir ; regagner
กลับบ้านเก่า[v.] (klapbānkao) EN: die ; pass away ; return to one's maker FR: mourir
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ[v. exp.] (klap khao s) EN: return to normal FR: retourner à la normale
กลับคืน[v.] (klapkheūn) EN: restore ; return ; give back ; get back ; put back ; go back ; back to FR: restituer ; restaurer ; rétablir
กลับมา[v. exp.] (klap mā) EN: come back ; be back ; return FR: revenir ; retourner ; repartir
กลับไป[v. exp.] (klap pai) EN: go back ; return to ; come back ; turn to FR: retourner ; repartir
กลับสู่[v. exp.] (klap sū) EN: return to FR: retourner à
นิวัต ; นิวัตน์[v.] (niwat) EN: return FR:
ไปกลับ ; ไป-กลับ[n.] (pai klap) EN: return ticket FR: aller-retour [m]
ผกผวน[v. exp.] (phok phūan) EN: return FR:
ผลตอบแทน[n. exp.] (phontøpthaē) EN: return ; reward  FR: retour [m] ; rapport [m]
ผลตอบแทนจากการลงทุน[n. exp.] (phontøpthaē) EN: return on investment (ROI) FR: retour sur investissement [m]

return ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wagenrücklauf {m}carriage return
Kühlmittelrücklauf {m}coolant return
Drosselklappenrückholfeder {f}throttle return spring
erwartete Mindesrendite {f}hurdle rate of return
Einkommensteuererklärung {f} | Formular zur Einkommensteuererklärungincome tax return | form of income tax return
Rentabilität {f}profitableness; profit-earning capacity; earning power; return
Warenrücksendung {f}purchase return
Empfang {m} (eines Briefes; einer Ware) | Empfang zurückbestätigen | zahlbar nach Empfangreceipt | to return receipt | payable on receipt
Rentabilitäts-Vergleichsrechnung {f}average return method
Rücklieferung {f}sales return; return shipment
Traverse {f} mit Umlenkrollecross beam with return sheave
Umsatzsteuervoranmeldung {f}turnover tax advance return
Rückreise {f} | auf der Rückreise befindlichway back; return journey; voyage home | homebound
Abgabetag {m}return day
Wagenrücklauf-Zeilentransport {m}carriage return-line feed
Wiederinbetriebnahme {f}return to service; restart
Remittenden {pl}returns
Gegenbesuch {m}return visit
Gegengeschenk {n}return present
Gegenleistung {f}return service
Kapitalrendite {f}return on equity
Rollenbock {m} [techn.]return pulley support
Rückkehradresse {f} [comp.]return address
Rückfahrkarte {f}return ticket; round-trip ticket [Am.]
Rückfahrt {f}return journey
Rückflug {m}return flight
Rücklauftemperatur {f}return temperature
Rückluft {f}return air
Verkaufserlös {m}return on sales
Leihbehälter {m}returnable container
Rückluftschacht {m}return air shaft; recirculation air shaft

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า return
Back to top